Forsiden » Økonomi » Økonomisk ordbog
økonomi,ordbog
A
A meta Betegnelsen a meta er en aftale om fordeling af både arbejdsopgaver og omkostninger imellem to parter.
Læs mere om A meta
A-aktie A-aktier er den oprindelige aktiekapital, som typisk er fordelt blandt ejerkredsen og kan have flere omsætningsbegrænsninger. A-aktier har typisk en udvidet stemmeret, ved selskabets generalforsamling.
Læs mere om A-aktie
A-indkomst Med A-indkomst menes den indkomst, en lønmodtagers arbejdsgiver skal beregne og trække A-skat af.
Læs mere om A-indkomst
A-kasse En a-kasse (arbejdsløshedskasse) er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp. Arbejdsløshedskassen administrerer ligeledes offentlige love og regler på området.
Læs mere om A-kasse
A-skat A-skatten er det beløb der skal betales af vores hovedindkomst. A-skat kaldes også for kildeskat og indbetales til skattevæsenet.
Læs mere om A-skat
Aaron & mcguires fordelingsregel En regel udarbejdet af Aaron & McGuire, som omhandler fordeling og gevinst af offentlige goder.
Læs mere om Aaron & mcguires fordelingsregel
Abcp ABCP står for Asset-Backed Commercial Paper og er kortfristede gældsbeviser med pant i sikre aktiver. ABCP har typisk en høj rating på grund af pantet's sikre værdi.
Læs mere om Abcp
Abs ABS er en forkortelse for Asset-Backed Securitie. ABS er værdipapirer med pant i bagvedliggende aktiver.
Læs mere om Abs
Ac AC er en forkortelse af Average Cost, det der på dansk hedder gennemsnitsomkostninger.
Læs mere om Ac
Acceptant En acceptant er en vekselskyldner, der ved sin underskrift på vekslen har erkendt sin vekselforpligtelse.
Læs mere om Acceptant
Acceptcard AcceptCard er et dansk kreditkort, der drives af GE Money Bank. Kreditkoret er landets næststørste betalingskort, kun overgået af Dankortet. AcceptCard fås også med MasterCard, således at kortet kan bruges over hele verden.
Læs mere om Acceptcard
Acceptdator Acceptdatoen er den dato, hvor man aftaler et lån.
Læs mere om Acceptdator
Acceptfrist Acceptfristen er en tidsfrist for, hvornår et svar på et tilbud skal være fremme.
Læs mere om Acceptfrist
Accrued interest Accrued interest er den rente, der er løbet på et rentebærende værdipapir siden det blev udstedt eller den foregående termin og frem til den nuværende rente.
Læs mere om Accrued interest
Aconto Aconto betyder afdragsvis, på forskud eller løbende regning og forkortes a c.
Læs mere om Aconto
Acontoudbetaling Acontoudbetaling er en foreløbig betaling, der følges op af endelig afregning.
Læs mere om Acontoudbetaling
Adam ADAM er en forkortelse af Annual Danish Aggregated Model. ADAM er en makroøkonomisk model for den danske samfundsøkonomi.
Læs mere om Adam
Add-on-rate Add-on-rate er en fastsat rentesats, som bliver udbetalt.
Læs mere om Add-on-rate
Added-worker-effekten Added-worker-effekten er en betegnelse, som bruges hvis en ægtefælles ledighed medfører, at den anden ægtefælle øger sine arbejdstimer eller får arbejde.
Læs mere om Added-worker-effekten
Addition Addition (at plusse) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Addition er at lægge to tal sammen og dermed det modsatte af subtraktion.
Læs mere om Addition
Adgangsbarrierer Adgangsbarriere er en betegnelse for forhold af teknisk eller økonomisk art, som gør det svært for virksomheder at etablere sig.
Læs mere om Adgangsbarrierer
Adkomstdokument Et adkomstdokument er et dokument såsom et skøde, hvor der står hvem der er den rette ejer af en ejendom.
Læs mere om Adkomstdokument
Administrationsbidrag Et administrationsbidrag er for realkreditinstitutter en betegnelse for rentemarginalen på et realkreditlån og er ofte en promilledel af lånets restgæld. Bidragssatsen varierer alt efter hvilket interval, lånet ligger indefor i forhold til ejendomsværdien
Læs mere om Administrationsbidrag
Administrator En administrator er betegnelsen for en person, der varetager de administrative opgaver for f.eks. en forenings bestyrelse. Administratoren opgaver er f.eks. opkrævning af husleje og betaling af løbende udgifter.
Læs mere om Administrator
Administrerede priser Administrerede priser er priser, der er fastsat af en sælger eller flere sælgere på egen hånd frem for at være fastsat på baggrund af markedets udbud og efterspørgsel.
Læs mere om Administrerede priser
Advis Advis er en betegnelse for en meddelelse eller underretning.
Læs mere om Advis
Afbildning Ved økonomisk afbildning forstår man en beskrivelse af forhold og hændelser i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet ved deres økonomiske konsekvenser.
Læs mere om Afbildning
Afdrag Afdraget er den del af ydelsen på et lån, der gør, at restgælden på lånet bliver mindre.
Læs mere om Afdrag
Afdragsfrihed Afdragsfrihed er et element, der kan lægges ind i et lån. I forbindelse med realkreditlån, kan der aftales afdragsfrihed i op til 10 år, hvorved den månedlige ydelse reduceres.
Læs mere om Afdragsfrihed
Afdragsfrit lån Et afdragsfrit lån er et realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betales kun renter og bidrag. De ikke-betalte afdrag skal betales på et senere tidspunkt.
Læs mere om Afdragsfrit lån
Afgang Afgang beskriver afhændelser og udrangeringer opgjort til anskaffelses- eller kostværdi.
Læs mere om Afgang
Afgangsbarrierer Afgangsbarriere er en betegnelse, som man bruger når en virksomhed oplever begrænsninger i sine muligheder for at trække sig ud af et marked og overføre sine ressourcer andetsteds.
Læs mere om Afgangsbarrierer
Afgift En afgift er en lovbestemt skat, der er pålagt visse varer og ydelser. En afgift kan ligeledes være en bøde, der pålægges en virksomhed eller en person i forbindelse med overskridelse af en frist.
Læs mere om Afgift
Afgifter, netto Nettoafgifter er en beregning af de samlede afgifter og tilskud også kaldt subsidier.. Afgifter kan være moms og punktafgifter på f.eks. tobak, spiritus og biler. Subsidier kan være tilskud f.eks. til landbrugsproduktion.
Læs mere om Afgifter, netto
Afgiftsbestemmelse En vedtagelse om, hvilke varer, ydelser eller fristoverskridelser der skal pålægges afgifter kaldes for en afgiftsbestemmelse.
Læs mere om Afgiftsbestemmelse
Afkast Afkast er en betegnelse for gevinsten eller tabet på din investering. Har du fået en gevinst ved din investering har du opnået et positivt afkast mens et tab giver dig et negativt afkast.
Læs mere om Afkast
Afkastningsgrad på samlede aktiver Afkastningsgrad er et regnskabsmæssigt nøgletal, som viser virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.Afkastningsgraden beregnes som årsresultatet før renter og ekstraordinære poster i pct.
Læs mere om Afkastningsgrad på samlede aktiver
Afkastningspapir Afkastningspapiret er f.eks en aktie eller et andet værdipapir, der giver et forholdsvis højt direkte afkast.
Læs mere om Afkastningspapir
Afkastprofil En afkastprofil er en beskrivelse af, hvordan et fremtidigt afkast af en investering fordeler sig.
Læs mere om Afkastprofil
Aflysning Aflysning er når det tinglyste dokument slettes af tingbogen. Når eksempelvis et lån med tinglyst pantebrev er tilbagebetalt, kvitterer kreditor pantebrevet til aflysning, og pantebrevet kan så slettes af tingbogen.
Læs mere om Aflysning
Afnotering Afnotering af en aktie fra fondsbørsen, betyder at aktien fjernes fra at kunne blive handlet på fondsbørsen. Årsagen kan være et opkøb eller opkøbstilbud på aktien. Afnotering kan ske efter selskabets eget ønske eller efter krav fra fondsbørsen.
Læs mere om Afnotering
Afregningsnota Afregningsnota er det en investor modtager ved køb eller salg af aktier fra sit pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Afregningsnotaen er som en kvittering. Notaen indeholder detaljer omkring handlen.
Læs mere om Afregningsnota
Afregningsvaluta Afregningsvaluta er den valuta, der benyttes ved afregning af et mellemværende.
Læs mere om Afregningsvaluta
Afskrivning En afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dettes brugstid. Dette vil medføre, at den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse.
Læs mere om Afskrivning
Afskrivning, straks Ved afskrivning straks menes resultatførsel af et indkøbt anlægsgodes anskaffelsessum straks ved modtagelsen.
Læs mere om Afskrivning, straks
Afskrivning, systematisk Afskrivning, systematisk betyder resultatførsel af vurderet værdiforringelse af et anlægsgode ved normalt slid eller forældelse i en regnskabsperiode.
Læs mere om Afskrivning, systematisk
Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er den værdi et anlægsaktiv skal nedreguleres med i løbet af det pågældende anlægsgodes resterende brugstid.
Læs mere om Afskrivningsgrundlag
Afskrivningsret En afskrivningsret er retten til at foretage afskrivninger på et aktiv rent skattemæssigt.
Læs mere om Afskrivningsret
Afstemningsparadokset Afstemningsparadokset er en betegnelse, man bruger om det forhold, at et system med flertalsafstemninger kan medføre inkonsistente samfundsmæssige præferencer.
Læs mere om Afstemningsparadokset
Afsætning Afsætning beskriver en periodes salg - opgjort i mængde.
Læs mere om Afsætning
Afsætningsgaranti Afsætningsgaranti er en garanti der normalt ydes af et pengeinstitut. Pengeinstituttet garanterer at en del af værdipapirerne i en emission bliver afsat.
Læs mere om Afsætningsgaranti
Afta AFTA er en forkortelse af den engelske betegnelse Asian Free Trade Area, som på dansk kaldes ASEAN-landenes frihandelsområde. AFTA blev stiftet i 1992 for at afskaffe told og andre handelsmæssige hindringer for kapitalgoder og industrivarer.
Læs mere om Afta
Aftaleindlån Et aftaleindlån er at låne penge ud til en bank i en tidsbegrænset periode til en højere rente. I denne periode er pengene fastlåst og kan derfor som udgangspunkt ikke hæves, men renten er derimod væsentligt højere.
Læs mere om Aftaleindlån
Aftaleindlånsrente Aftaleindlånsrente er den rentesats der er aftalt i forbindelse med et aftaleindlån i hele løbetiden.
Læs mere om Aftaleindlånsrente
Aftaleindskud Et aftaleindskud er at låne penge ud til en bank i en tidsbegrænset periode til en højere rente. I denne periode er pengene fastlåst og kan derfor som udgangspunkt ikke hæves, men renten er derimod væsentligt højere.
Læs mere om Aftaleindskud
Aftalekontomarkedet Aftalekontomarkedet er den del af pengemarkedet, der vedrører indlån i bankerne, som ikke følger de gængse standardvilkår. Aftalemarkedet har eksisteret siden 1973.
Læs mere om Aftalekontomarkedet
Aftalekurs Aftalekursen (Strike price/exercise price) er den kurs, til hvilken en option giver køberen ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv.
Læs mere om Aftalekurs
Aftægtsydelse Aftægstydelse er i ejendomshandler en aftale parterne kan indgå om, at køber skal levere naturalier til sælger. Aftægtsydelsen indgår som en del af købesummen og værdisættes af et skøn over den periode, som aftægtsydelsen forventes at eksistere.
Læs mere om Aftægtsydelse
Afviklingsdage Afviklingsdage er aktiehandelens gennemførelsestid. Der går ofte 3 dage, fra en aktiehandel indgås, til den bliver registreret på investors konto. Selve dagen for registreringen på investors konto kaldes valørdag.
Læs mere om Afviklingsdage
Afviklingsfond En afviklingsfond er en fond der er oprettet til at dække omkostninger, der skal afholdes i forbindelse med at tage anlæg ud af drift, genopretning eller retablering.
Læs mere om Afviklingsfond
Agenda 2000 Agenda 2000 er betegnelsen for den rapport, som i 1997 blev lavet for at få en detaljeret bedømmelse af de lande, som havde søgt om optagelse i EU.
Læs mere om Agenda 2000
Agent En agent i økonomisk henseende, er en person, gruppe eller organisation, som laver aktiviteter af økonomisk karakter og/eller tager beslutninger vedr. økonomi.
Læs mere om Agent
Agglomeration Agglomeration er en koncentration af industrier og firmaer inden for et afgrænset geografisk areal.
Læs mere om Agglomeration
Aggregeret model En aggregeret model er en model, der er lavet på baggrund af aggregerede størrelser.
Læs mere om Aggregeret model
Aggregeret udbud Aggregeret udbud er en betegnelse for den samlede mængde af output, som producenterne i en økonomi kan og vil udbyde til andre prisniveauer i en fastlagt periode.
Læs mere om Aggregeret udbud
Aggrereret efterspørgselskurve En aggregeret efterspørgselskurve er en kurve, der viser kombinationer af output og prisniveau, der hvor penge- og varemarkedet er i balance.
Læs mere om Aggrereret efterspørgselskurve
Aggrering Aggregering betyder sammenlægning af størrelser til en samlet helhed.
Læs mere om Aggrering
Akkord Akkord er enten kreditorers (fordringshaveres) nedskrivning af en skyldners gæld eller udsættelse af gældens betalingsfrist. Akkord kan være frivillig og tvunget. Akkord gives ofte for at undgå at skylderen går konkurs og sikrer kreditors tilgodehavende.
Læs mere om Akkord
Akkordløn Akkordløn er en betegnelse, som man bruger i forbindelse med den aflønningsform, som ansatte på akkord aflønnes efter.
Læs mere om Akkordløn
Akkumuler Akkumuler er en anbefaling på en aktie, som forventes at stige mindre end fem procent. Der anbefaler derfor at der købes et mindre antal aktier.
Læs mere om Akkumuler
Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede afskrivninger er systematiske afskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
Læs mere om Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede nedskrivninger beskriver nedskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
Læs mere om Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede opskrivninger Akkumulerede opskrivninger er opskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
Læs mere om Akkumulerede opskrivninger
Aksiom Et aksiom er en påstand eller tese, som ikke kan drages i tvivl.
Læs mere om Aksiom
Aktie En aktie er en andel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab. Ejer man alle aktierne, så ejer man også hele virksomheden
Læs mere om Aktie
Aktieandel En aktieandel er en betegnelse for hvor mange aktier en investor ejer i forhold til den samlede mængde aktier der eksisterer i selskabet.
Læs mere om Aktieandel
Aktiebeskatning Aktiebeskatning er en beskatningsform, som retter sig mod aktionærernes indtægt i form af udbytte.
Læs mere om Aktiebeskatning
Aktieemission En aktieemission er udstedelse af aktier enten som fondsaktieemission, hvor der overføres et beløb fra de frie reserver til aktiekapitalen eller nytegning af aktiekapital, hvor der tilføres selskabet ny kapital.
Læs mere om Aktieemission
Aktiefond En aktiefond er en fond, der ejer aktier. F.eks. investeringsforeningers aktieafdelinger.
Læs mere om Aktiefond
Aktiegevinst Aktiegevinst er det afkast, der realiseres som følge af et realiseret salg af en investors aktieportefølje.
Læs mere om Aktiegevinst
Aktiehandel En aktiehandel er betegnelsen for det at enten købe eller sælge en eller flere aktier.
Læs mere om Aktiehandel
Aktieindeks Aktieindekset er en måling af den gennemsnitlige udvikling på et givent aktiemarked.
Læs mere om Aktieindeks
Aktieinvestering Aktieinvestering er når en investors midler investerers i aktier og ikke obligationer, eller andre former for investeringsobjekter.
Læs mere om Aktieinvestering
Aktiekapital Aktiekapital (virksomhedskapital) er den kapital som virksomhedsdeltagerne har indskudt i virksomheden via køb af aktier.
Læs mere om Aktiekapital
Aktiekrak Aktiekrak er en betegnelse, man anvender, når aktiemarkedet har tabt 20% i værdi. Der har været aktiekrak i 1929 og 1987.
Læs mere om Aktiekrak
Aktiekursindeks Aktiekursindekset er det indekstal, der viser den gennemsnitlige udvikling, der finder sted i aktiekurserne.
Læs mere om Aktiekursindeks
Aktielisten Aktielisten er den liste, som har informationer om de aktier, man handler med på fondsbørsen. Aktielisten er en del af den samlede kursliste.
Læs mere om Aktielisten
Aktieopdeling Aktieopdeling (aktiesplit) er når et selskabs aktier opdeles i mindre stykstørrelser. Hvis én aktie opdeles i f.eks. 4 dele, falder dens værdi med 1/4. Aktionærerne har 4 aktier for hver oprindelig 1 aktie, så den samlede værdi er den samme som før.
Læs mere om Aktieopdeling
Aktieoption Aktieoptionen er et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af flere faktorer, bl.a. tidshorisont, udnyttelseskurs og kursen på den underliggende aktie. Aktieoptionen giver ret til, et på forhånd fastsat tidspunkt, at købe en aktie til en bestemt pris.
Læs mere om Aktieoption
Aktieselskab Et aktieselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvis deltagere alene hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud.
Læs mere om Aktieselskab
Aktietab Aktietab er det tab, der realiseres som følge af faldende aktiekurser for en investors portefølje. Et aktietab er først et tab, når det realiseres - når aktierne sælges.
Læs mere om Aktietab
Aktieudbytte Nogle aktieselskaber udbetaler aktieudbytte til deres aktionærer baseret på hvordan kursen udvikler sig. Andre aktieselskaber tilbageholder aktieudbyttet og benytter istedet midlerne til yderligere forretningsudvikling
Læs mere om Aktieudbytte
Aktionær En aktionær er en person, der ejer aktier.
Læs mere om Aktionær
Aktionærlån Aktionærlån er et lån (pengelån), som et aktieselskab yder til sine egne aktionærer eller bestyrelsesmedlemmer.
Læs mere om Aktionærlån
Aktiv En persons eller virksomheds formue. Aktiver kan bestå af omsætningsaktiver, eksempelvis varelagre, kontanter, samt af anlægsaktiver, eksempelvis fast ejendom eller biler.
Læs mere om Aktiv
Aktiv investering Aktiv investering er en investering, hvor investoren selv tager alle beslutningerne omkring en given investering. Modsat er passiv investering, hvor investoren f.eks. får en investeringsforening eller andre til at træffe beslutningerne om investeringen.
Læs mere om Aktiv investering
Aktiv konkurrence Aktiv konkurrence er en definition, man bruger om virksomheder, der forsøger at få større og mere plads på markedet.
Læs mere om Aktiv konkurrence
Aktivering Aktivering er en betegnelse, man bruger inden for arbejdsmarkedspolitikken i forbindelse med ledighed. Ledige skal i perioder af deres ledighed i aktivering med henblik på at komme i job eller uddannelse.
Læs mere om Aktivering
Aktivering af omkostninger Aktivering af omkostninger betyder ressourceforbrug, som forventes senere at kunne udnyttes lønsomt, bogført som aktiv med værdien af forbruget.
Læs mere om Aktivering af omkostninger
Aktivering af varers anskaffelsessum Aktivering af varers anskaffelsessum er det samme som modtagelse af indkøbte varer bogført som forøgelse af varebeholdningens værdi med varernes anskaffelsesværdi.
Læs mere om Aktivering af varers anskaffelsessum
Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed er nøgletal, som angiver virksomhedens brug af kapitalapparatet.
Læs mere om Aktivernes omsætningshastighed
Aktivhandel En aktivhandel er betegnelsen for en virksomhedshandel der gennemføres ved køb af målselskabets aktiver eller den relevante del deraf.
Læs mere om Aktivhandel
Aktivkonti Aktivkonti er balancekonti til registrering af værdien af beholdninger eller tilgodehavender.
Læs mere om Aktivkonti
Aktskab Et aktskab er et arkiv på tinglysningskontoret. Aktskabet indeholder genparter af alle dokumenter der er tinglyst på en given ejendom.
Læs mere om Aktskab
Akut inflation Akut inflation bliver af nogle inden for økonomi, betegnet som inflation på over 50% i 3 år eller flere år (Perioden skal være sammenhængende).
Læs mere om Akut inflation
Aldersopsparing Aldersopsparing er en ny type pensionsopsparing, som afløser kapitalpensionen. Som med kapitalpensionen får du pengene udbetalt på én gang, når du går på pension. Husk at du ikke betaler skat eller afgift af udbetalingen.
Læs mere om Aldersopsparing
Alfanumerisk Alfanumeriske tegn er forskellige tegn som tal, blanktegn, bogstaver og andre specialtegn.
Læs mere om Alfanumerisk
All time high All Time High er en akties kurs på den højest noterede værdi.
Læs mere om All time high
Allokering af ressourcer Allokering af ressourcer er en fordeling af ressourcer mellem flere forskellige agenter (enkeltpersoner/organisationer) eller formål.
Læs mere om Allokering af ressourcer
Allonge Allonge er et tillæg til et dokument, f.eks. bilag til en købsaftale, et pantebrev m.m.
Læs mere om Allonge
Alm. brand bank Alm. Brand Bank er en af Danmarks større pengeinstitutter med hovedsæde på Midtermolen i København.
Læs mere om Alm. brand bank
Alt andet lige Alt andet lige er et begreb, som man jævnligt bruger inden for samfundsøkonomien for at angive, at alle elementer, udover de allerede undersøgte elementer, menes at være uændrede.
Læs mere om Alt andet lige
Altruisme Altruisme betyder menneskekærlighed. Inden for økonomi bruger man begrebet altruisme til at forklare, hvorfor mennesker giver private bidrag til offentlige goder i en udstrækning, hvor den marginale fortjeneste er mindre end den marginale omkostning.
Læs mere om Altruisme
Am-bidrag AM-bidrag er en forkortelse af arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat), der medgår til dækning af statens udgifter på arbejdsmarkedet, fx. dagpenge og aktivering.
Læs mere om Am-bidrag
Am-indkomst Det beløb, der skal trækkes AM- og SP-bidrag af kaldes for AM-indkomsten. AM-indkomsten er som udgangspunkt bruttolønnen med fradrag af medarbejderens eget bidrag til ATP og indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.
Læs mere om Am-indkomst
Amagerbanken Amagerbanken er blandt Danmarks større banker, og har hovedsæde på Amager.
Læs mere om Amagerbanken
Ambi AMBI er forkortelsen af arbejdsmarkedsbidrag og er en skat, der beregnes på grundlag af bruttoløn, og som betales af alle skatteydere.
Læs mere om Ambi
Amerikansk option En amerikansk option er en optionstype, der giver retten til at købe eller sælge en fordring på et aftalt fremtidigt tidspunkt til en fastsat pris, der kan benyttes i hele perioden frem til tidspunktet for udløb.
Læs mere om Amerikansk option
Amortisation Amortisation er den løbende tilbagebetaling (nedbringelse) af restgælden i form af regelmæssige afdrag.
Læs mere om Amortisation
Amortisering Amortisering er en afvikling af et lån via regelmæssige betalinger. Ved at udarbejde en amortiseringsplan for et lån, kan man se udviklingen i ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden.
Læs mere om Amortisering
Amu-center AMU står for Arbejdsmarkedsuddannelsescenter. AMU-centre er uddannelsescentre, der især efteruddanner ufaglærte og faglærte medarbejdere/arbejdsløse.
Læs mere om Amu-center
Andelsbank En andelsbank (andelskasse) er et pengeinstitut i lighed med en bank og en sparekasse. Kunderne er andelshavere og ejer på den måde andelskassen ud fra princippet om "én mand, én stemme."
Læs mere om Andelsbank
Andelsbevis Et andelsbevis er et bevis på, at en given andelshaver i en andelsboligforening har betalt indskud og har brugsretten til en bolig i andelsboligforeningen. Andelsbeviset er ikke et værdipapir.
Læs mere om Andelsbevis
Andelsbolig En andelsbolig er kendetegnet ved, at det er Andelsboligforeningen, som ejer og driver ejendommen. Andelshaverne ejer hver en andel af fællesformuen, og har brugsret til en bolig i ejendommen.
Læs mere om Andelsbolig
Andelsboligforening Andelsboligforeningen er en forening stiftet med det formål at eje og drive en udlejningsejendom. Medlemsskabet i foreningen er knyttet til en brugsret til en lejlighed i ejendommen. Medlemmernes hæftelse for foreningens gæld fastsættes i vedtægterne.
Læs mere om Andelsboligforening
Andelsboligkredit En andelsboligkredit er en slags kassekredit for andelsbolighavere. Andelsbolighaveren bestemmer derfor i princippet selv, hvornår og hvor der skal betales af på kreditten. En andelsboligkredit kan fås med evt. afdragsfrihed.
Læs mere om Andelsboligkredit
Andelskasse En andelskasse er et pengeinstitut i lighed med en bank og en sparekasse. Kunderne er andelshavere og ejer på den måde andelskassen ud fra princippet om "én mand, én stemme."
Læs mere om Andelskasse
Andelskasser Andelskasser er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en andelskasse. Andelskasser ejes af andelshaverne og deler i høj grad omkostninger m.v. eksempelvis IT og markedsføring.
Læs mere om Andelskasser
Anden afledte Anden afledte er et begreb brugt i matematikken. Man bruger anden afledte til at angive ændringen i stigningstakten.
Læs mere om Anden afledte
Anfordringsgæld Gæld der kan kræves tilbagebetalt af kreditor uden opsigelsesvarsel kaldes for anfordringsgælden.
Læs mere om Anfordringsgæld
Anfordringsindskud Et anfordringsindskud er et almindeligt indskud i en bank. Man kan altid hæve et anfordringsindskud uden at skulle betale ekstraomkostninger.
Læs mere om Anfordringsindskud
Anfordringstilgodehavende Et anfordringstilgodehavende er et tilgodehavende beløb, som en kreditor (den, der har penge tilgode) altid kan kræve at debitor (skyldner) indbetaler.
Læs mere om Anfordringstilgodehavende
Ankervaluta Ankervaluta er en ofte brugt betegnelse for de valutaer i EMS-samarbejdet, der er stærkest.
Læs mere om Ankervaluta
Anlægsaktiv Et anlægsaktiv er noget en virksomhed ejer eller på anden måde kontrollerer. Anlægsaktiverne udgør sammen med omsætningsaktiverne virksomhedes aktiver, som indgår i balance.
Læs mere om Anlægsaktiv
Anlægsaktiver Anlægsaktiver er aktiver såsom fast ejendom, maskiner, biler og patenter.
Læs mere om Anlægsaktiver
Anlægsgoder Ved anlægsgoder menes de goder der er anskaffet med henblik på længerevarende brug eller besiddelse, samt langfristede tilgodehavender.
Læs mere om Anlægsgoder
Anlægsinvestering En anlægsinvestering er en investering i et anlægsaktiv som en given virksomhed forventer at besidde i en årrække.
Læs mere om Anlægsinvestering
Anmærkningsfrit Anmærkningsfrit er en betegnelse for om et pantebrev eller skødes bestemmelser passer med indholdet af tingbogen. Pantebrevet eller skødet lyses anmærkningsfrit af tinglysningskontoret.
Læs mere om Anmærkningsfrit
Annualiseret afkast Annualiseret afkast er et givent afkast over en tidsperiode der konverteres til et årligt niveau.
Læs mere om Annualiseret afkast
Annuitet Annuitet er en fællesbetegnelse for lån og opsparingsformer, der arbejder med en fast størrelse af betalinger henholdsvis af ydelser (summen af afdrag og renter) og til opsparing.
Læs mere om Annuitet
Annuitetslån Annuitetslån er en lånetype hvor restgælden tilbagebetales ved periodisk betaling af lige store annuitetsydelser. Hvis lånet har variabel rente genberegnes de fremtidige ydelser når renten ændres.
Læs mere om Annuitetslån
Annuitetsprincip Annuitetsprincippet er en afdragsmetode, hvor ydelserne gennem hele afdragsperioden er lige store og afdragene udgør en stigende del af ydelsen.
Læs mere om Annuitetsprincip
Annullation Annullation betyder f.eks. sletningen af en disposition såsom en retsanmærkning på et dokument.
Læs mere om Annullation
Anpartshaverlån Et anpartshaverlån er et lån, som et anpartsselskab har givet til eller stillet garanti for på vegne af en anpartshaver eller andre med særlig tilknytning til anpartsselskabet.
Læs mere om Anpartshaverlån
Anpartslejlighed En anpartslejlighed kan for eksempel være boligerne i et et- eller to-familiehus, hvor beboerne hver ejer en såkaldt ideel anpart af huset. Med anparten følger brugsret, f.eks. til kælder og have som er fastsat i samejeoverenskomsten.
Læs mere om Anpartslejlighed
Anpartsselskab Et anpartsselskab (forkortes ApS) er et selskab med fastsat minimumkapital. Anpartshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men udelukkende med den indskudte kapital.
Læs mere om Anpartsselskab
Anskaffelsesomkostninger Anskaffelsesomkostninger er værdi af ressourceforbrug medgået ved anskaffelse af en beholdning, fx. til hjemtagelse og klargøring.
Læs mere om Anskaffelsesomkostninger
Anskaffelsesværdi Anskaffelsesværdi er den værdi, man har fået et aktiv overdraget til f.eks. køb af en bil. Anskaffelsesværdien er ved køb derfor købesummen. Ved arv er anskaffelsesværdien den værdi, man får aktivet til fra dødsboet.
Læs mere om Anskaffelsesværdi
Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital er betegnelsen for de enkelte pengeinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af de lovmæssige solvenskrav. Ansvarlig kapital består af kernekapital og supplerende kapital.
Læs mere om Ansvarlig kapital
Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse er betegnelsen for en bestemmelse i en given aftale, hvor de ellers gældende regler om ansvar i kontraktforhold er ophævet helt eller delvist ophævet.
Læs mere om Ansvarsfraskrivelse
Antidumpingtold Antidopingtold er en told, der er indført for at hindre, at landes indenlandske producenter bliver udkonkurreret af udefrakommende producenter, som prøver at komme ind på det indenlandske marked ved at dumpe priserne.
Læs mere om Antidumpingtold
Antirust lovgivningen Antirust lovgivningen er en lovgivning, der er skabt i Amerika. Antirust lovgivningen har til formål at hindre etableringen af monopoler og i stedet fremme den frie konkurrence.
Læs mere om Antirust lovgivningen
Anvendelsesudgifter Anvendelsesudgifter er for boligejere boligens forbrugsudgifter. Anvendelsesudgifterne er f.eks. vand, el og varmeudgifter.
Læs mere om Anvendelsesudgifter
Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis beskriver de regnsskabsprincipper, som er anvendt ved et årsregnskabs udarbejdelse.
Læs mere om Anvendt regnskabspraksis
Anvisning En anvisning er en skriftlig anmodning fra en person el. virksomhed om at betale et beløb til personen/virksomheden selv eller til en navngiven tredjepart.
Læs mere om Anvisning
Appreciering En appreciering er en stigning i en valutakurs. Stigningen bestemmes af markedet.
Læs mere om Appreciering
Arbejdende kapital Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital.
Læs mere om Arbejdende kapital
Arbejderbevægelsens erhvervsråd Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank, som har til formål at repræsentere arbejderbevægelsen i forskellige kommissioner og råd. Det gælder både over for regeringen og folketinget.
Læs mere om Arbejderbevægelsens erhvervsråd
Arbejdernes landsbank Arbejdernes Landsbank er en dansk bank med hovedsæde på Vesterbrogade i København.
Læs mere om Arbejdernes landsbank
Arbejdskraft Arbejdskraft er den målrettede og kulturbestemte anvendelse af menneskelig energi i forbindelse med produktion eller reproduktion. Den enkeltes arbejdsevne afhænger af personens legemlige, psykiske og sociale sundhedstilstand. Et menneskes samlede arbejds
Læs mere om Arbejdskraft
Arbejdskraftintensiv Arbejdskraftintensiv er en betegnelse, som bruges når en produktionsmetode anvender meget arbejdskraft i forhold til andre produktionsmetoder.
Læs mere om Arbejdskraftintensiv
Arbejdsløshedskasse En arbejdsløshedskasse (a-kasse) er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp. Arbejdsløshedskassen administrerer ligeledes offentlige love og regler på området.
Læs mere om Arbejdsløshedskasse
Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsbidraget (AMBI) er en skat, der beregnes på grundlag af bruttoløn, og som betales af alle skatteydere.
Læs mere om Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsfonden Arbejdsmarkedsfonden er en fond, der er skabt til at finansiere forskellige udgifter i staten som f.eks. dagpenge. Arbejdsmarkedsfonden er oprettet i finansministeriet.
Læs mere om Arbejdsmarkedsfonden
Arbejdsretten Arbejdsretten er en domstol, der er uden for det vanlige domstolssystem. Arbejdsretten blev oprettet i 1910.
Læs mere om Arbejdsretten
Arbejdsstyrke Arbejdsstyrke er en betegnelse for den del af befolkningen, der enten er i beskæftigelse eller søger beskæftigelse.
Læs mere om Arbejdsstyrke
Arbejdsudbudselasticitet Arbejdsudbudselasticitet en betegnelse, man bruger til at angive den procentvise ændring i udbuddet af arbejde delt med med den procentvise ændring i lønnen.
Læs mere om Arbejdsudbudselasticitet
Arbejdsværdilæren Arbejdsværdilæren er en teori inden for økonomien, som handler om, hvorvidt værdien af en tjeneste/vare kan gøres op som den mængde af arbejdstimer, der har været brugt i fremstillingen.
Læs mere om Arbejdsværdilæren
Arbitrage Arbitrage er handel med varer el. finansielle aktiver (f.eks. valuta eller værdipapirer) på forskellige markeder med henblik på fortjeneste. Kort sagt at købe hvor det er billigst og straks sælge hvor det er dyrere.
Læs mere om Arbitrage
Arm's length transactions Arm's length transactions er en definition, man bruger om transaktioner af økonomisk karakter mellem lande, der ikke giver kontrol producerende enheder eller firmaer.
Læs mere om Arm's length transactions
Arv Når en person dør, vil personens formue gå i arv. Den afdøde kaldes for arvelader og den, som modtager en arvelod, kaldes for en arving. Et arveforskud ydes mens arvelader stadig er i live og modregnes i den endelige arv.
Læs mere om Arv
Asp ASP er en forkortelse for "Application Service Provider" . ASP er en virksomhed, som varetager den daglige drift af andres IT-systemer.
Læs mere om Asp
Asset allocation Asset Allocation svarer til aktivfordeling og er det begreb, man bruger, når man optimerer en portefølje af værdipapirer ved at investere i forskellige typer af aktier og obligationer.
Læs mere om Asset allocation
Asset backed securities Asset Backed Securities er obligationer, som er blevet sikret af eksempelvis lån i forbindelse med kreditkort.
Læs mere om Asset backed securities
Asymetrisk information En asymetrisk information er informationer om en transaktion, der er uens hos de involverede i transaktionen.
Læs mere om Asymetrisk information
Atc ATC er en forkortelse af for average total cost, som på dansk defineres som gennemsnitsomkostninger.
Læs mere om Atc
Atomistisk konkurrence Atomistisk konkurrence er en markedsform, som man kender ved, at samtlige firmaer har en markedsandel, som ikke muliggør at den enkelte virksomhed selv fastsætter prisen.
Læs mere om Atomistisk konkurrence
Atp ATP er forkortelsen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en pensionsordning for lønmodtagere, der indbetales kvartalsvis af arbejdsgiveren afhængigt af det arbejdede antal timer.
Læs mere om Atp
Attac ATTAC som står for Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens er en organisation som har til mål at indføre skat på valutatransaktioner.
Læs mere om Attac
Autarki Autarki er en betegnelse, som man anvender om en lukket økonomi eller en økonomi, der ikke har international handel.
Læs mere om Autarki
Autonome investeringer Autonome investeringer er den del af investeringer, som ikke er afhængige af ændringer i produktion og indkomst.
Læs mere om Autonome investeringer
Autonome poster Autonomer poster er en synonym for betalingsbalancens løbende poster samt de private kapitalposter.
Læs mere om Autonome poster
Autonomt forbrug Det autonome forbrug, er den del af forbruget, som ikke er afhængig af indkomsten.
Læs mere om Autonomt forbrug
Avance Avancen er et udtryk der anvendes om en fortjeneste eller et overskud ved salg af et aktiv.
Læs mere om Avance
Avancebeskatning Når en bolig sælges er en eventuel fortjeneste typisk skattefri. Er boligens grund over 1.400 kvm. eller en helårsbolig har været anvendt som sommerhus kan en evt. fortjeneste være skattepligtig. Ved salg af grunde vil fortjenesten altid blive beskattet.
Læs mere om Avancebeskatning
Avc AVC er en forkortelse af average variable cost, som på dansk betyder gennemsnitlige variable omkostninger.
Læs mere om Avc
Average incremental cost Average Incremental Cost er et begreb, som man anvender inden for nationalregnskab. Man definerer Average Incremental Cost som ændringen i de samlede omkostninger delt med ændringen i produktionen.
Læs mere om Average incremental cost
B
B-aktie En B-aktie betegner en aktie i en virksomhed, der ofte har begrænsede rettigheder end A-aktier, eks. ved mindre stemmekraft på virksomhedens generalforsamling. Dog skal en B-aktie have en stemmekraft svarende til mindst 10% af en A-atkie.
Læs mere om B-aktie
B2b B2B er en forkortelse for "Business To Business" og betyder handel mellem virksomheder.
Læs mere om B2b
B2c B2C er en forkortelse for "Business To Customer" og betyder en handel mellem en virksomhed og en kunde eller en forbruger.
Læs mere om B2c
Back-to-back loan Et Back-to-back loan, er et lån mellem to parter, som er bosat i hver sit land. Betingelser m.m. er ens for parterne, men fastlægges efter hvert lands valuta.
Læs mere om Back-to-back loan
Backward linkage Backward linkage er en forbindelse mellem en industri og dennes underleverandører. Sker der eks. en ændring i industriens produktion, vil det også betyde ændringer hos underleverandørerne.
Læs mere om Backward linkage
Bagstopper teknologi Bagstopper teknologi er en teknologisk innovation, som betyder at en ressource bliver overflødiggjort.
Læs mere om Bagstopper teknologi
Baisse Baisse (af fransk baisse) er en betegnelse for prisfald på varer og kursfald i værdipapirer og spekulation i sådanne fald.
Læs mere om Baisse
Balance på beretningsform Balance på beretningsform er en beskrivelse af virksomhedens økonomiske stilling på et givet tidspunkt vist i en enkeltkolonne-opstilling af aktiver og passiver sluttende med virksomhedens egenkapital.
Læs mere om Balance på beretningsform
Balance på kontoform Balance på kontoform viser virksomhedens økonomiske stilling på et givet tidspunkt vist i en dobbeltkolonne-opstilling af aktiver og passiver.
Læs mere om Balance på kontoform
Balanceret vækst Man taler om balanceret vækst, når output og kapital vokser med den samme vækstrate.
Læs mere om Balanceret vækst
Balancesum Balancesum bruges når summen af alle aktiver er lig med summen af alle passiver.
Læs mere om Balancesum
Bank En bank er et pengeinstitut ejet af aktionærer. En del af målsætningen for banken er at tjene penge til banken og dens aktionærer i modsætning til en andels- eller sparekasse.
Læs mere om Bank
Bank run Bank run betyder at usædvanligt mange kunder tager, eller forsøger at tage, deres penge ud af banken.
Læs mere om Bank run
Bankcheck En bankcheck er en check som er udstedt af et pengeinstitut.
Læs mere om Bankcheck
Banker Banker er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en bank. I modsætning til sparekasser og andelskasser, ejes banker af aktionærer.
Læs mere om Banker
Bankerot Bankerot er et sjældent brugt udtryk for en stats konkurs ell. fallit. Ordet bankerot stammer fra norditalien i middelalderen hvor bankierernes bænk ell. disk i de norditalienske handelsstæder blev sønderbrudt, når de ikke kunne opfylde deres forpligtelse
Læs mere om Bankerot
Bankgaranti Bankgarantien er en kaution stillet af et pengeinstitut.
Læs mere om Bankgaranti
Bankgæld Bankgæld er den del af en persons/virksomheds finansiering, der er optaget i en bank.
Læs mere om Bankgæld
Banklån Et banklån er et lån, der er optaget i en bank eller pengeinstitut.
Læs mere om Banklån
Bankmægler En bankmægler er en person der er mellemled imellem banken og dig. Bankmægleren forhandler derfor dine vilkår med banken/bankerne istedet for at du selv skal forhandle.
Læs mere om Bankmægler
Bankpakke ii Bankpakke II er en politisk pakke, der blev vedtaget i 2009 i forbindelse med Finanskrisen. Bankpakke II handler bl.a. om en række krav til alle banker, men er derudover i høj grad en pakke, der har til hensigt at sætte gang i udlånet igen i banksektoren.
Læs mere om Bankpakke ii
Bankrun Et bankrun er en situation, hvor de fleste af indskyderne i en bank hæver det, de har tilgode og som følge heraf skaber en likviditetskrise for den pågældende bank/sparekasse.
Læs mere om Bankrun
Bankrådgiver En bankrådgiver, er den person der rådgiver kunderne i en bank omkring økonomiske og bankrelaterede forhold. En bankrådgivers rolle er at tjene såvel bank som kunde bedst muligt.
Læs mere om Bankrådgiver
Bankservice Bankservice kan dels betyde den service en bank lægger for dagen, dels en serviceydelse eller et produkt.
Læs mere om Bankservice
Bankskifte Et bankskifte er når du flytter hele eller dele af dit engagement i et pengeinstitut til et andet pengeinstitut. Typiske årsager til et bankskifte kan være bedre betingelser, ændring af behovet for økonomiske løsninger, flytning af bopæl m.v.
Læs mere om Bankskifte
Banktorvet BankTorvet.dk er en uvildig internetportal, der beskæftiger sig med bank- og økonomisk relaterede forhold
Læs mere om Banktorvet
Bankudlån Et bankudlån består af et udlån ydet af en bank eller pengeinstitut, hvor udbetaling sker direkte til låntager.
Læs mere om Bankudlån
Barrier option En barrier option er en option, som en bliver aktiveret eller annulleret, hvis det aktiv der ligger under når en bestemt pris.
Læs mere om Barrier option
Bartlett test Bartlett testen er en test, som man anvender til kontrol af samme varians af en række normalfordelte, stokastiske variable.
Læs mere om Bartlett test
Base-rate De engelske bankers offentliggjorte grundrente. Base-rate danner grundlag for bankernes udlånsrenter.
Læs mere om Base-rate
Basic human needs Basic Human Needs er en udviklingøkonomisk strategi, hvori man har fokus på at stille grundlæggende fornødenheder til rådighed for den fattigste del af verdens befolkning.
Læs mere om Basic human needs
Basis Basis er den forskel, der findes mellem en terminpris for en bestemt termin og spotprisen på det underliggende aktiv.
Læs mere om Basis
Basis point Et basis point er en hundrededel procentpoint. Det bruges til at måle forskelle i rentesatser.
Læs mere om Basis point
Basisbank Fra hovedkvarteret på Teglholmen i København, tilbyder internetbanken Basisbank enkle bankprodukter og rådgivning indenfor især boligfinansiering og opsparing.
Læs mere om Basisbank
Basisfinansiering Basisfinansiering er et realkreditlån optaget indenfor lånegrænsen på 80% af ejendommens værdi i boligejendomme og 60% i fritidshuse.
Læs mere om Basisfinansiering
Basiskapital Basiskapital er betegnelsen for finansielle virksomheders kapitalgrundlag til opfyldelse af det lovmæssige kapitalkrav. Basiskapital omfatter kernekapital og supplerende kapital.
Læs mere om Basiskapital
Basiskurs Basiskursen er kursen, der danner grundlag for en valutaterminsforretning. Kursen viser markedsprisen/spotkursen for både køb eller salg af den pågældende valuta.
Læs mere om Basiskurs
Basispoint Basispoint bruges ved renteberegning. Et basispoint er det samme som en hundrededel procent, dvs. 0,10% = 10 basispoint.
Læs mere om Basispoint
Basket option En basket option er en option, som det det muligt for en køber at købe/sælge en kurv (basket) af aktiver. Det kan eksempelvis være obligationer.
Læs mere om Basket option
Bbr BBR er forkortelsen for Bygge- og Boligregisteret og findes i alle kommuner.
Læs mere om Bbr
Bbr-ejermeddelelse BBR-ejermeddelelse er en kort beskrivelse af en given ejendom udarbejdet af BBR. BBR-ejermeddelelsen er baseret på ejerens egne oplysninger.
Læs mere om Bbr-ejermeddelelse
Bdt-modellen BDT er en forkortelse af Black-Dermes-Toy-modellen. BDT-modellen er en model, som man kan bruge til at estimere rentestrukturer.
Læs mere om Bdt-modellen
Bear marked Bear marked er et udtryk, som man bruger om et marked, der har faldende kurser.
Læs mere om Bear marked
Bear market Bear Market er et meget pessimistisk aktiemarked, da alle nyheder vil blive opfattet negativt. (Opkaldt efter en bjørn der altid angriber med snuden i sporet).
Læs mere om Bear market
Bec BEC står for Bankernes EDB Central. BEC er leverandør af It-løsninger tilflere hundrede finansielle virksomheder inden for bank, realkredit, pension, forskring mv.
Læs mere om Bec
Befordringsfradrag Befordringsfradrag er et skattefradrag for dem der har langt til arbejde. Det kaldes også kørselsfradrag.
Læs mere om Befordringsfradrag
Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) er når en ansat får udbetalt en skattefri godtgørelse for arbejdsrelateret kørsel i egen bil, motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert. Befordringsgodtgørelsen beregnes efter faste kilometersatser.
Læs mere om Befordringsgodtgørelse
Beggar-thy-neighbour-politik Beggar-thy-neighbour-politik er en politik, man har udformet for at bedre den økonomiske situation i et givent land - på bekostning af velfærden i andre lande.
Læs mere om Beggar-thy-neighbour-politik
Beholdninger Beholdninger er virksomhedens faste ejendomme og rørlige ejendele, herunder også rede penge.
Læs mere om Beholdninger
Beholdningsstørrelse Beholdningsstørrelse er en betegnelse, som man anvender om en enhed, som gøres op på et givent tidspunkt, dvs. uden tidsbetegnelse. Kapitalbalancen er et eksempel på en beholdningsstørrelse.
Læs mere om Beholdningsstørrelse
Behæftelse En behæftelse er en gældsforpligtelse med pant. Panten kan evt. være i form af en fast ejendom.
Læs mere om Behæftelse
Belåne At belåne vil sige at pantsætte eller stille enkelte definerede aktiver eller formuegenstande som sikkerhed for opfyldelsen af en given låneaftale.
Læs mere om Belåne
Belåningsgrad Belåningsgraden beskriver hvor stor en del af ejendommens handelsværdi, der er belånt. Er der f.eks 1 mio. kr. gæld i en ejendom med en handelsværdi på 1,5 mio. kr. så er belåningsgraden 67%.
Læs mere om Belåningsgrad
Belåningsprocent Belåningsprocenten er hvor stor en del af et aktivs værdi, der er stillet som sikkerhed for et låns tilbagebetaling.
Læs mere om Belåningsprocent
Belåningsværdi Den værdi af en ejendom, som et realkreditinstitut skal fastsætte i en lånesag. Belåningsværdien fastsættes på grundlag af en sagkyndig vurdering af ejendommen samt regler fastsat af Finanstilsynet.
Læs mere om Belåningsværdi
Benchmark rente Benchmark renten er den toneangivende rente, som oftest er fra obligationer, der har de højeste omsætninger og en tilfredsstillende cirkulerende mængde.
Læs mere om Benchmark rente
Benchmarkobligation En benchmarkobligation er en obligation, der er toneangivende på obligationsmarkedet. Benchmarkobligationen benyttes som reference i forbindelse med prisfastsættelsen af andre obligationer og finansielle instrumenter.
Læs mere om Benchmarkobligation
Beneficiant Beneficiant er betalingsmodtageren f.eks. i forbindelse med en overførsel eller en check. I forbindelse med remburser og garantier er beneficianten den, til hvis fordel rembursen/garantien er udstedt.
Læs mere om Beneficiant
Beregningsagent Beregningsagenten er den bank eller finansielle institution, der beregner det afkast, som investorerne er berettigede til at modtage på indfrielsesdatoen.
Læs mere om Beregningsagent
Beskæftigelsesfradra Beskæftigelsesfradraget er et skattemæssigt fradrag der omfatter personer, der er i beskæftigelse og dermed betaler arbejdsmarkedsbidrag.
Læs mere om Beskæftigelsesfradra
Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigelsesfrekvensen er det antal mennesker, der er i arbejde i forhold til den samlede mængde af mennesker mellem 15 - 64 år, der er i arbejdsstyrken.
Læs mere om Beskæftigelsesfrekvens
Beslutningsinterval Beslutningsintervallet er den tid, der går fra, at man ser et problem, der fordrer handling, til en egentlig handling er sat i gang.
Læs mere om Beslutningsinterval
Bestyrelse Bestyrelsen er en virksomheds øverste ledelse og vælges ved selskabets generalforsamling. Bestyrelsen sørger for ansvarlig ledelse af selskabet og ansætter direktionen.
Læs mere om Bestyrelse
Beta Et værdipapirs beta-værdi udtrykker værdipapirets kursfølsomhed (risiko) i forhold til den generelle markedsudvikling, dvs. den del af værdipapirets risiko, der ikke kan spredes gennem en spredning af porteføljen.
Læs mere om Beta
Betalingsbalancen Betalingsbalancen er en opgørelse, over alle de transaktioner, der sker mellem et land og omverden. Transaktionerne opgøres typisk over en bestemt tidsperiode, ofte kvartalsvis.
Læs mere om Betalingsbalancen
Betalingsgaranti Betalingsgaranti er når der sikres en fordring med pant eller kaution til fordringshaver. Betalingsgarantien skal sikre, at fordringshaver får opfyldt sit krav om betaling.
Læs mere om Betalingsgaranti
Betalingsservice Betalingsservice er et betalingssystem. Betalingsservice sørger automatisk for at overføre betalinger. Betalingerne på betalingsservicen kan f.eks. være terminsydelser på et realkreditlån, licens, husleje mv.
Læs mere om Betalingsservice
Betalingsstandsning Betalingsstandsning er en anmeldelse til skifteretten om, at en virksomhed har standset sine betalinger, fordi virksomheden ikke kan betale sine kreditorer. Skifteretten undersøger derefter om der kan laves en samlet ordning med kreditorerne.
Læs mere om Betalingsstandsning
Betinget garanti Betinget garanti er en garanti, hvor beløbet kun kan udbetales med garantirekvirentens accept, eller hvis beneficianten fremviser retsafgørelse.
Læs mere om Betinget garanti
Betinget købsaftale En betinget købsaftale er en aftale der gør at kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan den givne handel gennemføres.
Læs mere om Betinget købsaftale
Betinget skøde Betinget skøde er et skøde på fast ejendom i en forestående handel, hvor de aftale betingelser endnu ikke er opfyldt.
Læs mere om Betinget skøde
Better-of-two-assets option Better-of-two-assets option er en option, som man eksempelvis kan basere på udviklingen i to forskellige indeks. Man kan generelt bruge Better-of-two-assets option på to uens aktiver.
Læs mere om Better-of-two-assets option
Bevaringsdeklaration Bevaringsdeklaration er betegnelsen for en servitut, der indeholder bestemmelser for bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom. Ligeledes kan en bolig der er beliggende i en landskabsfredning, have en bevaringsdeklaration.
Læs mere om Bevaringsdeklaration
Beveridgekurven Beveridgekurven er en kurve, som viser den sammenhæng, der er mellem et antal ledige stillinger og ledigheden - for forskellige tidspunkter.
Læs mere om Beveridgekurven
Bibetingelse En bibetingelse er en ligning, man skal have opfyldt, når man vil have en kriterieform optimeret.
Læs mere om Bibetingelse
Bid price Bid price er en betegnelse for salgsprisen for et aktiv. Der kan eksempelvis være for obligationer.
Læs mere om Bid price
Bidrag Bidrag er i realkredit øjemed den del af terminsydelsen på et realkreditlån, der går til dækning af realkreditinstituttets driftsomkostninger, henlæggelser til reserver, tab og overskud. Bidraget beregnes oftest som en procentdel af restgælden.
Læs mere om Bidrag
Bidragsmetoden Bidragsmetoden kaldes også for "dækningbidragsopstillingen". Den er en variant af resultatopgørelsen, hvor værdien af ressourceforbrug i virksomhedens hovedaktivitet opdeles i en del, der vedrører opretholdelse af kapacitetsgrundlaget d.v.s. faste omkostn
Læs mere om Bidragsmetoden
Bidragssats Bidragssats er den procentdel et realkreditinstituttets opkræver for at administrere dit lån. Jo lavere bidragssats - jo billigere er dit realkreditlån administrationsmæssigt.
Læs mere om Bidragssats
Big board Udtrykket Big Board er slang for New York Stock Exchange (Fondsbørsen).
Læs mere om Big board
Big mac indeks Bic Mac indekset er en beregning, som det engelse ugeblad The Economist ofte laver. De beregner købekraftspariteter ved at beregne, hvad prisen er på en Big Mac i forskellige lande.
Læs mere om Big mac indeks
Bilateral handel En bilateral handel er en handel, der opsættes direkte mellem to lande. Ved bilateral handel betaler køber-landet med en anden type varer i stedet for med penge.
Læs mere om Bilateral handel
Billetgoder Billetgoder er goder, som man alene kan få adgang til ved at betale herfor. Men når man først har fået adgang til at bruge godet, så er det svært at regulere forbruget. Det gælder eksempelvis kabel-tv.
Læs mere om Billetgoder
Billion En billion er tusinde milliarder, eller en million millioner På engelsk og amerikansk er a billion lig med tusind millioner, som på dansk kaldes en milliard.
Læs mere om Billion
Billån Billån er et lån, der etableres i forbindelse med finansieringen af en bil.
Læs mere om Billån
Bimetallisk standard Bimetallisk standard er, når centralbanken kan garantere, at man kan omveksle den lokale mønt til to ædelmetaller - det vil ofte være sølv og guld.
Læs mere om Bimetallisk standard
Black monday Black Monday (på dansk Sort Mandag) er betegnelsen for det børskrak, der skete d. 19. oktober 1987 på New York Stock Exchange.
Læs mere om Black monday
Blandings-økonomi En blandings-økonomi er en økonomi, hvor erhvervslivet og staten arbejder sammen og har en gensidig afhængighed.
Læs mere om Blandings-økonomi
Blandingsøkonomi Blandingsøkonomi er et økonomisk system. Det er et system som er et kompromis mellem markedsøkonomi og planøkonomi. Et blandingsøkonomisk land er kapitalistisk funderet, men med betydelige statslige indgreb i virksomhedernes drift. Det er også typisk for
Læs mere om Blandingsøkonomi
Blankokredit Blankokredit er et lån uden sikkerhedsstillelse.
Læs mere om Blankokredit
Bliss punkt Et Bliss punkt er en betegnelse for den ideelle blanding af offentlige og private goder.
Læs mere om Bliss punkt
Blokade En blokade er en faglig aktionsform, som kan ske hvis medarbejdere i et firma eller medlemmer i en fagforening, der har et fælles formål, nægter at udføre et specifikt arbejde i et givet firma.
Læs mere om Blokade
Bløde lån Bløde lån er en betegnelse for lån, som enten er rentefrie eller har en rente, der ligger under markedsrenten.
Læs mere om Bløde lån
Blå økonomi Blå økonomi er en betegnelse for den del af en økonomi, som de offentlige myndigheder kender - modsat sort økonomi.
Læs mere om Blå økonomi
Blåstemplet Blåstemplet er en type obligationer, der opfylder mindsterenten. Dette vil sige at blåstemplede obligationers kursgevinster er skattefrie for private investorer.
Læs mere om Blåstemplet
Bnp Bruttonationalproduktet (BNP) beregnes som summen af et samfunds værditilvækst, dvs værdien af den samlede produktion fratrukket værdien af rå-og hjælpestoffer.
Læs mere om Bnp
Boafgift Boafgift er en afgift, der betales til staten i forbindelse med arv.
Læs mere om Boafgift
Bobleøkonomi En bobleøkonomi er kunstigt skabt øget finansiel likviditet, som kan beskrives som opstået ud af at finansielle aktiver sælges over den bogførte værdi. Denne spekulation får både bogføringsværdi og indtjeningen til at stige.
Læs mere om Bobleøkonomi
Bodelingsoverenskomst Bodelingsoverenskomst er et dokument, der indeholder ægtefællers aftale om opgørelse og fordeling af passiver og aktiver. Bodelingsoverenskomsten bruges i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.
Læs mere om Bodelingsoverenskomst
Bogføring Den systematisk proces, hvor en virksomhed registrererer transaktioner på diverse konti i bogholderiet kaldes for en bogføring.
Læs mere om Bogføring
Bogføringspligt En bogføringspligt er en pligt for en virksomhed for at føre forretningsbøger, dvs. bogføring. Bogføringen gør det klart og overskueligt at redegøre for en virksomheds formueforhold og forretninger.
Læs mere om Bogføringspligt
Boligafgift Boligafgift er et beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter. Udgifterne kan være skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v. Normalt betales boligafgiften i forhold til boligens areal.
Læs mere om Boligafgift
Boligboble En boligboble er en uholdbar kraftig øgning af boligpriserne og er kendetegnet ved at priserne på ejendomme er løsrevet fra den økonomiske udvikling i samfundet og er drevet af spekulation.
Læs mere om Boligboble
Boligbyrde En boligbyrde er en beregning, der viser hvor stor en andel af en boligejers indkomst efter skat der går til boliglån og boligskatter.
Læs mere om Boligbyrde
Boligfinansiering Når der skal købes en ejerbolig kan denne finansieres via boligfinansiering. Finansieringen klares typisk med en udbetaling til sælger på 5 %, et realkreditlån på 80 % og de resterende 15 % procent i form af et boliglån.
Læs mere om Boligfinansiering
Boligkredit En boligkredit er ofte meget fleksibel og fungerer som en slags kassekredit, i forbindelse med din boligfinansiering.
Læs mere om Boligkredit
Boligkrise En boligkrise er når et stort antal boligejere ikke kan sælge deres bolig. En egentlig boligkrise kræver bla. at boligejerne ikke kan betale deres lån og gælden i boligen overstiger boligens salgsværdi, dvs. friværdien er udhulet.
Læs mere om Boligkrise
Boligkøb Boligkøb er når du køber en bolig. Det kan være en lejlighed, et sommerhus, en villa eller anden form for fast ejendom. Modsvarerende at leje en bolig.
Læs mere om Boligkøb
Boligkøbsbevis Et boligkøbsbevis, er en godkendelse af dig som køber. Du ved hvad du kan købe for og har råd til at sidde for i husleje. Med et boligkøbsbevis i hånden er det muligt hurtigt at byde når drømmeejendommen viser sig.
Læs mere om Boligkøbsbevis
Boliglån Boliglån er det lån du tager i forbindelse med boligfinansiering, som ikke er realkreditlånet. Det vil typisk sige en form for banklån
Læs mere om Boliglån
Boligopsparing En boligopsparing er en opsparingsform i et pengeinstitut udelukkende til boligformål. Boligopsparingen forrentes normalt med en relativ høj rente og er typisk bundet indenfor en forudaftalt tidsperiode.
Læs mere om Boligopsparing
Boligrådgivning Komplet rådgivning omkring alle facetter ved private kunders køb eller salg af fast ejendom til beboelse
Læs mere om Boligrådgivning
Boligsalg Når du sælger din bolig - sommerhus, ejerlejlighed, villa eller anden form for fast ejendom, som du ikke lejer, er der tale om et boligsalg.
Læs mere om Boligsalg
Boligsikring Boligsikring er et huslejetilskud, som lejere kan få. Størrelsen af tilskuddet afhænger af eksempelvis indtægt, boligens størrelse og huslejens størrelse.
Læs mere om Boligsikring
Bond option En bond option er en option, som er blevet udbudt på gæld. Det kan f.eks. være statsobligationer.
Læs mere om Bond option
Boom Et boom er en amerikansk betegnelse for højkonjunktur.
Læs mere om Boom
Bootblack økonomi Bootblack økonomi er en betegnelse for en økonomi, som er ledet af arbejdskraftintensivt servicearbejde. Bootblack økonomi skaber derfor få eksportmuligheder.
Læs mere om Bootblack økonomi
Borgerløn Borgerløn (basisindkomst) er en indkomst, der gives ubetinget til alle borgere og personer med varigt ophold i et land. Beløbet har en størrelse, der gør at det er muligt af leve af den, om end på et beskedent niveau.
Læs mere om Borgerløn
Boykot Boykot er en fælles aktionsform, hvor flere arbejdsgivere fælles bliver enige om at udelukke en eller flere ansatte eller ansatte fra en specifik fagforening, når det ikke er begrundet i hensyn til den daglige drift.
Læs mere om Boykot
Brain drain Brain drain er en betegnelse man bruger om højtuddannede fra u-lande som flytter til i-lande. Flytter mange af de højtuddannede, vil der selvsagt ske en udtømning af højtuddannet arbejdskraft i landet.
Læs mere om Brain drain
Bretton woods-systemet Bretton Woods-systemet var et internatioalt monetært samarbejde, hvis kerne var fastkurspolitik. Hovedformålet var at undgå voldsomt svingende valutakurser ved at sikre en vis politisk regulering af såvel valutakurser som internationale kapitalbevægelser
Læs mere om Bretton woods-systemet
Brfbank BRFbank er en lille, effektiv organisation, der arbejder tæt sammen med BRFkredit. BRFbank har hovedsæde sammen med BRFkredit på Klampenborgvej i Kgs. Lyngby.
Læs mere om Brfbank
Bridging Bridging er en betegnelse, man bruger om en foreløbig finansiering i de situationer, hvor en låntager har en forventning om, at der i fremtiden vil ske flere fordelagtige muligheder for finansiering.
Læs mere om Bridging
Brik BRIK eller på engelsk BRIC er en forkortelse skabt af forbogstaverne for en gruppe lande nemlig Brasilien, Rusland, Indien og Kina, med beslægtede økonomier.
Læs mere om Brik
Broker En broker handler med værdipapirer for andre og formidler, modsat dealer, som handler for egen regning.
Læs mere om Broker
Brown good Brown good er en engelsk betegnelse for et forbrugsgode, som er bestandigt og bliver anvendt i fritiden.
Læs mere om Brown good
Brugstariffen Brugstariffen er en meget præcis gruppering af varer, som man bruger i opkrævning af told og i Danmarks Statistiks statistik over udenrigshandel.
Læs mere om Brugstariffen
Brugsværdi Brugsværdien er den nytteværdi (anvendelighed), som gør en vare salgbar. I modsætning til varens bytteværdi, som er dens værdi i et bytteforhold. Frisk luft har høj brugsværdi og en lav bytteværdi hvorimod guld har lav brugsværdi, men høj bytteværdi.
Læs mere om Brugsværdi
Brutto Brutto er en betegnelse for en mængde uden fradrag for noget. Dvs. brutto er inklusiv eventuelle omkostninger, emballage mv. Denne opgørelse kan være i form af værdi, vægt mv. Eksempelvis som boligejer er bruttoydelsen den ydelse der skal betales før SKAT
Læs mere om Brutto
Bruttoavance Bruttoavancen er forskellen mellem købspris og salgspris på et givet produkt. Det vil sige et procenttillæg, der lægges til en vares købspris for at sikre omkostninger og nettofortjeneste.
Læs mere om Bruttoavance
Bruttofaktorindkomst Bruttofaktorindkomst (forkortet som BFI) er den samlede indkomst, som bliver skabt gennem et lands produktive indsats i almindeligvis et år.
Læs mere om Bruttofaktorindkomst
Bruttohusleje Bruttohuslejen er de samlede udgifter for en ejerbolig eksklusive eventuelle skattefordele.
Læs mere om Bruttohusleje
Bruttoinvestering En bruttoinvestering er en betegnelse for den samlede investering i en given periode.
Læs mere om Bruttoinvestering
Bruttoinvesteringer Bruttoinvesteringer er den samlede oversigt over de investeringer, som et land har inden for en given periode.
Læs mere om Bruttoinvesteringer
Bruttokasseunderskud Bruttokasseunderskud er den del af statens finansieringsbehov, der ikke bliver dækket af udgifterne til drift.
Læs mere om Bruttokasseunderskud
Bruttonationalindkomst Man får bruttonationalindkomsten (BNI) ved at korrigere Bruttonationalproduktet med den værdien af lønninger, udbytter og renter fra udlandet.
Læs mere om Bruttonationalindkomst
Bruttonationalprodukt Bruttonationalproduktet (BNP) viser den samlede værdi af indkomsten, som er skabt inden for et givent lands grænser i en given periode.
Læs mere om Bruttonationalprodukt
Bruttoopsparing Begrebet bruttoopsparing bliver brugt i nationalregnskabet under den konto, man kalder indkomstanvendelseskontoen. Man definerer bruttoopsparingen som tilgængelig bruttonationalindkomst fratrukket privat og fælles forbrug.
Læs mere om Bruttoopsparing
Bruttooverskud Et bruttooverskud svarer til bruttoresultat hvis bruttoresultat er positivt. Bruttoresultat er positivt hvis omsætningen minus vareforbrug og produktionsomkostninger er positivt.
Læs mere om Bruttooverskud
Bruttopengestrøm Bruttopengestrøm er de strømme af penge, der angives brutto. Det vil sige uden at der modregnes i beløbene
Læs mere om Bruttopengestrøm
Bruttoprovenu Et bruttoprovenu er det beløb, som en aktieemission totalt indbringer, dvs. før fradrag af omkostninger til emissionen.
Læs mere om Bruttoprovenu
Bruttoydelse Bruttoydelsen er summen af de løbende faste udgifter og ydelserne på boligens lån. Vedligeholdelsesudgifter og anvendelsesudgifter, som f.eks. vand, varme og el indgår ikke i bruttoydelsen.
Læs mere om Bruttoydelse
Brydningspunkt Brydningspunktet er en betegnelse, man bruger på det tidspunkt, hvor et firmas pengestrøm ændrer sig fra at være negativ til at være positiv. Herefter har firmaet ikke længere brug for finansiering ude fra.
Læs mere om Brydningspunkt
Bsh-handler BSH-handler er handler hvor både køber og sælger er professionelle værdipapirhandlere, der er medlemmer af Københavns Fondsbørs
Læs mere om Bsh-handler
Budget Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger).
Læs mere om Budget
Budgetkonto En budgetkonto er en konto, hvorfra alle tilbagevendende faste udgifter betales. Man udregner hvor meget man i snit skal betale pr. måned set over et helt år og dette beløb indsættes pr. måned.
Læs mere om Budgetkonto
Budgetoversigt Budgetoversigt er en redegørelse, som Finansministeriet sender ud 4 gange om året. Budgetoversigten indeholder en redegørelse over den nuværende udvikling i statens indtægter og udgifter.
Læs mere om Budgetoversigt
Budgetskema Et budgetskema er som oftest et regneark, der giver et godt overblik over økonomien og budgettet. Budgetskemaet bruges til klart at se, hvor der kan spares eller bruges ekstra penge. Budgetskemaer er vejen til overblik og mere luft i økonomien.
Læs mere om Budgetskema
Building society Building Society er en institution, der har det primære formål at yde lån mod pant i fast ejendom.
Læs mere om Building society
Bull market Bull Market er den engelske betgenelse for et marked med stigende aktiekurser og optimisme.
Læs mere om Bull market
Bull spread Bull Spread er en optionsstrategi, som man bruger, hvis en investor i optioner har en forventning om, at prisen på det underliggende aktiv vil stige.
Læs mere om Bull spread
Bull-og bear-bonds Bull-og bear-bonds er obligationslån, hvor indfrielseskursen er tilknyttet en vare/værdipapir/indeks udvikling i pris.
Læs mere om Bull-og bear-bonds
Bulldog udstedelse Bulldog udstedelse er et begreb, som dækker over en udstedelse af engelske obligationer, der er langtløbende.
Læs mere om Bulldog udstedelse
Bullet-lån Bullet-lån er et fast lån, hvor låneren tilbagebetaler hele beløbet på én gang, når låneperioden er udløbet.
Læs mere om Bullet-lån
Bullish marked Bullish marked er en betegnelse for et marked, der har stigende kurser.
Læs mere om Bullish marked
Bundlinje Bundlinjen er udtrykket for årets endelige resultat efter skat for en virksomhed og som der derfor er til rådighed for ejerne. Udtrykket henviser til den nederste linje i resultatsopgørelsen.
Læs mere om Bundlinje
Burn rate Burn rate er en hastighedsmarkering for hvor hurtigt et selskabs egenkapital bruges. Burn rate benyttes bla. ved underskudsgivende vækstselskaber.
Læs mere om Burn rate
Business angel En business angel er en privatperson, som stiller kapital til rådighed for nystartede firmaer.
Læs mere om Business angel
Byggelån Et byggelån dækker det finansieringsbehov, der er i byggeperioden fra byggestart til byggeriet er godkendt. Et byggelån er derfor et midlertidigt lån, der kun løber, imens byggeriet står på. Byggelånet fungerer som en kassekredit, hvor udbetalingerne sker
Læs mere om Byggelån
Byggemodning Byggemodning er en betegnelse for at given grund er modnet til bebyggelse. Dvs. at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v. Enhver byggegrund skal byggemodnes før der må bygges på den.
Læs mere om Byggemodning
Byggeomkostningsindeks Et byggeomkostningsindeks er et indeks, som man bruger til at belyse udviklingen i omkostninger i forbindelse med opførelse af nye boliger.
Læs mere om Byggeomkostningsindeks
Byggepligt Byggepligt anvendes i forbindelse med udstykning af f.eks. parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Byggepligten er indført som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist.
Læs mere om Byggepligt
Byggetilladelse En byggetilladelse er en tilladelse kommunen skal give før et givent byggeri må påbegyndes.
Læs mere om Byggetilladelse
Bygningsattest En bygningsattest er en tilladelse til at tage en bygning i brug og gives af de kommunale myndigheder. En bygningsattest er nødvendig for at opnå endelig realkreditbelåning af f.eks. nyopførte og ombyggede ejendomme.
Læs mere om Bygningsattest
Bygningssagkyndig En bygningssagkyndig er en person (arkitekt eller bygningsingeniør) der udarbejder tilstandsrapporter.
Læs mere om Bygningssagkyndig
Byrderubrik En byrderubrik er en betegnelse for den del af boligens blad i tingbogen, hvor man f.eks. kan se, hvilke servitutter der er på boligen.
Læs mere om Byrderubrik
Bytteforhold Et bytteforhold fortæller, hvordan eksportpriser udvikler sig i forhold til importpriser. Stiger bytteforholdet taler man om bytteforholdsforbedring, mens man ved fald taler om bytteforholdsforværring.
Læs mere om Bytteforhold
Byttehandel En byttehandel er en handel, hvor køber betaler med naturalier i stedet for penge.
Læs mere om Byttehandel
Bytteværdi Bytteværdien er i følge Karl Marx den værdi, som en vare bliver solgt til.
Læs mere om Bytteværdi
Bytteøkonomi En bytteøkonomi er en økonomi, hvor penge ikke har nogen betydning.
Læs mere om Bytteøkonomi
Byzone Byzone er betegnelsen for den del af et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse modsat en landzone.
Læs mere om Byzone
Bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling er en økonomisk vækst-udvikling, som indfrier nutidens behov - og som ikke fratager senere generationers mulighed for at få opfyldt deres behov.
Læs mere om Bæredygtig udvikling
Børnebidrag Børnebidrag er en tvungen ydelse, der forfalder som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse til den forælder, der har parrets fælles børn boende.
Læs mere om Børnebidrag
Børnecheck Børnechecken (Børnefamilieydelse) er en social ydelse der gives til børns forældre indtil barnet er fyldt 18 år.
Læs mere om Børnecheck
Børnefamilieydelse Børnefamilieydelse, i daglig tale børnechecken, er en social ydelse der gives til børns forældre indtil barnets fyldte 18 år.
Læs mere om Børnefamilieydelse
Børneopsparing Børneopsparing er en opsparing med en skattefri rente, som er bundet i mindst syv år. Der kan oprettes en børneopsparing pr. barn, hvilket kan ske indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år. Både forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette e
Læs mere om Børneopsparing
Børs En børs er en organiseret markedsplads der faciliterer handel med typisk værdipapirer som aktier og obligationer til priser der fastsættes af markedet.
Læs mere om Børs
Børsdag En børsdag er en dag med handel og kursnoteringer på en børs (f.eks Københavns Fondsbørs). Børsdage tæller alle hverdage undtagen lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag.
Læs mere om Børsdag
Børshaj En børshaj er et dansk slangudtryk for en investor der med stor viden om markedet handler meget.
Læs mere om Børshaj
Børskurs Kursen på investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer, som er noteret på Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Børskurs
Børsnoteret obligation En obligation der er noteret på en fondsbørs kaldes for en børsnoteret obligation.
Læs mere om Børsnoteret obligation
Børsnoteret selskab Et børsnoteret selskab er et selskab, der er registreret på en fondsbørs, hvor selskabets aktier frit kan handles.
Læs mere om Børsnoteret selskab
Børsnoteret værdipapir Et børsnoteret værdipapir er et værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs eller autoriseret markedsplads.
Læs mere om Børsnoteret værdipapir
Børsnotering En børsnotering er en registrering af et selskab eller forening på en fondsbørs.
Læs mere om Børsnotering
Børspause En børspause er en pause i handlen for en bestemt aktie. Fondsbørsen bruger en såkaldt circuit breaker, som handelsstopper aktier, når de stiger eller falder for voldsomt.
Læs mere om Børspause
Børsprospekt Et børsprospekt er en informationsskrivelse af et selskab, som udarbejdes i forbindelse med en f.eks. aktieemission. Prospektet udarbejdes, så investorer kan danne sig et realistisk indtryk af selskabet.
Læs mere om Børsprospekt
Børsværdi Børsværdi er den totale markedsværdi af en virksomheds aktier og en børsværdi beregnes ved at gange antal aktier med aktiekursen.
Læs mere om Børsværdi
C
C.i.f. C.I.F. er en forkortelse af Cost, Insurance, Freight og er et begreb, som man bruger i handelsstatistikken. Statistikken angiver værdien på en vare, når varen ankommer til modtagerlandet (inkl. omkostningerne).
Læs mere om C.i.f.
Call option Call option er en vending som giver køberen ret, men ikke pligt til at købe en aktiemængde til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.
Læs mere om Call option
Cambridgeskolen Inden for økonomisk teori finder man retningen Cambridgeskolen, som betoner den makroøkonomiske teori og bruger den som en forklaring på udviklingen inden for økonomien.
Læs mere om Cambridgeskolen
Cantobank Cantobank er en af Danmarks yngste banker. Cantobank fik deres banklicens d. 10. december 2007. Banken har hovedsæde på Nicolai Eigtveds Gade i københavn.
Læs mere om Cantobank
Cap Cap er er en aftale i forbindelse med finansielle instrumenter, hvor der fastsættes en øvre grænse for den rente, der skal betales på et variabelt forrentet aktiv.
Læs mere om Cap
Capm CAPM er en forkortelse for Capital Asset Pricing Model. CAPM er altså en model, der beskriver priserne på markedet i forbindelse med risiko og risikoen af enkelte aktiver.
Læs mere om Capm
Carnegie bank Carnegie Bank - en investeringsbank. Carnegie bank er en uafhængig investeringsbank med nordisk fokus. Banken's danske division har hovedsæde på Overgaden neden Vandet i København.
Læs mere om Carnegie bank
Cash market Et cash market er et marked for spothandler.
Læs mere om Cash market
Cash-and-carry arbitrage Cash-and-carry arbitrage er en handelsstrategi. Man kan f.eks. sælge en futures på et aktieindeks, mens man på samme tid køber de underliggende aktiver.
Læs mere om Cash-and-carry arbitrage
Cash-flow Cash-flow er en betegnelse man bruger om betalingsstrømmene i et firma. Inden for investeringsteorien repræsenterer cash-flow også indtjening før afskrivningerne.
Læs mere om Cash-flow
Cashflow Cashflow er i en virksomheds husholdningsregnskab en visning af hvor mange penge der kommer ind i kassen og hvor mange penge der ryger ud af kassen igen.
Læs mere om Cashflow
Catch-up Catch-up er en teori, der omhandler troen på at fattige lande vil nå de rige landes forspring i bruttonationalindkomst pr. indbygger. Dette mener catch-up teorien vil ske grundet de fattige landes højere vækstprocenter.
Læs mere om Catch-up
Cdo CDO er en forkortelse af Collateralised Debt Obligation som er en struktureret obligation. Andre kreditobligationer inklusive andre CDOer indgår i en portefølje af aktiver, der udgør sikkerhed for en CDO obligation.
Læs mere om Cdo
Cédulas hipotecarias Cédulas Hipotecarias er realkreditobligationer, som er udstedt af Spanien. i disse realkreditobligationer består collateralet af spanske realkreditlån.
Læs mere om Cédulas hipotecarias
Cédulas territoriales Cédulas Territoriales er obligationer, som er udstedt af Spanien. Collateralet i disse obligationer består af offentlige spanske lån.
Læs mere om Cédulas territoriales
Centralbank En centralbank eller nationalbank er den institution, der forestår udstedelsen af penge og har hovedansvaret for valuta- og pengepolitikken i et land eller en gruppe af lande
Læs mere om Centralbank
Centralkurs Centralkursen er den kurs, som hver enkelt land i ERM II-samarbejdet sætter fast på 1 euro. Centralkursen ligger fast og bliver således kun ændret periodiske justeringer af kursen.
Læs mere om Centralkurs
Certificate of deposit Certificate of deposit (forkortet CD) er et kortfristet indlånsbevis, der kan omsættes. Den type indlånsbeviser bliver oftest handlet mellem pengeinstitutter.
Læs mere om Certificate of deposit
Ceteris paribus Ceteris paribus er latin og kan oversættes til "alt andet lige". I økonomisk teori bruges ceteris paribus til at forudse hvad en enkelt ændring gør, når alt andet er uændret. For eksempel hvilken effekt et fald i prisen på øl gør ved efterspørgslen på øl.
Læs mere om Ceteris paribus
Cfo CFO er den engelske betegnelse for økonomidirektør. CFO er forkortelsen af Chief Financial Officer.
Læs mere om Cfo
Chicagoskolen Chicagoskolen er betegnelsen for en samling af økonomer fra Chicago-universitetet, som har gjort sig bemærket inden for monetarismens udvikling.
Læs mere om Chicagoskolen
Cibor CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af likviditet på interbankmarkedet (i København) på usikret basis. CIBOR beregnes på baggrund af satser fra en række individuelle pengeinstitutter, de såkaldte CIBOR-stillere.
Læs mere om Cibor
Cibor-lån Et CIBOR-lån er et variabelt forrentet lån der udbydes af enten et pengeinstitut eller et realkreditinstitut. Renten på et CIBOR-lån bliver fastsat på baggrund af CIBOR-renten.
Læs mere om Cibor-lån
Cibor-renten CIBOR er den rentesats en bank er villig til at udlåne danske kroner til fra 1 uge op til 12 måneder til en såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse. CIBOR benyttes ofte for diverse låneaftaler.
Læs mere om Cibor-renten
Cigaret-økonomi Begrebet cigaret-økonomi er et synonym for bytteøkonomi, hvor værdien af de traditionelle midler til betaling er undermineret grundet hyperinflation.
Læs mere om Cigaret-økonomi
Cirkulære Et cirkulære er en administrativ meddelelse som hjælp til en fortolkning af en lovtekst. Et cirkulære udsendes af f.eks. ministerier og er isoleret set ikke retsligt bindende for borgerne.
Læs mere om Cirkulære
Clay-clay Clay-clay er, inden for vækstteori, en formodning omkring produktionsteknologien, hvor den teknologi, der er til rådighed ikke åbner mulighed for ændring af arbejdskraft-/kapitalforholdet, hverken før eller efter man har investeret i ny kapital.
Læs mere om Clay-clay
Clean-payments Clean-payments eller på dansk de såkaldte "rene betalingsformater", som man bruger ved handel med udlandet. Rene betalingsformer dækker over check og bankoverførsel.
Læs mere om Clean-payments
Clearing house Et clearing house er en finansiel institution. Clearing house bruges til at afstemme en handel mellem to parter.
Læs mere om Clearing house
Cliometri Cliometri er en betegnelse inden for forskningen i den økonomiske historie. Man bruger her økonometrien til at forklare den økonomiske historie.
Læs mere om Cliometri
Cliquet option En Cliquet option er en type af option, som giver ejeren af optionen mulighed for at låse sin indtjening på det underliggende aktiv fast under optionens løbetid.
Læs mere om Cliquet option
Close-out facilitet Close-out facilitet er en betegnelse, man bruger til at angive, om hvorvidt det er muligt at træde ud af en futureskontrakt. Hvis det er muligt at træde ud, siger man, at futureskontrakten har en close-out facilitet.
Læs mere om Close-out facilitet
Clowers indskrænkning Clowers indskrænkning er en antagelse, som man bruger i teoretiske modeller til at forklare, hvorfor agenter i økonomien spørger efter penge.
Læs mere om Clowers indskrænkning
Cls CLS står for Continuous Linked Settlement og er betegnelsen på et internationalt valutaafviklingssystem.
Læs mere om Cls
Cmo CMO er en forkortelse af Collateralized Mortage Obligation. CMO er en betegnelse for en kendt og ofte brugt type realkreditderivater, som mest bliver handlet i USA.
Læs mere om Cmo
Co2-afgift CO2-afgiften er den afgift, som firmaer betaler for deres udledning af CO2. Formålet med CO2-afgiften er at mindske CO2 udslippet og dermed passe bedre på miljøet.
Læs mere om Co2-afgift
Cola COLA er en forkortelse af Cost Of Living Adjustment, som er en indikator for en økonomis inflation.
Læs mere om Cola
Cold turkey strategi Cold Turkey strategi er en strategi, som man bruger til at bekæmpe inflation.
Læs mere om Cold turkey strategi
Collar Collar er en optionsstrategi, som medfører et samtidigt køb af en out-of-the-money call og salget af en out-of-the-money put.
Læs mere om Collar
Collateral Collateral er aktiver, som man kan stille som sikkerhed for et lån.
Læs mere om Collateral
Commercial paper Commercial paper er en betegnelse for korte gældsbeviser, der har en fast løbetid. I USA kan løbetiden variere fra 1 til 270 dage.
Læs mere om Commercial paper
Compliance cost Compliance cost er den omkostning for borgerne, der følger som resultat af statens regulering og lovgivning.
Læs mere om Compliance cost
Condor Condor er en optionsstrategi. Conbdor handler om, at man samtidig sælger (køber) en out-of-the-money strangle og køber (sælger) endnu en out-of-the-money strangle - og på den vis, så er det muligt at mindske tab og gevinst.
Læs mere om Condor
Condorcet kriteriet Condorcet kriteriet er en procedure ved afstemning, hvor den person/genstand der skal vælges, bliver fundet ved at stemme parvis.
Læs mere om Condorcet kriteriet
Contingent marked Et contingent marked er et marked, hvor man handler med risiko.
Læs mere om Contingent marked
Core økonomi En core økonomi er en åben økonomi af en vis størrelse, som kan påvirke verdenshandelen eller verdensøkonomien.
Læs mere om Core økonomi
Corlett-hague regel Corlett-Hague reglen er en regel, som siger, at man skal beskatte goder, som er komplementer til fritiden, hårdere end goder, som er substitutter for fritid.
Læs mere om Corlett-hague regel
Cost-at-risk Cost-at-Risk er risikomål, som er udviklet med det formål at kunne supplere afdragsprofil og varighed i kontrollen af statsgældens renterisiko.
Læs mere om Cost-at-risk
Cost-benefit-analyser Cost-benefit-analyser er en teknik, som man bruger til at gøre værdien af de samfundsmæssige ulemper og fordele ved et givent projekt op.
Læs mere om Cost-benefit-analyser
Cost-of-carry Cost-of-carry betyder lageromkostning og inden for finansieringsteorien betyder det, at cost-of-carry er den omkostning, som en investor skal betale for at have et aktiv/værdipapir.
Læs mere om Cost-of-carry
Cost-push inflation Cost-push inflation er inflation, der er blevet skabt og fastholdt via stigninger i omkostninger i produktionen.
Læs mere om Cost-push inflation
Cramers regel Cramers regel er en metode, som man bruger til at løse ligninger med n ubekendte.
Læs mere om Cramers regel
Crawling peg Crawling Peg er et valutakurssystem. I Crawling Peg har de valutaer, der deltager mulighed for en fleksibel tilpasning af interventionsgrænserne.
Læs mere om Crawling peg
Credit default swaps Credit default swaps, forkortet CDS, på statsobligationer er en forsikring mod misligholdelse, dvs. en forsikring for, at en given regering tilbagebetaler de penge, som den skylder sine investorer.
Læs mere om Credit default swaps
Creditering Creditering er postering på en kontos creditside.
Læs mere om Creditering
Creditnota Creditnota bestyder et korrigerende grundbilag til tidligere fremsendt faktura. En creditnota gives f.eks for returnering af allerede fakturerede varer eller ved prisnedslag på sådanne varer.
Læs mere om Creditnota
Creditsaldo Creditsaldo er betegnelsen på en saldo på en konto, hvis creditsum overstiger dens debetsum.
Læs mere om Creditsaldo
Creditside Creditsiden er at læse i den højre side af en konto.
Læs mere om Creditside
Creditsum Creditsum er den sum af posteringerne der findes på en kontos creditside.
Læs mere om Creditsum
Crm CRM er en forkortelse af "Customer Relationship Management". Det står for en forretningsstrategi med det formål at opbygge langsigtede kunderelationer gennem kendskab til individuelle behov og præferencer.
Læs mere om Crm
Crowding-out Ved Crowding-out forstås en negativ effekt i ekspansiv finanspolitik. Først stiger efterspørgslen. Dette øger produktionen og beskæftigelsen. Det medfører højere lønninger men også højere priser på varer.Det medfører et fald i eksporten og derefter fald i
Læs mere om Crowding-out
Crts CRTS er en forkortelse af constant return to scale, der på dansk betyder konstant skalaafkast.
Læs mere om Crts
Cti CTI står for "Computer Telephony Integration" og er et system, som sørger for, at kundens data vises i ERP-systemet hos den sælger, kunden stilles om til, når han ringer til salgsafdelingen. Skærmbilledet indeholder alle relevante oplysninger om kunden,
Læs mere om Cti
Cubic splines metoden Cubic splines metoden er en metode, som man bruger til at udregne en nulkuponrentestruktur, der ikke er fuldstændig mulig at observere.
Læs mere om Cubic splines metoden
Cvr-nummer Hvis du vil starte din egen virksomhed, skal du registrere dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (momsregistreringen). Når registreringen er gået i gennem modtager du et CVR- nummer.
Læs mere om Cvr-nummer
Cyklisk aktie Cyklisk aktie er en konjunkturfølsom aktie, der følger den generelle konjunkturudvikling i økonomien.
Læs mere om Cyklisk aktie
Cyklisk handel Cyklisk handel er handel, der sker i cykler. Det kan eksempelvis være produkter i landbruget, som bl.a. Danmark importerer i bestemte perioder, fordi det ikke er muligt i Danmark at dyrke produkterne selv.
Læs mere om Cyklisk handel
D
Da DA er en forkortelse for den danske hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, som er hovedorganisation for 16 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for handel, transport, industri, byggeri og service.
Læs mere om Da
Daf DAF er forkortelsen af Dansk Aktionærforening. Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation. Dansk Aktionærforenings formål er at støtte aktionærer og pensionsopsparerer samt forbedre deres vilkår.
Læs mere om Daf
Dagpenge Dagpenge er en ydelse som kompensation i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, graviditet mv. Der skelnes imellem to forskellige former for dagpenge: arbejdsløshedsdagspenge og sygedagpenge.
Læs mere om Dagpenge
Dagsværdi Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles/sælges på et velfungerende marked. Oprindeligt kaldte man dagsværdien for handelsværdien.
Læs mere om Dagsværdi
Daler Ordet daler er en forkortelse for Joachimstaler, som var navnet på en sølvmønt, der blev slået fra 1518 i Joachimstal i Böhmen. Senere blev navnet daler givet til større sølvmønter som "kronedaler", "speciedaler" eller "rigsdaler" og med en vægt på ca. 29
Læs mere om Daler
Danmarks statistik Danmarks Statistik er den centrale enhed, der producerer og formidler de officielle statistikker om samfundsforhold i Danmark. Danmarks Statistik hører under Økonomiministeriet.
Læs mere om Danmarks statistik
Danmønt Danmønt var et elektronisk betalingskort, som var tiltænkt at bruge som betalingsmiddel ved mindre beløb. Rent teknisk svarede det til Dankortet. Danmønt blev aldrig nogen stor succes, hvorfor det blev lukket med udgangen af 2005.
Læs mere om Danmønt
Dansk aktionærforening Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation (DAF). Dansk Aktionærforenings formål er at støtte aktionærer og pensionsopsparerer samt forbedre deres vilkår.
Læs mere om Dansk aktionærforening
Dansk industri Dansk Industri er en arbejdsgiverorganisation, som blev dannet i 1992. Dansk Industri varetager bl.a. overenskomstforhandlinger og er virksomhedernes repræsentant over for myndigheder.
Læs mere om Dansk industri
Danske bank Danske bank - den største i Danmark. Danske Bank er den største bank vi har i Danmark. Bank-koncernen har hovedsæde i København og består desuden af foruden af Danske Bank af Realkredit Danmark og Danica Pension.
Læs mere om Danske bank
Datterselskab Et datterselskab er et selskab, hvori et andet selskab besidder flertallet af aktierne og stemmerne. Aktieflertalsejeren er moderselskabet.
Læs mere om Datterselskab
Dau-saldo DAU er saldoen på den danske stats anlægs,- drifts- og udlånsbudget.
Læs mere om Dau-saldo
Dax DAX (Deutsche Aktien Index) er et indeks for de 30 største aktier (blue chips), der handles aktivt på Frankfurt Stock Exchange.
Læs mere om Dax
Dcf DCF er en forkortelse af tilbagediskonteret cash-flow. Modellen, tilbagediskonteret cash-flow, bruger man til at værdiansætte et firma.
Læs mere om Dcf
Dealer En dealer handler med værdipapirer for egen regning, modsat broker, der handler for andre.
Læs mere om Dealer
Debetsaldo Ved debetsaldo forstår man en saldo på en konto, hvis debetsum overstiger dens creditsum.
Læs mere om Debetsaldo
Debetside Debetside er den venstre side af en konto.
Læs mere om Debetside
Debetsum Debetsum er summen af posteringerne på en kontos debetside.
Læs mere om Debetsum
Debitering Debitering er postering på en kontos debetside.
Læs mere om Debitering
Debitor Er den person/institution der har lånt pengene. Har du fx et lån i huset står du som debitor og Realkreditinstituttet som kreditor.
Læs mere om Debitor
Debitorlande Debitorlande er lande med underskud på handelsbalancen. Debitorlande eksporterer ikke nok til at betale for deres import og låner derfor penge på de internationale markeder for at dække udgifter til forbrug.
Læs mere om Debitorlande
Debt service coverage ratio Debt Service Coverage ratio (forkortet som DSC) bruger man til at vurdere, et firmas evne til at afdrage gæld og renter. DSC udregnes sådan: man tager indtjeningen før skat og afskrivninger og deler det med renter og afdrag på gæld delt med én minus skatt
Læs mere om Debt service coverage ratio
Debt-equity ratio Debt-equity ratio er en sammenligning af kaptital, der er indskudt i et firma og en gæld, der er langfristet.
Læs mere om Debt-equity ratio
Decimant En decimant (latin) er en skatteyder oprindeligt tiendeyder. En decimant er betegnelsen for at man i middelalderen betalte tiende til kirken, herremanden eller kongen.
Læs mere om Decimant
Decision lag Decision lag er en betegnelse for den tid, det tager fra, at et politisk handling bliver fundet nødvendig og til den bliver besluttet.
Læs mere om Decision lag
Default Default betyder misligholdelse. Misligholdelsen gælder f.eks. manglende betaling af renter og afdrag til aftalt tid - det kan også være i forbindelse med at betingelser i en gældsaftale ikke bliver overholdt.
Læs mere om Default
Defionitionsligning En definistionsligning er en ligning, der viser den bogholderimæssige sammenhæng i en makromodel.
Læs mere om Defionitionsligning
Deflatering Deflatering betyder omregning af en serie af tal, der er gjort op i årets priser til en serie tal i faste priser.
Læs mere om Deflatering
Deflation Deflation er prisfald modsat inflation. Deflation en periode med stadige, generelle prisfald.
Læs mere om Deflation
Degressiv skat Degressiv skat er f.eks. moms. Dette fordi man taler om en skat, der udgør en mindre del af skatteydernes indkomst, jo højere skatteydernes indkomst er.
Læs mere om Degressiv skat
Delmarked Et delmarked er en del af det samlede marked i børsregi. På Københavns Fondsbørs er selskaberne opdelt i kategorierne Industri, Forbrugsgoder, Materialer, Finans, Konsumentvarer, Sundhedspleje, IT og Forsyning.
Læs mere om Delmarked
Delta Delta bruger man til til at beskrive en options præmiefølsomhed, hvis en ændring i spotprisen på det underliggende aktiv finder sted.
Læs mere om Delta
Delta-hedge Delta-hedge er risikoafdækning. Det kan eksempelvis være en risikoafdækning af en renterisikos obligationsportefølje vha. optioner.
Læs mere om Delta-hedge
Demand-pull inflation Demand-pull inflation er en inflation, der er fremkommer som resultat af pres på efterspørgslen. Stiger den samlede efterspørgsel det samlede udbud i et samfund, hvor der allerede er fuld beskæftigelse vil priser og lønninger stige.
Læs mere om Demand-pull inflation
Demografi Demografi er befolkningslære. Dvs. læren om befolkningers størrelse, kønsfordeling, civilstand og alder. Derudover arbejder man i demografi også med geografiske faktorer og kriterier som har indflydelse på førnævnte forhold.
Læs mere om Demografi
Den europæiske centralbank Den Europæiske Centralbank forkortet ECB er Eurozonens ansvarlige centralbank.Den Europæiske Centralbank er en af verdens mest betydningsfulde centralbanker og den har ansvaret for ØMU'en og euroen.
Læs mere om Den europæiske centralbank
Den nordiske børs Den Nordiske Børs udgøres af børserne i København, Stockholm, Helsingfors, Island, Tallinn, Riga og Vilnius.
Læs mere om Den nordiske børs
Deponere En deponering er at indbetale et beløb til et depot til senere frigivelse. I forbindelse ved f.eks. en ejendomshandel. er det almindeligt at deponere en kontant udbetaling der frigives til sælger, når det endelige tinglyste skøde foreligger.
Læs mere om Deponere
Deponeringsordninger Deponeringsordninger er indgreb af pengepolitisk art. Igennem deponeringsordninger pålægger Nationalbanken private pengeinstitutter at deponere en bestemt del af instituttets midler i Nationalbanken.
Læs mere om Deponeringsordninger
Depositar Depositaren er den der modtager noget i forvaring eller den der deponerer noget.
Læs mere om Depositar
Depot Depot er den konto hvor investors værdipapirer opbevares. Aktierne registreres elektronisk i depotet.
Læs mere om Depot
Depotomkostning Depotomkostningen er det gebyr som investor betaler for at have sine aktier i et depot. Gebyret opkræves af investors bank eller børsmæglerselskab.
Læs mere om Depotomkostning
Depreciering Depreciering er et markedsbestemt fald i en valutakurs. Hvis nedskrivningen af en valuta er bevidst taler man i stedet om devaluering.
Læs mere om Depreciering
Depression Depressionen var en meget alvorlig økonomisk krise, som verden oplevede i 1930'erne. Kendt som 'den store depression'.
Læs mere om Depression
Deregulering Deregulering er betegnelsen for en proces, hvor en regering som formuleret politisk mål tilstræber at reducere sin rolle og tillader virksomhederne større frihed end tidligere.
Læs mere om Deregulering
Derivat Et finansielt produkt konstrueret omkring et underliggende produkt og kan teoretisk opbygges omkring et finansielt aktiv, fx en aktie eller obligation. Prisen på derivatet regnes ud fra prisen på det underliggende aktiv og den forventede fremtidige rente.
Læs mere om Derivat
Destabiliserende spekulation En destabiliserende spekulation er en situation, hvor spekulanter fra det samme marked har samme forventninger. Destabiliserende spekulation kan medføre, at mindre ændringer i de økonomiske nøgletal kan betyde voldsomme kursudsving.
Læs mere om Destabiliserende spekulation
Det europæiske råd Det Europæiske Råd er et råd bestående af EU-medlemmernes stats- og regeringschefer. Det Europæiske Råd har som formål at tilføre EU de tilskyndelser, som er nødvendige for udviklingen af EU samt fastlægge politiske retningslinier.
Læs mere om Det europæiske råd
Det indre marked Med betegnelsen "Det indre marked" menes det marked, som findes internt i Den Europæiske Union, hvor der i vid udstrækning er fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem medlemslandene.
Læs mere om Det indre marked
Det private beredskab Det private beredskab er etableret som konsekvens af Finanskrisen. Formålet er at sikre kunders indehavender i pengeinstitutter yderligere. Det stod pengeinstitutterne frit for at tilmelde sig beredskabet, hvilket stort set alle gjorde.
Læs mere om Det private beredskab
Det økonomiske råd Det Økonomiske Råd (DØR) er et råd hvis mål er at følge den økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser i samfundet.
Læs mere om Det økonomiske råd
Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks er indekstal, som giver et billede af, hvordan udviklingen i detailhandelens omsætning ser ud. Ved at se på udviklingen kan man hurtigt få et indblik i, hvordan udviklingen i det private forbrug ser ud.
Læs mere om Detailomsætningsindeks
Devaluering Devaluering er i makroøkonomisk henseende det fænomen, at en valutas pris falder i forhold til prisen på andre valutaer.
Læs mere om Devaluering
Dexia bank Dexia Bank Danmark er en del af finanskoncernen Dexia. Den danske afdeling af Dexia har hovedkontor på Grønningen i København.
Læs mere om Dexia bank
Dexia bank danmark Dexia Bank Danmark er en del af finanskoncernen Dexia. Den danske afdeling af Dexia har hovedkontor på Grønningen i København.
Læs mere om Dexia bank danmark
Diba bank DiBa Bank - en af Danmarks ældste banker. DiBa Bank A/S er en dansk bank med hovedsæde på Axeltorv i Næstved.
Læs mere om Diba bank
Dibs DIBS er forkortelse for Dansk Internet Betalings System, en betalingsløsning der udbydes af firmaet DIBS Payment Services.
Læs mere om Dibs
Differencekontrakt En differencekontrakt (Contract for Difference) er et derivat baseret på en enkelt underliggende aktie. Differencekontrakter gør det bla. muligt for investoren at opnå et positivt afkast ved en nedadgående kursudvikling på det underliggende aktiv.
Læs mere om Differencekontrakt
Differencerente Når du vil indfri dit lån, skal du "betale" med de obligationer, lånet er baseret på. Hvis du indfrier mellem to terminer, skal du betale differencerente fra indfrielsestidspunktet til den obligationstermin, du kunne have opsagt lånet til.
Læs mere om Differencerente
Differensomkostninger Differensomkostninger (forkortet til DOMK) er meromkostninger pr. enhed, når en produktion øges. Differensomkostninger kan også være en besparelse af omkostninger pr. enhed, når der er nedgang i produktionen.
Læs mere om Differensomkostninger
Differensomsætning Differensomsætning (Forkortet som DOMS) er den forøgelse af omsætningen pr. enhed, der sker, hvis afsætningen forøges. Differensomsætning kan også være en nedgang i omsætning pr. enhed, hvis der sker nedgang i afsætningen.
Læs mere om Differensomsætning
Differensprodukt Differensprodukt er en betegnelse for forøgelse af produktion pr. faktorenhed ved en øget indsats af en bestemt produktionsfaktor.
Læs mere om Differensprodukt
Directillet lov Directors lov er en lov, der siger, at en regering i en velstillet økonomi, vil omfordele indkomsterne i økonomien, så det kommer personer gruppen med mellemindkomster tilgode.
Læs mere om Directillet lov
Direkte afkast Direkte afkast er en akties udbytte i procent i forhold til den aktuelle aktiekurs.
Læs mere om Direkte afkast
Direkte forbrugsskat Direkte forbrugsskat er en skat, som pålægges direkte på en persons udgifter til forbrug.
Læs mere om Direkte forbrugsskat
Direkte investeringer Direkte investeringer er noget, man omtaler, når mennesker eller firmaer i et land sætter kapital direkte i virksomheder i udlandet.
Læs mere om Direkte investeringer
Direkte rente Direkte rente er kuponen på en obligation, som er sat i forhold til investeringsbeløbet.
Læs mere om Direkte rente
Direkte skatter Direkte skatter er skatter, som bliver båret af de mennesker eller virksomheder/selskaber, der varetager afregning med myndighederne.
Læs mere om Direkte skatter
Direkte udenlandske investeringer Direkte udenlandske investeringer er investeringer, der sker mellem to lande, hvor det land, der investerer får indflydelse over firmaer eller produktionsanlæg i landet, der investeres i.
Læs mere om Direkte udenlandske investeringer
Direktion Direktionen er en gruppe personer der er ansat af et selskabs bestyrelse til at varetage den daglige ledelse i et selskab.
Læs mere om Direktion
Disagio Disagio er den negative forskel mellem købs- og salgskurs - typisk på valuta.
Læs mere om Disagio
Disciplinhypotesen Disciplinhypotesen er en hypotese, som man anvender i forbindelse med den økonomiske politik i et land og dennes troværdighed.
Læs mere om Disciplinhypotesen
Discount broker Discount Broker er et børsmæglerselskab der ikke yder rådgivningsservice, men kun udfører handler. Investorer kan igennem Discount Brokers oftest handle billigere end andre steder.
Læs mere om Discount broker
Disinflation Disinflation er et udtryk, som man bruger, når inflationen er faldende.
Læs mere om Disinflation
Diskonto Diskonto er den rentesats som bankerne skal betale for at låne penge i Nationalbanken
Læs mere om Diskonto
Diskretionær finanspolitik Diskretionær finanspolitik er de andele af de offentlige udgifter, som ikke bliver bestemt af bindende aftaler eller love.
Læs mere om Diskretionær finanspolitik
Diskriminerende monopol Diskriminerende monopol er et monopol, som tager uens priser for samme vare, alt efter hvem køberen er.
Læs mere om Diskriminerende monopol
Disponibel bruttonationalindkomst Disponibel bruttonationalindkomst er en betegnelse for den samlede indkomst, som et samfund i en given periode kan råde over til opsparing og forbrug.
Læs mere om Disponibel bruttonationalindkomst
Disponibel indkomst Disponibel indkomst er den del af indkomsten en given person har tilbage efter at skatten er betalt.
Læs mere om Disponibel indkomst
Disponibel realindkomst Disponibel realindkomst er en betegnelse for den købekraft af indkomst efter fradraget af de direkte skatter.
Læs mere om Disponibel realindkomst
Disponibel realløn Disponibel realløn er et begreb, der ligner disponibel realindkomst. Men modsat disponibel realindkomst, så er udgangspunktet i disponibel realløn timesatser frem for den samlede indkomst.
Læs mere om Disponibel realløn
Disponibel realrente En disponibel realrente er en forrentning efter der er taget hensyn til direkte skatter og inflation.
Læs mere om Disponibel realrente
Disponibel rente Disponibel rente er renten efter skat.
Læs mere om Disponibel rente
Divergensindikator Divergensindikator er en indikator, der blev oprettet i forbindelse med EMS-samarbejdet og den skal vise hvilke valutaer, der på et aktuelt tidspunkt afviger så tilpas meget, at det er påkrævet at gribe ind og rette valutakursen igen.
Læs mere om Divergensindikator
Diversifikation Diversifikation er når man spreder sine investeringer og derved reducerer den samlede risiko (kaldet diversifikation), da porteføljen herved bliver mindre følsom overfor begivenheder, der kunne gå hen og påvirke enkelte værdipapirer.
Læs mere om Diversifikation
Dividende Dividende er et ord, der næsten er helt erstattet af ordet udbytte i dag, og det bruges almindeligvis om udbyttet i et aktieselskab eller anpartsselskab.
Læs mere om Dividende
Dokumentbetalinger Dokumentbetalinger er betalingsformer, som man bruger i international handel. Ved betalingen skal en nærmere angivet betingelse opfyldes. Det kan f.eks. være en præsentation af et rembursdokument.
Læs mere om Dokumentbetalinger
Dollar Dollar (repræsenteret ved dollartegnet: $) er en møntenhed. Dollar anvendes i et stort antal lande, protektorater og selvstyre-områder i verden. Den amerikanske dollar er den mest kendte og mest udbredte møntenhed i verden.
Læs mere om Dollar
Dominant strategi En dominant strategi er en strategi, som lige meget hvad, er den bedste. Dvs. den bedste uanset hvad eventuelle konkurrenter eller modparter måtte vælge.
Læs mere om Dominant strategi
Dow jones Dow Jones er det vigtigste aktieindeks i hele USA, og er sammensat af de 30 førende amerikanske industriaktier.
Læs mere om Dow jones
Downes-model Downes-modellen er en model, som beskriver, hvordan to politiske partier indbyrdes konkurrerer i det politiske spektrum.
Læs mere om Downes-model
Downside Downside er et udtryk der bruges ved dårlige afkastmuligheder for en given aktie. Upside er det modsatte og bruges ved aktier med gode afkastmuligheder.
Læs mere om Downside
Drakme Drakme eller drachma er navnet på den valuta, der blev brugt i Grækenland intil indførelsen af euroen den 1. januar 2002.
Læs mere om Drakme
Drift-adjustment Drift-adjustment er en statistisk metode, som man inden for økonomien bl.a. bliver brugt til at anslå realignments inden for teorien target-zone.
Læs mere om Drift-adjustment
Driftsafkast Driftsafkast er en viksomhed eller persons afkast ved udlejning af en ejendom. Driftsafkastet opgøres som lejeindtægter fratrukket vedligeholdelse, administration og andre øvrige omkostninger.
Læs mere om Driftsafkast
Driftsbudget Driftsbudgettet også kaldet resultatbudgettet viser de forventede indtægter og udgifter i en given virksomhed. Driftsbudgettet udarbejdes typisk for en periode på 24 måneder.
Læs mere om Driftsbudget
Driftsomkostninger Med Driftsomkostninger forstås værdi af ressourceforbrug medgået til virksomhedens drift.
Læs mere om Driftsomkostninger
Driftsoverskud Driftsoverskuddet er den fortjeneste, som en virksomhed opnår på selve driften, før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsinteresser. Driftsoverskud er det samme som et positivt primært resultat.
Læs mere om Driftsoverskud
Driftsøkonomi Driftsøkonomi handler om den enkelte virksomheds økonomi, i modsætning til f.eks. nationaløkonomi.
Læs mere om Driftsøkonomi
Drts DRTS er en forkortelse for Decreasing Return to Scale. På dansk hedder det faldende skalaafkast.
Læs mere om Drts
Dual currency bonds Dual corrency bonds er en betegnelse, man bruger om obligationer, der bliver forrentet i én valuta men bliver betalt tilbage i en anden valuta.
Læs mere om Dual currency bonds
Dual valutakursregime Dual valutakursregime er en betegnelse, som man bruger om et land, der har to valutakurser.
Læs mere om Dual valutakursregime
Dual økonomi En dual økonomi er en økonomi, der er delt op i to dele. Dual økonomi har således en kerne og en mere overfladisk del.
Læs mere om Dual økonomi
Due diligence Due diligence er en proces/undersøgelse, hvor virksomhedens ledelse, organisation, produkter, aftaler, marked og økonomiske forhold gennemgås.
Læs mere om Due diligence
Dummyvariabel En dummyvariabel er en binær variabel, som man bruger til at bestemme tilstedeværelsen af en bestemt klasse i en regressionsanalyse.
Læs mere om Dummyvariabel
Dumping Dumping er, inden for økonomi, en betegnelse man bruger om salg af varer på et udenlandsk marked til en pris, som ikke kan dække omkostningerne til produktionen.
Læs mere om Dumping
Duopol Duopol er en betegnelse, man bruger om et marked, der har to sælgere af en tjeneste eller en vare.
Læs mere om Duopol
Dynamisk effektivitet Dynamisk effektivitet er en evne til hele tiden at kunne tilpasse sine produktionsmetoder inden for en sektor til den teknologiske udvikling.
Læs mere om Dynamisk effektivitet
Dyrtidsportion En dyrtidsportion er et løntillæg der udløses i løbet af en overenskomstperiode hvis stigningerne i forbrugerpriserne når over en vis størrelse (som regel 3 procentpoint).
Læs mere om Dyrtidsportion
Dyrtidsregulering Dyrtidsregulering er en regulering af indkomster og lønninger i takt med, at der sker ændringer i prisniveauet.
Læs mere om Dyrtidsregulering
Dækningsafgift En dækningsafgift er en skat, som kommunerne kan pålægge offentlige ejendomme og forretningsejendomme.
Læs mere om Dækningsafgift
Dækningsbidrag Dækningsbidraget eller bruttoavancen finder man ved at tage omsætningen og trække de variable omkostninger fra.
Læs mere om Dækningsbidrag
Dækningsgrad Dækningsgraden er en virksomheds dækningsbidrag udtrykt i procent af omsætningen.
Læs mere om Dækningsgrad
Dødvægtstab ved skat Dødvægtstab ved skat er det tab af velfærd, der medfølger indførelse af en skat. Dødvægtstab ved skat kaldes også excess burden.
Læs mere om Dødvægtstab ved skat
E
E*trade bank E*TRADE Bank - Danmarks første "online børsmæglerselskab". E*TRADE Bank A/S tilbyder online handel i danske og udenlandske aktier, investeringsforeninger, derivater og strukturerede produkter.
Læs mere om E*trade bank
E-handel E-handel er handel via internettet f.eks. via en webshop. E-handel defineres som handel der forgår elektronisk og kan være en bestilling igennem en webshop, eller en bestilling over en email.
Læs mere om E-handel
E-penge E-penge (elektroniske penge) er definitionen af en pengeværdi som er udstedt i elektronisk form og repræsenterer et krav mod udstederen.
Læs mere om E-penge
E-pengedirektivet E-pengedirektivet er EU Parlamentets og Europarådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000, der handler om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed.
Læs mere om E-pengedirektivet
Easd EASD er forkortelsen af Den europæiske sammenslutning af værdipapirhandlere.
Læs mere om Easd
Easdaq Børsnoteringssystem under EASD (European Association of Securities Dealers).
Læs mere om Easdaq
Eba EBA er forkortelsen for både The European Banking Authority og Euro Banking Association.
Læs mere om Eba
Ebit EBIT er en forkortelse for earnings before interest and taxes, som på dansk betyder resultatet af den primære drift.
Læs mere om Ebit
Ebitda EBITDA er i virksomhedsregi resultatet før renter, skat, afskrivninger og amortisering.
Læs mere om Ebitda
Ecb ECB er en forkortelse for Den Europæiske Centralbank.
Læs mere om Ecb
Ecofin ECOFIN er ministerrådet i EU, når det vel at mærke er sat sammen af deltagerlandendes økonomi- og finansministre i arbejdet med at behandle emner inden for økonomi og finans.
Læs mere om Ecofin
Economic man Economic man er en betegnelse, som man anvender om en person, der er rationel og økonomisk, dvs. det er en form for et idealmenneske, der altid tager fornuftige og rationelle valg, når det gælder økonomi.
Læs mere om Economic man
Ecosoc ECOSOC er en forkortelse for United Nations Economic and Social Counsil, dvs. FN's økonomiske og sociale råd. ECOSOC er det organ, der styrer samarbejdet af økonomisk art i FN-systemet under FN's generalforsamling.
Læs mere om Ecosoc
Ecu ECU er en forkortelse for European Currency Unit, dvs. den europæiske valutaenhed, som blev brugt inden for EU, før EUROEN kom til.
Læs mere om Ecu
Edinburgh-aftalen Edinburgh-aftalen er en aftale, der blev indgået af regerings- og statscheferne på Europæiske Råds møde i 1992. Edinburgh-aftalen har bl.a. betydet, at Danmark ikke deltager i den fælles valuta.
Læs mere om Edinburgh-aftalen
Effektiv beskyttelsesrate En effektiv beskyttelsesrate er noget, en industri får, når en konkurrerende vare fra udlandet får tilført told. Tolden betyder, at industrien i indlandet får en fordel på sine omkostninger.
Læs mere om Effektiv beskyttelsesrate
Effektiv kronekurs Den effektive kronekurs bliver beregnet som et geometrisk gennemsnit af den fælles kronekurs for de største handelspartnere i Danmark.
Læs mere om Effektiv kronekurs
Effektiv rente Den reelle rente, du betaler på et lån eller samlede udbytte på en obligation. Den effektive rente beregnes på af den aktuelle kurs på en obligation, den direkte rente og antallet af årlige terminer.
Læs mere om Effektiv rente
Effektiv valutakurs Den effektive valutakurs er en sammensat kurv af valutaer i forhold til valutaenheden i de enkelte lande.
Læs mere om Effektiv valutakurs
Effektivt fondsafkast Effektivt fondsafkast er nøgletal, som viser det samlede fondsafkast i et firma.
Læs mere om Effektivt fondsafkast
Efficiency wage Efficiency wage er en teori, der mener, at vores løn er forbundet med arbejdskraftens marginalprodukt.
Læs mere om Efficiency wage
Efficiens Efficiens betyder, at det afkast man kan forvente at opnå, vil afspejle risikoen, hvilket vil sige: jo højere afkast - jo højere risiko.
Læs mere om Efficiens
Efficient rand Efficient rand beskriver den optimale kombination mellem obligationer og aktier set i forhold til den ønskede risiko. Den efficiente rand bruger man til at sikre den rigtige sammensætning af sin portefølje.
Læs mere om Efficient rand
Efficient skattesystem Efficient skattesystem er et skattesystem, som mindsker dødvægtstabet ved skat.
Læs mere om Efficient skattesystem
Efta EFTA er en forkortelse for European Free Trade Association, på dansk Det Europæiske Frihandelsområde. EFTA er en samarbejdsorganisation inden for økonomi, der blev skabt i 1959.
Læs mere om Efta
Efterbørsen Efterbørsen er en betegnelse, som man bruger om handelen med aktier og obligationer, som på Københavns Fondsbørs.først sker efter den almindelige notering.
Læs mere om Efterbørsen
Efterfinansiering Efterfinansiering er den del af finansieringen ved boligkøb, der ikke er omfattet af realkreditbelåningen. Dækker typisk fra 80 pct. til 95 pct. af den kontante købesum.
Læs mere om Efterfinansiering
Efterløn Efterløn er en dansk velfærdsordning, der giver mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen nås.
Læs mere om Efterløn
Efterposteringer Efterposteringer kan være de postering af bilag fremkommet efter bogholderiets afslutning, korrektion af eventuelle fejlposteringer, periodeafgrænsnings-posteringer m.v.
Læs mere om Efterposteringer
Efterspørgsel Efterspørgsel er mængden af en vare/produkt, som køberne på markedet er parate til at købe. Hvor stor en efterspørgsel er afhænger bl.a. af pris, egen indkomst og pris hos konkurrent.
Læs mere om Efterspørgsel
Efterspørgselselasticitet Efterspørgselselasticitet er et begreb, som fortæller, hvor følsom efterspørgslen er i forbindelse med forandringer i elementer, som har betydning for størrelsen på efterspørgslen.
Læs mere om Efterspørgselselasticitet
Efterspørgselsfunktion Efterspørgselsfunktionen er en påregnet funktion, som bruges til at bestemme agenters efterspørgsel af en given serviceydelse eller vare.
Læs mere om Efterspørgselsfunktion
Efterspørgselsinflation Efterspørgselsinflation er en inflation, der skyldes et højt niveau for samfundets samlede efterspørgsel.
Læs mere om Efterspørgselsinflation
Efterspørgselskurve En efterspørgselskurve er en kurve, som viser en sammenhæng mellem en efterspurgt mængde på f.eks. et produkt og dennes pris.
Læs mere om Efterspørgselskurve
Efterspørgselspleje Efterspørgselspleje er en betegnelse, som bruges fælles om de former for økonomisk politik, som prøver at organisere den økonomiske aktivitet ved at gribe ind på efterspørgselsdelen.
Læs mere om Efterspørgselspleje
Egenbetaling Egenbetaling er den del af af et produkt eller ydelse som staten og/eller kommunen ikke dækker og derfor skal betales af den enkelte borger.
Læs mere om Egenbetaling
Egenkapital De beløb som ejerne af en virksomhed har investeret i foretagendet, samt de resserver, der i tidligere perioder er opsparet i virksomheden.
Læs mere om Egenkapital
Egenkapitalandel Egenkapitalandel er nøgletal, som bruges praktisk af selskaber, der hører under årsregnskabsloven.
Læs mere om Egenkapitalandel
Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning beskriver en virksomheds evne til at forrente sin egenkapital.Egenkapitalforrentningen beregnes som virksomhedens resultat i forhold til virksomhedens egenkapital.
Læs mere om Egenkapitalforrentning
Egenkapitalforretning Egenkapitalforretning er nøgletal, som identificerer nettoresultatet i et firma i forhold til firmaets egenkapital.
Læs mere om Egenkapitalforretning
Eik bank Eik Bank Danmark er Danmarks største internetbank med over 120.000 kunder. Eik Bank Danmark A/S er et datterselskab til færøske Eik Bank og har hovædsæde på Nørre Farimagsgade i København.
Læs mere om Eik bank
Ejendomsblad Hver enkelt ejendom har sit eget blad i tingbogen, der angiver ejendommens ejer, hæftelser og servitutter. En ejendom kan bestå af flere matrikelnumre.
Læs mere om Ejendomsblad
Ejendomskategori Ejendomskategorier er en opdeling af ejendomme i forskellige grupper såsom ejerboliger, landbrugsejendomme, sommerhuse m.v. Ejendomskategorien har bla. betydning for belåningsmuligheder i f.eks. et realkreditinstituttet.
Læs mere om Ejendomskategori
Ejendomsmægler En ejendomsmægler er en person, hvis job primært er sælge boliger. Ejendomsmægleren har ofte andre opgaver såsom at formidle udlejning og rådgive købere både før og i forbindelse med et salg. Ejendomsmægleren må ikke rådgive køber og sælger i samme sag.
Læs mere om Ejendomsmægler
Ejendomsskat Ejendomsskat er en afgift, som ejeren af en grund eller ejendom skal betale. Skatten beregnes af grundværdien og/eller ejendomsværdien.
Læs mere om Ejendomsskat
Ejendomsvurdering Ejendomsvurderinger foretages med mellemrum som en almindelig vurdering af faste ejendomme. Vurderingen opgøres i ejendomsværdien, grundværdien samt eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer.
Læs mere om Ejendomsvurdering
Ejendomsværdi En ejendomsværdi er den værdi, en given ejendom vurderes til af de offentlige myndigheder. Denne vurdering af ejendomsværdien bruges som grundlag for beskatning.
Læs mere om Ejendomsværdi
Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune.
Læs mere om Ejendomsværdiskat
Ejer-synsvinkel Ejer-synsvinkel beskriver virksomhedens økonomiske struktur set "udefra", som ejeren vil gøre det.
Læs mere om Ejer-synsvinkel
Ejerandelsbeviser Ejerandelsbeviser er en betegnelse, man bruger fælles om aktier og andelsbeviser.
Læs mere om Ejerandelsbeviser
Ejerbolig En ejerbolig er en selvstændig fast ejendom, hvor ejeren selv kan råde over boligen, inden for de rammer, der er fastsat om bebyggelsen i det pågældende område. Det er ejeren selv, der afgør, hvordan ejerboligen skal finansieres m.v.
Læs mere om Ejerbolig
Ejerforening En ejerforening er en forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom. Man har pligt til at være medlem, hvis man ejer en af lejlighederne.
Læs mere om Ejerforening
Ejerindestående Ejerindeståendet i en virksomhed bestemmes som værdien af dens beholdninger og tilgodehavender fratrukket værdien af dens gæld og hensættelser.
Læs mere om Ejerindestående
Ejerlav Et ejerlav er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område og svarer til en grundejerforening.
Læs mere om Ejerlav
Ejerlejlighed En ejerlejlighed er en betegnelse for en lejlighed der ejes særskilt men hvor evt. grund, kælder, trappe, loft og andre fællesområder ejes i fællesskab af ejerlejlighedsforeningen.
Læs mere om Ejerlejlighed
Ejerlejlighedsforening En ejerlejlighedsforening er en forening der står for en given ejendommens administration og vedligeholdelse. Som ejer af en ejerlejlighed skal man være medlem af ejendommens ejerforening.
Læs mere om Ejerlejlighedsforening
Ejerpantebrev Ejerpantebreve er pantebreve, der udstedes af ejeren af fast ejendom til sig selv. Ejerpantebreve anvendes ofte som sikkerhed for lån i private pengeinstitutioner, eksempelvis kassekreditter eller byggelån
Læs mere om Ejerpantebrev
Ejerpantebreve Ejerpantebreve er pantebreve, som en ejer af fast ejendom udsteder til sig selv. Man bruger ofte ejerpantebreve som sikkerhed ved lån i private pengeinstitutter.
Læs mere om Ejerpantebreve
Ejerskifte Et ejerskifte er betegnelsen for når f.eks. en ejendom sælges og får ny ejer.
Læs mere om Ejerskifte
Ejerskifteafdrag Ekstraordinært afdrag, der under visse betingelser skal betales til pantebrevskreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Ejerskifteafdrag udgør typisk 5 ? 10% af restgælden. Er ikke relevant for realkreditlån, der som udgangspunkt indfries ved ejerskifte.
Læs mere om Ejerskifteafdrag
Ejerskifteforsikring En ejerskifteforsikring er en forsikring der kan tegnes i forbindelse med et boligkøb. Ejerskifteforsikringen sikrer køber økonomisk imod eventuelle skader på bygningen som følge af skjulte fejl der ikke er angivet i tilstandsrapporten.
Læs mere om Ejerskifteforsikring
Ejerskiftegebyr Ejerskiftegebyret er et gebyr, der skal betales til pantebrevskreditor, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger og udgør typisk 2% af hovedstolen.
Læs mere om Ejerskiftegebyr
Ejerskiftelån Lån, der ydes i forbindelse med ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen. For helårsboliger kan et ejerskiftelån dække op til 80 % af købesummen.
Læs mere om Ejerskiftelån
Ejerskiftemeddelelse En ejerskiftemeddelelse er en eklæring afgivet af den nye ejer af en ejendom til berigtigelse af et ejerskifte.
Læs mere om Ejerskiftemeddelelse
Ekslusivaftale En eksklusivaftale er 1. en aftale, hvor en leverandør er sikker på, at kunden kun køber hans varer - og ikke konkurrentens og 2. en aftale, hvor en leverandør binder sig til alene at sælge sine varer/tjenester til én forhandler.
Læs mere om Ekslusivaftale
Eksogen variabel Eksogen variabel er en variabel, som bliver bestemt uden for den økonomiske model, der er valgt.
Læs mere om Eksogen variabel
Ekspansionsvej Ekspansionsvej er et udtryk for, hvordan et firma fremadrettet vil integrere dens brug af produktionsfaktorerne ved ethvert produktionsniveau.
Læs mere om Ekspansionsvej
Ekspansiv pengepolitik Den ekspansive pengepolitiks formål er at sætte gang i økonomien. Det kan ske ved at sætte renten.På den måde falder lysten til spare op, og folk er mere villige til at låne penge til en altså lav rente. Så stiger forbruget og købelysten hos de enkelte hu
Læs mere om Ekspansiv pengepolitik
Ekspeditionsgebyr Ekspeditionsgebyret er et gebyr for optagelse af lån. Ved realkreditlån er det kreditinstituttets gebyr for ekspedition af låneoptagelsen.
Læs mere om Ekspeditionsgebyr
Eksponentiel udvikling Man siger, at en størrelse udvikler sig eksponentielt, såfremt den procentvise eller relative forandring i en given periode er vedvarende.
Læs mere om Eksponentiel udvikling
Eksponering Eksponeringen for en investor betyder i hvor høj grad en investor har lagt sin investering et sted. F.eks. har en investor en høj eksponering i en bestemt aktie, hvis han har investeret alt sin kapital i den pågældende aktie.
Læs mere om Eksponering
Eksport Eksport er en betegnelse for salg af varer til et fremmed land. Hvis Danmark sælger korn til Tyskland vil man tale om at Danmark eksporterer korn til Tyskland. Eksport er det modsatte af import.
Læs mere om Eksport
Eksport-forarbejdsnings-zone Eksport-forarbejdnings-zone er en zone, der er afgrænset geografisk, og hvor firmaer kan investere, importere til samt reeksportere fra uden, at de bliver afkrævet told.
Læs mere om Eksport-forarbejdsnings-zone
Eksportafgift En eksportafgift, er en afgift, som man lægger på varer og tjenester, som skal eksporteres til udlandet.
Læs mere om Eksportafgift
Eksportdrevet økonomisk vækst Eksportdrevet økonomisk vækst er en økonomisk ekspansion, som er blevet stimuleret ved en eksportstigning.
Læs mere om Eksportdrevet økonomisk vækst
Eksportkredit Eksportkredit er en kredit, som bliver ydet til udenlandske købere, når den/de køber varer og/eller tjenester, dvs. ved eksport.
Læs mere om Eksportkredit
Eksportkvote Eksportkvote er selvsagt en kvote på eksport. Eksportkvoter bliver tit indgået som VER grundet et politisk pres fra udlandet eller på varer, som myndighederne ikke har interesse i bliver eksporteret.
Læs mere om Eksportkvote
Eksportstøtte Eksportstøtte betyder, som ordet indikerer, at der ydes støtte til firmaer, som fremstiller varer til eksport.
Læs mere om Eksportstøtte
Eksportsubsidier Eksportsubsidier er subsidier, som staten yder for at bedre konkurrenceevnen i en given sektor inden for international handel.
Læs mere om Eksportsubsidier
Eksporttilskud Eksporttilskud betyder, som ordet indikerer, at der ydes tilskud til firmaer, som fremstiller varer/tjenester til eksport
Læs mere om Eksporttilskud
Ekspropriation Ekspropriation er statens overtagelse af af privat ejendom ved magt (dvs. ved lov) uden ejerens samtykke f.eks hvis staten skal føre en motorvej eller en motortrafikvej i igennem området.
Læs mere om Ekspropriation
Eksternt bilag Eksternt bilag er et grundbilag modtaget fra, eller sendt til omverdenen. Det kan være købs- og salgsfakturaer, creditnotaer, kvitteringer for ind- og udbetalinger og lignende.
Læs mere om Eksternt bilag
Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster er poster, som ikke vedrører virksomhedens ordinære drift eller dens finansieringsforhold, men er ud over det sædvanlige.
Læs mere om Ekstraordinære poster
Ekstraordinært afdrag Ekstraordinært afdrag er betegnelsen for et eller flere afdrag på evt. lån, der betales ud over de almindelige ydelser.
Læs mere om Ekstraordinært afdrag
Ekstrapolation Ekstrapolation er en metode, som man bruger til at fastslå en værdi, der ikke er observeret i intervallet mellem to eller flere værdier værdier, der allerede er observerede.
Læs mere om Ekstrapolation
Ekstreme værdier Ekstreme værdier er værdier, der er afvigende i en tidsserie. Ekstreme værdier kan også være værdier, der er påfaldende, selvom de hverken er størst eller mindst i tidsserien.
Læs mere om Ekstreme værdier
Elasticitet Elasticitet er et mål, som man bruger til se, hvor stor følsomhed i en størrelse (y) har over for forandringer i en anden størrelse (x).
Læs mere om Elasticitet
Elevløn Elevløn, praktikløn eller studieløn er den løn, som en elev, studerende eller praktikant modtager i stedet for SU i den periode uddannelsens praktik- eller studieperioder varer. Elev-, praktik- eller studielønnen beskattes på lige fod med almindelig løn o
Læs mere om Elevløn
Emerging market Emerging markets er en betegnelse for nye markeder/lande med en væsentligt højere vækst, end der ses på de etablerede/gamle markeder. Investeringsrisikoen er generelt set højere på Emerging markets.
Læs mere om Emerging market
Emi EMI er en forkortelse for Europæisk Monetært Institut. EMI blev oprettet midlertidigt som led i forberedelsen på at oprette Den Europæiske Centralbank. EMI blev nedlagt igen i 1999.
Læs mere om Emi
Emission Udstedelse af værdipapirer, fx obligationer.
Læs mere om Emission
Emissionsbank Emissionsbanken er den bank, der styrer emissionen for et selskab.
Læs mere om Emissionsbank
Emissionskurs Emissionskursen er den pris, der skal betales for de nyudstedte aktier ved en emission. Kursen, som nyudsendte aktier og obligationer bliver solgt til, kalder man ofte for emissionskursen.
Læs mere om Emissionskurs
Emissionsprospekt Emissionsprospektet er et prospekt oprettet af emissionsbanken, samt det selskab som ønsker en emission, og har til formål at oplyse potentielle aktionære, omkring forholdene vedrørende emissionen.
Læs mere om Emissionsprospekt
Emittering Emittering er udstedelse af aktier.
Læs mere om Emittering
Emmision Emmision betyder udstedelse af aktier og obligationer. Kursen, som en nyudsendt aktie eller obligation bliver solgt til, kalder man jævnlig emissionskursen.
Læs mere om Emmision
Ems EMS er en forkortelse for det Europæiske Monetære Union. EMS var et samarbejde om valutaer i EU-medlemslandende. Valutasamarbejdet i EMS foregik fra 1979 - 1998.
Læs mere om Ems
En gros- og råvareprisindeks Engros- og råvareprisindeks er et indeks, der viser udviklingen på priserne på engros- og råvarer.
Læs mere om En gros- og råvareprisindeks
Endogen variabel En endogen variabel er en variabel, der bliver bestemt inden for et system. Med andre ord bliver en endogen variabel alene bestemt af den økonomiske model, der er valgt.
Læs mere om Endogen variabel
Energimærkning En energimærkning er en opgørelse over en ejendoms energimæssige tilstand f.eks energiforbruget i tekniske installationer og apparater samt vandforbrug. En energimærkning foreligger ved et givent salg af en ejendom.
Læs mere om Energimærkning
Engelkurve Engelkurven er en kurve, der viser en sammenhæng mellem en indkomst og forbruget af et gode. Engelkurven er opkaldt efter Ernest Engel, en tysk økonom.
Læs mere om Engelkurve
Engels koefficient Engels koefficient er den udgift private har på drikkevarer, fødevarer og tobak i forhold til det samlede private forbrug.
Læs mere om Engels koefficient
Engels lov Engels lov er en lov, der siger, at når menneskers indkomst øges, så vil de bruge mindre af indkomsten på fødevarer.
Læs mere om Engels lov
Engelsk auktion En engelsk auktion er en auktion, hvor salget af den vare, der bliver udbudt, sker til den der byder den højeste pris. Engelsk auktion er den auktionsform, som bruges hyppigst.
Læs mere om Engelsk auktion
Engrosprisindeks Engrosprisindekset er et indekstal, der viser udviklingen af priser i omsætningen af engros, altså den udvikling der finder sted i salgspriserne hos producenternes og importørernes (dog ekskl. afgifter).
Læs mere om Engrosprisindeks
Enhedsomkostninger Enhedsomkostninger er de omkostninger, som er gennemsnitlige pr. enhed, der er produceret.
Læs mere om Enhedsomkostninger
Enhedsværdiindeks Enhedsværdiindekset er et indeks, som vi i Danmark bruger i statistikken over udenrigshandel.
Læs mere om Enhedsværdiindeks
Enkelttransaktion Ved begrabet enkelttransaktion förstås en økonomisk afbildning af en udveksling mellem virksomheden og omverdenen. Det kan være køb eller salg af en maskine, hvis fulde økonomiske konsekvenser kan gøres op uafhængigt af andre hændelser.
Læs mere om Enkelttransaktion
Enklave-økonomier Enklave-økonomier er en betegnelse, man bruger om dele af økonomier i udviklingslande med små enklaver. Enklaverne er kendetegnet ved, at de har en højere produktivitet end andre dele af økonomien og kun har få forhold til resten af økonomien.
Læs mere om Enklave-økonomier
Entreprenør En entreprenør er, inden for økonomi, en økonomisk agent, der er ansat til at skabe nye produkter samt udbyde varer, som ikke tidligere har været udbudt og ad den vej skabe et økonomisk overskud - hvis den nye vare bliver en succes.
Læs mere om Entreprenør
Eonia rente EONIA rente er en forkortelse for Euro Overnight Index Average) og betyder et sammenvejet gennemsnit af rentesatserne dag-til-dag kontrakter, der er usikrede og blevet indberettet af et panel af større pengeinstitutter i euroområdet.
Læs mere om Eonia rente
Eop EOP er en forkortelse for End of Period. EOP bruger man til at angive bestemte værdier ved udgangen af en fastlagt periode.
Læs mere om Eop
Eoy EOY er en forkortelse for End of Year. EOY bruger man til at angive bestemte værdier ved udgangen af et år.
Læs mere om Eoy
Eps EPS er en forkortelse for Earnings Per Share, som på dansk betyder indtjening pr. aktier og er nøgletal som man bruger i aktieanalyser.
Læs mere om Eps
Erfaringsgoder Erfaringsgoder er goder, hvor man ikke kender kvaliteten af godet, før det er købt, og først derefter gør sig en erfaring med godet.
Læs mere om Erfaringsgoder
Erhvervelseskurs Erhvervelseskursen er den kurs til hvilken værdipapirer erhverves.
Læs mere om Erhvervelseskurs
Erhvervelsesmoms Erhvervelsesmoms er den moms der er betalt på varer/tjenesteydelser som er købt i andre EU-lande.
Læs mere om Erhvervelsesmoms
Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvensen er den frekvens, som man i Danmark bruger til at lave en opgørelse over, den andel af alle voksne mellem 16-64 årige, som er en del af arbejdsstyrken.
Læs mere om Erhvervsfrekvens
Erhvervsobligation En erhvervsobligation er en obligation der udstedes af en virksomhed, der ønsker at låne kapital.
Læs mere om Erhvervsobligation
Erhvervspolitik Erhvervspolitik består af indgreb, der direkte arbejder mod at kontrollere eller regulere udviklingen i erhvervslivet.
Læs mere om Erhvervspolitik
Erhvervsrådgiver En erhvervsrådgiver har til opgave at rådgive erhvervslivet, og være med til at give det lokale erhvervsliv en økonomisk håndsrækning.
Læs mere om Erhvervsrådgiver
Erhvervsstruktur Erhvervsstruktur er en betegnelse, man bruger om et lands struktur inden for erhverv og økonomi. Med erhvervstruktur forstås således produktionens eller beskæftigelsens fordeling på profession eller brancher.
Læs mere om Erhvervsstruktur
Erhvervsøkonom Erhvervsøkonom (MDM) er betegnelsen for en mindst 6 årig videregående certificeret erhvervsuddannelse med dokumenteret erhvervsfaglig kompetence på højt eller højeste virksomhedsniveau.
Læs mere om Erhvervsøkonom
Erm ERM er navnet på en valutaaftale mellem Danmark og Den Europæiske Centralbank. Aftalen indebærer at den danske valuta kun kan ændres i begrænset omfang i forhold til EURO. Landene koordinerer med lån og fælles rentepolitik.
Læs mere om Erm
Erp ERP står for "Enterprise Resource Planning". ERP kaldes også administrative systemer, forretningssystemer, virksomhedssystemer eller økonomistyringssystemer. ERP-systemer er administrations- og informationssystemer, som håndterer forretningsprocesser inde
Læs mere om Erp
Erstatningsinvestering Erstatningsinvestering er den investering, der er påkrævet for at kunne holde kapitalapparatet på et bestandigt niveau.
Læs mere om Erstatningsinvestering
Escb ESCB (European System of Central Banks). Den europæiske centralbank udgør sammen med de nationale centralbanker det europæiske centralbank system.
Læs mere om Escb
Esfs ESFS er kort og godt en forkortelse af European System of Financial Supervisors.
Læs mere om Esfs
Esma ESMA er blot en kortelse af The European Securities and Markets Authority.
Læs mere om Esma
Esop ESOP er en forkortelse for Employee Stock Option Programme. ESOP er et aktieoptionsprogram til et firmas ansatte.
Læs mere om Esop
Esrb ESRB er en forkortelse af European Systemic Risk Board.
Læs mere om Esrb
Eta Eta er det 7. bogstav i det græske alfabet, men bruges også som et risikomål for optioner, og det viser den ændring, der sker i en optionspræmie, hvis der sker ændring i volatiliteten på det underliggende aktiv.
Læs mere om Eta
Etableringsbudget Etableringsbudgettet også kaldet investeringsbudgettet viser det kapitalbehov, der skal til for at starte en virksomhed.
Læs mere om Etableringsbudget
Etableringskonto En etableringskonto er en konto for lønmodtagere der spare op til og vil starte egen virksomhed. Indskuddene på en etableringskonto er fradragsberrettigede og kan derfor trækkes fra i skat.
Læs mere om Etableringskonto
Eu EU er en forkortelse for den Europæiske Union. EU hed tidligere EF, og det blev skabt som en sammenslutning af Kul- og stålunionen, de Europæiske Økonomiske Fællesskaber og det Europæiske Atomenergifællesskab.
Læs mere om Eu
Eu's landbrugspolitik EU's landbrugspolitik er en politik, som har til formål at sikre medlemslandenes befolkning stabile og acceptable fødevareforsyninger.
Læs mere om Eu's landbrugspolitik
Eu's regionalfond EU's regionalfond er en strukturfond, som er oprettet af EU. Strukturfondene skal deltage i finansiering af investeringsprojekter i egne, der er mindre udviklede.
Læs mere om Eu's regionalfond
Eu's samhørighedsfond EU's samhørighedsfond er en strukturfond, som giver støtte til lande, hvis bruttonationalprodukt pr. indbygger er mindre end 90 % af gennemsnittet for alle lande, der er medlem af EU.
Læs mere om Eu's samhørighedsfond
Eu's socialfond EU's socialfond er en af strukturfondene i EU. EU's socialfond giver støtte til foranstaltninger, der er arbejdspolitiske. Støtten kan f.eks. være til bestemte erhvervsområder, hvor ledigheden er steget.
Læs mere om Eu's socialfond
Eur ISO-møntkode for euro, den fælles valuta i Emu.
Læs mere om Eur
Eurex EUREX er forkortelse af European Derivatives Exchange.
Læs mere om Eurex
Euribor Euribor er forkortelsen af Euro Inter Bank Offered Rate. Euribor er en referencerente for afgivelse af usikret euroudlån fra et kreditværdigt pengeinstitut til et andet.
Læs mere om Euribor
Euro Euro er den fælles valuta i ØMU-samarbejdet. Euroen blev indført d. 1 januar 1999, og er nu den valuta som de fleste medlemmer af EU bruger som officiel valuta.
Læs mere om Euro
Euro interbank offered rate Euro Interbank Offered rate også kaldet Euribor, er den rente, hvor pengeinstitutter tilbyder indskud i andre pengeinstitutter på Euro-interbank-markedet.
Læs mere om Euro interbank offered rate
Euro medium term notes Euro Medium Term Notes er obligationer, som er blevet udstedt på eurobondmarkedet under et låneprogram med ensrettede vilkår.
Læs mere om Euro medium term notes
Eurobondmarkedet Eurobondmarkedet er det marked, der findes for obligationer, som bliver solgt uden for det land, hvori obligationen er blevet udstedt.
Læs mere om Eurobondmarkedet
Euroclear Euroclear er det navn, som en afviklings- og depotinstitution har for værdipapirer i Bruxelles. Euroclear er ejet af en gruppe pengeinstitutter.
Læs mere om Euroclear
Eurocurrency Eurocurrency er et internationalt pengemarked, der kun er forholdsvis reguleret. Eurocurrency bliver primært brugt bankerne imellem.
Læs mere om Eurocurrency
Eurodollar marked Eurodollar marked er et engrosmarked for valuta. Eurodollar markedet er ikke fuldt reguleret og er et marked uden for de enkelte landes centralbankers kontrol samt restriktioner indenlands.
Læs mere om Eurodollar marked
Eurokreditmarkedet Eurokreditmarkedet er et marked for lån for banklån, der er syndikerede.
Læs mere om Eurokreditmarkedet
Euroland Euroland (Eurozonen) er et fællesnavn for området bestående af de lande som har dannet en valutaunion og dermed indført euroen som valuta. Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for pengepolitikken inden for euroland.
Læs mere om Euroland
Eurolån Eurolånet er et realkreditlån, hvor udstedelsen af obligationer er baseret på Euro.
Læs mere om Eurolån
Euromoney deposit Euromoney deposit er et bankindskud i en valuta, der er uens landets egen.
Læs mere om Euromoney deposit
Europa-kommisionen Europa-kommissionen er en EU-institution, som har ret til initiativer og beføjelser inden for udøvelse, forvaltning og kontrol. Europa-kommissionen holder desuden øje med, at traktater bliver overholdt og at der bliver taget vare på fællesskabets interess
Læs mere om Europa-kommisionen
Europæisk option En europæisk option er en option, som giver ejeren ret til alene at bruge sin ret på et fast aftalt tidspunkt på den dag, optionen udløber.
Læs mere om Europæisk option
Europæiske investeringsbank Den Europæiske investeringsbank blev i 1958 skabt af EF. Formålet med Den Europæiske investeringsbank var at give garantier og langfristede lån til udvikling i industrien i EF-regioner, der er svagt udviklede.
Læs mere om Europæiske investeringsbank
Evneprincippet Evneprincippet er et princip, som man anvender inden for beskatning. Evneprincippet handler om, at de mennesker, der har "evnen" eller råd til at betale skat, skal betale mest i skat.
Læs mere om Evneprincippet
Ex. ante Ex. ante er de forventninger, man har til et udfald i fremtiden.
Læs mere om Ex. ante
Ex. post Ex. Post er en betragtning, som man bruger både inden for økonomi og statistik. Ex. post bruges til at vurdere om de fastsatte forventninger er blevet indfriet.
Læs mere om Ex. post
Exercisepris Exercisepris er en pris, som man på forhånd har aftalt, at ejeren af en option enten kan købe eller sælge det underlæggende aktiv til. Exercisepris kalder man også for aftalekurs.
Læs mere om Exercisepris
Eøf EØF er en forkortelse for Europæiske Økonomiske Fællesskaber, også kendt som Rom-traktaten. EØF blev oprettet i 1957 bl.a. med det formål, at deltagerlandende ville skabe et fælles marked og sikre at økonomi og politik skulle nærme sig hinanden.
Læs mere om Eøf
F
F-lån F-Lån er realkreditlån, hvor skyldner skal refinansiere det samlede lån med en frekvens, der allerede er fastsat. Mere detaljeret taler man ofte om f.eks. F1-Lån og F3-Lån.
Læs mere om F-lån
F1 tilpasningslån Et F1 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres én gang om året.
Læs mere om F1 tilpasningslån
F3 tilpasningslån Et F3 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres hvert tredje år.
Læs mere om F3 tilpasningslån
F5 tilpasningslån Et F5 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres hvert femte år.
Læs mere om F5 tilpasningslån
Faktoraflønning Faktoraflønning er en betalingen (i form) af løn af produktionsfaktorenes indsats i selve produktionen.
Læs mere om Faktoraflønning
Faktormarked Et faktormarked er et marked, hvor der sælges og købes produktionsfaktorer. Faktormarkeder kan eks. være "arbejdsmarkedet" eller "fragtmarkedet".
Læs mere om Faktormarked
Faktormobilitet Man taler om faktormobilitet i forbindelse med den bevægelighed, som produktionsfaktorerne har mellem geografiske egne og forskellige steder for produktion.
Læs mere om Faktormobilitet
Faktorpriser Faktorpriser er priser på 1. produktionsfaktorer og 2. markedspriser minus afgifter plus pristilskud (subsidier).
Læs mere om Faktorpriser
Faktorprisudligning Faktorprisudligning er er en udligning af differencer i faktorpriser i forskellige lande.
Læs mere om Faktorprisudligning
Faktorproduktivitet Faktorproduktivitet er produktionen pr. enhed af produktionsfaktorerne. Faktorproduktivitet kan eksempelvis måles som produktion pr. ansat.
Læs mere om Faktorproduktivitet
Faktorskattetryk Faktorskattetryk er et skattetryk, som man bestemmer som de samlede skatter og afgifter sat i forhold til landets bruttonationalindkomst i faktorpriser.
Læs mere om Faktorskattetryk
Faktorudrustning Faktorudrustning er et samfunds henvisende forsyning med produktionsfaktorer.
Læs mere om Faktorudrustning
Faktorudrustningstrekant En faktorudrustningstrekant er en metode, hvor man grafisk kan vise, hvordan flere økonomier har produktionsfaktorer i forhold til hinanden.
Læs mere om Faktorudrustningstrekant
Faktura En faktura er et bilag til et givent køb af produkter eller ydelser. På fakturaen vises f.eks. pris, mængde, kvalitet, leveringsbetingelser og betalingsbetingelser.
Læs mere om Faktura
Familielån Et rentefrit familielån er et lån imellem slægtninge på favorable vilkår. Familielånet er et reelt gældsforhold, med et gældsbrev der forinden oprettes og underskrives.
Læs mere om Familielån
Fantomaktie En bonusordningsform, hvor udbetaling til medarbejdere i en virksomhed afhænger af udviklingen i kursen på virksomhedens aktier.
Læs mere om Fantomaktie
Faseteorier Faseteorier er en samling af teorier, der deler den økonomiske udvikling ind i flere faser som økonomier går igennem.
Læs mere om Faseteorier
Fast rente Fast rente er et låns rente, hvor renten ikke ændrer sig i lånets løbetid.
Læs mere om Fast rente
Fast-pris modeller Fast-pris modeller er modeller, der viser resultater og konsekvenser af, at priserne ej kan tilpasse sig forandringer i mængderne.
Læs mere om Fast-pris modeller
Faste enhedsomkostninger Faste enhedsomkostninger er er omkostninger, der er samlede og faste samt er fordelt ens på de enheder, der produceres.
Læs mere om Faste enhedsomkostninger
Faste omkostninger Omkostninger, der ikke varierer med størrelsen af produktionen eller salget - eksempelvis husleje og løn til funktionærer.
Læs mere om Faste omkostninger
Faste produktionsfaktorer Faste produktionsfaktorer er produktionsfaktorer, hvor man ikke kan variere indsatsen i det pågældende firma.
Læs mere om Faste produktionsfaktorer
Faste valutakurser Faste valutakurser er valutakurser som man efter internationale aftaler skal holde indenfor nærmere definerede grænser.
Læs mere om Faste valutakurser
Fastkursaftale En fastkursaftale er en aftale med et realkreditinstitut om at fastlåse kursen og dermed prisen på obligationer indtil lånet kommer til udbetaling.
Læs mere om Fastkursaftale
Fastkurssystem Et fastkurssystem er et system, hvor de lande, der deltager laver en aftale om låse deres valutakurser fast i forhold til en centralkurs, som allerede er fastlagt.
Læs mere om Fastkurssystem
Fastprisindeks Et fastprisindeks er et indeks, hvor priserne som udgangspunkt bliver holdt fast og skaber grundlag for indeksberegninger fremover.
Læs mere om Fastprisindeks
Fastrenteperiode En fastrenteperiode er betegnelsen for den periode, som renten ligger fast på et rentetilpasningslån.
Læs mere om Fastrenteperiode
Fattigdomsfælden Fattigdomsfælden er en betegnelse, man bruger om en situation, hvor et lands befolkningstal vedvarende stiger mere en produktion og ressourcer. Stigningen måles procentvis.
Læs mere om Fattigdomsfælden
Federal reserve system Federal Service System er navnet på den amerikanske centralbank. Modsat andre centralbanker, består USAs centralbank af 12 regionale federal reserve banks, som så bliver kontrolleret af hovedsædet i Washington.
Læs mere om Federal reserve system
Feriepenge Feriepenge (feriegodtgørelse) er indkomst der udbetales i forbindelse med en medarbejders afholdelse af ferie. Feriepenge kan være løn under ferie og et ferietillæg eller en feriegodtgørelse.
Læs mere om Feriepenge
Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse er en arbejdsgivers forpligtelse til at udbetale feriepenge til sine medarbejdere.
Læs mere om Feriepengeforpligtelse
Fiat penge Fiat penge er penge, som ikke kan ombyttes til sølv eller guld, men som Nationalbanken alligevel har udstedt som værende et legalt betalingsmiddel.
Læs mere om Fiat penge
Fiat-møntfod Fiat-møntfod, som intet hat med det italienske bilmærke at gøre, viser at værdien af en valuta ikke er bundet til en given kommoditet f. eks. guld, men er afledt af mængden af denne valuta i circulation.
Læs mere om Fiat-møntfod
Fill and kill Det er en handelsmetode, der kan anvendes, hvis du vil købe eller sælge mange aktier i et bestemt selskab.
Læs mere om Fill and kill
Finansboble En finansboble boble kaldes også en økonomisk boble, en spekulationsboble, en markedsboble, en prisboble eller en spekulativ mani, og er handel i store volumener til priser som er betydeligt ude af trit med de indre værdier.
Læs mere om Finansboble
Finansbogholderi Finansbogholderi er et bogholderi for hændelsers afregningsmæssige konsekvenser, d.v.s. ændringer i likvide beholdninger, tilgodehavender og gæld.
Læs mere om Finansbogholderi
Finansforbundet Finansforbundet er en organisation for lønmodtagere, der arbejder i den finansielle sektor.
Læs mere om Finansforbundet
Finansiel fordring Finansiel fordring er et bevis for penge, som man har til gode. Finansiel fordring altså hver gang en person, et firma etc. låner penge af andre og aftaler, at de skal betales tilbage på et senere tidspunkt.
Læs mere om Finansiel fordring
Finansiel gearing Finansiel gearing er et begreb, man bruger, når et firma inddrager fremmedkapital. Finansiel gearing bruges inden for finansieringsteorien.
Læs mere om Finansiel gearing
Finansiel transaktionstrøm Finansiel transaktionstrøm er virksomhedens finansielle transaktioner opfattet som led i en helhed.
Læs mere om Finansiel transaktionstrøm
Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver er en bogført værdi af langsigtede finansielle investeringer og langfristede tilgodehavender.
Læs mere om Finansielle anlægsaktiver
Finansielt overskud Finansielt overskud kaldes også for opsparingsoverskud og henviser til de penge, man har i overskud efter at have fradraget forbrug og investeringer fra indkomsten.
Læs mere om Finansielt overskud
Finansiering Finansiering er at låne penge til et køb. Foretages der større investeringer er det almindelig at køberen indhenter finansiering fra pengeinstitutter. For at yde finansieringen ønsker långiveren at opnå den størst mulige sikkerhed for det ydede lån.
Læs mere om Finansiering
Finansieringsanalyse Finansieringsanalyse er en opstilling af regnskabsårets økonomiske data til belysning af de ændringer i virksomhedens samlede kapitalbehov og samlede kapitaldækning, som har fundet sted i regnskabsåret.
Læs mere om Finansieringsanalyse
Finanskoncern Finanskoncern er en samling af selskaber, der arbejder på de finansielle markeder og som tilhører samme familie.
Læs mere om Finanskoncern
Finanskrise En finanskrise er en krise i den finansielle sektor og på de finansielle markeder.
Læs mere om Finanskrise
Finansloven Finansloven er det budget staten lægger for et bestemt kalenderår. Finansloven viser Folketingets bevillinger for det kalenderår, finansloven gælder for.
Læs mere om Finansloven
Finanslån Begrebet finanslån er et, som Nationalbanken bruger for udenlandslån, hvis formål for det meste er at finansiere firmaernes investeringer.
Læs mere om Finanslån
Finanspolitik Finanspolitik er en politik, hvorfra man forsøger at påvirke et lands økonomi via andringer i udgifterne og indtægterne i staten.
Læs mere om Finanspolitik
Finansrådet Finansrådet er interesseorganisation for pengeinstitutter i Danmark, dvs. banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.
Læs mere om Finansrådet
Finanstilsynet En offentlig instans under Økonomi- og erhvervsministeriet, der fører tilsyn med de finansielle institutioner og værdipapirmarkedet, udsteder bekendtgørelser samt indsamler og formidler statistik og nøgletal for den finansielle sektor.
Læs mere om Finanstilsynet
Finanstold Finanstold er en told, som bliver pålagt primært for at skaffe staten flere indtægter.
Læs mere om Finanstold
Finansår Finansåret er det regnskabsår, som staten og kommunerne bruger. Finansåret har siden 1979 fulgt det almindelige kalenderår.
Læs mere om Finansår
Finske mark Finsk mark var den valuta som blev anvendt i Finland frem til indførelsen af euroen 2002.Valutaen indførtes 1860 i seddelform, mens mønterne kom til i 1864 og erstattede den russiske rubel året efter i 1865.
Læs mere om Finske mark
Fionia bank Fionia Bank er en af Danmarks største banker med 84.000 privatkunder og 7.500 erhvervskunder. Banken har ca. 650 medarbejdere fordelt på Fyn, i Trekantområdet, København og Århus.
Læs mere om Fionia bank
Firmabil En firmabil er når en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en ansat. Hvis en firmabil anvendes til privat kørsel beskattes den ansatte heraf. Hvis den ansatte kun bruger firmabilen erhvervsmæssigt undgår den ansatte beskatning af firmabilen.
Læs mere om Firmabil
First north First North er et reguleret marked ejet af Københavns Fondsbørs. På First North er mindre nordiske selskaber noteret.
Læs mere om First north
First-best økonomi En first-best økonomi er en økonomi, hvor samtlige ressourcer er blevet fordelt paretooptimalt.
Læs mere om First-best økonomi
Fiscal agent Fiscal agent eller fiskal agent på dansk er en betegnelse, man bruger om en bank, hvor en låntager har givet accept til, at banken må varetage den praktiske forvaltning i forbindelse med udestående obligationer ved lån i udlandet.
Læs mere om Fiscal agent
Fischers hypotese Fischers hypotese er en tro på, at forventningerne til inflation fuldstændig overvæltes i den nominelle rente.
Læs mere om Fischers hypotese
Fischers prisindeks Fischers prisindeks er et indeks, der forsøger at skabe sammenhæng mellem Paasches - og Laspeyres prisindeks og dermed at ophæve flere af de uhensigtsmæssigheder, som begge disse prisindekser har hver især.
Læs mere om Fischers prisindeks
Fischers separation teorem Fischers separation teorem er et teorem fra makro- og finansieringsteorien, som påpeger, at beslutningen vedr. investering og forbrug skal tages i to adskilte faser.
Læs mere om Fischers separation teorem
Fiskal føderalisme Fiskal føderalisme er et system, hvor forpligtelser til udgifter og skatterevenuer bliver delt mellem de centrale og lokale myndigheder.
Læs mere om Fiskal føderalisme
Fiskal neutralitet Man taler om Fiskal neutralitet, når skatteopkrævningen (fra regeringen) i forbindelse med offentlige udbud ikke begunstiger givne grupper af eksempelvis skatteydere eller forbrugsmønstre.
Læs mere om Fiskal neutralitet
Fiskallinkage Man taler om fiskallinkage i forbindelse med den finansielle effekt, som et firmas drift har på statens indtægter.
Læs mere om Fiskallinkage
Fission Fission er en opdeling af et selskab i to eller flere selvstændige juridiske enheder modsat fusion.
Læs mere om Fission
Five forces Five forces er et begreb, som er blevet brugt af Michael Porter, amerikansk økonom. Five Forces viser hvilke faktorer, som definerer graden af konkurrence på et givent marked.
Læs mere om Five forces
Fixed rate loan Et fixed rate loan er et lån med en fast rente, hvilket betyder at lånets rente er fast gennem hele lånets løbetid.
Læs mere om Fixed rate loan
Fjernkunde At være fjernkunde betyder at man er kunde i en fjernkundebank. En fjernkunde betjener typisk sig selv via webbank og modtager typisk rådgivning på distancen via telefon og mail.
Læs mere om Fjernkunde
Fjernkundebank En fjernkundebank servicerer kunderne på distancen. Typisk sker kommunikationen via email og telefon, men nogle fjernkundebank afdelinger tilbyder også hjemmebesøg hos kunderne privat.
Læs mere om Fjernkundebank
Flad skat Flad skat vil sige at alle skatteydere betaler den samme skatteprocent uanset størrelse af indkomst.
Læs mere om Flad skat
Flaskehals Hvis der mangler arbejdskraft til bestemte erhvervsområder i en periode, hvor der i forvejen er høj ledighed, taler man om at der bliver skabt en flaskehals.
Læs mere om Flaskehals
Flexlån Et flexLån er et rentetilpasningslån. Lånet er baseret på inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer og renten tilpasses markedsrenten minimum én gang årligt den 31. december.
Læs mere om Flexlån
Floor Floor er en rentegaranti, som sætter bunden på en given rentebetaling. Floor er på den måde det modsatte af cap.
Læs mere om Floor
Floortion Floortion er en option på en floor. Med floortion får køberen af optionen ret til at bruge en floor på et foruddefineret tidspunkt og renteniveau.
Læs mere om Floortion
Flydende valutakurser Flydende valutakurser er valutakurser, hvis aktivitet ikke bliver bliver limiteret af aftaler, der er internationale.
Læs mere om Flydende valutakurser
Fob Fob er en forkortelse for free on board og noget, man bruger ved international handel. Når man angiver udskibningshavnen betyder fob, at sælger betaler for leveringen i den givne havn, mens køberen betaler for viderefragt og forsikring.
Læs mere om Fob
Foliokonto Foliokonto er en konto, man har i et pengeinstitut og hvor man må hæve uden varsel. Af den grund er renten ofte ikke særlig høj.
Læs mere om Foliokonto
Foliorente Foliorenten er den rentesats, som Nationalbanken sætter. Foliorenten følger som oftest renten på diskontoen.
Læs mere om Foliorente
Fond En fond kan være en selvejende institution, der ikke ejes af nogen fysisk eller juridisk person. Forvaltning af fondens formue varetager fondens bestyrelse. Ligeledes kan en fond være penge, som en virksomhed har reserveret med henblik på specielle formål
Læs mere om Fond
Fondsafdeling Fondsafdelingen er den afdeling i en bank, som varetager handel med aktier og andre værdipapirer.
Læs mere om Fondsafdeling
Fondsaktie Fondsaktier er en type aktier der udstedes, når en virksomhed konverterer nogle af sine reserver til aktiekapital. De eksisterende aktionærer modtager aktieretter.
Læs mere om Fondsaktie
Fondsbørs En fondsbørs er et marked, hvor der kan omsættes værdipapirer såsom aktier, obligationer, optioner og futures.
Læs mere om Fondsbørs
Fondsbørsmeddelelse En fondsbørsmeddelelse er et telegram udsendt af et aktieselskab, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Den indeholder oplysninger om virksomhedens økonomi, f.eks. årsregnskab, forventninger til årets resultat, ligesom ændringer i virksomheden
Læs mere om Fondsbørsmeddelelse
Fondskode Et entydigt identifikationsnummer som tildeles danske værdipapirer af samme type. Fx har BRFkredits 6 % 30-årige konverterbare annuitetsobligationer (med udløb 2026) koden DK000933457-5.
Læs mere om Fondskode
Fondsmæglerselskab Et fondsmæglerselskab er et firma, der primært har til formål at iværksætte handler med værdipapirer igennem Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Fondsmæglerselskab
Fondsnota En "kvittering" for en obligationshandels gennemførelse, hvor det endelige afregningsbeløb er opdelt i kursværdi, vedhængende rente, kurtage m.m.
Læs mere om Fondsnota
Fondsrådet Fondrådet er et råd som hører under Erhvervs- og Økonomiministeriet. Det står for det overordnede opsyn med værdipapirmarkedet i Danmark.
Læs mere om Fondsrådet
Forbrug Forbrug er inden for samfundsøkonomien de penge, som husholdninger bruger på varer og tjenester (dog ikke køb af bolig). Det samme gælder det offentlige, hvor varer/tjenester bliver brugt oftest inden for et år.
Læs mere om Forbrug
Forbrugerkredit Forbrugerkredit kaldes også forbrugerlån. Forbrugerkredit er lån til privatpersoner til køb af varer eller tjenesteydelser altså et almindeligt forbrugslån, billån, bådlån, private kassekreditter til forbrug og lignende.
Læs mere om Forbrugerkredit
Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks er indekstal, der angiver den gennemsnitlig prisudvikling på de varer, der er en del af befolkningens eget forbrug. Forbrugerprisindekset bliver udregnet af Danmarks Statistik én gang månedligt.
Læs mere om Forbrugerprisindeks
Forbrugerøkonomi En forbrugerøkonomi er en økonomi, som alene består af forbrugere. Forbrugerøkonomi er det samme som en bytteøkonomi.
Læs mere om Forbrugerøkonomi
Forbrugets renteelasticitet Forbrugets renteelasticitet viser, hvor meget et forbrug vil ændre sig angivet i procent, grundet en renteændring.
Læs mere om Forbrugets renteelasticitet
Forbrugsfunktion Forbrugsfunktionen er en specifikation af den sammenhæng, der er mellem et forbrug og en indkomst.
Læs mere om Forbrugsfunktion
Forbrugslinkage Forbrugslinkage er det forbrug, der bliver skabt grundet opstart af et firma, der giver større købekraft hos de mennesker, der bliver ansat i firmaet.
Læs mere om Forbrugslinkage
Forbrugslån Et forbrugslån er et lån der udbetales i kontanter. Forbrugslånet har ikke noget bestemt formål og kan bruges på rejser, nye anskaffelser som computere eller andet. Obs. Pengeinstitutter og lånefirmaer udbyder ofte forbrugslån til meget forskellige priser
Læs mere om Forbrugslån
Forbrugsskat Forbrugsskat er et beskatningsprincip. Når man regner forbrugsskat er skattegrundlaget for en bestemt periode lig med den samlede indkomst minus opsparingen.
Læs mere om Forbrugsskat
Forbrugsundersøgelse Forbrugsundersøgelse er en undersøgelse, der bliver foretaget for at finde ud af, hvor meget en husstand bruger af indkomsten til forbrug, skatter og opsparing. Undersøgelsen ser også på, hvordan forbrugssammensætningen er i husstanden.
Læs mere om Forbrugsundersøgelse
Forbunden produktion Forbunden produktion er en betegnelse man bruger om det biprodukt, der opstår ved en produktion, og hvortil der også er et marked.
Læs mere om Forbunden produktion
Fordelingskonti Fordelingskonti er hjælpekonti til modpostering ved fordeling af en kontos saldo på flere konti.
Læs mere om Fordelingskonti
Forenet produktion Forenet produktion er en betegnelse, som man bruger, hvis to eller flere produkter er et resultat af den samme proces i produktionen. Når man slagter får, vil man også automatisk fremstille uld af fårets pels.
Læs mere om Forenet produktion
Forfaldsdato En forfaldsdato er den dato en given ydelse forfalder til betaling. For realkreditlån er sidste rettidige betalingsdag ofte senere end forfaldsdatoen.
Læs mere om Forfaldsdato
Forhåndslån Realkreditlån, der udbetales før et byggeri er færdiggjort.
Læs mere om Forhåndslån
Forint Forint er den ungarske valuta. Den blev indført efter 2. verdenskrig da den tidligere valuta som hed Peng?, var udsat for en hyperinflation hvor priserne blev fordoblet hver 15. time.
Læs mere om Forint
Forligsinstitution En forligsinstitution er en statsinstitution, hvis opgave er at agere mægler mellem parterne på arbejdsmarkedet i deres overenskomstforhandlinger. Formålet er at undgå konflikt, som kan have store betydninger for samfundsøkonomien.
Læs mere om Forligsinstitution
Formidlingsaftale En formidlingsaftale er i forbindelse med salg af en ejendom en skriftlig aftale mellem sælger og ejendomsmægler om salg af en given ejendom. Tidligere hed dette en kommisionsaftale eller en salgsaftale.
Læs mere om Formidlingsaftale
Formue Betegnelsen formue bruges ofte som den samlede værdi af friværdien i boligen, pensionsopsparing og opsparing i frie midler.
Læs mere om Formue
Formuebeskatning Skat på personers formue. Den skattepligtige formue opgøres som værdien af erhvervsaktiver, ejendomme, værdipapirer og andre formuegenstand fratrukket gæld.
Læs mere om Formuebeskatning
Formuedisposition En formuedisposition er en placering af aktiver. Placeringen kan være i omsætningsaktiver, anlægsaktiver eller forrentning f.eks. i form af værdipapirer.
Læs mere om Formuedisposition
Formuefordeling Formuefordelingen er den måde en formue er fordelt. En formue kan være fordelt i obligationer, omsætningsaktiver, danske aktier, udenlandske aktier, anlægsaktiver mv.
Læs mere om Formuefordeling
Formueforhold Formueforhold er betegnelsen for en virksomheds eller en persons egenkapital. Formueforholdet opgøres som forskellen mellem aktiver og gæld henholdsvis forpligtelser.
Læs mere om Formueforhold
Formueforvaltning Formueforvaltning er administrationen af en given formue. Ved formueforvaltning foretages de formuedispositioner, som forventes at optimere afkastet i relation til den risiko, man vil acceptere som formuende person eller virksomhed.
Læs mere om Formueforvaltning
Formuepleje Formuepleje er professionel pleje af din formue, så du opnår det bedst mulige afkast under hensyntagen til præcis din situation og dine krav.
Læs mere om Formuepleje
Formueskat Formueskatten er den skat der skal betales, når virksomheds eller persons nettoformue overstiger en vis størrelse.
Læs mere om Formueskat
Forrente At forrente er betegnelsen for at skabe værditilvækst, afkast, udbytte, mv. i forhold til den investerede kapital.
Læs mere om Forrente
Forretningsplan Forretningsplan er en plan, som beskriver en virksomheds strategiske og økonomiske fremtidige. Omfatter som regel analyser af produkter, markeder, konkurrenter, stærke og svage sider mv., samt konkrete virksomhedsplaner for de kommende 3-5 år.
Læs mere om Forretningsplan
Forsigtighedsprincippet Forsigtighedsprincippet er årsregnskabets princip om, at en passende forsigtighed bør udvises ved værdiansættelse af virksomhedens tilgodehavender og gæld og dermed ved opgørelse af virksomhedens økonomiske resultat.
Læs mere om Forsigtighedsprincippet
Forsikring Forsikring er en aftale mellem en forsikringtager, der køber et løfte om udligning af økonomiske tab. Forsikringsselskabet forpligter sig til at betale en erstatning, såfremt forsikringstageren betaler en forsikringspræmie.
Læs mere om Forsikring
Forsikringspræmie Forsikringspræmien er den aftalte årlige pris mellem forsikringsselskabet og den sikrede (kunden). Præmien omfatter overførsel af de i policen oplistede forhold risici fra kunden til forsikringsselskabet. Risici kan være brand, rørskade, svamp mv.
Læs mere om Forsikringspræmie
Forstædernes bank Forstædernes Bank er en rådgivningsbank med base i København og markedsområde i hovedstadregionen og Århus. Banken har 20 Erhvervs- og Investeringscentre og beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
Læs mere om Forstædernes bank
Forsyningsbalance Forsyningsbalancen er en opgørelse over den samlede anvendelse og den samlede tilgang af varer og tjenester i et år. Den samlede tilgang udgøres af BNP og import. Den samlede anvendelse udgøres af forbrug, investeringer og eksport.
Læs mere om Forsyningsbalance
Fortjeneste Fortjeneste er når indtægterne er større end omkostningerne eller hvis indtjeningen er positiv.
Læs mere om Fortjeneste
Forudbetaling Ved forudbetaling betales en given vare eller serviceydelse forud for selve leveringen.
Læs mere om Forudbetaling
Forudbetalingsgarant En forudbetalingsgaranti er en garanti for, at en forudbetaling vil finde sted.
Læs mere om Forudbetalingsgarant
Forudbetalingsgaranti Forudbetalingsgaranti er en garanti for, at en given forudbetaling vil finde sted.
Læs mere om Forudbetalingsgaranti
Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger er omkostninger der er forudbetalt for næste regnskabsperiode. Det kan være forsikringspræmier, abonnementer og huslejer.
Læs mere om Forudbetalte omkostninger
Forvaltningsrevision For den offentlige økonomi ? herunder foreninger og fonde, som bestyrer offentlige tilskud, skal der ofte gennemføres forvaltningsrevision. Herved kontrolleres, at anvendelse af resurser er i overensstemmelse med de givne regler, og at anvendelsen sker på
Læs mere om Forvaltningsrevision
Forventet pengestrømsmetode Forventet pengestrømsmetode er en måling af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds nutidsværdi. Metoden indebærer, at alle forventninger til mulige pengestrømme medtages og ikke kun den mest sandsynlige pengestrøm.
Læs mere om Forventet pengestrømsmetode
Forventningsdannelse Forventningsdannelse er de forventninger, man har til fremtiden. Forventningerne spiller en central rolle for beslutninger af økonomisk karakter.
Læs mere om Forventningsdannelse
Forventningshypotesen Forventningshypotesen er en hypotese, som handler om de forventninger der er til det fremtidige renteniveau, når man kender de eksisterende spotrenter.
Læs mere om Forventningshypotesen
Forventningsinflation Forventningsinflation er inflation, som bliver holdt ved lige af samlede forventninger om at inflationen skal fortsætte. Forventninger finder man hos organisationer og firmaer på arbejdsmarkedet.
Læs mere om Forventningsinflation
Forward linkage Forward linkage er den forbindelse, der er mellem leverandører og industrier samt de modtagere, som industrierne leverer deres halvfabrikata til.
Læs mere om Forward linkage
Forward rate agreement Forward Rate Agreement er en konformeret aftale, der er lavet mellem to juridiske enheder. Forward Rate Agreement handler om forrentningen af et beløb, der er aftalt i en forudbestemt fremtidig periode.
Læs mere om Forward rate agreement
Forwardrente Forwardrente er en rente på et fremtidigt udlån, der allerede er bestemt.
Læs mere om Forwardrente
Forwardswap Forwardswap er en aftale, man laver om at indgå en swap på en given dato i fremtiden og på aftalte vilkår.
Læs mere om Forwardswap
Forældrekøb Et forældrekøb er hvis forældrene har økonomisk mulighed for at give deres barn en håndsrækning ved at købe en ejerlejlighed og fremleje den til den barnet.
Læs mere om Forældrekøb
Fradrag Et fradrag er en betegnelsefor det beløb, der ikke skal indgå i beregningen af et større samlet beløb. Eksempelvis er der fradrag på kørsel i egen bil i virksomhedsregi.
Læs mere om Fradrag
Fradragsret En fradragsret er at skatteyderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har ret til at fratrække en omkostning/udgift.
Læs mere om Fradragsret
Fraktil En fraktil er den værdi, man når frem til i et talmateriale, der er ordnet, når en mere præcis andel af talmaterialet er bearbejdet.
Læs mere om Fraktil
Fremmedkapital Fremmedkapital er den gæld, som virksomheden har til andre ud over ejerne. F.eks. leverandører, banker samt det offentlige.
Læs mere om Fremmedkapital
Frie goder Frie goder er goder, der er rigeligt af og af den grund er gratis. Det kan f.eks. være hav, ilt og sol.
Læs mere om Frie goder
Frihandel Frihandel er en betegnelse for situationer, hvor salg/køb af varer/tjenester mellem lande ikke bliver begrænset af f.eks. told, eksportstøtte m.m.
Læs mere om Frihandel
Frihandelsområde Et frihandelsområde er en sammenslutning af lande, som sammen er blevet enige om at afskaffe told og andre elementer, der kan hindre handel. I frihandelsområdet opretholdes f.eks. told m.m. dog over for tredjelande.
Læs mere om Frihandelsområde
Frihandelszone En frihandelszone er et område, der er lukket og som over for toldvæsenet har status dom værende et udland. Frihandelszoner kan eksempelvis være frihavne.
Læs mere om Frihandelszone
Friktionsledighed Friktionsledighed er den arbejdsløshed, der kan forekomme hos mennesker, der skifter job.
Læs mere om Friktionsledighed
Frit marked Et frit marked er et marked, hvor udbud og efterspørgsel frit kan fastsætte priser og mængde, uden at det offentlige blander sig med eksempelvis reguleringer.
Læs mere om Frit marked
Fritidshus Fritidshus eller sommerhus er en ekstra ejendom, som de fleste benytter i ferier og weekender. Som regel er et fritidshus ikke godkendt til helårsbeboelse, men under særlige omstændigheder er det muligt at benytte fritidshuset som helårsbeboelse.
Læs mere om Fritidshus
Fritstille Begrebet fritstille bruger man i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder. Bliver den afskedigede fritstilles, fritages denne fra sit arbejde i opsigelsesperioden.
Læs mere om Fritstille
Frivillig ledighed Frivillig ledighed er ledighed, der forekommer, når der egentlig er et job til rådighed, man man alligevel vælger ikke at arbejde.
Læs mere om Frivillig ledighed
Friværdi I forbindelse med realkreditlån betyder friværdien forskellen mellem de lån, du allerede har i din bolig, og de 80 % (60 % for fritidshuse) af værdien, som vi i henhold til Realkreditloven, kan belåne din bolig med.
Læs mere om Friværdi
Friværdikonto Friværdikonto er kredit der gives i friværdien. En FriværdiKonto fungerer som en almindelig kassekredit. Det er en kredit, der gives i din friværdi og mod sikkerhed i et ejerpantebrev.
Læs mere om Friværdikonto
Fsa FSA er betegnelsen for Det Britiske Finanstilsyn og en generel forkortelse for den engelske betegnelse for finanstilsyn - FSA Financial Supervision Authority. Finanstilsynet i Danmark hedder på engelsk - Danish FSA.
Læs mere om Fsa
Fsf FSF er en forkortelse og står for Financial Stability Forum
Læs mere om Fsf
Fuld beskæftigelse Fuld beskæftigelse er inden for økonomi en betegnelse for, at samtlige der ønsker at arbejde til den fastsatte løn inden for eget arbejdsfelt, har arbejde.
Læs mere om Fuld beskæftigelse
Fuld inflation Man taler om fuld inflation, når både priser på varer og produktionsfaktorerne stiger ens.
Læs mere om Fuld inflation
Fuldkommen konkurrence Fuldkommen konkurrence er en markedsform, som er kendetegnet ved, at der findes mange små firmaer, som alle sælger standardvarer.
Læs mere om Fuldkommen konkurrence
Fuldstændig model En model er, inden for økonomi, fuldstændig, hvis antallet af endogene variable er det samme som antallet af ligninger i modellen.
Læs mere om Fuldstændig model
Fullertonkurve Fullertonkurven er en kurve, der angiver den sammenhæng, der er mellem arbejdsudbudselasticiteten og den provenumaksimerende skattesats.
Læs mere om Fullertonkurve
Fundamental analyse Fundamental analyse (FA) kan betegnes som modsætningen til teknisk analyse. Ved FA tager man udgangspunkt i selskabers regnskaber og resultater, ikke i handelsmønstrene i den enkelte aktie.
Læs mere om Fundamental analyse
Funderede pensioner Funderede pensioner er pensioner, der hviler på en opsparing, som allerede er lavet og er blevet investeret i obligationer, aktier og lign.
Læs mere om Funderede pensioner
Funding Funding er engelsk for det at skaffe kapital eller midler til videre drift.
Læs mere om Funding
Funds Funds er det engelske udtryk for investeringsforeninger.
Læs mere om Funds
Funktionel indkomstfordeling Funktionel indkomstfordeling er en fordeling af produktionsresultater. Fordelingen sker på forskellige slags produktionsfaktorer.
Læs mere om Funktionel indkomstfordeling
Fusion En sammenlægning af to eller flere virksomheder. Fusioner sker ofte hvis virksomhederne vurderer at fusionen vil skabe synergieffekter, skalafordele og større fælles indtjeningspotentiale, der i sidste ende bidrager til konkurrenceevnen.
Læs mere om Fusion
Futures Futures er aftaler om levering af en fordring på et senere tidspunkt til en fast pris. Der kan være tale om en levering af en vis mængde valuta, obligationer eller aktier. Futures er standardiserede og omsættelige.
Læs mere om Futures
Fxa FXA er en forkortelse for Forward Exchange rate Agreement. Oversat til dansk er FXA en aftale om valutahandel på forwardmarkedet.
Læs mere om Fxa
Fyringsrunde En fyringsrunde er en større fyring af medarbejdere i en virksomhed.
Læs mere om Fyringsrunde
Fysiokrater Fysiokrater er en samlet betegnelse, der bruges om en gruppe af økonomer fra Frankrig, som levede i det 1800 århundrede.
Læs mere om Fysiokrater
Fælles goder Fælles goder er goder, som kendes på at de er dyre at fjerne personer fra og hvor man kan se, at forbruget er individuelt.
Læs mere om Fælles goder
Fællesflydning Fællesflydning er en betegnelse, som man bruger om et valutasamarbejde, hvor de lande der deltager internt holder faste valutakurser mens de mod omverdenen har flydende valutakurser.
Læs mere om Fællesflydning
Fællestold En fælles told er en told, som en toldunion har besluttet at indføre over for lande, der ikke er en del af toldunionen.
Læs mere om Fællestold
Fåmandsforening En fåmandsforening (også kaldet "professionelle foreninger") er en særlig type forening, som alene henvender sig til professionelle investorer.
Læs mere om Fåmandsforening
G
G10 G10 er en gruppe, der består af ti centralbanker fra store industrilande. De samarbejder om at gøre det internationale valutasamarbejde stærkere.
Læs mere om G10
G20 G20 er en gruppe, der blev dannet i 1999. G20 består af finansministre og ledere fra centralbanker i 20 centrale økonomier fordelt på 19 lande og EU. G20 arbejder med tiltag, der skal gavne og sikre en international økonomi, der er stabil.
Læs mere om G20
G7 G7 er navnet på en gruppe, der består af syv store industrilande. G7 har siden 1997 holdt årlige møder. Fra 1998, hvor Rusland kom med, blev G7 til G8.
Læs mere om G7
G8 G8 er en koalition af otte af verdens førende industrialiserede nationer: Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA, Canada og i 1997 endelig Rusland EU deltager også. G8-landene mødes en gang om året til et topmøde, hvor store aktuelle øk
Læs mere om G8
Garant En garant er en juridisk eller fysisk person, der giver en anden person en garanti, for eksempel en kaution eller bankgaranti.
Læs mere om Garant
Garanteret rente Garanteret rente (grundlagsrenten). Når der oprettes en pensionsopsparing, kan valget mellem en garanteret rente og en markedsrente blive tilbudt. Den garanterede rente er lav og helt sikker.
Læs mere om Garanteret rente
Garantibeløb Garatibeløb er det samlede beløb, der kommer til udbetaling i forbindelse med en given afgivet garanti.
Læs mere om Garantibeløb
Garantibestemmelse En garantibestemmelse er en kontraktlig bestemmelse, der specificerer i hvilke situationer, garantier for en solgt vare eller ydelse dækker.
Læs mere om Garantibestemmelse
Garantidebitor Garantidebitor er en debitor, f.eks en virksomhed eller et pengeinstitut, der yder en garanti for en fordring over for tredjemand.
Læs mere om Garantidebitor
Garantifond En garantifond er en fond, der skal sikre, at et selskab råder over tilstrækkelige midler ved dets stiftelse og ligeledes at solvensmarginen i forbindelse med efterfølgende forretninger overholder et fastsat minimum.
Læs mere om Garantifond
Garantilån Et garantilån er et realkreditlån, som der kan benytte til at finansiere op til 80 procent af boligens værdi. Lånene findes i forskellige varianter.
Læs mere om Garantilån
Garantiobligation Garantiobligationen er en kombination af obligationer og optioner. Det betyder, at afkastet er knyttet til udviklingen på de underliggende aktiver, mens obligationen sikrer hovedstolsgarantien til kurs 100.
Læs mere om Garantiobligation
Garantistillelse En garantistillelse er i forbindelse med realkredit et løfte om at indfri et realkreditlån, hvis den underliggende aftale ikke bliver opfyldt.
Læs mere om Garantistillelse
Garman & kohlhagen model Garman & Kohlhagen modellen er en model, som man bruger til at fastsætte prisen på europæiske optioner på spotvalutakurser.
Læs mere om Garman & kohlhagen model
Gatt GATT er en forkortelse for General Agreements on Tariffs and Trade, hvilket på dansk betyder Den almene overenskomst om told og udenrigshandel. GATT er forløberen for WTO, som blev oprettet i 1995.
Læs mere om Gatt
Gaver Gaver i økonomisk sammenhæng kan have skattemæssige konsekvenser. Eksempelvis kan det være skattemæssigt fordelagtigt for en formuende person, at at give pengegaver til sine arvtagere i god tid og derved undgå at arven i stor stil går til boafgift.
Læs mere om Gaver
Gazelle virksomhed Begrebet gazelle virksomhed er et, man bruger om små firmaer, der vokser hurtigt.
Læs mere om Gazelle virksomhed
Gearing Investering for lånte penge, som regel til spekulationsformål. Hvis spekulationen slår fejl, mister investor hele eller dele af sit indskud.
Læs mere om Gearing
Gebyr Gebyr er prisen på en serviceydelse eller produkt.
Læs mere om Gebyr
Generalhandelsprincippet Generalhandelsprincippet er en betegnelse, som man bruger i opgørelsen over udenrigshandelen. Gør man udenrigshandelen op efter generalhandelsprincippet, medregner man både al import og eksport.
Læs mere om Generalhandelsprincippet
Generationseffekten Generationseffekten er en betegnelse, som man bruger, når arbejdsstyrken øges, fordi de generationer, der flytter længere op i aldersklasserne har en højere erhvervsfrekvens end de yngre generationer.
Læs mere om Generationseffekten
Generel ligevægt Generel ligevægt er en betegnelse, man bruger når der er ligevægt på samme tid på samtlige markeder i en given økonomi.
Læs mere om Generel ligevægt
Generel ligevægtsteori Den generelle ligevægtsteori er en en matematisk formuleret teori, der omhandler samspillet mellem agenter under påvirkning af en institution.
Læs mere om Generel ligevægtsteori
Generelle krav Generelle krav er de krav i overenskomster, der er fælles for de enkelte fagforbund eller sammenslutninger af arbejdsgivere inden for en given hovedorganisation.
Læs mere om Generelle krav
Genkøbsforretning Genkøbsforretning er en betegnelse, man bruger når et pengeinstitut sælger obligationer til Nationalbanken og hvor der samtidig laves en aftale om et tilbagekøb til en pris, der aftales på tidspunktet for salget.
Læs mere om Genkøbsforretning
Gennemsnit Gennemsnittet er en størrelse, man bruger om en værdi, som man ser som værende repræsentativ for flere tal eller observationer. Med andre ord viser gennemsnittet den midterste værdi af en række tal eller observationer.
Læs mere om Gennemsnit
Gennemsnitlig eksportkvote En gennemsnitlig eksportkvote er den størrelse, den samlede eksport har, udtrykt som en del af nationalindkomsten.
Læs mere om Gennemsnitlig eksportkvote
Gennemsnitlig importkvote Gennemsnitlig importkvote er den størrelse, den samlede import har, udtrykt som en del af nationalindkomsten.
Læs mere om Gennemsnitlig importkvote
Gennemsnitlig opsparingskvote Gennemsnitlig opsparingskvote er den størrelse, den samlede opsparing har, udtrykt som en del af den indkomst, der er til rådighed.
Læs mere om Gennemsnitlig opsparingskvote
Gennemsnitskurs Gennemsnitskurs er Københavns Fondsbørs? gennemsnitskurs kl. 15.30, hvor der også afregnes efter, når der handles til gennemsnitskurs.
Læs mere om Gennemsnitskurs
Gennemsnitsprodukt Gennemsnitsprodukt er hele produktionen i et firma eller et samfund delt med antallet af enheder af en produktionsfaktor, der er en del af produktionen.
Læs mere om Gennemsnitsprodukt
Genplacering Køb af et værdipapir for det afkast, som man netop har tjent på værdipapirer.
Læs mere om Genplacering
Genplaceringsrente Genplaceringsrente er den rente, som en investor forventer at kunne geninvestere sine løbende afkast fra obligationer til. I nogle tilfælde geninvesterer en obligationsejer de rentebetalinger og tilbagebetalinger, vedkommende får på sine obligationer.
Læs mere om Genplaceringsrente
Georgisme Georgisme er navnet på en politisk bevægelse. Navnet georgisme er hentet fra Henry George, amerikansk økonom og politiker (1839 - 1897).
Læs mere om Georgisme
Gerschenkron effekt Gerschenkron effektten er en betegnelse, man bruger om den voldsomme procentvise stigning, man får, hvis man skaber et indeks, der har en særdeles lav værdi i basisåret.
Læs mere om Gerschenkron effekt
Gevinstmaksimering Gevinstmaksimering er målsætningen om til stadighed at øge overskud eller profit maksimalt.
Læs mere om Gevinstmaksimering
Gevinstopsparing Gevinstopsparing er en Indlånskonto, hvor man i stedet for hele renten eller en del af renten får mulighed for en at vinde en pengepræmie.
Læs mere om Gevinstopsparing
Gevinstprincip Gevinstprincippet er et udtryk, der handler om en persons skattebetaling. Ud fra gevinstprincippet skal den enkelte person yde en skattebetaling, der svarer til hvad personen modtager fra det offentlige.
Læs mere om Gevinstprincip
Giffen gode Giffen gode er betegnelsen for en tjeneste eller en vare, der bliver efterspurgt mere og mere, jo højere prisen på varen/tjenesten er.
Læs mere om Giffen gode
Ginikoefficent Ginikoefficent er et statistisk mål, som illustrerer sammenhængen mellem fordelingen af indkomst og fuldstændig lighed i indkomsten på et bestemt tidspunkt.
Læs mere om Ginikoefficent
Girering Girering er fagordet for overførsel af betalinger mellem konti.
Læs mere om Girering
Girokonto Girokonto er en balancekonto til overførsel af betalinger mellem konti - en handling som kaldes girering.
Læs mere om Girokonto
Globale ubalancer Globale ubalancer i verdensøkonomiener der, hvor en række lande har store men uholdbare overskud på handelsbalancen, mens andre lande har store og uholdbare underskud på handelsbalancen.
Læs mere om Globale ubalancer
Globalisering Globalisering er en betegnelse, man bruger, når varer og tjenesteydelsers produktion spredes geografisk og går videre end kun eksport, import og stiftelse af datterselskaber i andre varer/tjenesteydelser.
Læs mere om Globalisering
Gode Et gode (en vare) er i økonomi et produkt eller service, som øger nytten og kan sælges til en pris på et givent marked.
Læs mere om Gode
Godtgørelsesrente En godtgørelsesrente afhænger af gældende markedsforhold på tidspunktet for indfrielsen af et givent lån. Ved indfrielser med differencerente beregnes differencerentesatsen som forskellen mellem lånets obligationsrente og godtgørelsesrenten.
Læs mere om Godtgørelsesrente
Going concern-princippet Going concern-princippet er årsregnskabslovens princip om, at et årsregnskab - hvis ikke andet er oplyst - forudsættes aflagt for en virksomhed, der formodes at fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid.
Læs mere om Going concern-princippet
Golden cross Golden Cross er et købssignal for en aktie, som kommer når kurven for det korte glidende gennemsnit ligger under det længere glidende gennemsnit, men pga. stigende kurser alligevel bruger op igennem nedefra.
Læs mere om Golden cross
Golden parachute Golden parachute er et begreb, man bruger inden for finansieringsteorien i forbindelse med sammenlægning og overtagelse af firmaer. Begrebet Golden parachute bruges, når firmaledelsen får et gyldent håndtryk af de nye ejere.
Læs mere om Golden parachute
Goodwill Goodwill er den positive forskel imellem en kostpris for en overtaget virksomhed og den overtagende virksomheds andel af dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet.
Læs mere om Goodwill
Government failure Government failure er et begreb, som man bruger inden for offentlig sektorøkonomi. Government failure gør opmærksom på, at en indgriben fra det offentlige ikke er i stand til at opfylde vælgernes krav hertil.
Læs mere om Government failure
Grafiske afbildninger Grafiske afbildninger er en måde, hvorpå komplekst materiale kan vises og forklares vha. grafiske elementer. Inden for økonomi vil det en grafisk illustration ofte være tabeller, koordinatsystemer og lign.
Læs mere om Grafiske afbildninger
Grahams tal Grahams tal er det tal, der er øvre grænse for løsningen på et bestemt problem i Ramsey-teorien. Tallet er ufatteligt meget større end nogle af de andre velkendte Store tal såsom en googol, en googolplex, og har endnu flere cifre end Skewes tal og Mosers
Læs mere om Grahams tal
Gratist En gratist er en person, der har fordele af et gode tilgængeligt for alle, uden selv at bidrage til fællesskabet.
Læs mere om Gratist
Gratisydelser Gratisydelser er ydelser, der som ordet indikerer er gratis. Dvs. der er tale om offentlige goder, som bliver leveret til borgerne uden at de skal betale herfor.
Læs mere om Gratisydelser
Growth accounting Growth accounting er en opdeling af nationalindkomsten, så man får et mere klart billede af, hvor økonomien vokser og hvilke årsager væksten i en økonomi har.
Læs mere om Growth accounting
Grundbilag Et grundbilag er et bogføringsbilag, der dokumenterer indtrufne hændelser der har økonomiske konsekvenser for virksomheden. Det kan være fakturaer, creditnotaer, materialerekvisitioner, arbejdssedler og lignende.
Læs mere om Grundbilag
Grundejerforening En grundejerforening er en forening for grundejere i et bestemt område, der varetager grundejernes interesser og administrerer vedtægterne for grundejerforeningen.
Læs mere om Grundejerforening
Grundforbedringslån Et grundforbedringslån er et lån der ydes til udførelse af jordforbedringsarbejder. Forbedringerne kan være f.eks. dræning til afvanding, vanding, mergling, kalkning osv.
Læs mere om Grundforbedringslån
Grundlagsrente Grundlagsrenten (garanteret rente). Når der oprettes en pensionsopsparing, kan valget mellem en garanteret rente og en markedsrente blive tilbudt. Den garanterede rente er lav og helt sikker.
Læs mere om Grundlagsrente
Grundskyld En af de faste udgifter, som boligejere skal betale til skattevæsenet, er grundskyld (ejendomsskat). Grundskylden udgør en vis promille af ejendommens grundværdi.
Læs mere om Grundskyld
Grundværdi En grundværdi er i forbindelse med en vurdering af en fast ejendom et udtryk for ejendommens værdi i ubebygget stand. Dvs. det er værdien af grunden i sig selv hvor der tages hensyn til grundens beskaffenhed og beliggenhed.
Læs mere om Grundværdi
Gruppe 1-, 2-, 3- eller 4-pengeinstitut Gruppe 1-, 2-, 3- eller 4-pengeinstitut viser Finanstilsynets gruppeopdeling af danske pengeinstitutter. Inddelingen er baseret på størrelsen af den arbejdende kapital. Det vil sige at pengeinstitutter i gruppe 1 har en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og
Læs mere om Gruppe 1-, 2-, 3- eller 4-pengeinstitut
Grænsenytte Grænsenytte er den nytteforøgelse, som et menneske kan få, hvis forbruget af en given vare bliver forøget med en enhed -det man kalder grænsenytten for den givne vare.
Læs mere om Grænsenytte
Grænseomkostninger Grænseomkostninger er den stigning, der sker i omkostningerne ved en forøgelse i en enheds produktion. Det omvendte, dvs. fald kan også være tilfældet.
Læs mere om Grænseomkostninger
Grænseomsætning Grænseomsætning er stigningen i den samlede omsætning, når der sker en stigning i afsætningen med en enkelt enhed. Det omvendte, dvs. fald kan også være gældende.
Læs mere om Grænseomsætning
Grænseprodukt Grænseprodukt er er en stigning i produktionen, når der bliver indsat en ekstra enhed af produktionsfaktor. Det kan f.eks. være indsættelse af en ekstra times arbejde.
Læs mere om Grænseprodukt
Grøn økonomi Grøn økonomi er en betegnelse for den økonomiske videnskab, som arbejder med, hvordan samfundets brug af naturlige ressourcer og håndtering af problemer i miljøet.
Læs mere om Grøn økonomi
Grønt nationalregnskab et grønt nationalregnskab er en nationalregnskabsopgørelse, i hvilken man tager højde for påvirkninger af miljøet og forbruget af ressourcer af den aktivitet, der er økonomisk.
Læs mere om Grønt nationalregnskab
Grønthøstermetoden Grønthøstermetoden er et udtryk, man bruger, når der sker besparelser over flere områder, hvor man ikke har haft held til at få anvendelige tilbagemeldinger om nytteindholdet på de forskellige udgiftsposter.
Læs mere om Grønthøstermetoden
Guldfod Man siger, at et land har guldfor, når landets centralbank binder sig til at omveksle pengesedler og mønter til guld. Omvekslingen sker efter en omregningskurs, der er fastlagt.
Læs mere om Guldfod
Guldstandarden En møntfod hviler på Guldstandarden hvis den er bakket op af et lager af ædelmetallet guld.
Læs mere om Guldstandarden
Gæld Gæld dækker det forhold at et beløb skal betales efter indgået forpligtelse.
Læs mere om Gæld
Gæld, offentlig Med begrebet "den offentlige gæld" menes størrelsen af statens gæld. Statens gæld finansieres hovedsagelig ved salg af statsobligationer, hvorved staten får nogle renteudgifter, som skal finansieres via skatterne.
Læs mere om Gæld, offentlig
Gæld, udlandsgæld Udlandsgælden opgøres som den samlede gæld fra private virksomheder, offentlige virksomheder, private banker og nationalbanken. Udlandsgælden har stor betydning for betalingsbalancen på grund af rentebetalingen.
Læs mere om Gæld, udlandsgæld
Gældsandel En gældsandel er forholdet mellem gæld og egenkapital på en bestemt balancedato. Gældsandelen viser den finansielle gearing.
Læs mere om Gældsandel
Gældsbevis Gældsbeviset er det dokument der er udstedt som bevis for en gældsforpligtelse.
Læs mere om Gældsbevis
Gældsbrev Et gældsbrev er en skriftlig, ensidig og ubetinget skyldnererklæring fra debitor om at betale en bestemt sum penge. Gældsbreve kan evt. være rentefrie familielån.
Læs mere om Gældsbrev
Gældsbyrde Gældsbyrden er den byrde, som hele et lands udlandsgæld har i forhold til bruttonationalproduktet eller den samlede eksport i landet.
Læs mere om Gældsbyrde
Gældseftergivelse Gældseftergivelse er eftergivelse/annullering af gæld, dvs. at skyldner/låntager slipper for at tilbagebetale et tidligere lånt beløb.
Læs mere om Gældseftergivelse
Gældsfaktor Gældsfaktor er et nøgletal, der kigges meget efter i bankerne. Din bruttoindkomst sat i forhold til din samlede gæld kan indikere om du har sat dig i for meget gæld i forhold til det du tjener.
Læs mere om Gældsfaktor
Gældsovertagelse Der er tale om en gældsovertagelse når en person eller virksomhed overtager restgælden på et eksisterende lån fra en anden person eller virksomhed. En gældsovertagelse forudsætter som altovervejende hovedregel kreditors samtykke.
Læs mere om Gældsovertagelse
Gældsovertagelseserklæring En gældsovertagelseserklæring er betegnelsen for et dokument, hvor køber overtager gældsforpligtelsen vedrørende et givent eksisterende lån.
Læs mere om Gældsovertagelseserklæring
Gældspleje Gældspleje handler om at optimere sammensætningen af eksisterende gæld, så du har færrest mulige omkostninger. Indgående kendskab til eksempelvis skatteforhold kan give mulighed for at spare penge i skat. Ligeledes kan der være forhold i forbindelse med b
Læs mere om Gældspleje
H
Halvfabrikat Betegnelsen halvfabrikat eller halvfabrikater er industrielt forædlede råvarer, der anvendes til videre forædling.Halvfabrikater er f.eks. stål, mel og sukker. Halvfabrikater medregnes ikke i et lands bruttonationalprodukt, da de ellers ville tælle dobbel
Læs mere om Halvfabrikat
Handelsbalance Handelsbalancen, eller nettoeksporten, er en del af betalingsbalancen og viser indtægter og udgifter ved eksport og import af varer. Overstiger eksporten importen er der overskud på handelsbalancen omvendt.
Læs mere om Handelsbalance
Handelsbanken Handelsbanken - Nordens mest internationale lokalbank. Handelsbanken i Danmark er en del af Handelsbanken koncernen. Handelsbanken i Danmark har hovedsæde på Havneholmen i København.
Læs mere om Handelsbanken
Handelsforvridning Handelsforvridning er er noget, der sker, når hvis der bliver lavet hindringer for en handel, som endvidere betyder, at efterspørgslen bliver vendt væk fra de lande, hvor kan sælges til de laveste priser.
Læs mere om Handelsforvridning
Handelsinvestering En handelsinvestering er en investering med henblik på at skabe fortjeneste via handel gennem kortsigtede udsving i priser.
Læs mere om Handelsinvestering
Handelskredit Handelskredit er en kredit, der ydes mellem virksomheder. Handelskreditten ydes i forbindelse med virksomhedernes forretningstransaktioner.
Læs mere om Handelskredit
Handelsomkostning Når der købes eller sælges aktier og obligationer, skal der betales handelsomkostninger. Typisk skal der betales en lille andel af det beløb, der er handlet for (f.eks 0,5 %). Dette beløb betegnes også som kurtage.
Læs mere om Handelsomkostning
Handelspolitk En handelspolitik er skabt af myndighederne i et forsøg på at påvirke størrelsen af import og eksport direkte. Eksportstøtte er et eks. på tiltag, hvor myndighederne påvirker handelen.
Læs mere om Handelspolitk
Handelspost En handelspost er defineret som det antal aktier, der skal til - i en specifik ordrebog/ fondskode - for, at ordren kan være 'kursbærende' og være med til at danne ordrebogens spread.
Læs mere om Handelspost
Handelsskabelse Handelsskabelse er en betegnelse, man bruger om de stigninger, der finder sted i den internationale handel, når handelshindringer bliver afviklet.
Læs mere om Handelsskabelse
Handelsværdi Handelsværdi (dagsværdi) er med årsregnskabsloven af 2001 erstattet af udtrykket dagsværdi. Dagsværdi defineres som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles/sælges på et velfungerende marked.
Læs mere om Handelsværdi
Harberger model Harberger modellen er en model, som man anvender til at lave analyser af, hvilke effekter skat har.
Læs mere om Harberger model
Harrod-domar-modellen Harrod-Domar-modellen er en en-sektor model for vækst i en lukket økonomi.
Læs mere om Harrod-domar-modellen
Hausse Hausse er en børstendens, der kendetegner et marked med kraftigt stigende kurser og med stor omsætning. Haussemarked kaldes også bull market.
Læs mere om Hausse
Hdi HDI er en forkortelse for Human Development Index, der på dansk betyder Indeks for menneskelig udvikling. HDI er er tiltag fra FN, hvis formål er at være et alternativ til det almindelige nationalregnskab som mål for, hvilket udviklingstrin et land er på.
Læs mere om Hdi
Heckscher-ohlin teorien Heckscher-Ohlin teorien er en teori, som forsøger at gøre rede for det mønster, der er i handelen i den internationale handel. Redegørelsen sker ud fra uligheder i de givne landes produktionsfaktorers udrustning.
Læs mere om Heckscher-ohlin teorien
Hedgeforening Hedgeforening er en forening der har til hensigt at beskytte investeringen mod visse typer at risici, som man ikke ønsker at være eksponeret over for.
Læs mere om Hedgeforening
Hedging Hedging er er forholdsregler, som man tager mod tab som resultat af fremtidige ændringer i priser.
Læs mere om Hedging
Heimdal Heimdal er en makroøkonomisk model, som man bruger til at beskrive dele af verdensøkonomien. Heimdal er en forkortelse for Historical Estimated International Model of the Danish Labour Movement.
Læs mere om Heimdal
Helikopterpenge Helikopterpenge er en betegnelse, som man bruger om en pludselig stigning i den nominelle beholdning af penge, som derefter fører til en stigning i efterspørgslen på varer og som til så i sidste ende fører til prisstigninger.
Læs mere om Helikopterpenge
Hemmelige reserver Hemmelige reserver er værdier i virksomheden, som ikke kan aflæses i virksomhedens regnskab.
Læs mere om Hemmelige reserver
Henlæggelse Henlæggelse er den egenkapital, der er i et selskab ud over aktie- eller indskudskapitalen. Henlæggelser dannes normalt ved den opsparede del af selskabets nettooverskud, ved udstedelse af aktier/anparter til overkurs, ved opskrivning af anlægsaktiver mv.
Læs mere om Henlæggelse
Hensættelse En hensættelse eller en hensat forpligtelse er en forpligtelse, som er sandsynlig men ikke sikker. Hensættelser indgår i balancens passiver. Effekten af at hensættelser medtages er, at virksomhedens egenkapital reduceres.
Læs mere om Hensættelse
Heterogen kapital Heterogen kapital er en betegnelse, man bruger om forskellige slags specialiseret fysisk kapital, som alene kan bruges til én produktionsproces.
Læs mere om Heterogen kapital
Heterogene markeder Heterogene markeder er markeder, hvor der bliver omsat adskilte varer eller tjenester.
Læs mere om Heterogene markeder
Heterogene produkter Heterogene produkter er produkter, som har forskellige tydelige kendetegn, som betyder, at forbrugerne nemt kan adskille dem fra andre produkter.
Læs mere om Heterogene produkter
Hicp HICP står for Harmoniseret forbrugerprisindeks. HICP er målet for priserne, som Styrelsesrådet i Den Europæiske Centralbank bruger til at anskue Maarstricht-traktatens lov om stabilitet i priserne.
Læs mere om Hicp
Hog cykel Man taler om hog cykel om det trinnet mellem overudbud og efterspørgsel.
Læs mere om Hog cykel
Hold Hold er en anbefaling på en aktie, som forventes ikke at ændre sig. Det anbefales derfor at positionen fastholdes.
Læs mere om Hold
Holdingselskab Et holdingselskab er et selskab, der ikke selv driver erhvervsvirksomhed, men som ejer aktier i andre erhvervsvirksomheder. Gennem sin aktiebesiddelse øver holdingselskabet en bestemmende indflydelse.
Læs mere om Holdingselskab
Homo economicus Homo Economicus er en betegnelse, som man inden for økonomisk teori, bruger om det enkelte menneske.
Læs mere om Homo economicus
Homogene markeder Homogene markeder er markeder, hvor det er almindelige varer, der bliver omsat.
Læs mere om Homogene markeder
Homogene produkter Homogene produkter er produkter, som forbrugeren ikke vil kunne skelne fra hinanden. Producenten af produktet behøver ikke opfatte produkterne som ens, men forbrugeren vil som nævnt ikke kunne skelne.
Læs mere om Homogene produkter
Honeymoon-effekt Honeymoon-effekten er et begreb, som man bruger til at gøre rede for bevægelser i valutakursen inden for Target Zoneteorien.
Læs mere om Honeymoon-effekt
Horisontafkast Horisontafkast er afkastet for en given periode.
Læs mere om Horisontafkast
Horisontal integration Horisontal integration er et begreb, man bruger i forbindelse med, at et firma opkøber andre firmaer, som arbejder inden for samme område eller produktionsstadie. Horisontal integration bruges i industriøkonomien og finansieringsteorien.
Læs mere om Horisontal integration
Horisontal kontrol Horisontal kontrol er et begreb, man bruger når et firma ejer og derved kontrollerer mange andre firmaer, der producerer produkter på det samme produktionsstadie.
Læs mere om Horisontal kontrol
Horisontal retfærdighed Horisontal retfærdighed er et begreb, man bruger vedr. retfærdig behandling af mennesker ligegyldig. Dvs. alle mennesker skal behandles ens ligemeget, hvad det handler om.
Læs mere om Horisontal retfærdighed
Hot money Hot money er penge, der er i omløb mellem lande alt afhængig af forretningen.
Læs mere om Hot money
Hovedstol Et låns oprindelige størrelse. Er sammensat af provenu, omkostninger og kurstab.
Læs mere om Hovedstol
Human kapital Human kapital er den betegnelse, man bruger om de egenskaber hos et menneske, som gør ham i stand til at være en del af arbejdsmarkedet og få løn.
Læs mere om Human kapital
Hushold Hushold er den del af økonomien der omhandler livet i den enkelte familie (i modsætning til samfundsøkonomi). Under hushold hører blandt andet madlavning.
Læs mere om Hushold
Huskøb Køb af hus til privat beboelse.
Læs mere om Huskøb
Hussalg Salg af hus til privat beboelse.
Læs mere om Hussalg
Hybrid kernekapital Hybrid kernekapital er hybrid kapital, der opfylder bestemte betingelser for at indgå i et pengeinstituts kernekapital. Hybrid kernekapital er fremmedkapital, der er pålagt krav, herunder at løbetiden ikke må være fast, og at forrentning af gælden bortfa
Læs mere om Hybrid kernekapital
Hyperinflation Hyperinflation er inflation som er kommet ud af kontrol og en simpel definition siger at der er hyperinflation når inflationen overstiger 50% om måneden.
Læs mere om Hyperinflation
Hysteresis Hysteresis er en betegnelse, man bruger om tiden efter oliekrisen i 1970'erne, hvor der for mange lande opstod situationer, hvor ledigheden var opadgående.
Læs mere om Hysteresis
Hæftelse En hæftelse er en forpligtelse eller ansvar i en bestemt sammenhæng. F.eks. ved et lån optaget af 2 personer: "Begge personer hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse, kan den ene ikke betale skal den anden betale for vedkommende".
Læs mere om Hæftelse
Hændelser Hændelser anvendes som betegnelse for beskrivelse af begivenheder med økonomiske konsekvenser for virksomheden.
Læs mere om Hændelser
Højindkomstlande Højindkomstlande er lande, der ifølge Verdensbanken har et bruttonationalprodukt pr. indbygger der er $ 9361 eller mere pr. år. De fleste industrilande i vesten er højindkomstlande.
Læs mere om Højindkomstlande
Højkonjunktur Betegnelsen for en situation med høj økonomisk aktivitet, lav arbejdsløshed og stigende priser. Det modsatte af lavkonjunktur.
Læs mere om Højkonjunktur
Højrenteobligation Obligationer med en høj rente, ofte udstedt af udenlandske virksomheder eller stater, hvor der ikke er samme sikkerhed for at få sine penge igen som ved danske statsobligationer.
Læs mere om Højrenteobligation
Håndpant Håndpant er en pant, hvor pantsætter er frataget rådigheden over det pantsatte. F.eks kan en pengeinstitut få sikkerhed for et banklån ved at få håndpant i et ejerpantebrev eller bil.
Læs mere om Håndpant
Hårde valutaer Hårde valutaer er valutaer, som har en stor efterspørgsel på valutamarkedet. Betegnelsen hård valuta svarer til betegnelsen stærk valuta.
Læs mere om Hårde valutaer
I
Ias De internationale regnskabsstandarder forkortes IAS og nummereres.
Læs mere om Ias
Iasc/iasb IASC/IASB er forkortelser.IASC er en forkortelse af International Accounting Standards Committee og IASB er en forkortelse af International Accounting Standards Board.
Læs mere om Iasc/iasb
Ibrd IBRD er den internationale forkortelse for Verdensbanken. Verdensbanken udsteder lån med lang frist - især til u-landene.
Læs mere om Ibrd
Ifrs IFRS er de internationale regnskabsstandarder, der udarbejdes af den uafhængige institution International Accounting Standards Board (IASB) med det formål at gøre det muligt at sammenligne regnskaber på tværs af lande.
Læs mere om Ifrs
Iif IIF er en forkortelse for Institute of International Finance som er en global bankforening.
Læs mere om Iif
Ikke-toldmæssige barrierer Ikke-toldmæssige barrierer er handelsbarrierer, der stiler mod at give indenlandske producenter bedre vilkår end udenlandske producenter.
Læs mere om Ikke-toldmæssige barrierer
Illikvid aktie En aktie der bliver handlet meget lidt, hvilket vil sige den er svær omsættelig.
Læs mere om Illikvid aktie
Immatrielle anlægsaktiver Immatrielle anlægsaktiver er en betegnelsem man bruger om et aktiv, som ikke har hverken er af finansiel karakter eller har en fysisk form.
Læs mere om Immatrielle anlægsaktiver
Implicit forwardrente En implicit forwardrente viser de renter, der kommer i fremtiden. Visningen sker på baggrund af en bestemt nulkuponrentestruktur.
Læs mere om Implicit forwardrente
Implicit prisdeflator Implicit prisdeflator er et prisindeks, som man bruger til at deflatere serier af tid i nationalregnskabsstatistikken.
Læs mere om Implicit prisdeflator
Implicit volatilitet Implicit volatilitet er den volatilitet, der implicit skal være tilstede for at priserne på optioner stemmer overens med den optionsformel, man er enige om at prisfastsætte optionerne med.
Læs mere om Implicit volatilitet
Import Import er en betegnelse for køb af varer i et fremmed land. Hvis Danmark køber kød fra Tyskland vil man tale om at Danmark importerer kød fra Tyskland. Import er det modsatte af eksport.
Læs mere om Import
Importeret inflation Importeret inflation er inflation, hvis årsag skal findes i stigende priser på varer, der er importerede.
Læs mere om Importeret inflation
Importfunktion En importfunktion er en specifikation af den sammenhæng, der er mellem hele indkomsten/produktionen i et samfund og størrelsen af importen.
Læs mere om Importfunktion
Importkvote Med importkvoter sætter man begrænsning på, hvor meget der må importeres af bestemte varer.
Læs mere om Importkvote
Importmoms Importmoms er den moms der betales på varer eller tjenesteydelse der er indført fra steder uden for EU.
Læs mere om Importmoms
Importsubstituerende økonomisk vækst Importsubstituerende økonomisk vækst er en strategi, der mener, at man kan skabe økonomisk vækst ved at begrænse import af en vare og i stedet skabe produktion af samme vare indenlands.
Læs mere om Importsubstituerende økonomisk vækst
Imputerede indkomster Imputerede indkomster er indkomster, der ikke bliver udbetalt, men som alligevel er en del af regnskabet.
Læs mere om Imputerede indkomster
Imputerede omkostninger Imputerede omkostninger er omkostninger, der er en del af regnskabet, selvom der ikke er afholdt udgifter i perioden for regnskabet.
Læs mere om Imputerede omkostninger
In-the-money In-the-money er et begreb, man bruger om optioner og de fordele, der er ved at bruge optionerne.
Læs mere om In-the-money
Incidens Incidens er et begreb, som man bruger i forbindelse med de økonomiske virkninger skatterne har. Incidensen af en skat betyder altså, at man forstår, hvilken påvirkning skatten har på den personlige indkomstfordeling.
Læs mere om Incidens
Incitamenter Incitamenter er 1. lønsystemer, hvor man via bonusaftaler eller andre goder opmuntrer de ansatte til at yde ekstra. 2. et skattesystem, der gavner produktion og lysten til at arbejde vha. lav beskatning af gage og overskud.
Læs mere om Incitamenter
Indbyggede stabilisatorer Indbyggede stabilisatorer er en betegnelse, man bruger i offentlige budgetter, for de mekanismer, som er medvirkende til at moderere svingninger af økonomisk art.
Læs mere om Indbyggede stabilisatorer
Indeks Et indeks er et forholdstal. Et indeks kan f.eks. være et nettoprisindeks, lønindeks eller aktieindeks.
Læs mere om Indeks
Indekskonto Indekskontoer en opsparing, som man indtil 1971 kunne oprette i en bank eller livsforsikringsselskab.
Læs mere om Indekskonto
Indekslån Et indekslån er et lån, hvor renter og afdrag følger prisudviklingen i samfundet, f.eks i forhold til et bestemt prisindeks.
Læs mere om Indekslån
Indeksobligation Indeksobligation er en obligation, hvis værdi justeres løbende med inflationen.
Læs mere om Indeksobligation
Indekstal Indekstal er tal, som viser den værdi, en størrelse udtrykt som % af værdien i en nærmere bestemt grundperiode.
Læs mere om Indekstal
Indenlandsk endelig anvendelse Indenlands endelig anvendelse er det samlede beløb af hele forbruget i det offentlige og private samt samtlige investeringer.
Læs mere om Indenlandsk endelig anvendelse
Indenlandsk rente Den indenlandske rente er udtryk for renteniveauet i Danmark. Niveauet bestemmes af Nationalbanken, som fastsætter diskontoen, der er bankens rente over for de almindelige banker. Nationalbankens fastsættelse af renteniveauet afhænger i stort omfang af af
Læs mere om Indenlandsk rente
Indfri Indfri/indfrielse er en økonomisk term der bruges indenfor lån og financiering og betyder tilbagebetaling af et lånt beløb ved lånets udløb (ordinær indfrielse) eller ved ekstraordinært afdrag før lånets udløb (ekstraordinær indfrielse).
Læs mere om Indfri
Indhentningseffekt Indhentningseffekt er en betegnelse, man bruger om den hele eller delvise udligning af bruttonationalproduktet pr. indbygger, når der sker en gennemsnitlig vækst i økonomien i lav- og mellemindkomstlande, som er over væksten højindkomstlandene.
Læs mere om Indhentningseffekt
Indifferentskurver Inddifferenskurver er kurder, der viser kombinationer af mængden af to tjenester eller varer, som giver en husholdning samme tilfredshed.
Læs mere om Indifferentskurver
Indkomst Ved indkomst forstås det beløb en given person eller virksomhed har tjent eller haft som indtægt inden for en given periode.
Læs mere om Indkomst
Indkomstdannelsesteorier Indkomstdannelsesteorier er teorier, som forsøger at forklare, hvilke faktorer, der har en afgørende betydning for et samfunds størrelse af den samlede indkomst og produktion på et bestemt tidspunkt og for indkomstens og produktionens udvikling.
Læs mere om Indkomstdannelsesteorier
Indkomstelasticitet Indkomstelasticiteten viser, hvor sart en efterspørgsel efter en vare er i forhold til forandringer i købernes løn.
Læs mere om Indkomstelasticitet
Indkomstgrundlag Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst sammenlagt den positive kapitalindkomst (nettokapitalindkomsten) og evt. aktieindkomster.
Læs mere om Indkomstgrundlag
Indkomstmultiplikator Indkomstmultiplikator viser hvilket tal, der skal ganges med forandringerne i en ydre investering eller udgifter idet offentlige, for at få forandringen i indkomsten.
Læs mere om Indkomstmultiplikator
Indkomstpolitik Indkomstpolitik er en betegnelse, som man bruger i arbejdet med at samordne og styre udviklingen i indkomster i et samfund. Indkomstpolitik har som formålet at sænke stigninger i priser samt omkostninger.
Læs mere om Indkomstpolitik
Indkomstskat Indkomstskat er den skat en person pålægges at betale til samfundet på baggrund af den beregnede skattepligtige indkomst.
Læs mere om Indkomstskat
Indkomstår Et indkomstår følger oftest kalenderåret og er den periode, over hvilken indkomsten opgøres efter de skattemæssige regler.
Læs mere om Indkomstår
Indlån Indlån er likvide midler du har i banken. Såfremt du kan undvære dine midler i en periode, kan placering af dit indlån på et aftaleindlån give øget renteindtægter.
Læs mere om Indlån
Indlånsbevis Indlånsbevis er et pengemarkedspapir, der bliver udstedt af Nationalbanken. Indskudsbeviser har ingen pålydende renter og har en løbetid på 14 dage - og de udstedes på den næstsidste bankdag i hver uge.
Læs mere om Indlånsbevis
Indlånsmarginal Indlånsmarginalen er forskellen mellem et pengeinstituts indlånsrente og en referencerente, f.eks. en 3-måneders usikret pengemarkedsrente.
Læs mere om Indlånsmarginal
Indlånsrente Indlånsrenten er den rentesats der ydes på indlånet. Det vil sige den rentesats der gives til penge indsat i banken.
Læs mere om Indlånsrente
Indre ligevægt Indre ligevægt bruges inden for økonomien som en betegnelse for en situation med lav arbejdsløshed eller et lavt underskud på det offentlige budget.
Læs mere om Indre ligevægt
Indskyde At indskyde er den økonomiske betegnelse for at "investere i" eller "sætte penge i". F.eks. Parterne indskyder 4 millioner kroner i et nyt anpartsselskab.
Læs mere om Indskyde
Indskydergaranti Indskydergarantien dækker dine kontante navnenoterede indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro (pr. 1.10.2010. Har du lånt penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af indsky
Læs mere om Indskydergaranti
Indskydergarantifond En privat, selvejende institution, der indenfor visse grænser skal sikre kunder i pengeinstitutter (banker og sparekasser), realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mod tab.
Læs mere om Indskydergarantifond
Indskydergarantifonden Indskydergarantifonden er en garantifond for indskydere og investorer. Indskydergarantifonden er en privat, selvejende fond, oprettet ved lov, som yder indskydere og investorer i danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber ersta
Læs mere om Indskydergarantifonden
Indtjening Indtjening er i forbindelse med regnskabsmæssig sammenhæng genereringen af nettobetalinger via driften, hvor der skelnes mellem ordinær og ekstraordinær indtjening.
Læs mere om Indtjening
Indtjeningsevne Indtjeningsevne er evnen til indtjening i en given periode.
Læs mere om Indtjeningsevne
Indtægt Indtægt er det modsatte af udgift. Indtægter minus udgifter = profit (overskud).
Læs mere om Indtægt
Indtægtskonti Indtægtskonti er betegnelsen på resultatkonti til registrering af indtægter.
Læs mere om Indtægtskonti
Indtægtsreduktion Indtægtsreduktion er en korrektion til bogført indtægt, f.eks. i forbindelse med returnering af solgte varer og prisnedslag.
Læs mere om Indtægtsreduktion
Industrieksport Industrieksporten er størrelsen af den danske export af industrivarer i mia. pr. år.
Læs mere om Industrieksport
Industrilokomotiver Industrilokomotiver er store og stadig voksende firmaer, som er med til at starte økonomien i et givent land.
Læs mere om Industrilokomotiver
Inferiøre varer Inferiøre varer er varer, der har en negativ indkomstelasticitet, dvs. varer hvor efterspørgslen falder, når købernes indkomst stiger.
Læs mere om Inferiøre varer
Inflation Inflation (latin: oppustning) er et pengepolitisk fænomen, primært forårsaget af en centralbanks forøgelser af pengemængden og bedre mulighed for at opnå kredit, der bevirker, at priserne på goder og tjenesteydelser stiger over tid. Inflation er det modsa
Læs mere om Inflation
Inflationsgab Inflationsgab er en betegnelse, man bruger om det beløb, den samlede efterspørgsel i et samfund skal mindskes med, for at man kan skabe ligevægt mellem den samlede efterspørgsel og udbud med fuld beskæftigelse ved det prisniveau, der er gældende.
Læs mere om Inflationsgab
Inflationspræmie En inflationspræmie er det merafkast, som en investor kræver på en fordring, på grund af en usikkerhed om størrelsen af den inflation, der vil følge.
Læs mere om Inflationspræmie
Inflationsraten Inflationsraten er den stigning, der sker procentvis i indkomst- og prisniveauet.
Læs mere om Inflationsraten
Inflationsskat Inflationsskat er et udtryk for det økonomiske tab, mennesker kan opleve, hvis de har kontanter, når der er inflation.
Læs mere om Inflationsskat
Initialbeholdning Initialbeholdning er den samlede beholdning af aktiver eller varer på en bestemt starttid.
Læs mere om Initialbeholdning
Inkasso Inkasso er når virksomhed/person indkræver en skyldig ydelse på en andens vegne. F.eks. inddrivelse af et forfaldent beløb på vegne af en sælger.
Læs mere om Inkasso
Inkonverterbare obligationer Lån optaget på inkonverterbare obligationer kan alene indfries ved opkøb af obligationerne til markedskurs. Selvom kursen på de inkonverterbare obligationer er over 100 indfries de til kurs 100.
Læs mere om Inkonverterbare obligationer
Inkonverterbart lån Et inkonverterbart lån er et lån, der som udgangspunkt kun kan indfries ved indlevering af obligationer. Disse obligationer skal opkøbes til den gældende kurs på markedet.
Læs mere om Inkonverterbart lån
Inkrementalisme Inkrementalisme er en form, man anvender til udarbejdelse af budgetter. I Inkrementalisme sker der alene meget små forandringer.
Læs mere om Inkrementalisme
Input Input bliver inden for samfundsøkonomien brugt som en betegnelse for indsatsen af produktionsfaktorer.
Læs mere om Input
Input-output tabel En input-output tabel giver et overblik over erhvervenes gensidige leverancer samt overblik over, hvilke inputs som er en del af leverancerne i de forskellige former for brug til slut. Input-output tabellen ses i tilknytning til nationalregnskabet.
Læs mere om Input-output tabel
Insider En person, som sidder inde med fortrolig information om et selskab eller dettes værdipapirer, som har betydning for kursen på papiret.
Læs mere om Insider
Insiderhandel Insiderhandel er når der handles med aktier på baggrund af en viden om et børsnoteret selskab, som kun er tilgængelig inden i virksomheden, og derfor ikke er tilgængelig for andre markedsdeltagere.
Læs mere om Insiderhandel
Insolvens Insolvens er i regnskabsmæssig terminologi et udtryk for, at fx en virksomheds passiver/gæld overstiger dens aktiver
Læs mere om Insolvens
Institionel økonomi Institutionel økonomi er en teoretisk retning, som opstod som en reaktion mod de traditionelle forsimplede matematiske modeller, som var gældende i økonomisk teori.
Læs mere om Institionel økonomi
Institutionel relation En institutionel relation er en adfærdsrelation, som viser sammenhænge i loven, som f.eks. betalinger af skat.
Læs mere om Institutionel relation
Interbankmarkedet Interbankmarkedet er et pengemarked, hvor pengeinstitutter, der har tilgodehavender i Nationalbanken, vælger at udbyde disse tilgodehavender. Dette sker oftest som endags-lån til pengeinstitutter, der skylder Nationalbanken penge.
Læs mere om Interbankmarkedet
Interbankrente Interbankrenten er en rentesats, som gælder for indlån/udlån, der er placeret af en bank hos en anden bank i det såkaldte interbankmarked. F.eks. CIBOR.
Læs mere om Interbankrente
Interbranchehandel Interbranchehandel er en betegnelse, man bruger om en international arbejdsdeling, hvor eksporten i de enkelte lande er fokuseret på givne produkter/produktgrupper og andres produkters import.
Læs mere om Interbranchehandel
Interessentskab Et interessentskab (forkertes I/S) er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer. Ejerne kaldes interessenter og disse hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.
Læs mere om Interessentskab
Intermarginal handel Man taler om intermarginal handel, når centralbankerne blander sig (intervenerer) til fordel for en valuta, som har overskredet grænserne i fastkurssamarbejdet.
Læs mere om Intermarginal handel
International bankgaranti International bankgaranti er noget, man især bruger i forbindelse med projekteksport eller ved handel, hvor man løbende køber varer gennem en længerevarende periode.
Læs mere om International bankgaranti
International faktormobilitet International faktormobilitet handler om forskellige faktorers flytbarhed. Det kan f.eks. være kapital der overføres eller migrationen af arbejdskraft.
Læs mere om International faktormobilitet
International likviditet International likviditet er den samlede beholdning, som et land officielt har af fremmed valuta.
Læs mere om International likviditet
International valutakode En International valutakode er en kode, der er internationalt anerkendt. En international valutakode angiver et lands valuta. Den internationale valutakode for Dansk valuta er DKK.
Læs mere om International valutakode
Internationale valutafond Den Internationale Valutafond (IMF) er ansvarlig for at styre det globale finanssystem og for at låne penge til sine medlemslande for at afhjælpe problemer med budgetunderskud. Den Internationale Valutafond har 185 medlemslande.
Læs mere om Internationale valutafond
Internt bilag Ved Internt bilag menes et grundbilag udfærdiget i virksomheden, f. eks. lønafregninger, materialerekvisitioner, arbejdssedler og lignende.
Læs mere om Internt bilag
Interpolation Interpolation er en metode, med hvilken man kan estimere et tals ukendte værdi ud fra kendte værdier, som omfatter den værdi, som man ønsker estimeret.
Læs mere om Interpolation
Intervention Intervention bruger man inden for økonomien om centralbanker, der sælger eller køber valuta i markedet. Der findes flere former for intervention i økonomisk regi.
Læs mere om Intervention
Interventionsgrænse Interventionsgrænsen er den øvre og nedre grænse, som man arbejder med i EMS-samarbejdet i forhold til valutaerne i de enkelte medlemslande.
Læs mere om Interventionsgrænse
Intrabranchehandel Intrabranchehandel er en betegnelse, man bruger om situationer, hvor et land både importerer og eksporterer det samme slags produkt.
Læs mere om Intrabranchehandel
Inverselasticitets regel Inverselasticitets regel er en regel, som man bruger ved fastsættelse af priser af goder, hvis pris fraviger fra de marginale omkostninger samt ved udskrivning af skatter.
Læs mere om Inverselasticitets regel
Investering Investering er, i modsætning til en omkostning, et udtryk for at du sætter penge i noget mod forventet afkast. Det kan være aktier eller ejendomme.
Læs mere om Investering
Investeringsafdeling Den underafdeling i en virksomhed eller investeringsforening, der forvalter virksomhedens investeringer. Afdelingerne er gerne oprettet ud fra bestemte værdipapirer baseret på branche, landområde eller typen af finansielle instrumenter.
Læs mere om Investeringsafdeling
Investeringsafkast Investeringsafkastet er den fortjeneste/afkast som opnås ved en investering via f.eks. renter og udbytte.
Læs mere om Investeringsafkast
Investeringsaktiv Et investeringsaktiv er et aktiv en given virksomhed besidder alene med henblik på at opnå en fortjeneste. Et investeringsaktiv indgår ikke som en del af virksomhedens administration eller produktion.
Læs mere om Investeringsaktiv
Investeringsbank En investeringsbank er en bank som udelukkende beskæftiger sig med værdipapirhandel og finansiel rådgivning mm.
Læs mere om Investeringsbank
Investeringsbevis Et bevis, der angiver, at et medlem har købt en andel af foreningen. Et investeringsbevis registreres elektronisk i Værdipapir-centralen.
Læs mere om Investeringsbevis
Investeringsbudget Investeringsbudgettet også kaldet etableringsbudgettet viser det kapitalbehov, der skal til for at starte en virksomhed.
Læs mere om Investeringsbudget
Investeringsejendom En investeringsejendom er en investering i grunde og/eller bygninger eller dele af en bygning. Formål med investeringsejendomme er at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst videresalg.
Læs mere om Investeringsejendom
Investeringsforening Investeringsforeninger har til formål at besidde og administrere en beholdning af værdipapirer. Midlerne hertil skaffes ved salg af certifikater (ejerandelsbeviser), der giver ret til andel i formue og overskud.
Læs mere om Investeringsforening
Investeringshorisont Investeringshorisont er et udtryk for, hvor lang tid investeringen anbefales at løbe over.
Læs mere om Investeringshorisont
Investeringskalkule En investeringskalkule er hvor fordelagtig en investering er inden for en bestemt tidshorisont udfra en omkostningsmæssig beregning.
Læs mere om Investeringskalkule
Investeringskvoten Investeringskvoten er betegnelsen for de samlede investeringer i forhold til bruttonationalproduktet eller bruttofaktorindkomsten.
Læs mere om Investeringskvoten
Investeringspolitik En investeringspolitik er for en given virksomhed de retningslinjer, ledelsen har udstukket for at virksomheden kan nå de på forhånd fastsatte investeringsmål.
Læs mere om Investeringspolitik
Investeringsportefølje En investeringsportefølje er en given person eller virksomheds samlede investeringer i værdipapirer eller andre omsættelige aktiver. Investeringsporteføljen kan indeholde flere forskellige typer investeringer.
Læs mere om Investeringsportefølje
Investeringsrådgiver En investeringsrådgiver er en person eller et selskab, der rådgiver om investeringer eller andre finansielle produkter.
Læs mere om Investeringsrådgiver
Investeringsrådgivning Investeringsrådgivning er en personlig anbefaling af en eller flere investeringer til en kunde (person eller virksomhed). Investeringsrådgivning ydes bla. af investeringsselskaber, uvildige økonomiske rådgivere eller pengeinstitutter.
Læs mere om Investeringsrådgivning
Investeringsselskab Et investeringsselskab er et aktieselskab, der investerer indskudte midler på aktionærernes vegne. Et investeringsselskab har tilladelse til at geare investeringerne, dvs. låne fremmedkapital til investering i modsætning til en investeringsforening.
Læs mere om Investeringsselskab
Investor En person, der placerer finansielle midler i værdipapirer såsom aktier, obligationer mm.
Læs mere om Investor
Investorbeskyttelse Betegnelsen investorbeskyttelse er de regler der skal sikre, at investorers interesser beskyttes i bestemte sammenhænge. F.eks. ved at stille krav til værdipapirudstedere.
Læs mere om Investorbeskyttelse
Investorinformation Investorinformation er relevante oplysninger for nuværende og potentielle investorer. F.eks historiske aktiekurser, aktuelle aktiekurser, forventet kapitaludvidelse, udbytte mv.
Læs mere om Investorinformation
Ipo IPO er en forkortelse for Initial public offering. IPO er børsintroduktionen af et firma eller inden for regnskab, de indirekte produktionsomkostninger.
Læs mere om Ipo
Irreversibel investering Irreversibel investering er den investering, hvor installationsomkostninger og kapitalomkostninger indgår, så en investor ikke kan afblæse investeringsprojektet uden udgifter.
Læs mere om Irreversibel investering
Isin kode ISIN kode er en forkortelse for det engelske: "International Securities Identifying Number". International 12-cifret kode, der identificerer et givent værdipapir.
Læs mere om Isin kode
Isokostkurve Isokostkurven er en kurve, der illustrerer den sammenhæng, der er mellem anvendelsen af to produktionsfaktorer og en vedvarende udgift til aflønningen af netop disse to produktionsfaktorer.
Læs mere om Isokostkurve
Isolations-paradokset Isolations-paradokset er et begreb, der bruges i forbindelse med en agent, der tager beslutninger uden at vide, hvad andre gør og det kan betyde, at beslutningen, han tager, ikke harmonerer med, hvad der er optimalt for samfundet.
Læs mere om Isolations-paradokset
Isoprofit Isoprofit betegnes som de kombinationer i input-output, der giver ens profit.
Læs mere om Isoprofit
Isovantkurver Isovantkurver er kurver, der i et firma viser mængdekombinationer af to produktionsfaktorer, der ender med at give samme produktion.
Læs mere om Isovantkurver
Issue date Issue date er det samme som closing date, dvs. den dag, hvor en indtægt fra en nyemission bliver betalt til låntageren af lead manageren, samtidig med at værdipapirerne bliver overgivet fra låntager til lead manager.
Læs mere om Issue date
Ito-proces Ito-proces er et begreb, man bruger i finansieringsteorien til at definere prisen på et aktiv, der er fyldt med risiko i dets tidsmæssige udvikling.
Læs mere om Ito-proces
Iværksætterkonto Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed har mulighed for at foretage indskud på en Iværksætterkonto. En Iværksætterkonto giver fuldt fradrag i den personlige indkomst og derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Læs mere om Iværksætterkonto
J
J-kurve En J-kurve er en kurve, der, på handelsbalancen, illustrerer effekten af en depreciering eller en devaluering.
Læs mere om J-kurve
Jelly kapital Man taler om Jelly kapital i det øjeblik at forholdet kapital-arbejdskraft ændres.
Læs mere om Jelly kapital
Joint venture Joint venture er betegnelsen for et kontraktmæssigt forhold, hvor to eller flere parter påtager sig en erhvervsmæssig aktivitet under fælles bestemmende indflydelse.
Læs mere om Joint venture
Jordrente Jordrente er den tilvækst i værdien af jord og andre naturressourcer, som skyldes samfundets udvikling og behov, men ikke den enkelte grundejers indsats.
Læs mere om Jordrente
Junk-bonds Junk-bonds er en betegnelse, man bruger om obligationer, der er risikobetonede og er udstedt af låntagere, hvis kreditværdighed almindeligvis ville afvise dem fra markedet.
Læs mere om Junk-bonds
Jyske bank Jyske Bank - Danmarks tredjestørste bank. Jyske Bank er Danmarks tredjestørste bank, med hovedsæde i Silkeborg.
Læs mere om Jyske bank
K
Kalkulationsrente En kalkulationsrente er den rentefod, man vælger at kalkulere med i en given investeringsberegning.
Læs mere om Kalkulationsrente
Kapacitetsregnskabet Kapacitetsregnskabet er en regnskabstype. Kapacitetsregnskabet udmærker sig som informationsgrundlag i en ledelses beslutningsproces i økonomisk virksomhed, hvor man disponerer anvendelsen af et kapacitetsgrundlag for en periode med henblik på realisering
Læs mere om Kapacitetsregnskabet
Kapital Kapital er en betegnelse for en større sum penge eller værdier.
Læs mere om Kapital
Kapitalbevægelser Kapitalbevægelser er en betegnelse, man bruger om de transaktioner, som man bemærker på kapitalposterne på betalingsbalancen. Dvs. primært lånetransaktioner der er internationale.
Læs mere om Kapitalbevægelser
Kapitaldannelse Man taler om kapitaldannelse i forbindelse med fremskaffelse af realkapital. Kapitaldannelsen sker derfor via investeringer.
Læs mere om Kapitaldannelse
Kapitalflugt Betegnelsen kaptialflugt bruger man om situationer, hvor der pludselig sker pludselige og voldsomme kapitalbevægelser ud af et land.
Læs mere om Kapitalflugt
Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning er når en virksomhed/person råder over et større beløb, som ønskes forvaltet individuel af en professionel porteføljeforvalter.
Læs mere om Kapitalforvaltning
Kapitalfundamentalister Kapitalfundamentalister er en betegnelse, som man bruger om de økonomiske modeller og økonomer, der har den holdning, at kapital er det, der skaber vækst især i udviklingslandene.
Læs mere om Kapitalfundamentalister
Kapitalgevinst En kapitalgevinst betegnes som "ikke-realiserede" eller "realiserede værdistigninger på aktiver".
Læs mere om Kapitalgevinst
Kapitalgrundlag Kapitalgrundlaget er det økonomiske grundlag, som en virksomhed skal drive sin forretning på baggrund af.
Læs mere om Kapitalgrundlag
Kapitalimport Kapitalimport er de valutaindtægter, som kommer fra optagede lån i udlandet eller investeringer, som udlandet har lavet direkte i Danmark.
Læs mere om Kapitalimport
Kapitalindkomst Kapitalindkomst består i det væsentlige af følgende udgifter modregnet indtægter (positive/negative): renteindtægter/udgifter, aktieudbytte, kapitalafkast, skattepligtige kursgevinster m.v.
Læs mere om Kapitalindkomst
Kapitalmarkedet Kapitalmarkedet er det marked, hvor der forekommer finansielle fordringer, der har en løbetid på mere end 2 år.
Læs mere om Kapitalmarkedet
Kapitalnedsættelse Kapitalnedsættelse er nedskrivning af et selskabs aktiekapital. F.eks. kan et selskab opkøb sine egne aktier og annullerer dem.
Læs mere om Kapitalnedsættelse
Kapitalomkostninger Kapitalomkostninger er de omkostninger, som et firma har til realkapital.
Læs mere om Kapitalomkostninger
Kapitalpension En kapitalpension er en pensionsordning, hvor det opsparede beløb udbetales på én gang ved udløb. I dag er udløb for en kapitalpension 60 år.
Læs mere om Kapitalpension
Kapitalstruktur Kapitalstruktur er sammenhængen mellem en virksomheds egenkapital og gæld.
Læs mere om Kapitalstruktur
Kapitaltilførsel Tilførsel af likvide midler til en virksomhed. Kapitaltilførslen kan enten ske ved lån eller ved en udvidelse af aktiekapitalen.
Læs mere om Kapitaltilførsel
Kapitaludvidelse Kapitaludvidelse er emission af ny aktiekapital.
Læs mere om Kapitaludvidelse
Kaptialafkastordningen Med kapitalafkastordningen beskattes du efter de regler, der også gælder ved personskatteloven og får ikke fuldt rentefradrag. Kapitalafkastordningen er en nem ordning rent administrationsmæssigt.
Læs mere om Kaptialafkastordningen
Kartel Et kartel er en samling af firmaer, som fælles laver aftaler om salgspriser eller metoder til beregning af priser. Man har tidligere set karteller inden for benzinstationer i Danmark.
Læs mere om Kartel
Kartoffelkuren Kartoffelkuren var et politisk indgreb i 1986, der gjorde det dyrere at låne penge, og som indledte en lang økonomisk afmatning.
Læs mere om Kartoffelkuren
Kassebeholdning En kassebeholdning er en given virksomheds ihændehavelse af kontanter.
Læs mere om Kassebeholdning
Kassedifference Kassedifference er forskellen mellem optalt og bogført kassebeholdning.
Læs mere om Kassedifference
Kassekladde En kassekladde er et foreløbigt dagligt regnskab, hvor en virksomhed skal registrere alle ind- og udbetalinger, der sker til og fra kassen.
Læs mere om Kassekladde
Kassekonto Kassekonto er en balancekonto til bogføring af kassebeholdning.
Læs mere om Kassekonto
Kassekredit En kassekredit er en kreditaftale med banken med et på forhånd aftalt maksimumbeløb. Har man en kassekredit på f.eks 50.000 kr. kan man trække maksimalt kr. 50.000, efterhånden som man har brug for pengene.
Læs mere om Kassekredit
Kassekvoten Kassekvoten er det forhold, der eksisterer mellem den fundamentale (primære) likviditet og det samlede indlån, som pengeinstitutterne er ansvarlig for at holde.
Læs mere om Kassekvoten
Kasserapport Kasserapport er en registrering af dagens indbetalinger til, og udbetalinger fra kassen samt af overførsler til og fra bank og giro.
Læs mere om Kasserapport
Kasseregnskab Kasseregnskab anvendes i virksomheder, der modtager eller foretager kontante betalinger. De virksomheder skal nemlig føre et særligt kasseregnskab.
Læs mere om Kasseregnskab
Kausalanalyse En kausalanalyse viser den rækkefølge som variablerne bliver bestemt i de ligninger, der er opstillet i modellen. Herunder også hvilke variabler, der påvirker hinanden.
Læs mere om Kausalanalyse
Kaution Kaution er en sikkerhedsform, der er karakteristisk ved, at en person, fysisk eller juridisk, går ind og garanterer en anden persons betaling. Kautionisten skal altså betale hvis den der stilles kaution for ikke gør.
Læs mere om Kaution
Kerneforretning Kerneforretningen er de produkter/ydelser som sammen med flere af virksomhedens aktiviteter er med til at generere den største del af en virksomheds nettoomsætning.
Læs mere om Kerneforretning
Kernekapital Kernekapital i kreditinstitutter omfatter indbetalt aktie-, andels- eller garantikapital, overkurs ved emission og almindelige reserver, korrigeret for bl.a. immaterielle aktiver. Hertil kommer muligheden for at medregne hybrid kernekapital.
Læs mere om Kernekapital
Ketchup-effekt Betegnelsen ketchup-effekt bruger mange om en situation, hvor et regeringsindgreb som eksempelvis en stimulerende finanspolitik får en større og hurtigere effekt, end man troede.
Læs mere om Ketchup-effekt
Keynesianisme Keynesianisme er en makroøkonomisk model hvor man anbefaler aktive politiske reaktioner fra den offentlige sektor, herunder pengepolitiske tiltag fra centralbanken og finanspolitiske tiltag fra regeringen for at stabilisere konjunktursvingninger
Læs mere om Keynesianisme
Kfx-indeks KFX-indekset er et indeks, bestående af de 20 største (mest omsatte) aktier på Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Kfx-indeks
Kildeskat Kildeskat (A-skat) er den skat, som en lønmodtager betaler i form af skattetræk på lønsedlen. Kildeskatten har fået sit navn af at skatten opkræves ved kilden (arbejdsgiver).
Læs mere om Kildeskat
Kirkeskat Kirkeskat er det beløb, som folkekirkens medlemmer betaler til Folkekirken. Oprindeligt gik kirkeskatten under betegnelsen "tiende".
Læs mere om Kirkeskat
Klassiske tilfælde Begrebet klassiske tilfælde bruges inden for makroøkonomien i forbindelse med situationer, hvor efterspørgslen efter penge ikke bliver påvirket af renten, men alene af niveauet på indkomsten.
Læs mere om Klassiske tilfælde
Klassiske økonomer Klassiske økonomer er en del af den "klassiske" periode inden for økonomisk teori. Den "klassiske" periode varede fra omkring sidste halvdel af 1700-tallet og frem til midten af 1800-tallet.
Læs mere om Klassiske økonomer
Klausul En klausul er en bestemmelse af indskrænkende art i et dokument, f.eks. i et pantebrev om, at det skal rykke for et nyt lån (til modernisering, tilbygning m.v.)
Læs mere om Klausul
Klem-model KLEM-modellen er en model, hvor hele produktionen bliver bestemt som funktion af fire variable, der er forklarende: K for kapital, L for arbejdskraft, E for energiforbrug og M for materialer.
Læs mere om Klem-model
Knaphed Knaphed er et begreb, som dækker over at produktionen af et knapt gode/tjeneste kræver at man afholder omkostninger.
Læs mere om Knaphed
Kollektivt konsum I nationalregnskabet er det kollektive konsum en betegnelse, man bruger om ydelser som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Det kan f.eks. være undervisning, sygehuse og militær.
Læs mere om Kollektivt konsum
Kommanditselskab Et kommanditselskab (forkorte som K/S) er et selskab med flere ejere. Som ejer kan enten være komplementar og dermed hæfte ubegrænset for selskabets gæld, eller som kommanditist, kun hæfte for op til et fastsat beløb.
Læs mere om Kommanditselskab
Kommandoøkonomi En kommandoøkonomi er en økonomi, hvor staten tager samtlige beslutninger vedr. produktion, dvs. staten beslutter hvad, hvor meget og til hvem, der skal produceres.
Læs mere om Kommandoøkonomi
Komparativ statistisk analyse Komparativ statistisk analyse er en analyseform, hvor forskellige tilstande sammenlignes uden at der ses på forløbet mellem tilstandene.
Læs mere om Komparativ statistisk analyse
Kompensationsgrad Med kompensationsgraden kan man se, hvor stor understøttelsen til ledige er i forhold til den gældende løn.
Læs mere om Kompensationsgrad
Komplet marked Et komplet marked er et marked, hvor man initialt har fastsat en given pris for en vare.
Læs mere om Komplet marked
Koncentrationsgrad Koncentrationsgraden er et udtryk, man bruger til at vurdere graden af konkurrence på et bestemt marked eller i en bestemt sektor. Færre udbydere af en vare er lig med større koncentrationsgrad.
Læs mere om Koncentrationsgrad
Koncentrationsindices Koncentrationsindices bruges af industriøkonomer til at opsummere markedsandele til anvendelse i antirust sager samt økonometriske analyser.
Læs mere om Koncentrationsindices
Koncernpengestrømsopgørelse Koncernpengestrømsopgørelsen er den samlede pengestrømsopgørelse for en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder. Opgørelsen viser pengestrømmene i koncernen som en økonomisk enhed efter eliminering af koncerninterne mellemværender.
Læs mere om Koncernpengestrømsopgørelse
Koncernøkonomidirektør Økonomidirektøren for hele koncernvirksomheden kaldes for en koncernøkonomidirektør.
Læs mere om Koncernøkonomidirektør
Kondratieff bølger Kondatrieff bølger er en konjunkturbølge, der har en varighed på omkring 50 år. Navnet Kondatrieff bølger stammer fra N. D. Kondratieff, som opdagede fænomenet via analyser af prisudviklingen på varer.
Læs mere om Kondratieff bølger
Konglomerat Et konglomerat er en firmaform. Konglomerater er kendetegnet ved, at de arbejder med mange områder, som ikke har forbindelse til hinanden.
Læs mere om Konglomerat
Konjunktur En betegnelse for den aktuelle udvikling i økonomien.
Læs mere om Konjunktur
Konjunkturbevægelser Når man taler om konjunkturbevægelser, taler man om de regelmæssige svingninger der er i samfundets aktivitetsniveau. Det kan f.eks. være svingningerne mellem gode og dårlige tider.
Læs mere om Konjunkturbevægelser
Konjunkturcykel Man taler om konjunkturcykel i forbindelse med de udsving, der over tid, er i en økonomis reale bruttonationalprodukt.
Læs mere om Konjunkturcykel
Konjunkturindikator En konjunkturindikator er en indikator, man bruger som fælles betegnelse for at vise, hvor en økonomi er i et konjunkturforløb. Indikatorerne kan være renten, priser på aktier og investeringer.
Læs mere om Konjunkturindikator
Konjunkturpolitik Konjunkturpolitik er en økonomisk politik, hvis fårmål er at begrænse omfanget af konjunkturbevægelserne.
Læs mere om Konjunkturpolitik
Konkunjturbarometret Konjunkturbarometret er en indikator, hvori man kan se, hvordan lederne i industrifirmaer opfatter udviklingen inden for beskæftigelse, produktion samt tilgangen af ordrer i det tidligere og næste kvartal.
Læs mere om Konkunjturbarometret
Konkurrenceerhverv Konkurrenceerhverv er erhverv, som afsætter i konkurrence med firmaer i udlandet.
Læs mere om Konkurrenceerhverv
Konkurrenceevne Konkurrenceevnen er et firmas evne til at bibeholde og udvide markedsandele, så efterspørgslen på de goder som distribueres øges. Dette gøres ved at man distribuerer bedre eller billigere goder, så man vinder kunder fra konkurrerende virksomheder.
Læs mere om Konkurrenceevne
Konkurrenceevnepolitik Konkurrenceevnepolitik handler om myndighedernes forsøg på at bedre konkurrenceevnen.
Læs mere om Konkurrenceevnepolitik
Konkurs En konkurs er en retslig behandling af en insolvent person eller virksomheds aktiver og gæld. I konkursmæssig sammenhæng, betyder insolvens at skyldneren ikke kan betale gældens ydelser, efterhånden som den forfalder.
Læs mere om Konkurs
Konkursbegæring En konkursbegæring er en officiel anmodning til skifteretten om at erklære en virksomhed eller person for konkurs.
Læs mere om Konkursbegæring
Konkursbo Et konkursbo er en betegnelse for den komplette formue, der tilhører en skyldner ved konkursens begyndelse. Visse nødvendige ejendele til personligt eller erhvervsmæssigt brug undtages ved personlig konkurs.
Læs mere om Konkursbo
Konkursdekret Konkursdekretet er skifterettens kendelse, hvor en person eller virksomhed erklæres konkurs.
Læs mere om Konkursdekret
Konkurssandsynlighed Konkurssandsynligheden angiver sandsynligheden for, at en virksomhed ufrivilligt indstiller sin aktivitet inden for de førstkommende år.
Læs mere om Konkurssandsynlighed
Konsekvensberegning Beregning, der viser de økonomiske konsekvenser af en låneoptagelse eller låneomlægning.
Læs mere om Konsekvensberegning
Konstant skalaafkast Man taler om konstant skalaafkast når mængden af produktionsfaktorer ganges med en konstant og der derefter følger en forøgelse i produktionen med samme konstant.
Læs mere om Konstant skalaafkast
Kontant restgæld Kontant restgæld er betegnesen for restgælden på et kontantlån. Hvis et kontantlån skal indfries før tid, er det obligationsrestgælden, der skal indfries.
Læs mere om Kontant restgæld
Kontantbehov Kontantbehovet er summen af den kontante udbetaling og de handelsomkostninger, som en køber skal betale.
Læs mere om Kontantbehov
Kontantlån Et kontantlån er et realkreditlån, som omregnes til og udbetales i kontanter. Kontantlånet har en fast rente i hele lånets løbetid, hvor lånets hovedstol er lig med kursværdien på de solgte obligationer.
Læs mere om Kontantlån
Kontantrabat Kontantrabat er en rabat, der ydes ved kontant betaling eller ved betaling inden en bestemt frist
Læs mere om Kontantrabat
Kontantværdi Kontantværdien er et udtryk for den kontante handelsværdi, når samtlige lån er opgjort til kursværdi inklusiv udbetalingen.
Læs mere om Kontantværdi
Kontering Kontering er en registrering på konti af forholds og hændelsers indvirkning på virksomhedens økonomiske stilling.
Læs mere om Kontering
Konteringsforskrift Konteringer i det dobbelte bogholderi kan opdeles i 4 kategorier med hver sin konteringsforskrift: Primoposteringer, enkelttransaktioner, transaktionstrømme og reguleringer.
Læs mere om Konteringsforskrift
Kontinuitetsprincippet Ved kontinuitetsprincippet forstås årsregnskabslovens princip om, at der skal være kontinuitet i virksomhedens regnskabsaflæggelse fra år til år. Det gælder både hvad angår regnskabets form, indhold og værdiansættelsesmetoder.
Læs mere om Kontinuitetsprincippet
Konto En konto er din eller din virksomheds helt egen konto i banken, hvor kun din eller virksomhedens økonomi listevises.
Læs mere om Konto
Kontoplan En kontoplan er en oversigt over samtlige konti i et bogholderi.
Læs mere om Kontoplan
Kontoramme Kontoramme er en oversigt over en kontoplans hovedgrupper af konti.
Læs mere om Kontoramme
Kontorente En kontorente er den rente et livsforsikrings- eller pensionsselskab fastlægger, så pensionskunderne er garanteret et bestemt afkast hvert år.
Læs mere om Kontorente
Kontraktiv pengepolitik Den kontraktive pengepolitik benyttes primært, i en højkonjunktur-periode, og der er brug for at blive lagt en dæmper på økonomien. Her hæver man renten, så lysten til at spare op stiger, samtidig med at lysten til at låne penge falder.
Læs mere om Kontraktiv pengepolitik
Kontrolsporet Registreringerne i det dobbelte bogholderi og det tilhørende bilagsmateriale skal indeholde nødvendige oplysninger til dokumentation af registreringernes rigtighed.
Læs mere om Kontrolsporet
Konveksitet Konveksitet angiver varighedens følsomhed overfor eventuelle renteændringer. Konveksiteten og varigheden anvendes til at fastsætte kursændringen der følger af en renteændring på en obligation.
Læs mere om Konveksitet
Konvergens Konvergens. Konvergenskriterierne er en aftale om forudsætningerne for deltagelse i ØMUens 3.fase altså EUROsamarbejdet. Den indeholder regler for inflation, offentlig underskud og -gæld, valutakurs og rentesatser.
Læs mere om Konvergens
Konverterbare obligationer Konverterbare obligationer er obligationer, der kan indløses til kurs pari kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs. Konverteringen af obligationerne kan kun ske med en forudbestemt varsel.
Læs mere om Konverterbare obligationer
Konverterbart lån Konverterbart lån er et lån, der er udstedt på baggrund af konverterbare obligationer. Det konverterbare lån kan opsiges med varsel til kontant indfrielse af obligationsrestgælden til kurs 100 eller anden på forhånd fastsat kurs.
Læs mere om Konverterbart lån
Konvertering Omlægning af realkreditlån
Læs mere om Konvertering
Konverteringsrisiko Konverteringsrisikoen er risikoen for at få sine højtforrentede konverterbare obligationer udtrukket til kurs 100.
Læs mere om Konverteringsrisiko
Konvertibel gæld Konvertibel gæld er er gæld, som skylderen kan indfri til kurs pari.
Læs mere om Konvertibel gæld
Konvertibel obligation En konvertibel obligation er en erhvervsobligation, der giver ejeren ret til i en eller flere fremtidige perioder at indløse obligationen til aktier til en på forhånd aftalt kurs.
Læs mere om Konvertibel obligation
Konvertibel valuta Konvertibel valuta er valuta, som man kan omveksle til andre valutaer.
Læs mere om Konvertibel valuta
Korrektionsfaktor En korrektionsfaktor er en faktor der angiver den absolutte ændring i den effektive rente, ved en kursstigning på et kurs-point.
Læs mere om Korrektionsfaktor
Korrespondentbank En korrespondentbank er en udenlandsk bank, der arbejder sammen med en bank fra Danmark om international kredit- og betalingsformidling.
Læs mere om Korrespondentbank
Korrigeret skattetryk Et korrigeret skattetryk udregner man som de samlede afgifter og skatter i forhold til tilgængelig bruttonationalindkomst i markedspriser.
Læs mere om Korrigeret skattetryk
Korrigeret varighed Korrigeret varighed anvender man til at beregne varigheden af en obligation, der er konverterbar, hvor man medtager det iboende optionselement.
Læs mere om Korrigeret varighed
Kort position Man taler om en kort position, når en agent sælger et aktiv, som han ikke på forhånd er ejer af. En kort position kan være rentabel, hvis markedet er faldende.
Læs mere om Kort position
Kort rente En kort rente er en rente på korte lån eller værdipapirer, der er kortfristede.
Læs mere om Kort rente
Korte obligationer Korte obligationer er obligationer med en løbetid på 0-5 år.
Læs mere om Korte obligationer
Kostværdi Ved kostværdi forstår man anskaffelsesværdi tillagt produktionsomkostninger.
Læs mere om Kostværdi
Kredit Kredit betyder, at der gives mulighed for at vente med betalingen for købte varer eller tjenesteydelser.
Læs mere om Kredit
Kreditforsikring Kreditforsikring er en erhversforsikring, der sikrer virksomheder mod tab, hvis kunderne ikke betaler som følge af konkurs. Kreditforsikringen dækker et vist beløb af det udestående og tabet kan derfor reduceres fra 100% til et minimum.
Læs mere om Kreditforsikring
Kreditinstitut Et kreditinstitut er i følge EU et institut, hvis firma består i at modtage midler fra offentligheden, der skal betales tilbage som eksempelvis indlån.
Læs mere om Kreditinstitut
Kreditklemme En kreditklemme er et symptom på en pengemarkedskrise, der forårsager at udlån ikke foretages i normalt omfang, hvorved låntagere presses økonomisk. Eksempelvis en virksomheds driftmulighed.
Læs mere om Kreditklemme
Kreditkortbetaling Kreditkortbetalingen betegner en betaling for en overførsel af et beløb uden brug af kontante (fysiske) penge.
Læs mere om Kreditkortbetaling
Kreditkrise En kreditkrise er en situation, hvor det er svært at låne penge på grund af problemer i det finansielle system.
Læs mere om Kreditkrise
Kreditmultiplikator En kreditmultiplikator er en multiplikator, som man anvender til at kvantificere, hvordan pengeinstitutterne påvirker mængden af penge via indlån og udlån.
Læs mere om Kreditmultiplikator
Kreditobligation En kreditobligation er en obligation der udstedes af en virksomhed, der ønsker at låne kapital.
Læs mere om Kreditobligation
Kreditor En kreditor er en virksomhed eller en person, der har penge til gode hos en debitor (skyldner).
Læs mere om Kreditor
Kreditorlande Kreditorlande er lande med store handelsoverskud . Det er f.eks Tyskland, Kina, Japan og de olieeksporterende lande. Disse lande tjener flere penge på at eksportere, end de bruger på at importere. De overskydende midler udlånes til debitorlande gennem de
Læs mere om Kreditorlande
Kreditorrationering Ved kreditorrationering forstår man de tiltag, som investor/långiver sætter igang for at mindske egne udgifter i forbindelse med låntagers manglende vilje/evne til at betale lånet tilbage.
Læs mere om Kreditorrationering
Kreditorrente Kreditorrenten er det samme som den effektive obligationsrente, som Københavns Fondsbørs indberetter på deres kursliste.
Læs mere om Kreditorrente
Kreditrisiko Risikoen som er forbundet med manglende tilbagebetaling af en gældspost.
Læs mere om Kreditrisiko
Kreditspænd Kreditspænd angiver forskellen mellem renten på 2 ellers ensartede fordringer, hvor udstederne har forskellig kreditværdighed.
Læs mere om Kreditspænd
Kreditvurdering Kreditvurderingen af en låner betyder, at man bedømmer dennes betalingsevne på baggrund af vedkommendes økonomiske situation. Når kreditvurderingen er foretaget besluttes det om der kan ydes lån eller gives kredit.
Læs mere om Kreditvurdering
Kreditværdighed Kreditværdighed udtrykker en persons/virksomheds soliditet/økonomiske formåen. Har man f.eks. høj kreditværdighed, er det et udtryk for, at der kun er lille risiko for at f.eks. et lån ikke betales tilbage.
Læs mere om Kreditværdighed
Krone Krone er en møntenhed.Den ældste danske kronemønt blev udmøntet i 1618. På den ene side ses Christian 4. i fuld figur, og på den anden ses Christian 4?s kroningskrone ? som gav mønten sit navn.
Læs mere om Krone
Kronisk inflation Nogle økonomer betegner kronisk inflation, som en inflation på mellem 25 - 50 % i mindst 3 sammenhængende år.
Læs mere om Kronisk inflation
Kronos Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem forkortet RTGS-system for danske kroner og euro og er således et centralt omdrejningspunkt i dansk betalingsformidling. Systemet Kronos anvendes først og fremmest til at gennemføre store tidskritis
Læs mere om Kronos
Krydsejerskab Når to selskaber ejer aktier i hinandens selskab.
Læs mere om Krydsejerskab
Kupon En 0-kupon obligation er en obligation uden rente, den købes til en given kurs og indfries som alle obligationer til kurs 100.
Læs mere om Kupon
Kursaftale En kursaftale er en aftale mellem et realkreditinstituttet og en lånsøger om, at realkreditinstituttet udbetaler et nyt lån eller indfrier et eksisterende lån til en fast aftalt kurs. Den fast aftalte kurs er aftalt på forhånd og kaldes afregningsdatoen.
Læs mere om Kursaftale
Kursgevinst Beløb, man tjener ved fx at sælge en obligation eller et pantebrev til en højere kurs end den, man har givet ved købet af obligationen/pantebrevet. Kursgevinst kan også opstå ved indfrielse af realkreditlån.
Læs mere om Kursgevinst
Kurshistorik Kurshistorikken er en akties historiske kursudvikling, typisk illustreret ved en kursgraf
Læs mere om Kurshistorik
Kurskontrakt En kurskontrakt er en aftale imellem et pengeinstitut og lånsøger om, at pengeinstituttet køber de obligationer, der ligger til grund for lånet. Købsprisen for obligationerne er til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (afregningsdatoen).
Læs mere om Kurskontrakt
Kursliste Kurslisten er en liste med oplysninger om forskellige obligationer og værdipapirer. Her oplyses både kurser, effektivrenter, hvad der højst og lavest er omsat til den pågældende dag m.m. Udgiveren af listen er Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Kursliste
Kurssikring En kurssikring er en forsikring, man laver for at forhindre tab på tilgodehavender eller gæld i udlandet grundet at valutakurserne har ændret sig.
Læs mere om Kurssikring
Kursspring Kursspring er udtryk for hvor stor forskel der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang.
Læs mere om Kursspring
Kurstab Et kurstab er tab som følge af ændrede kurser, eksempelvis faldende aktiekurser eller en kursændring på en realkreditobligation.
Læs mere om Kurstab
Kurstabsfradrag Ved indfrielsen af et kontantlån, er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Kurstabet er forskellen mellem obligationsrestgælden og lånerestgælden på indfrielsestidspunktet. Dette kurstab kan i visse tilfælde medføre et skattemæssigt fradrag.
Læs mere om Kurstabsfradrag
Kursværn Et kursværn sikrer, at kunder, der bliver i et pensionsselskab, ikke bliver straffet økonomisk, når andre kunder flytter. Kursværn betales kun af kunder, der vælger at flytte eller opsige deres opsparing og gælder ikke for alle typer opsparinger.
Læs mere om Kursværn
Kursændring En kursændring er ændringen i den pris, som aktier, obligationer og investringsbeviser handles til på en fondsbørs f.eks. københavns fondsbørs.
Læs mere om Kursændring
Kurtage Når der købes eller sælges aktier og obligationer, skal der betales handelsomkostninger (kurtage). Typisk skal der betales en lille andel af det beløb, der er handlet for (f.eks 0,5 %).
Læs mere om Kurtage
Kuznets-kurve Kuznets-kurven er en kurve, der illustrerer en sammenhæng mellem en indkomst pr. capita og fordelingen af indkomst i en økonomi. Kuznets-kurven er også kendt som den omvendte U-kurve.
Læs mere om Kuznets-kurve
Kvantitetsteorien Kvantitetsteorien er en teori, der har at gøre med sammenhængen mellem niveauet på priserne i samfundet og pengeudbuddets størrelse.
Læs mere om Kvantitetsteorien
Kvartalsoverskud Et kvartalsoverskud er det overskud, det vil sige indtjening, som en virksomhed har opnået over en 3-måneders-periode, et kvartal.
Læs mere om Kvartalsoverskud
Kvartalsregnskab Kvartalsregnskabet er et regnskab for et kvartal. Der er altid fire kvartalregnskaber pr år, hvoraf det sidste i året betegnes årsregnskabet.
Læs mere om Kvartalsregnskab
Kædeindeks Et kædeindeks er en indeksberegning, hvor indekstallet i en bestemt periode er blevet beregnet med udgangspunkt i den tidligere periode.
Læs mere om Kædeindeks
Købekraftsparitet Købekraftsparitet er en beregnet valutakurs, som viser, hvad kursen på valutaen ville være mellem to lande eller valutaer, såfremt købekraften af et bestemt beløb er ens i de to lande.
Læs mere om Købekraftsparitet
Købekraftsparitetsteorien Købekraftsparitetsteorien er en teori omhandlende dannelsen af valutakurser. Købekraftsparitetsteorien siger at valutakurserne ville være i ligevægt, når købekraften af et bestemt beløb er ens i forskellige lande.
Læs mere om Købekraftsparitetsteorien
Københavns fondsbørs Københavns Fondsbørs blev i 2005 en del af OMX Nordic Exchange og skiftede derefter navn til OMX Den Nordiske Børs København. OMX Nordiske Børs fusionerede i 2007 med den amerikanske børs NASDAQ.
Læs mere om Københavns fondsbørs
Køberbevis Et køberbevis, er en godkendelse af dig som køber. Du ved hvad du kan købe for og har råd til at sidde for i husleje. Med et køberbevis i hånden er det muligt hurtigt at byde når drømmeejendommen viser sig.
Læs mere om Køberbevis
Køberet Køberetten er en rettighed en person har til at købe en genstand, når den pågældende ønsker det. Enten til en fast pris eller en pris, der fastsættes, når køberetten gøres gældende.
Læs mere om Køberet
Købers marked Købers marked er et marked, hvor købersiden har rollen som prisledende.
Læs mere om Købers marked
Købesum Købesummen er den samlede pris der skal betales. Ved køb af en ejendom består købesummen af eksisterende sælgerpantebreve, prioriteter og evt. nyt ejerskiftelån og udbetalingen.
Læs mere om Købesum
Købsmoms Købsmoms benævnes også som indgående moms. Købsmoms er en merværdiafgift, som virksomheden afkræves af sine leverandører ved køb af momspligtige varer og ydelser.
Læs mere om Købsmoms
Købstilbud Købstilbuddet er et tilbud fra køber om køb af en genstand, f.eks. en ejendom, på bestemte vilkår. En købsaftale, der kun er underskrevet af køber, betragtes som et købstilbud.
Læs mere om Købstilbud
L
Labour hoarding Labour hoarding er en betegnelse, man bruger om situationer, hvor firmaer ikke fyrer ansatte til trods for, at det er lavkonjunktur.
Læs mere om Labour hoarding
Lafferkurven Lafferkurven er en kurve, som illustrerer sammenhængen mellem skatteprovenu og skatteprocenten.
Læs mere om Lafferkurven
Lagerprincip En metode til at opgøre afkastet af en værdipapirbeholdning på. Kursgevinster og tab som følge af ændringer i markedskursen medregnes i afkastet, uanset om værdipapirerne er blevet solgt (realiseret) eller ej.
Læs mere om Lagerprincip
Lagging indikatorer Lagging indikatorer er en betegnelse, man bruger for langsomtreagerende indikatorer på den økonomiske konjunktur. Lagging indikatorer kan f.eks. være ændringer i antallet af ubesatte stillinger.
Læs mere om Lagging indikatorer
Lang rente Lang rente er den rente, der er på lange lån eller værdipapirer, der har en lang løbetid.
Læs mere om Lang rente
Lange obligationer Obligationer med en løbetid på mere end 10 år.
Læs mere om Lange obligationer
Langfristet gæld Langfristet gæld er gæld, der forfalder senere end om et år.
Læs mere om Langfristet gæld
Latinske møntunion Latinske Møntunion blev oprettet i 1865 mellem Frankrig, Belgien, Schweiz og Italien. Grækenland tilsluttede sig i 1868. Hovedmønterne var baseret på både guld og sølv. Dette kaldes bimetallisme, og kræver et fast bytteforhold mellem guld og sølv.
Læs mere om Latinske møntunion
Lats Lats er møntfoden i Letland. Latsen var Letlands møntfod 1922-1940 før den sovjetiske besættelse. Efter Letlands selvstændighed, blev latsen genindført fra 1993.
Læs mere om Lats
Lead manager En lead manager er betegnelsen for banker, der arrangerer obligationslån.
Læs mere om Lead manager
Leading indikatorer Leading indikatorer er en betegnelse, man bruger om de indikatorer, som er nogle af de første, der peger på, at en økonomi er stigende eller faldende i konjunkturcyklen.
Læs mere om Leading indikatorer
Leaning against the wind Leaning against the wind er en betegnelse, man bruger i forbindelse med, at en centralbank formidler eller laver støttesalg/opkøb af egen valuta i den modsatte retning af, hvor markedet bevæger sig hen.
Læs mere om Leaning against the wind
Leaning with the wind Leaning with the wind er en betegnelse, man bruger i forbindelse med, når en centralbank formidler eller iværksætter opkøb af egen valuta i den samme retning, som markedet bevæger sig.
Læs mere om Leaning with the wind
Leasing Leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er en finansinstitution, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager, eller lejer, har brugsret.
Læs mere om Leasing
Leasingaftale En leasingaftale er en aftale om leje af et aktiv f.eks. en bil, computerudstyr mv. for en given periode mod betaling af leasingydelser.
Læs mere om Leasingaftale
Leasingkontrakt En leasingkontrakt er en kontrakt hvor en leasinggiver overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager indenfor en på forhånd aftalt periode imod en eller flere betalinger.
Læs mere om Leasingkontrakt
Ledighedsgrad Ledighedsgrad er et begreb, man bruger om den tid en ledig har været ledig i set i forhold til en given tidsperiode.
Læs mere om Ledighedsgrad
Lejekontrakt Når en person mod betaling får en ret til at råde over en ting, der tilhører en anden, f.eks. et hus udarbejdes der ofte en skriftlig aftale om lejeordningen. Dette kaldes en lejekontrakt
Læs mere om Lejekontrakt
Lek Lek er den albanske møntenhed. 1 Lek svarer til 100 Quindars. Leken afløste i 1926 den tidigere valuta i det Osmanniske Rige, som havde været anvendt siden 1912.
Læs mere om Lek
Lerner-indekset Lerner-indekset er et indeks, som man anvender til at kvantificerere den forvridning af priser, der kan komme i kølvandet af monopoler.
Læs mere om Lerner-indekset
Lettret de gage Lettres de Gage er obligationer, der bliver udstedt af Luxembourg og som er sikret af realkreditlån eller offentlige.
Læs mere om Lettret de gage
Leu Leu, som i flertal hedder Lei, er Rumæniens møntenhed. Navnet betyder "løve" på rumænsk.
Læs mere om Leu
Lewis-ranis-fei-modellen Lewis-Ranis-Fei-modellen er en model, som man i forbindelse med udviklingslande bruger til at se på den økonomiske udvikling.
Læs mere om Lewis-ranis-fei-modellen
Libor LIBOR er en forkortelse for London Interbank Offer Rate. På dansk betyder det Den engelske interbankrente.
Læs mere om Libor
Licitation Opfordring til at afgive skriftlige og bindende tilbud på et udbudt arbejde.
Læs mere om Licitation
Liebhaverejendom En liebhaverejendom er kendetegnet ved en speciel karakter/indretning, usædvanligt højt/lavt prisniveau i forhold til beliggenheden eller usædvanlig udstyr/vedligeholdelsesstand i forhold til beliggenheden.
Læs mere om Liebhaverejendom
Ligevægtspris Ligevægtsprisen er den pris, som resulterer i en ligevægt mellem udbuddet og efterspørgslen på et marked.
Læs mere om Ligevægtspris
Likividitetsrisiko Likividitetsrisiko er risikoen for, at der er meget lav efterspørgsel efter værdipapirer på børsen, så ingen ønsker at købe det værdipapir, der skal sælges.
Læs mere om Likividitetsrisiko
Likvid aktie En aktie, der handles meget og derfor er let at købe og sælge.
Læs mere om Likvid aktie
Likvide beholdninger Likvide beholdninger er virksomhedens beholdning af kontante midler og virksomhedens bank- og giroindeståender.
Læs mere om Likvide beholdninger
Likvide midler Likvide midler er de penge, du kan bruge lige her og nu og som ikke er bundet i noget og derfor kan bruges til at foretage et kontant køb.
Læs mere om Likvide midler
Likviditet Likviditet er udtryk for en virksomheds kortsigtede betalingsformåen. God likviditet betyder høj evne til at købe. Udtrykket "likvide midler" bruges også om de penge, der er umiddelbart tilgængelige og således ikke er bundet i f.eks. fast ejendom.
Læs mere om Likviditet
Likviditetsbeskrivelse Likviditetsbeskrivelse er en opstilling af regnskabsårets økonomiske data. Formålet med en likviditetsbeskrivelse er at belyse hvordan virksomhedens drift, resultatudlodning, investerings- og finansieringsdispositioner har påvirket dens likvide beholdning
Læs mere om Likviditetsbeskrivelse
Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet viser måned for måned, om en given virksomhed kan betale forfaldne regninger.
Læs mere om Likviditetsbudget
Likviditetskonti Likviditetskonti er virksomhedens kasse-, folio-, giro- og kassekreditkonti.
Læs mere om Likviditetskonti
Likviditetspræferencefunktionen Likviditetspræferencefunktionen er en funktion, der angiver sammenhængen mellem renten og den samlede pengeefterspørgsel.
Læs mere om Likviditetspræferencefunktionen
Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er den risiko som er forbundet med at et værdipapir ikke kan omsættes på det tidspunkt, hvor man ønsker at købe eller sælge det.
Læs mere om Likviditetsrisiko
Limitering Din mulighed for at fastsætte en kurs, når du køber eller sælger aktier. Ved køb angiver du det maksimale, du vil betale, mens du ved salg angiver det mindste, du vil have for dine aktier. Kaldes også limit ordre.
Læs mere om Limitering
Liml LIML er en forkortelse for Limited-information maximum likelihood, som betyder, at LIML er en estimationsmetode, som man bruger til at løse flerlignings økonometriske modeller.
Læs mere om Liml
Lindahl-pris Lindahl-pris er den andel af skatter, som et menneske betaler og som skaber grobund for menneskets efterspørgsel efter offentlige goder.
Læs mere om Lindahl-pris
Linders hypotese Linders hypotese er en hypotese skabt af den svenske økonom Linder. Hypotesen siger, at lande hvis percapita indkomster er tæt på hverandre, vil have stor handel med hinanden.
Læs mere om Linders hypotese
Lineær afskrivning Lineær afskrivning er en afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv nedreguleres med en fast årlig værdi.
Læs mere om Lineær afskrivning
Litas Litas er møntenheden i Litauen. Litas blev genindført i1993 efter en periode med den midlertidige Talonas, der i perioden 1991 til 1993 blev brugt som omveksling fra Rubel. Fra 1994 til 2002 var Litas bundet til amerikanske dollar til kurs 4. På nuværende
Læs mere om Litas
Livrente Livrente er en form for ratepension, hvor du får din pension udbetalt i rater hvert måned, men hvor ratepensionen bliver udbetalt i en bestemt årrække, bliver livrenten udbetalt, indtil du dør.
Læs mere om Livrente
Livrentepension En livrentepension er en pensionsordning med skattemæssige fordele, specielt hvis du betaler topskat.
Læs mere om Livrentepension
Livsforsikring En livsforsikring er en forsikring der udbetaler en sum eller en løbende ydelse til den/de begunstigede i tilfælde af at den forsikrede dør. Efterladte børn, samlever eller ægtefælle har værdi af en livsforsikringsydelse efter en afdød.
Læs mere om Livsforsikring
Livsindkomst Livsindkomsten er al den indkomst, man har haft gennem sit liv.
Læs mere om Livsindkomst
Lokallønspuljer Lokallønspuljer er en betegnelse for lokale lønpuljer, der blev skabt i 1987 på det offentlige arbejdsmarked. Målet var et give mulighed for individuel aflønning af medarbejderne.
Læs mere om Lokallønspuljer
Lombard-renten Lombard-renten er sammen med diskontoen og repo-renten de ledende rentesatser i Tyskland. Rentesatserne bliver bestemt af den tyske centralbank.
Læs mere om Lombard-renten
Longstaff-schwartz model Longstaff-Schwartz modellen er en to-faktor model, som man bruger til at bestemme rentestrukturen.
Læs mere om Longstaff-schwartz model
Lorenz-kurven Lorenz-kurven er en kurve, der illustrerer spredningen af den personlige indkomst i en given økonomi.
Læs mere om Lorenz-kurven
Lucas-kritikken Lucas-kritikken er en kritik mod den traditionelle økonomiske teori og dennes teser om stabile adfærdsrelationer hos firmaer og forbrugere.
Læs mere om Lucas-kritikken
Lukket position Man taler om at en position er lukket, når en investors gæld og tilgodehavender i ens valuta netter ud med hinanden.
Læs mere om Lukket position
Lukket serie Betegnelsen lukket serie bruges om obligationsserier, hvori der ikke længere kan udstedes obligationer modsat en åben serie.
Læs mere om Lukket serie
Lukket økonomi En lukket økonomi er en økonomi, der ikke handler med andre lande.
Læs mere om Lukket økonomi
Løbende poster Løbende poster ? er de poster som kommer af handel med varer og tjenesteydelser med udlandet. Løbende poster er et udtryk som bruges til at beskrive varehandlen med udlandet, dvs. en samlet betegnelse for løbende udgifter ved import og løbende indtægter v
Læs mere om Løbende poster
Løbetid En løbetid er en betegnelse for det antal år en låntager har til at tilbagebetale et givent lån.
Læs mere om Løbetid
Løfteparagraffen Løfteparagraffen er en overenskomstbestemmelse, som giver medarbejdere, der er på mindsteløn, adgang til, ved individuelle aftaler, at søge om lønforhøjelse i løbet af den periode, overenskomsten gælder.
Læs mere om Løfteparagraffen
Løn Løn er den betaling en person får for udførelsen af et stykke arbejde.
Læs mere om Løn
Løn-pris spiral Løn-pris spiralen er en betegnelse, man bruger om det sammenspil, der kan forekomme mellem lønudviklingen og prisudviklingen.
Læs mere om Løn-pris spiral
Lønglidning Man taler om lønglidning, når en del af en lønstigning ikke bunder i en lønstigning på baggrund af overenskomster.
Læs mere om Lønglidning
Lønindeholdelse Lønindeholdelse betyder f.eks. at arbejdsgivere kan blive pålagt at tilbageholde løn, provision og andet arbejdsvederlag til dækning af ansattes restancer til det offentlige.
Læs mere om Lønindeholdelse
Løninflation Løninflation er den generelle og vedvarende stigning i lønningers størrelser over en given periode.
Læs mere om Løninflation
Lønkonto Lønkontoen er en bankkonto hvor din løn bliver sat ind.
Læs mere om Lønkonto
Lønkvote Lønkvote er en betegnelse, som man bruger om andelen af lønudgifterne af bruttoværditilvæksten.
Læs mere om Lønkvote
Lønmodtagerfradrag Lønmodtagerfradrag er når ansatte får fradrag for erhvervsmæssige udgifter f.eks. telefonudgifter, faglitteratur, udgifter til arbejdsværelse i hjemmet mv. i forbindelse med deres arbejde for virksomheden hvor de er ansat.
Læs mere om Lønmodtagerfradrag
Lønmodtagernes dyrtidsfond Lønmodtagernes Dyrtidsfond er en fond, der har som mål at forvalte de midler, som kommer fra de indbetalinger, staten foretog af indefrosne dyrtidsportioner fra 1977 - 1979. Lønmodtagernes Dyrtidsfond blev stiftet i 1980.
Læs mere om Lønmodtagernes dyrtidsfond
Lønmodtagernes garantifond Lønmodtagernes Garantifond er en fond, der udbetaler løn, som medarbejdere har til gode, såfremt firmaet går konkurs, bliver likvideret eller bliver nedlagt. Lønmodtagernes Garantifond blev oprettet i 1972.
Læs mere om Lønmodtagernes garantifond
Lønning Lønning er den mængde penge en virksomhed betaler ansatte for deres arbejdskraft.
Læs mere om Lønning
Lønningsregnskab Lønningsregnskab er en virksomheds regnskab med, hvor meget den udbetaler i løn og hvor meget virksomheden trækker i AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat, og hvordan disse beløb er beregnet.
Læs mere om Lønningsregnskab
Lønpakke En lønpakke er det samlede sæt af aflønningsformer, som en given virksomhed giver til en medarbejder. Lønpakken kan indeholde penge, aktier, obligationer, ekstra fridage eller andre typer vederlag.
Læs mere om Lønpakke
Lønsom En investering/virksomhed er lønsom, hvis indtjeningen overstiger omkostningerne.
Læs mere om Lønsom
Lønstruktur En lønstruktur er en oversigt over herskende lønsatster for forskellige grupper ansatte. Det kan eksempelvis være grupper inden for en uddannelse eller et bestemt geografisk område.
Læs mere om Lønstruktur
Løntrin Løntrin beskriver opdelingen af lønniveauer. Løntrin bruges bla. til at regulere lønstigninger i forhold til anciennitet indenfor det offentlige lønsystem.
Læs mere om Løntrin
Løsøre Indbo og genstande, der kan flyttes, f.eks. møbler, tæpper og gardiner.
Læs mere om Løsøre
Løsørepantebrev Løsørepantebrev er et pantebrev der er tinglyst med pant i løsøre. Løsøre kan f.eks. være en båd, kunst, smykker, sølvtøj mv.
Læs mere om Løsørepantebrev
Lån Et lån er et tilsagn om i en vis periode at kunne disponere over penge eller genstande tilhørende en anden person eller virksomhed.
Læs mere om Lån
Lån og spar bank Lån & Spar Bank - en bank for private. Lån & Spar Bank A/S, grundlagt 1880 som Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd, er en dansk bank, der udelukkende tilbyder finansielle serviceydelser til private.
Læs mere om Lån og spar bank
Låneaftale En låneaftale er en aftale om optagelse af et givent lån imellem to eller flere parter. En låneaftale indeholder beløb og vilkår for lånet gennem lånets løbetid.
Læs mere om Låneaftale
Lånebetingelser Lånebetingelser er de betingelser der skal være opfyldt før et givent lånet kan udbetales. Lånebetingelserne er angivet i et lånetilbud.
Læs mere om Lånebetingelser
Lånegrænse Lånegrænsen for realkreditlån jf. realkreditloven er 80% for helårsboliger og 60% for fritidshuse. Eksempel: Er din helårsbolig vurderet af et realkreditinstitut til 1.000.000 kr. kan du optage et realkreditlån på 800.000 kr.
Læs mere om Lånegrænse
Låneomlægning Låneomlægning er når et lån omlægges (udskiftes) med et andet lån. F.eks. hvis et realkreditlån til 4% i rente udskiftes med et andet realkreditlån til 5% i rente.
Læs mere om Låneomlægning
Lånerente Lånerenten er prisen for lånet og er den pris en låntager må betale tredjemand for at have lånet/pengene til sin rådighed. Lånerenten varierer med løbetid, risiko ved lånet osv.
Læs mere om Lånerente
Lånetilbud Et lånetilbud er et tilbud på et lån. På lånetilbuddet fremgår lånetype, løbetid og rente. På lånetilbuddet fremgår de vilkår og betingelser der er, for at lånet kan udbetales. Et lånetilbud på f.eks. et realkreditlån er typisk gældende i 6 måneder.
Læs mere om Lånetilbud
Lånservice Visse realkreditinstitutter har en lånservice med gratis overvågning af realkreditlån med henblik på vurdering af, om omlægning er relevant. Dog skal disse lånservices tages med et gran salt, da realkreditinstitutterne aldrig ville anbefale en konkurrent.
Læs mere om Lånservice
M
Makroøkonomi Makroøkonomi er studiet af de overordnede linjer i samfundsøkonomien. Typisk består dette i, at økonomiens aktører inddeles i grupper, og der opbygges en model af interaktionen imellem disse.
Læs mere om Makroøkonomi
Makroøkonomiske modeller Makroøkonomiske modeller er modeller, som består af et sæt ligninger, som tegner et billede af den økonomiske sammenhæng.
Læs mere om Makroøkonomiske modeller
Maksimal udjævningsprocent Den maksimale udjævningsprocent er en metode, som man bruger til at beskrive fordelingen af den personlige indkomst med.
Læs mere om Maksimal udjævningsprocent
Maksimalpris Maksimalprisen er den pris, som myndighederne fastsætter og som det ikke er lovligt at overskride - ej heller selvom forhold på markedet indvarsler det.
Læs mere om Maksimalpris
Malthus befolkningsfælde Mathus befolkningsfælde er en teori, der forklarer sammenhængen mellem vækst i økonomi og vækst i befolkningsantallet.
Læs mere om Malthus befolkningsfælde
Mammon Mammon er et bibelsk ord som bruges om jordisk gods eller om en tankegang som sætter materiel rigdom højt.
Læs mere om Mammon
Margin call Ved shorthandel skal du stille sikkerhed, som svarer til en del af de shortede aktiers markedsværdi. Hvis ikke det opfyldes, får du et margin call og skal indsætte flere penge. Hvis ikke, købes aktierne tilbage til aktuel kurs og din shortposition lukkes.
Læs mere om Margin call
Marginal forbrugskvote Den marginale forbrugskvote handler om de forandringer, der sker i husholdningens konsum som del af en ændring i den indkomst, man har adgang til.
Læs mere om Marginal forbrugskvote
Marginal importkvote Man taler om den marginale importkvote i forbindelse med det forhold, der er mellem den ændring der sker årligt mellem værdien af importen og bruttofaktorindkomsten. Jo højere kvote jo mere følsom er importen for ændringer.
Læs mere om Marginal importkvote
Marginal opsparing Den marginale opsparing handler om forandringer i en husholdnings opsparing som en del af en ændring i den indkomst, husholdningen ellers har adgang til.
Læs mere om Marginal opsparing
Marginalhandel Marginalhandel betyder køb af værdipapirer. I forbindelse med købet af værdipapirer betaler køberen kun en del af prisen og låner herefter resten af den, som formidler salget af værdipapirerne.
Læs mere om Marginalhandel
Marginalindkomst Marginalindkomsten er den forøgelse i indkomsten den enkelte skatteyder får ud af en ændring i sine forhold, f.eks. overarbejde, lønforhøjelse, skattelettelser mm.
Læs mere om Marginalindkomst
Marginalskat Marginalskat er et udtryk for den samlede skat, der betales ved den højeste sats. Marginalskatten udtrykkes ofte som "Skatten på den sidst tjente krone".
Læs mere om Marginalskat
Margingaranti Margingaranti bruges ved låneomlægning. En garanti fra et pengeinstitut for at et pantebrev vil blive tinglyst uden retsanmærkninger. Garantien dækker principielt forskellen mellem det gamle og det nye lån.
Læs mere om Margingaranti
Markeds-clearing Markeds-clearing er den tilpasning af pris og forholdende på mængdemarkedet, så den efterspørgsel og det udbud, man ønsker, bliver ens og derved skaber ligevægt.
Læs mere om Markeds-clearing
Markedsboble En markedsboble, en økonomisk boble, også kaldet en spekulationsboble, en prisboble, finansboble eller spekulativ mani, er handel i store volumener til priser som er betydeligt ude af trit med de indre værdier.
Læs mere om Markedsboble
Markedsdybde Det antal købere og sælgere - og antal aktier - der er ved forskellige kurser.
Læs mere om Markedsdybde
Markedsformer Markedsformer er den dannelse af priser på tjenester og varer, som sker på markedet for bestemte produkter.
Læs mere om Markedsformer
Markedsføring Markedsføring eller marketing er en bred betegnelse for alle de aktiviteter, en virksomhed kan foretage sig for at fremme afsætningen af en idé, et produkt eller en serviceydelse.
Læs mere om Markedsføring
Markedsportefølje Markedsportefølje er i børsregi at have et bredt udsnit af aktier fra ét bestemt marked i sin portefølje f.eks. industri.
Læs mere om Markedsportefølje
Markedsrente Markedsrenten er renten som er gældende på det frie marked dvs. her og nu. Markedsrenten svinger sammen med nationalbankens rente.
Læs mere om Markedsrente
Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de finansielle markeder. Dette kan være ændringer i valutakurser, rentesatser, aktiekurser mv.
Læs mere om Markedsrisiko
Markedsstyrke Markedsstyrke handler om, i hvor høj grad køber eller sælger har mulighed for at påvirke prisen på markedet.
Læs mere om Markedsstyrke
Markedstilpasning Når der sker ændringer i priser og mængder grundet forandringer i udbud og efterspørgsel, taler man om markedstilpasning.
Læs mere om Markedstilpasning
Markedsværdi Et selskabs markedsværdi er antallet af aktier ganget med den aktuelle kurs.
Læs mere om Markedsværdi
Markedsøkonomi Markedsøkonomi er en betegnelse, som man bruger om samfund, hvor det er besluttet, at man baserer sig på et system med markeder til at fordele ressourcerne med.
Læs mere om Markedsøkonomi
Market maker En market maker er en handler, som hele tiden noterer både sælgerkurser og køberkurser. De noterede kurser er market makeren herefter parat til at handle til.
Læs mere om Market maker
Martingalemål Martingalemål er et mål, der kan bestemme forhåbningen til samtlige fremtidige tilbagediskkonterede afkast af.
Læs mere om Martingalemål
Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er bogført værdi af virksomhedens materielle kapacitetsgrundlag.
Læs mere om Materielle anlægsaktiver
Matrikelnummer Et matrikelnummer er en ejendoms "cpr-nummer". De fleste faste ejendomme i Danmark har eget matrikelnummer, hvilket kan ses i tingbogen. Typisk består et matrikelnummer af tal, bogstaver og et ejerlav.
Læs mere om Matrikelnummer
Maverick Maverick er en betegnelse, man bruger om en værdi i en datamængde, som er så afvigende, at værdien må anses som værende en fejl.
Læs mere om Maverick
Medarbejderaktie En medarbejderaktie er en aktie, der er udstedt af et aktieselskab som led i en udbyttedelingsordning for medarbejderne eller tillæg til aflønning af de ansatte. For medarbejderaktier gælder der særlige beskatningsregler.
Læs mere om Medarbejderaktie
Medarbejderobligation Medarbejderobligationer giver medarbejderne en stor skattefordel mod at de låner op til 10% af deres løn til arbejdsgiveren i fem år. Arbejdsgiveren trækker løbende en procentdel af medarbejderens løn, inden denne beskattes.
Læs mere om Medarbejderobligation
Medium term note Et medium term note er et et værdipapir, der har en længere løbetid end commercial paper. Medium term notes bliver almindeligvis udstedt i mindre dele under et låneprogram, som er aftalt med et bestemt antal pengeinstitutter.
Læs mere om Medium term note
Mellemskat Mellemskat er den skattesats der gælder for mellemindkomstgruppen i Danmark. Fra årsskiftet til 2009 bortfaldt mellemskatten for alle danskere, der havde en personlig indkomst under 347.200 kroner.
Læs mere om Mellemskat
Menu-cost Menu-cost er de omkostninger, som hænger sammen med ændringerne i priser. Det kan eksempelvis være i varekataloger, der skal genoptrykkes med nye priser.
Læs mere om Menu-cost
Merafkast Hvis en afdeling har givet et højere afkast end sit benchmark eller sammenligningsgrundlag er der opnået et merafkast.
Læs mere om Merafkast
Merindtægt En merindtægt er betegnelsen for den del af en indtægt som overstiger den forventede indtægt.
Læs mere om Merindtægt
Merværdi Merværdien kendes fra marxismen og bruges om den forskel, der er mellem bytteværdien hos arbejdskraften og brugsværdien.
Læs mere om Merværdi
Mestbegunstigelsesprincippet Mestbegunstigelsesprincippet er et princip, som man bruger, hvis to lande bliver enige om, at det ene land o forbindelse med told, skal have samme behandling som det andet lands mest begunstigede handelspartner.
Læs mere om Mestbegunstigelsesprincippet
Mezzanin finansiering Mezzinan finansiering er en finansieringsrunde til et nystartet firma, som på mange måder er klar til børsen, men dog ikke introduceret endnu.
Læs mere om Mezzanin finansiering
Midlertidig dumping Når udenlandske producenter sælger en vare så billigt, at indenlandske producenter bliver fordrevet fra markedet og de udenlandske producenter herefter igen hæver prisen, taler man om midlertidig dumping.
Læs mere om Midlertidig dumping
Mifid MiFID er en forkortelse af Markets in Financial Instruments Directive.
Læs mere om Mifid
Mikroøkonomi Mikroøkonomien er den del af den økonomiske teori, som arbejder med de "små" elementer i en økonomi. Ofte vil det være arbejde med den enkelte husholdning eller det enkelte firma.
Læs mere om Mikroøkonomi
Mills kriterie Mills kriterie er et kriterie for, hvornår en infant-industri bør støttes overfor konkurrence fra udlandet.
Læs mere om Mills kriterie
Mindsterente Mindsterenten beregnes som gennemsnittet af effektive renter på udvalgte obligationer. Mindsterenten beregnes af Københavns Fondsbørs hvert halve år d. 1. januar og d. 1. juli.
Læs mere om Mindsterente
Mini-max-bond Mini-max-bond er et lån, der er variabelt forrentet med maksimum- og minimumrente.
Læs mere om Mini-max-bond
Minimal effektiv produktionsstørrelse Minimal effektiv produktionsstørrelse er den produktionsstørrelse, som er nødvendig for, at et firma kan skabe så lave gennemsnitsomkostninger pr. enhed som muligt.
Læs mere om Minimal effektiv produktionsstørrelse
Minimalpriser Minimalpriser er priser, som myndighederne fastlægger over den pris, der ellers ville være, såfremt udbud og efterspørgsel var gældende for prisen.
Læs mere om Minimalpriser
Minimumkurtage Minimumkurtage er det beløb som en investor ved gennemførsel af en handel skal betale i kurtage til en børsmægler.
Læs mere om Minimumkurtage
Mixlån Mixlån er en almen amortisationsform, der er sat sammen af flere forskellige former for lån.
Læs mere om Mixlån
Moderaktie En moderaktie er de oprindelige aktier i et selskab, når der udstedes nye aktier på baggrund af selskabets oprindelige kapital.
Læs mere om Moderaktie
Modificeret skattetryk Et modificeret skattetryk bliver beskrevet som den tilgængelige offentlige bruttoindkomst i forhold til den tilgængelige bruttonationalindkomst i markedspriser.
Læs mere om Modificeret skattetryk
Modificeret varighed Modificeret varighed er et begreb, som man bruger i forbindelse med risikomål ved obligationer.
Læs mere om Modificeret varighed
Modpartsrisiko Modpartsrisiko er risikoen for, at modparten i en aftale ikke kan overholde det, som der er aftalt. F.eks. en finansiel aftale, hvor et udlån til modparten ikke kan betales tilbage pga. modpartens konkurs.
Læs mere om Modpartsrisiko
Moff MOFF er en forkortelse for Multible Option Financing Facility. MOFF er en aftale om finansiering lavet mellem bank og låner. I aftalen er der flere indlagte muligheder, der gør at aftalen er fleksibel, så låner altid kan vælge den mest økonomiske løsning.
Læs mere om Moff
Momentum-investering En strategi, hvor investor kun køber de mest populære og omtalte papirer. Filosofien er, at de vil stige endnu mere end de øvrige aktier.
Læs mere om Momentum-investering
Moms Moms er en forkortelse af Meromsætningsafgift. Momsen er en skat, der opkræves og afregnes af den sælgende virksomhed (af varer og ydelser). Den momspligtige virksomhed (sælgeren) afregner momsen til den offentlige myndighed.
Læs mere om Moms
Momsafregning Momsafregning beskriver det forhold, at efter udløbet af hver momsperiode, skal Told & Skat afregnes forskellen mellem salgsmoms, som virksomheden har afkrævet sine kunder, og købsmoms, som den selv er blevet afkrævet af sine leverandører.
Læs mere om Momsafregning
Momsbidrag Momsbidrag er et bidrag, som hvert medlem af EU skal betale til EU. Momsbidraget kan dog maks være på 1,4 % af momsberegningsgrundlaget.
Læs mere om Momsbidrag
Momsfritagelse Momsfritagelse er en undtagelse fra reglen om, at virksomheder skal beregnes og opkræves moms af de varer og tjenesteydelser de sælger. Eksempelvis Momsfritages former for velgørenhed og almennytte.
Læs mere om Momsfritagelse
Momsgrundlag Momsgrundlaget er det grundlag hvorpå momsen beregnes. Momsgrundlaget udregnes ved at tage varens eller ydelsens salgspris inklusive alle omkostninger.
Læs mere om Momsgrundlag
Momspligtig Selvstændige virksomheder i Danmark, er momspligtige. Momspligten betyder at virksomhederne skal afregne moms til den danske stat af virksomhedens omsætning.
Læs mere om Momspligtig
Momssats Momssats er den procentdel af en momspligtig vares eller ydelses salgspris, der skal opkræves i merværdiafgift ved salget.
Læs mere om Momssats
Momstilsvar Momstilsvar er det beløb, der afregnes med Told & Skat ved momsafregning.
Læs mere om Momstilsvar
Mona MONA er en økonomisk kvartalsmodel, som Nationalbanken har lavet.
Læs mere om Mona
Monetarisme Monetarismen er en teori inden for økonomi, som opstod som en modreaktion mod keynesianismen.
Læs mere om Monetarisme
Monetær union En monetær union er betegnelsen for en gruppe af lande, der har et fælles pengevæsen. EU er således en monetær union.
Læs mere om Monetær union
Monopol Når man taler om, at der er monopol på noget, betyder det, at der kun er én udbyder af en vare eller tjeneste. DR havde således monopol på tv, før TV2 fik det brudt og kom på markedet som en konkurrent til DR.
Læs mere om Monopol
Monopolstyrke Man taler om monopolstyrke i forbindelse med graden af styrke, som en sælger har til at holde salgsprisen højere end grænseomkostningerne.
Læs mere om Monopolstyrke
Monopson Monopson er det, man kalder et marked, som er karakteriseret ved, at der er mange udbydere, men kun en enkelt køber.
Læs mere om Monopson
Morarente Morarente er et ekstra beløb, som en skyldner skal betale til kreditor som straf for at det lånte beløb betales for sent.
Læs mere om Morarente
Morningstar Et internationalt anerkendt analyseinstitut,der fokuserer på investeringsforeninger.
Læs mere om Morningstar
Mortgage backed securities Mortgaged Backed Securities er realkreditobligationer, hvor debitors betalinger bliver sendt videre til kreditoren.
Læs mere om Mortgage backed securities
Msci MSCI er forkortelsen for Morgan Stanley Capital International. MSCI er et af de mest anvendte benchmarks for udviklingen i den globale økonomi.
Læs mere om Msci
Multi-currency lån Et multi-currency lån er et lån, der eksempelvis er optaget på eurovalutamarkedet og som gør det muligt for låneren at omlægge lånet fra en valuta til en anden.
Læs mere om Multi-currency lån
Multikollinaritet Multikollinaritet er et udtryk, man bruger inden for økonometri. Man bruger det når en eller flere variable i en regressionsligning er harmonerer indbyrdes.
Læs mere om Multikollinaritet
Multilateralisme Multilateralisme er handelsaftaler lavet internationalt, og som er påvirket af aftaler mange lande imellem ude at der foregår diskrimination mellem aftalelandene.
Læs mere om Multilateralisme
Multimedieskat Stilles telefoni, internetforbindelse og/eller computer til rådighed for en ansat, med mulighed for at anvende disse privat, skal den ansatte betale multimedieskat af 3.000 kr. (2010) om året.
Læs mere om Multimedieskat
Multiplikation Multiplikation (at gange) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Metoden er et specialtilfælde af addition, nemlig omfattende de situationer, hvor man lægger flere tal af samme størrelse sammen.
Læs mere om Multiplikation
Multiplikator En multiplikator beskriver den sammenhæng, der er mellem en forøgelse af indkomsten og den senere ændring i den aggregerede efterspørgsel.
Læs mere om Multiplikator
Multiplikatoreffekt Multiplikatoreffekt beskriver konsekvenser af en vækstfremmende politik. Eksempelvis, hvis antallet af beskæftigede i den offentlige sektor vokser, vil det kunne have en afledt effekt i form af øget efterspørgsel i den private sektor. Ordet anvendes i fo
Læs mere om Multiplikatoreffekt
Mutual funds Den amerikanske betegnelse for investeringsforeninger mv. I Storbritannien hedder investeringsforeninger unit trusts.
Læs mere om Mutual funds
Myoptisk adfærd Myoptisk adfærd er en adfærd, hvor man kun tager højde for det, der kan ske i den nærmeste fremtid, når man skal tage en beslutning. Myoptisk adfærd er især kendt fra spørgsmål vedr. pension, hvor der ikke afsættes midler til pension.
Læs mere om Myoptisk adfærd
Mængdeindeks Mængdeindeks er et indeks, der ser på udviklingen i de mængder, der er brugt. Målet med mængdeindekset er at angive, hvor meget af de samlede omkostninger, der kan pege tilbage på udviklingen i priserne og mængderne.
Læs mere om Mængdeindeks
Mætningspunkt Et mætningspunkt er det niveau af forbrug, hvor det enkelte menneske har et marginalt nytteforbrug på 0 i forbindelse med forbrug af et gode.
Læs mere om Mætningspunkt
Møntunion En møntunion er en aftale lavet mellem to eller flere lande o, at deres møntfod kan bruges og omsættes til en fast kurs i de enkelte lande. Et eksempel på en møntunion er Danmark og Færøerne.
Læs mere om Møntunion
Målkonflikt En målkonflikt er en konflikt mellem målsætninger vedr. økonomi.
Læs mere om Målkonflikt
N
Naic NAIC er forkortelsen for National Association of Investors Corporation. NAIC svarer til Dansk Aktionærforening og er den amerikanske aktionærforening.
Læs mere om Naic
Nairu NAIRU er en forkortelse for Non-Accelelerating Inflation Rate of Unemployment, dvs. det er det laveste niveau, som ledigheden kan have uden at inflationen stiger som konsekvens heraf.
Læs mere om Nairu
Nasdaq En amerikansk børs og et aktieindeks, hvor 70 procent af aktierne er teknologiaktier inden for computerindustri og telekommunikation.
Læs mere om Nasdaq
Nationalbanken Nationalbanken eller Danmarks Nationalbank er en selvejende institution, der fungerer som statens og pengeinstittutternes bank. Nationalbankens aktiviteter og ansvar er underlagt "Lov om Danmarks Nationalbank".
Læs mere om Nationalbanken
Nationalbehandlingsprincippet Nationalbehandlingsprincippet er et princip, som bliver brugt i internationale handelssamarbejder. Det kan eksempelvis være handelssamarbejder i EU eller WTO.
Læs mere om Nationalbehandlingsprincippet
Nationalindkomst Betegnelsen nationalindkomst er en alment brugt betegnelse om den samlede værditilvækst eller indkomst i et samfund.
Læs mere om Nationalindkomst
Nationalisering Nationalisering betyder at det offentlige overtager en tidligere kommerciel virksomhed eller hele brancher. Der vil som oftest være tale om, at det er staten, der overtager den pågældende virksomhed, men det kan også være en kommune.
Læs mere om Nationalisering
Nationalregnskabet Nationalregnskabet er det regnskab, som viser resultaterne af den samlede aktivitet af økonomisk karakter, som finder sted i et samfund i løbet af en bestemt periode.
Læs mere om Nationalregnskabet
Naturalier Naturalier er ydelser, som leveres i form af produkter. Det kan være arbejdskraft, fødevarer, tømmer, brænde, stenmaterialer og meget mere, der leveres direkte af producenten. Man taler om en naturalieøkonomi, når handel og betaling i øvrigt foregår ved u
Læs mere om Naturalier
Naturalieøkonomi Man taler om en naturalieøkonomi, når handel og betaling foregår ved udveksling af naturalier.Naturalier er en samlebetegnelse for ydelser, som leveres i form af produkter. Det kan være arbejdskraft, fødevarer, tømmer, brænde, stenmaterialer eller andre
Læs mere om Naturalieøkonomi
Naturalindkomst Naturalindkomst er en indkomst, der ikke består af penge. Naturalindkomst vil ofte være landmandens afgrøder, som betyder, at han ikke skal ud at købe disse.
Læs mere om Naturalindkomst
Naturlig løn Naturlig løn er et udtryk, der stammer fra økonomen David Ricardo. Ricardo mente, at den naturlige løn, var den løn, som ville holde arbejderne på et eksistensminimum, dvs. at arbejderne ville kunne forsørge deres familie på et vedvarende niveau.
Læs mere om Naturlig løn
Nedbringelse Nedbringelse er betegnelsen for en delvis indfrielse eller tilbagebetaling af et lån. Et lån nedbringes hver termin med det afdrag, der skal indbetales. Mange lån kan ydermere nedbringes ved indbetaling af ekstraordinære afdrag.
Læs mere om Nedbringelse
Nederlandske gylden Gylden er en gammel møntenhed brugt i Holland siden 1279 og frem til 1999 hvor Gylden blev erstattet af euroen.
Læs mere om Nederlandske gylden
Nedkonvertering Man taler om nedkonvertering i situationer, hvor låner indfrier lån med høj forrentning til pari. Ofte vil det ske efter et fald i renten.
Læs mere om Nedkonvertering
Nedskrivning Nedskrivning kan være en nedregulering af et aktiv, som er blevet lavere end bogført af uforudsete omstændigheder, der ikke kan antages blot at være forbigående.
Læs mere om Nedskrivning
Nedskrivning på udlån For udlån, hvor der forventes et tab. altså at der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, skal pengeinstituttet nedskrive udlånet til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, herunder realisation af sikkerheder.
Læs mere om Nedskrivning på udlån
Nedsparing Nedsparing betyder, at du bruger af din opsparing. Opsparingen kan være et kontant opsparet beløb eller friværdien i din bolig.
Læs mere om Nedsparing
Nedsparingslån Nedsparingslån, realkredit- eller bankbaseret ordning for ejere af fast ejendom, som betyder, at man uden en traditionel omlægning af prioritetslån og uden en forhøjelse af ydelserne herpå kan få en del af boligens friværdi udbetalt kontant eller som måne
Læs mere om Nedsparingslån
Negativ Negativ er når noget har en værdi der er mindre end nul.
Læs mere om Negativ
Negativ amortisation Negativ amortisation betyder, at en gæld fortsat vokser, selvom om låner betaler af på gælden.
Læs mere om Negativ amortisation
Negativ indkomstskat Negativ indkomstskat er en betegnelse, man bruger, når staten udbetaler et beløb til mennesker, der har en negativ skattepligtig indkomst efter fastlagte regler.
Læs mere om Negativ indkomstskat
Negativ pledge En negativ pledge er en bestemmelse i en lånekontrakt. Herefter afskriver låneren sig retten til fremover at give ældre og nyere gæld en fortrinsstilling f.eks. som pant.
Læs mere om Negativ pledge
Neoklassikere Neoklassikere er en betegnelse, man bruger om en række økonomer, der var kendte i slutningen af 18-tallet og ca. frem til 1930'erne. Neoklassikerne interesserede sig primært for mikroøkonomien.
Læs mere om Neoklassikere
Netbank Netbank er betegnelsen for banktjenester som kan bruges via internet. De fleste pengeinstitutter i Danmark tilbyder netbank-løsninger til kunderne i dag.
Læs mere om Netbank
Netto Netto er en betegnelse for en mængde med fradrag for noget. Eksempelvis som boligejer er nettoydelsen den ydelse der skal betales efter SKAT.
Læs mere om Netto
Nettofaktorindkomst Nettofaktorindkomst er det, man får når bruttonationalindkomsten er blevet rettet for afskrivninger.
Læs mere om Nettofaktorindkomst
Nettoformue Nettoformuen beregnes ved at tage boligformuen, den finansielle formue og pensionsformuen fratrukket hele gælden
Læs mere om Nettoformue
Nettogæld til udlandet Nettogæld til udlandet er den forskel, der er mellem Danmarks gæld til udlandet og vores tilgodehavender i udlandet.
Læs mere om Nettogæld til udlandet
Nettoinvesteringer Nettoinvesteringer er den del af investeringerne i en bestemt periode, som overstiger nedskrivningerne i selv samme periode af det kapitalapparat, der findes.
Læs mere om Nettoinvesteringer
Nettokapitalindkomst Nettokapitalindkomst er nettobeløbet af en persons eller virksomheds kapitalindkomst
Læs mere om Nettokapitalindkomst
Nettokasseunderskud Nettokasseunderskud er en betegnelse, som man bruger for bruttokasseunderskuddet minus afdragene på indenlandsk og udenlandsk gæld til staten.
Læs mere om Nettokasseunderskud
Nettonutidsværdirente Nettonutidsværdirenten bruges til beregningen af hvor mange penge man skal lægge til side idag, for at betale en given ydelse i fremtiden. Der tages højde for inflation, skat og alternativ forrentning.
Læs mere om Nettonutidsværdirente
Nettooverskud Nettooverskud er et udtryk for en virksomheds lønsomhed, efter alle drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter i virksomheden. Endvidere et udtryk for forskellen mellem en virksomheds indtægter og omkostninger i en afgrænset periode.
Læs mere om Nettooverskud
Nettopengestrøm Nettopengestrøm er pengestrømme fra driften fratrukket pengestrømme til investeringer tillagt pengestrømme fra finansieringsaktiviteter og fratrukket udbytter.
Læs mere om Nettopengestrøm
Nettoprisindeks Nettoprisindekset har som mål at belyse den udvikling, der sker i priser uden afgifter og med pristilskud for alle tjenester og varer, som er en del af det private forbrug.
Læs mere om Nettoprisindeks
Nettoprovenu Nettoprovenuet er pantebrevets hovedstol fratrukket alle omkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. Nettoprovenuet er det beløb, der udbetales ved afregning af lånet.
Læs mere om Nettoprovenu
Nettorente Nettorenter er enten nettorenteindtægter eller nettorenteomkostninger - det kommer an på i hvilken forbindelse nettorenten optræder.
Læs mere om Nettorente
Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt er betegnelsen for en situation, hvor renteindtægterne er større end renteomkostningerne.
Læs mere om Nettorenteindtægt
Nettoresultat Nettoresultat er et selskabs overskud efter skat.
Læs mere om Nettoresultat
Nettoudbetaling En nettoudbetaling er en virksomheds nettoomkostning, der består af en given udbetaling fratrukket eventuelle indbetalinger eller fradrag.
Læs mere om Nettoudbetaling
Nettovalutapengestrøm Nettovalutapengestrøm er enten en positiv eller negativ pengestrøm. Nettovalutapengestrømmen udspringer af valutaændringer. Den samlede pengestrømseffekt fra placering i en eller flere valutaer giver virksomhedens nettopengestrøm for en given periode
Læs mere om Nettovalutapengestrøm
Nettoydelse Nettoydelsen er det, det koster at eje et hus, efter man har betalt sin skat.
Læs mere om Nettoydelse
Neutraliseret konkurrence Neutraliseret konkurrence er konkurrence, som er karakteristisk ved, at et markeds firmaer samarbejder og derved undgår uenigheder og priskrige m.m.
Læs mere om Neutraliseret konkurrence
Neutralvægt Betegnelse, når en porteføljeforvalter forventer at f.eks. aktien eller landet følger markedet og derfor har en neutral holdning til køb eller salg.
Læs mere om Neutralvægt
New NEW er en forkortelse for Net Economic Welfare. NEW er et mål for velfærd, som hvert land har.
Læs mere om New
Nib NIB er en forkortelse for Den Nordiske Investeringsbank. NIB har som mål at låne penge ud til investeringsprojekter samt eksport. Begge dele skal have en speciel interesse for Norden. NIB blev stiftet i 1976.
Læs mere om Nib
Noise-trader Noise-Trader er en betegnelse, som man bruger om en agent, der agerer på baggrund af ukorrekte oplysninger eller på baggrund af en model, der ikke er rigtig for økonomien.
Læs mere om Noise-trader
Nominallån Nominallån er lån, der ikke kan indekseres. Kan være både med fast og variabel rente.
Læs mere om Nominallån
Nominel indkomst Nominel indkomst er vores indkomst gjort op i kroner og øre.
Læs mere om Nominel indkomst
Nominel rente Den pålydende rente, der står på obligationer.
Læs mere om Nominel rente
Nominiel protection coeffcients Nominiel Protection Coefficients er et mål, som man bruger til at bedømme landbrugsstøtten.
Læs mere om Nominiel protection coeffcients
Non-progressiv sektor En non-progressiv sektor er en sektor, der inden for økonomi, er karakteristisk ved, at der ingen eller kun er meget få stigninger i produktiviteten.
Læs mere om Non-progressiv sektor
Nordea Nordea - en af Nordens førende finanskoncerner. Nordea er en af de førende finanskoncerner i Norden og Østersøregionen med hovedsæde på Christiansbro lige ud til Københavns kanal.
Læs mere om Nordea
Normal-profit Normal-profit er den laveste profit, som et firma skal have for at overleve.
Læs mere om Normal-profit
Normativistiske teorier Normativistiske teorier er teorier, hvori man undersøger, hvordan økonomien burde være.
Læs mere om Normativistiske teorier
Noter Noter i økonomisk henseende er uddybende information til regnskabets enkelte poster.
Læs mere om Noter
Notering Notering bliver brugt som begreb vedr. fastsættelse af pris eller kurser.
Læs mere om Notering
Nulkuponlån nulkuponlån er lån, hvor man ikke betaler renter gennem lånets løbetid. Udgifter til lånet vil derfor alene være kurstab grundet underkurs ved optagelsen af lånet.
Læs mere om Nulkuponlån
Nulkuponobligation Nulkuponobligationer er obligationer, som ikke bærer nogen renter, men istedet får afkast i form af en kursgevinst.
Læs mere om Nulkuponobligation
Numéraire Numéraire er en fast standard, regneenhed eller et udgangspunkt, som man bruger til at sammenligne værdien af forskellige goder.
Læs mere om Numéraire
Numerisk værdi Numerisk værdi betyder en talværdi uden hensyn til fortegn.
Læs mere om Numerisk værdi
Nutidsværdi Nutidsværdien viser, hvad værdien af din investering er i år 1. Hvis du f.eks. køber et hus, skal du betale renter af dit lån. Nutidsværdien kan fortælle dig, hvad du skal betale, hvis værdien opgøres i dag.
Læs mere om Nutidsværdi
Nutitdsværdi En nutidsværdi er en værdi, som man anvender til en enkel evaluering af et projekt inden for investering.
Læs mere om Nutitdsværdi
Ny økonomi Begrebet Ny økonomi er opstået i USA som følge af en periode med økonomisk vækst, fremgang inden for beskæftigelse samt lav inflation.
Læs mere om Ny økonomi
Nyklassikere Nyklassikere er betegnelsen for en gruppe af økonomer, der fra 1970'erne ledte efter nye veje i makroøkonomien. Nyklassikerne gjorde dette på baggrund af de klassiske økonomer og monetarismen.
Læs mere om Nyklassikere
Nykredit Nykredit koncernen er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter inden for realkredit, bank, forsikring, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed. Nykredits hovedsæde, Glaskuben, ligger på Kalvebod Brygge på Københavns havnefront.
Læs mere om Nykredit
Nykredit bank Nykredit Bank er primært en internetbank, der især henvender sig til kommende og nuværende boligejere.
Læs mere om Nykredit bank
Nytteteori Nytteteorien er en teori, som man bruger til at forklare husholdningers efterspørgsel på baggrund af den nytteværdi, som er en del af alle typer forbrug.
Læs mere om Nytteteori
Nøgletal Beregninger til analyse af regnskaber og vurdering af selskaber. Nøgletal er blandt andre price/earning og kurs/indre værdi.
Læs mere om Nøgletal
O
Obligation Et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag til køberen (investoren) på bestemte tidspunkter.
Læs mere om Obligation
Obligation fonciére Obligation Fonciére er obligationer, som er blevet udstedt af Frankrig og hvor lånene er blevet sikret af realkreditlån eller lån, der er ydet til det offentlige.
Læs mere om Obligation fonciére
Obligationer Obligationer er en artsbetegnelse for en type værdipapir. Normalt anses obligationer for at være væsentlig mere sikre at investere i end eksempelvis aktier.
Læs mere om Obligationer
Obligationsbeholdning Obligationsbeholdning er det antal obligationer målt i penge, en virksomhed eller person er i besiddelse af.
Læs mere om Obligationsbeholdning
Obligationsejer En obligationsejer er en person eller virksomhed, der ejer en obligation.
Læs mere om Obligationsejer
Obligationsemission Obligationsemissioner foregår enten som en blokemission eller som løbende emission. Blokemission: Udstedelsen sker ved obligationsseriens etablering. Løbende emission: Nye obligationer udstedes i en serie over en åbningsperiode på f.eks. 2 år.
Læs mere om Obligationsemission
Obligationskurs Obligationskursen er prisen for en obligation.
Læs mere om Obligationskurs
Obligationskurser Obligationskurser er udviklingen i handelskursen for en obligation.
Læs mere om Obligationskurser
Obligationslån Optagelse af lån i obligationer, der er frit omsættelige værdipapirer.
Læs mere om Obligationslån
Obligationsrente Obligationsrenten er renten på obligationen. Den kaldes ligeledes kuponrenten, rentefoden eller den pålydende rente.
Læs mere om Obligationsrente
Obligationsrestgæld Obligationsrestgælden er ved kontantlån betegnelsen for restgælden på de bagvedliggende obligationer.
Læs mere om Obligationsrestgæld
Obligationsudsteder En obligationsudsteder er det realkreditinstitut eller den virksomhed, der udsteder obligationer til salg. Som oftest udstedes disse på fondsbørsen. Staten udsteder derimod statsobligationer til salg på fondsbørsen.
Læs mere om Obligationsudsteder
Ocr OCR står for "Optical Character Recognition" Optisk TegnGenkendelse. Det bruges blandt andet til maskinel aflæsning nederst på giroindbetalingskort, som derfor kaldes for OCR-linien.
Læs mere om Ocr
Oecd OECD er en forkortelse for Organization for Economic Cooperation and Development. OECD er en organisation for økonomisk samarbejde samt udvikling. Medlemmerne i OECD er de vestlige lande samt bl.a. USA, Japan og Mexico.
Læs mere om Oecd
Offeromkostning Offeromkostning er et økonomisk begreb, som siger, at omkostning er lig med tabt indtjening.
Læs mere om Offeromkostning
Okuns lov Okuns lov er en lov, der viser sammenhængen mellem forandringer i ledigheden og produktionen.
Læs mere om Okuns lov
Oligopol Oligopol er et marked, som man kan kende på, at der kun er få udbydere, som kan påvirke egen og andre udbyderes afsætning.
Læs mere om Oligopol
Omega Omega er et optionsrisikomål, som viser den valutarisiko, der er, hvis enten sælgeren eller køberen af en option, betaler med en fremmed valuta.
Læs mere om Omega
Omkostninger Omkostninger er værdien af ressourceforbrug til et vist formål, f.eks. afsætning af varer og fremstilling til lager.
Læs mere om Omkostninger
Omkostningsinflation Omkostningsinflation er et begreb, man bruger om prisstigninger, som primært skyldes stigninger i omkostninger til produktion.
Læs mere om Omkostningsinflation
Omkostningsprocent Omkostningsprocent beskriver et pengeinstituts omkostninger målt i procent af indtægter. Eventuelt eksklusivt tab og nedskrivninger på udlån.
Læs mere om Omkostningsprocent
Omprioritering Omprioritering er når indestående lån indfries samtidig med at der optages nye lån. I visse tilfælde vil der i forbindelse med omprioritering kunne ske en forlængelse af løbetiden for de ældre lån. Det er ofte tilfældet i forbindelse med lån køb af bolig.
Læs mere om Omprioritering
Omsætning En omsætning refererer indenfor regnskabsvæsen til en virksomheds salg målt i det enkelte lands valuta.
Læs mere om Omsætning
Omsætningsaktiv Omsætningsaktiver er aktiver, eksempelvis varelagre, råvarebeholdning, tilgodehavender, kontanter og fordringer i øvrigt, hvormed der kan handles.
Læs mere om Omsætningsaktiv
Omsætningsvarer Omsætningsvarer er råvarer og hjælpematerialer til egen produktion. Omsætningsvarer kan også være handelsvarer til videresalg.
Læs mere om Omsætningsvarer
Omxc20 OMXC20 eller C20-indekset, tidligere KFX-indekset, står for OMX Copenhagen 20 og er et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Omxc20
Omxs30 OMXS30 er et aktieindeks baseret på de 30 mest omsatte aktier på Stockholms Fondsbørs.
Læs mere om Omxs30
One-club politik One-club politik er en økonomisk polititisk form, hvori man kun bruger ét policyinstrument.
Læs mere om One-club politik
Opdragelsestold Opdragelsestold er den told, man indfører i arbejdet med at passe på Infant-industrier, så de får mulighed for at blive konkurrencedygtige over for udenlandske firmaer og markeder.
Læs mere om Opdragelsestold
Opec OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) har 11 medlemslande og dens formål er at koordinere oliepolitikken i medlemslandene, så olieproducenterne sikres fair og stabile priser, stabilt olieudbud.
Læs mere om Opec
Open market operations Open market operations betyder på dansk markedsoperationer. Open marked operations er Nationalbankens handel med værdipapirer med formålet at kunne styre udviklingen på renter og likviditet i den private sektor.
Læs mere om Open market operations
Operationel risiko Operationel risiko beskriver risikoen for tab som skyldes f.eks. nedbrud i it-systemer, juridiske risici, menneskelige fejl, svindel med mere.
Læs mere om Operationel risiko
Opkonvertering Man taler om opkonvertering, når en låner indfrier lavt forrentede lån ved at købe de obligationer, der er udstedt, til en lavere kurs i forhold til det tidspunkt, hvor låner oprindeligt optog lån. Dette sker oftest efter en rentestigning.
Læs mere om Opkonvertering
Opsigelse til termin Lånere, der på baggrund af obligationer, der kan konverteres, har et realkreditlån kan opsige deres lån til kontantindfrielse til den næste termin. Dette kalder man for opsigelse til termin.
Læs mere om Opsigelse til termin
Opsigelsesvarsel Periode, der mindst skal gå fra et lån er opsagt til indfrielse til indfrielse kan ske. For fastforrentede obligationslån og kontantlån er varslet 2 måneder til en termin. Betingelserne fremgår af pantebrevet.
Læs mere om Opsigelsesvarsel
Opskrivning Opskrivning er en opregulering af et aktiv, som er blevet væsentligt og varigt forøget i forhold til den bogførte værdi.
Læs mere om Opskrivning
Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser beskriver værdiforøgelser der er fremkommet ved opskrivning af aktiver, som skal modposteres på en særlig egenkapitalkonto for opskrivningshenlæggelser.
Læs mere om Opskrivningshenlæggelser
Opsparing Opsparing defineres i samfundsøkonomisk sammenhæng som det der er tilbage af den disponible indkomst når forbruget er trukket fra. Privatøkonomisk er det ligeledes overskuddet, der imidlertid indsættes på eksempelvis en opsparingskonto.
Læs mere om Opsparing
Opsparingsparadokset Opsparingsparadokset er en betegnelse man bruger om det forhold, at en forøgelse i lysten til at spare op i de fleste tilfælde ikke viser en forøgelse i den samlede opsparing.
Læs mere om Opsparingsparadokset
Optimalt skattesystem Et optimalt skattesystem er et skattesystem, der prøver at være et efficient skattesystem og på samme tid også prøver at undgå skatter, der er for regressive.
Læs mere om Optimalt skattesystem
Option Med en option køber du retten, men påtager dig ikke forpligtelsen til at handle et værdipapir til en bestemt kurs på en fastsat dato. Optioner er en slags forsikring. Optioner er delt op i call optioner og put optioner, som giver ret til køb og salg.
Læs mere om Option
Optionspræmie En optionspræmie er den pris, som en køber af en option betaler for at få retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge det underliggende aktiv til en fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt.
Læs mere om Optionspræmie
Organisationsgrad En organisationsgrad er det antal mennesker, der er en del arbejdsstyrken, som er med i en fagforening set i forhold til hele den samlede arbejdsstyrke.
Læs mere om Organisationsgrad
Organiseret arbejdsmarked Et organiseret arbejdsmarked er et arbejdsmarked, som har stor tilslutning til arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.
Læs mere om Organiseret arbejdsmarked
Ortodoks finanspolitk Ortodoks finanspolitik er en betegnelse, man bruger om en finanspolitik, hvis mål er at skabe balance i statens/de offentlige udgifter og indtægter i hver periode for budgettet.
Læs mere om Ortodoks finanspolitk
Outperformance option En outperformance option er en form for option, som giver køberen ret til at vælge præcis det underliggende aktiv, som har haft den mest fordelagtige udvikling i en given periode.
Læs mere om Outperformance option
Output Man taler om output om den mængde varer og tjenesteydelser, der kommer som færdige produkter/resultater af en produktionsproces.
Læs mere om Output
Output gab Output gab er en betegnelse, man bruger om den forskel, der er mellem det nuværende niveau for bruttonationalproduktet og det niveau, som er lig fuld udnyttelse af kapaciteten.
Læs mere om Output gab
Outsourcing Outsourcing er et økonomisk begreb. Outsourcing dækker over, at en virksomhed køber varer eller ydelser, den selv har produceret, hos en underleverandør.
Læs mere om Outsourcing
Overbelåning Overbelåning er hvis der i en given ejendom eller anden genstand er gældsforpligtelser, der samlet overstiger ejendommens eller genstandens værdi.
Læs mere om Overbelåning
Overestimeret model Man taler om, at en økonomisk model er overestimeret, hvis antallet af ligninger overgår antallet af endogene variable.
Læs mere om Overestimeret model
Overført overskud Overført overskud er en særlig post i balancen under egenkapitalen. Den indeholder overførte beløb såvel fra sidste år som beløb henlagt af årets overskud.
Læs mere om Overført overskud
Overkurs Overkursen er den del af udbudskursen, som ligger over 100.
Læs mere om Overkurs
Overkurs ved emission Overkurs ved emission betyder at beløb indbetalt som overkurs ved nytegning af aktier skal modposteres på en særlig konto under egenkapitalen.
Læs mere om Overkurs ved emission
Overophedning Overophedning er en betegnelse, man bruger om en situation, hvor hele efterspørgslen i en økonomi stiger med så stor hast, at risikoen for stigende inflation bliver en realitet.
Læs mere om Overophedning
Overshooting Overshooting er et begreb, brugt i den monetære økonomi. Man bruger begrebet overshooting i forbindelse med, at der sker en overreaktion på markedet.
Læs mere om Overshooting
Overskud Overskud i en virksomhed er det restbeløb for en given periode, der er tilbage, efter at der er fratrukket omkostninger fra indtægter.
Læs mere om Overskud
Overskudsfordeling En overskudsfordeling er en given virksomheds optjente overskud for en given periode der disponeres.
Læs mere om Overskudsfordeling
Overskudsgrad Overskudsgraden (et nøgletal i procent) er en vurdering af en virksomheds udvikling. Overskudsgraden beregnes som det primære resultat x 100 divideret med omsætningen.
Læs mere om Overskudsgrad
Overtagelsesdag I forbindelse med handel med fast ejendom er overtagelsesdagen den dag, hvor den nye ejer overtager rettigheder og forpligtelser for den handlede ejendom. Overtagelsesdagen fremgår af handelsaftalen.
Læs mere om Overtagelsesdag
Overvæltningsgrad Overvæltningsgrad er en størrelse af en stykafgift eller skat, som forbrugeren til slut ender med at betale i forhold til den samlede størrelse på stykafgiften eller skatten.
Læs mere om Overvæltningsgrad
P
P-lån P-lån er realkreditlån, hvor skyldneren hvert år skal refinansiere en aftalt andel af det lån, der er optaget.
Læs mere om P-lån
P/e-kvoten P/E-kvoten er nøgletal, som viser relationen mellem aktiekapitalens kursværdi og nettooverskuddet i et firma.
Læs mere om P/e-kvoten
Pacioli, luca Pacioli, Luca er navnet på den Franciskaner-munk, der i 1494 udgav den første samlede beskrivelse af det dobbelte bogholderi.
Læs mere om Pacioli, luca
Pantebrev Et pantebrev er et gældsbrev som normalt har pant i fast ejendom. Kreditor modtager løbende terminer fra debitor/husejeren, og sikkerheden består af pant i den faste ejendom.
Læs mere om Pantebrev
Pantebrevsbeholdning En pantebrevsbeholdning er en samling af pantebreve. Både virksomheder og personer kan have pantebrevsbeholdninger, der kan opgøres i kroner eller i anden valuta.
Læs mere om Pantebrevsbeholdning
Pantebrevslån Pantebrevslån er en låntype, som opnås ved at udstede et pantebrev til Dansk Pantebrevsbørs A/S. Pantebrevet sælges herefter videre til en investor, for eksempel et pengeinstitut, en pensionskasse eller et forsikringsselskab.
Læs mere om Pantebrevslån
Pantehæftelse Pantehæftelsen er en sikkerhed i en ejendom for opfyldelse af en forpligtelse.
Læs mere om Pantehæftelse
Pantsætning Pantsætning er et at give pant som sikkerhedsstillelse for et lån.
Læs mere om Pantsætning
Papirguld Papirguld er en betegnelse, som er meget anvendt om særlige trækningsrettigheder i Den Internationale Valutafond.
Læs mere om Papirguld
Parallelt marked Et parallelt marked er et marked, der findes ud over det marked, man anser som værende det officielle. Parallelle markeder opstår i det øjeblik den frie markedsmekanisme bliver sat ud af spil.
Læs mere om Parallelt marked
Pareto forbedring Pareto forbedring er en betegnelse for det at omfordele ressourcerne, så mindst et menneske bliver bedre stillet - dog uden at andre mennesker bliver værre stillede.
Læs mere om Pareto forbedring
Pari Kurs 100. Indfrielse af et realkreditlån til pari betyder, at obligationsrestgælden indfries til kurs 100.
Læs mere om Pari
Pari passu Pari passu er en betegnelse, som man bruger om en bestemmelse i en lånekontrakt. I bestemmelsen er det fastslået, at lånet er på lige fod med og uden fortrin for anden gæld.
Læs mere om Pari passu
Pari rentekurve En pari rentekurve er en rentekurve, der bliver dannet ved at man beregner de effektive renter, som betyder at obligationerne gennem hele deres løbetid får kurs 100.
Læs mere om Pari rentekurve
Passiv Passiver er en samlet betegnelse for egenkapital, diverse hensættelser og fremmedkapital (gæld). Passiverne er et udtryk for den kapitalfremskaffelse, der skal finansiere aktiverne. Passiver og aktiver udgør det der til sammen kaldes balancen.
Læs mere om Passiv
Passiv investering Passiv investering er en investering hvor investoren får en investeringsforening eller andre til at træffe beslutningerne om investeringen. Modsat er aktiv investering, hvor investoren selv tager alle beslutningerne omkring en given investering.
Læs mere om Passiv investering
Passivkonti Passivkonti er balancekonti for værdi af forpligtelser.
Læs mere om Passivkonti
Pbs PBS, Payment Business Services (oprindeligt Pengeinstitutternes BetalingsSystemer) udvikler og driver løsninger inden for betalingskort og betalingsformidling,
Læs mere om Pbs
Pegged valutakurs Man taler om, at en valutakurs er pegged, når den er bundet til et eller flere landes valutaer.
Læs mere om Pegged valutakurs
Penge Mønter og sedler, udenlandsk valuta og betalingskort.
Læs mere om Penge
Pengebasen Pengebasen er beholdningen af mønter og sedler i den private sektor.
Læs mere om Pengebasen
Pengebinding Pengebinding er et udtryk for, formuen i en virksomhed er bundet i forskellige typer af aktiver i stedet for at være likvid.
Læs mere om Pengebinding
Pengefordring Pengefordring er en fordring, der udelukkende lyder på penge og ikke varer eller tjenesteydelser.
Læs mere om Pengefordring
Pengeillusion Pengeillusion er en illusion, der fremkommer, når en forbruger alene har fokus på de nominielle størrelser og i sine overvejelser ikke også tænker på inflationsraten.
Læs mere om Pengeillusion
Pengeinstitut Begrebet pengeinstitut er en fællesbetegnelse for en række finansielle virksomheder, heriblandt: banker, sparekasser og andelskasser.
Læs mere om Pengeinstitut
Pengeinstitutter Pengeinstitutter er en fælles betegnelse for banker, andelskasser og sparekasser
Læs mere om Pengeinstitutter
Pengekreditor En pengekreditor er en "ikke-finansiel" investor, der yder et lån til en virksomhed. Lånet kan f.eks. være et forretningslån.
Læs mere om Pengekreditor
Pengemarked Pengemarkedet er det marked hvor der bliver handlet med penge. Udbuddet sættes delvist af pengeudstederen, i Danmark Nationalbanken, og måles i pengemængden. Efterspørgslen derimod stammer fra husholdningerne og virksomhederne og deres behov for penge.
Læs mere om Pengemarked
Pengemarkedet Pengemarkedet er det marked hvorpå der handles med penge. Udbuddet på pengemarkedet sættes delvist af pengeudstederen og det er i Danmark Nationalbanken.
Læs mere om Pengemarkedet
Pengemængde Pengemængden er et begreb som dækker over mængden af likvide aktiver i et samfund. Pengemængden består traditionelt af sedler og mønter, indestående på ikke bundne konti og indestående på ikke kortidsbundne konti. Checks og kreditkort tæller ikke med.
Læs mere om Pengemængde
Pengeneutralitet Man taler om pengeneutralitet i en økonomi, når stigninger i den nominielle pengemængde ikke har en indvirkning på reale variable, men alene medfører stigning i det almindelige prisniveau.
Læs mere om Pengeneutralitet
Pengeombytning Pengeombytning finder sted, når cirkulerende sedler og mønter gøres ugyldige og erstattes af nye.I Danmark foregik der en pengeombytning i juli 1945, hvor man fik opsuget værnemagernes skjulte formuer.
Læs mere om Pengeombytning
Pengepolitik Pengepolitik er et meget anvendt og vigtigt begreb i makroøkonomien. Begrebet pengepolitik handler om, de muligheder og midler som myndighederne har i forbindelse med at påvirke pengemarkedet i et givent land.
Læs mere om Pengepolitik
Penges omsætningshastighed Penges omsætningshastighed er den hastighed, som penge cirkulerer med i økonomien inden for en fast periode.
Læs mere om Penges omsætningshastighed
Pension En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Læs mere om Pension
Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat er den skat der beregnes med 15 pct. af afkastet af alle investeringer (bortset fra visse undtagelser).
Læs mere om Pensionsafkastskat
Pensionsbidrag Et pensionsbidrag er en given virksomheds og medarbejders indbetaling til en pensionsordning.
Læs mere om Pensionsbidrag
Pensionsfond En pensionsfond er en selvstændig fond, der dækker medarbejdernes fremtidige krav på pension. Både virksomhederne og medarbejderne indbetaler til pensionsfonden.
Læs mere om Pensionsfond
Pensionsindbetaling Pensionsindbetaling er indbetalingen af en ydelse på en pensionsordning. Pensionsindbetalingen kan foretages privat eller via en pensionsløsning på vedkommendes arbejdsplads.
Læs mere om Pensionsindbetaling
Pensionskasse En pensionskasse er en ikke-statslig organisation, der udbetaler alderspensioner og forvalter midler opsparet til dette formål. Ofte tegnes tilknyttede invalide-, livs- og ulykkesforsikringer. De forsikrede betegnes medlemmer.
Læs mere om Pensionskasse
Pensionsløsning Pensionsløsning er et udtryk for den samlede løsning omkring pension. Pensionsløsninger kan eksempelvis være medarbejderpension eller privatpension, men der kan også henledes til eksempelvis ratepension, kapitalpension m.v.
Læs mere om Pensionsløsning
Pensionsmidler Pensionmidler er penge som er investeret i dit navn, men som du ikke bare kan hæve fra den ene dag til den anden. Hvis der er tale om penge som er bundet i en pensionsordning er disse normalt underlagt visse begrænsninger.
Læs mere om Pensionsmidler
Pensionsopsparing Pensionsopsparing er den opsparing, du lægger til side via en pensionsordning til din alderdom og som du kan trække fra i skat efter nærmere regler.
Læs mere om Pensionsopsparing
Pensionsordning En pensionsordning er en formel ordning, hvor en virksomhed i overensstemmelse med aftaler og vedtagne love bidrager helt eller delvist til en eller flere ansattes pensionsydelser. F.eks. kan en virksomhed indbetale 10% af en medarbejders løn til pension.
Læs mere om Pensionsordning
Pensionsret Pensionsret er retten til at få pension i henhold til vilkårene for en eller flere bestemte pensionsordninger.
Læs mere om Pensionsret
Pensionsrådgivning Pensionsrådgivning handler om at få mest ud af pensionsordningen. Kort sagt sikre sig at der er råd til de ting der ønskes pensionsalderen indtræder.
Læs mere om Pensionsrådgivning
Pensionsudbetaling Pensionsudbetalingen er udbetalingen af en pensionsydelse i henhold til vilkårene for en bestemt pensionsordning.
Læs mere om Pensionsudbetaling
Pensionsudbyder Pensionsudbyder er den virksomhed, der udbyder pensionsordninger.
Læs mere om Pensionsudbyder
Perfekt prisdiskriminering Perfekt prisdiskriminering er en art prisdiskriminering, hvor en sælger kan sætte prisen på sin vare, så prisen er lig den enkelte forbrugers reservationspris. På den måde inddrager sælgeren al forbrugsoverskuddet til egen fortjeneste.
Læs mere om Perfekt prisdiskriminering
Performance Det samlede resultat af investeringerne i en enkelt investeringafdeling. Afkastet opgøres i procent på følgende måde: Årets afkast i procent = ((indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (indre værdi primo året)- 1) x 100.
Læs mere om Performance
Periodeafgrænsning Periodeafgrænsning betyder en afgrænsning af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, de vedrører - uanset betalingstidspunktet.
Læs mere om Periodeafgrænsning
Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter er betegnelsen for balancekonti til brug ved periodeafgrænsning af "for meget" bogførte indtægter og udgifter i regnskabsperioden.
Læs mere om Periodeafgrænsningsposter
Perioderegnskab Perioderegnskab beskriver opgørelse af et økonomisk resultat af en virksomheds aktivitet i en regnskabsperiode og dens økonomiske stilling ved periodens afslutning.
Læs mere om Perioderegnskab
Perioderesultat Perioderesultat er det økonomiske resultat af en virksomheds aktivitet i en regnskabsperiode.
Læs mere om Perioderesultat
Periodisering Periodisering er når en virksomhed bogfører/henfører indtægter og udgifter til de perioder, de hører til. Periodiseringen giver et reelt billede af en periodes lønsomhed.
Læs mere om Periodisering
Permanent indkomst-hypotese Den permanente indkomst-hypotese er en forbrugsteori. Hypotesen siger, at det er den vedvarende indkomst, man har forventet, som påvirker forbruget, og at det derfor er den, en forbruger interesseret i, i stedet for de penge, der kan tjenes nu.
Læs mere om Permanent indkomst-hypotese
Personlig hæftelse Personlig hæftelse er at man hæfter med alt, hvad man ejer og fremtidig erhverver. Groft sagt: hæfter du personligt for et boliglån og ikke kan betale afdragene, kan den der låner dig pengene kræve at du sælger ud af dine ejendele indtil du kan betale.
Læs mere om Personlig hæftelse
Personlig indkomstfordeling Personlig indkomstfordeling illustrerer den fordeling af indkomster, mennesker har, ligemeget hvor indkomsten kommer fra.
Læs mere om Personlig indkomstfordeling
Personskatteloven Personskatteloven fungerer på mange måder som når du modtager løn fra din arbejdsgiver. Du kan dog fratrække udgifter i driften fra det skattepligtige beløb, samt du undgår ejendomsværdiskat, så længe du bor i din bolig.
Læs mere om Personskatteloven
Pettys lov Pettys Lov er en betegnelse, som man bruger om den sammenhæng, der illustrerer, at når økonomien udvikler sig, vil en fortsat stigende del af arbejdsstyrken få arbejde inden for service sektoren.
Læs mere om Pettys lov
Pfandbrief Pfandbrief er obligationer, som er blevet udstedt af Tyskland og som er sikret enten af realkreditlån eller offentlige lån.
Læs mere om Pfandbrief
Phillips-kurve Phillips-kurve er en kurve, der viser en negativ forbindelse mellem ledighed og inflation.
Læs mere om Phillips-kurve
Phillipskurven Phillips-kurven viser i sin oprindelige form en sammenhæng mellem lønstigningstakten og ledighedsprocenten. Det vil sige at hvis ledigheden falder, så stiger inflationen. Phillipskurven viser en sammenhæng mellem to af de vigtigste makroøkonomiske variabl
Læs mere om Phillipskurven
Pibor PIBOR er en forkortelse for Paris Interbank Offer Rate og oversat betyder det Den franske interbank rente.
Læs mere om Pibor
Pigoviansk velfærdsteori Den pigoviansk velfærdsteori er en teori, der mener, at det offentlige skal lave en regulerende indgriben, når man kan registrere eksternaliteter.
Læs mere om Pigoviansk velfærdsteori
Pinsepakken Pinsepakken er en betegnelse, som man bruger om et politisk-økonomisk indgreb, der blev lavet i Danmark i 1999.
Læs mere om Pinsepakken
Placeringsforening Placeringsforeninger er en investeringsforening af typen specialforeninger, som har lidt friere investeringsgrænser end almindelige investeringsforeninger.
Læs mere om Placeringsforening
Planøkonomi Planøkonomi er en økonomi, hvor staten ejer produktionsfaktorerne og hvor staten også bestemmer typen og størrelsen af de varer, som skal produceres.
Læs mere om Planøkonomi
Plovmand En plovmand er en 500-kroneseddel. 500-kronesedlen fik sit tilnavn, da man i 1910 satte Danmarks anden 500-kroneseddel i omløb med en tegning af en mand, der pløjer med tospand som et symbol på Danmark som landbrugsland.
Læs mere om Plovmand
Pmo PMO er en forkortelse for produktionsmulighedsområde.
Læs mere om Pmo
Po PO er en forkortelse for Principal Only. PO er obligationer og den første PO-obligation blev udstedt i 1987 som et afledt produkt på markedet i USA for værdipapirer med pant i fast ejendom.
Læs mere om Po
Portefølje Samlet beholdning af værdipapirer. Er der mere end ét værdipapir, er der en portefølje. Porteføljen skal normalt sammensættes på en måde, så risikoen begrænses for generelle tab på aktierne.
Læs mere om Portefølje
Porteføljeinvesteringer Porteføljeinvesteringer er investeringer, der ikke nødvendigvis har som mål at nå en direkte indflydelse på driften, men alene vil ses som en profitmaksimerende placering af overskudslikviditet. Dette modsat direkte investeringer.
Læs mere om Porteføljeinvesteringer
Porteføljemanager En porteføljemanager er en professionel investor, der mod betaling styrer værdipapirinvesteringer og værdipapirbeholdninger for andre investorer.
Læs mere om Porteføljemanager
Porteføljepleje Porteføljepleje er hvis man ikke selv ønsker at står for det praktiske i forbindelse med at investere, kan man lave en aftale om porteføljepleje med en bank, hvor banken så investerer og administrerer det investerede beløb.
Læs mere om Porteføljepleje
Porteføljeteori Porteføljeteorien er en teori, der handler om, hvordan en finansiel investor får det højst mulige afkast af en bestemt portefølje. Dette under hensyntagen til den risiko, som investoren mener er i orden.
Læs mere om Porteføljeteori
Positivistisk analyse Positivistisk analyse er en analyse af økonomien, som den ser ud og dermed ikke udfra normative ytringer om, hvordan økonomien skulle have været istedet.
Læs mere om Positivistisk analyse
Price earning Price Earning (PE) er kursen på en aktie divideret med indtjeningen pr. aktie. Dvs. prisen for at købe sig til én krones overskud i en virksomhed. Tallet findes ofte i kurslisterne i aviserne.
Læs mere om Price earning
Price/earning Price/earning er nøgletal, som man bruger til at vurdere en akties sammenhæng mellem værdien på en kurs og indtjening.
Læs mere om Price/earning
Prime-rate En prime-rate er den rente, som de mest kreditværdige kunder bliver tilbudt i et pengeinstitut.
Læs mere om Prime-rate
Primo Primo er direkte oversat "i begyndelsen". Primo anvendes inden for regnskab og økonomi ofte som henvisning til tidspunktet for en periodes start modsat ultimo.
Læs mere om Primo
Primoaktiver Primoaktiver er en virksomheds aktiver ved begyndelsen af en regnskabsperiode.
Læs mere om Primoaktiver
Primobalance Primobalance er en virksomheds balance ved en regnskabsperiodes begyndelse.
Læs mere om Primobalance
Primopassiver Primopassiver er en virksomheds passiver ved en regnskabsperiodes begyndelse.
Læs mere om Primopassiver
Primoposteringer Ved primoposteringer forstås kontering af primoværdierne af en virksomheds beholdning, tilgodehavender, egenkapital, hensættelser og gæld ved begyndelsen af en regnskabsperiodes.
Læs mere om Primoposteringer
Primære erhverv Primære erhverv er en betegnelse, man bruger om de erhverv, som baserer sig på udvinding af naturen.
Læs mere om Primære erhverv
Principal-agent problem Principal-agent problem er en betegnelse, man bruger om en evt. interessekonflikt, der kan forekomme, når principalen, ansætter en agent til at tage sig af sine interesser, men ikke kan tjekke at agenten udfører opgaverne som aftalt.
Læs mere om Principal-agent problem
Prioritetsbyggelån Prioritetsbyggelånet er et byggelån med sikkerhed i fast ejendom, som er optaget eller ydet til udførelse af et byggeri.
Læs mere om Prioritetsbyggelån
Prioritetsgæld Prioritetsgæld er et lån optaget i realkreditinstitut mod sikkerhed i fast ejendom.
Læs mere om Prioritetsgæld
Prioritetslån Prioritetslånet består normalt af et pantebrevslån og en indlånskonto, der har samme rente som lånet. På indlånskontoen kan man frit sætte ind og hæve. Prioritetslånet er derfor en slags udvidet kassekredit med sikkerhed i boligen.
Læs mere om Prioritetslån
Pris En pris er den mængde penge der skal betales for at få én enhed af en vare, tjenesteydelse eller produktionsfaktor angives som prisen.
Læs mere om Pris
Prisaftaler Der kan ske prisaftaler på markeder, der kun har få og store udbydere.
Læs mere om Prisaftaler
Prisboble En en prisboble, en økonomisk boble, også kaldet en spekulationsboble, markedsboble, finansboble eller spekulativ mani, er handel i store volumener til priser som er betydeligt ude af trit med de indre værdier.
Læs mere om Prisboble
Priseffekt Priseffekten illustrerer hele effekten af vareefterspørgslen grundet ændringer i prisen på varerne.
Læs mere om Priseffekt
Priselasticitet Priselasticitet er et udtryk, man bruger om prisers følsomhed i efterspørgslen eller afsætningen efter en given vare.
Læs mere om Priselasticitet
Prisfører Prisfører er et begreb, man bruger i forbindelse med at et firma sætter den pris, som konkurrenterne følger. Dette firma bliver således prisfører.
Læs mere om Prisfører
Prisindeks Et prisindeks (pristal) udtrykker udvikling i et sammenvejet sæt varer eller andre goder. Tilsvarende indeks anvendes til vurdering af udviklingen i priser på værdipapirer, f.eks. det danske OMXC20.
Læs mere om Prisindeks
Priskrig Priskrig betyder, at to eller flere udbydere af en vare eller tjeneste laver gensidige prisnedsættelser med det mål for øje at udkonkurrere den/de andre udbydere.
Læs mere om Priskrig
Pristeori Pristeori er en teori inden for økonomi, som arbejder med, hvordan priser dannes i en markedsøkonomi samt hvilken betydning priserne har for ressourceallokeringen.
Læs mere om Pristeori
Pristilpassere Pristilpassere er udbydere, der bruger prisen som parameter for deres handlinger for afsætningspolitikken. Pristilpassere finder man på markeder, hvor konkurrencen er ufuldkommen.
Læs mere om Pristilpassere
Privat ejendomsret Privat ejendomsret er økonomier, hvor det er forbrugerne, som ejer firmaerne og/eller har initialressourcer.
Læs mere om Privat ejendomsret
Privat forbrug Privat forbrug er en betegnelse, man bruger om de danske husholdningers udgifter til dagligvarer.
Læs mere om Privat forbrug
Privat gode Private goder er goder, hvor der er mulighed for at udelukke de forbrugere, som ikke vil betale for goderne samt hvor forbruget er individuelt.
Læs mere om Privat gode
Privat pantebrev Et privat pantebrev er betegnelsen for et privat lån med pant i fast ejendom, hvor lånet er ikke er ydet af et realkreditinstitut.
Læs mere om Privat pantebrev
Privatbudget Privatbudgettet skal vise hvor mange penge der er brug for til at betale de daglige personlige udgifter såsomferie, mad, tøj mv. Ydermere giver mange budgetprogrammer mulighed for at se frem i tiden dvs. hvornår skal der betales store regninger.
Læs mere om Privatbudget
Private-banking Private banking er individuel rådgivning til privatkunder om pension, indkomst, ejendom, formue og investeringer. Den typiske private banking kunde er formuende med mere end 10 mio. kroner. Private banking kaldes også wealth management.
Læs mere om Private-banking
Privatrådgiver En privatrådgiver har til opgave at rådgive dig som privatforbruger, så du er stillet bedst muligt.
Læs mere om Privatrådgiver
Privatøkonomi Privatøkonomi er alt der relaterer sig til den private del af en økonomi, eksempelvis billån, boliglån m.v.
Læs mere om Privatøkonomi
Pro anno Pro anno er latin og betyder: Om året. Skrives ofte også som p.a.
Læs mere om Pro anno
Pro rata Debitorer, der hæfter pro rata, hæfter hver især for en nærmere angivet del af gælden. Denne begrænsede hæftelse gælder både overfor kreditor og mellem debitorerne indbyrdes. Bruges også om kautionister, der hver især har kautioneret for en del af et lån.
Læs mere om Pro rata
Procent Procent (forkortet pct. eller repræsenteret med procenttegnet: %) betyder "per hundrede" - altså 100-dele. Så 25 procent er altså det samme som 25/100, 25 100-dele eller en fjerdedel.
Læs mere om Procent
Procentpoint Procentpoint er en numerisk ændring. Hvis du f.eks har et lån til 6% i rente og der sker en rentestigning på 0,5 procentpoint, så er lånets rente på 6,5%. Hvis lånet så falder med 1 procentpoint, så er renten på lånet 5,5%.
Læs mere om Procentpoint
Producentoverskud Producentoverskud er den forskel, der er mellem den pris, som en producent får ved et salg og den reservationspris, som producenten har.
Læs mere om Producentoverskud
Product life cycle Product life cycle er en cyklus, der beskriver de faser, som et produkt kommer igennem lige fra introduktion til et marked til udfasningen.
Læs mere om Product life cycle
Produktionsfaktor Produktionsfaktorer er de ressourcer, som en økonomi bruger i sin produktion.
Læs mere om Produktionsfaktor
Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger er værdien af ressourceforbruget medgået til forarbejdning i en virksomhed.
Læs mere om Produktionsomkostninger
Produktskatter Produktskatter er afgifter, som bliver lagt på eller opkrævet proportionalt med værdien eller mængden af de varer/tjenester, der bliver produceret. Produktskatter er f.eks. told og moms.
Læs mere om Produktskatter
Professionelle foren Professionelle foreninger (fåmandsforeninger) er en særlig type foreninger, der alene henvender sig til såkaldte professionelle investorer - som f.eks. pensionskasser.
Læs mere om Professionelle foren
Profitklemme Profitklemme kan ske, når erhverv, der er eksportorienterede, oplever større lønstigninger samt inflation i eget land end deres konkurrenter i udlandet - og at de derfor må sænke profitten på eksporterede produkter for at holde på markedsdele.
Læs mere om Profitklemme
Profitmargin Profitmargin er profit pr. enhed. Man måler profitmargin som en % af salgsprisen.
Læs mere om Profitmargin
Prognose En prognose er et udsagn, som forudsiger en udvikling, der sker fremadrettet inden for et givent område.
Læs mere om Prognose
Progressiv skat Progressiv skat er et begreb, som man bruger på et indkomstskattesystem, hvor gennemsnittet i skatten er mindre end marginalskatten.
Læs mere om Progressiv skat
Promille Promille betyder tusindedele. Ordet stammer fra latin og betyder ?per tusind?. Promille angives ofte vha. tegnet ? ? eller alternativt ?o/oo?, hvis ikke specialtegnet er tilgængeligt. 1 promille er 1/10 procent.
Læs mere om Promille
Proportional skat Proportional skat er en skat, hvor den gennemsnitlige skattesats vedbliver at være konstant, når der er stigning i indkomsten.
Læs mere om Proportional skat
Prospectus Et prospectus er et dokument, som man laver i forbindelse med emissioner. I et prospectus finder man alle centrale informationer om emissionen, garanten og låntageren.
Læs mere om Prospectus
Protektionisme Protektionisme er den økonomiske politik, hvor indenlandske industrier favoriseres gennem indførelse af høje tariffer og andre regulationer, hvis formål er at mindske import.
Læs mere om Protektionisme
Provenu Det beløb, som du får udbetalt efter fradrag af omkostninger og kurstab.
Læs mere om Provenu
Provisionsløn Provisionsløn er et lønsystem. Med provisionsløn får den ansatte løn efter hvor mange opgaver der løses. Eller en kundekonsulent, der får en aftalt procentdel af omsætningen.
Læs mere om Provisionsløn
Public choice Public Choice er en betegnelse, man bruger for teorier, som indeholder valghandlinger på markeder, der er politiske.
Læs mere om Public choice
Public issue Public issue er et obligationslån, som bliver udbudt til offentligheden og som også er noteret på en børs.
Læs mere om Public issue
Publiceringsdato Publiceringsdato, bruger man inden for økonomi i forbindelse med obligationer, der bliver udtrukket.
Læs mere om Publiceringsdato
Punkt elasticitet Punkt elasticitet er elasticitet, som bliver bestemt ud fra små ændringer i priser.
Læs mere om Punkt elasticitet
Punktafgifter Punktafgifter er afgifter, som bliver lagt på specielle tjenester og varer. Det kan f.eks. være på biler.
Læs mere om Punktafgifter
Purchase fund Man taler om at der forbundet et purchase fund til et lån, når de afdrag, der er aftalt, kun skal ske i det omfang, der er købt obligationer af lånet og i forbindelse med brugen af disse.
Læs mere om Purchase fund
Put-option Put-option er en betegnelse, man bruger om retten til at sælge et underliggende aktiv på et senere tidspunkt til en given pris.
Læs mere om Put-option
Påkrav Et påkrav er betegnelsen for en rykkerskrivelse om en forfalden betaling. F.eks. en terminsydelse på et boliglån.
Læs mere om Påkrav
Pålydende rente En pålydende rente er den rente, der er blevet trykt på en finansiel fordring. Det kan f.eks. være en obligation.
Læs mere om Pålydende rente
Påtegning Tilføjelse på et dokument, fx på et pantebrev, som ændrer pantebrevets oprindelige vilkår.
Læs mere om Påtegning
Q
Quality of work life Begrebet Quality of Work Life bruger man inden for organisationsteorien til at belyse, om det er muligt for medarbejdere at få opfyldt vigtige personlige behov via deres arbejde.
Læs mere om Quality of work life
R
R/p-rate R/P-rate er en rate, der illustrerer forholdet mellem størrelsen på en beholdning og og den lignende strømstørrelse. Det kan eksempelvis være de samlede oliereserver i verden i forhold til det olie der årligt forbruges.
Læs mere om R/p-rate
Rammebelagte udgifter Rammebelagte udgifter er en betegnelse, man bruger om statsudgifter, hvor et fast beløb til et bestemt område er fastlagt på finansloven.
Læs mere om Rammebelagte udgifter
Ratepension En ratepension er en pensionsopsparing som udbetales i månedlige rater, over mindst 10 år. Ratepensionen kan tidligst udbetales fra det 60. år, og sidste rate skal udbetales senest ved det 85. år.
Læs mere om Ratepension
Rating Ved udarbejdelse af en rating, tages der hensyn til virksomhedens grundlæggende økonomi, den aktuelle status mv. Ved at bruge rating er det muligt at forudse en virksomheds udsigter til økonomisk succes eller økonomisk nedtur.
Læs mere om Rating
Ratingbureau Et ratingbureau overvåger udstederne af obligationer og investeringsbeviser og vurderer de enkelte udstederes kreditværdighed - den såkaldte investment rating. De mest kendte bureauer er Standard & Poor's, Moody's og Morningstar.
Læs mere om Ratingbureau
Rawls punkt Rawls punkt er det skattesats, som forøger skatteprovenue og derved gør det muligt at omfordele det største beløb til de fattigste.
Læs mere om Rawls punkt
Reagonomics Reagonomics er en betegnelse, som man bruger om det idegrundlag, som USAs økonomiske politik blev ført efter under præsident Reagan.
Læs mere om Reagonomics
Realafkast Realafkastet er afkast af en investering efter korrektion for inflationen.
Læs mere om Realafkast
Realkapital Realkapital er en betegnelse, man bruger om bygninger, inventar, maskiner, råvarelagre og hjælpestoffer, som man bruger i et firmas produktion.
Læs mere om Realkapital
Realkredit Realkredit lån er den typiske finansieringsform på langt de fleste ejerboliger i Danmark. Løbetiden på et realkreditlån er typisk 20 eller 30 år, men i de senere år er flere løsninger kommet frem.
Læs mere om Realkredit
Realkreditinstitut Finansiel institution, der i henhold til Lov om finansiel virksomhed har eneret på at yde lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer.
Læs mere om Realkreditinstitut
Realkreditlån Et realkreditlån er et lån ydet af et realkreditinstitut mod pant i fast ejendom.
Læs mere om Realkreditlån
Realkreditobligation Obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut, og som er noteret på en fondsbørs.
Læs mere om Realkreditobligation
Realkreditovervågning En realkreditovervågning er det at få overvåget sine realkreditlån i boligen. Hvis der opstår en økonomisk fordel i at omlægge sine realkreditlån betyder realkreditovervågningen at man automatisk modtager besked.
Læs mere om Realkreditovervågning
Realkreditrådet Realkreditrådet er navnet på kreditforeningernes brancheorganisation.
Læs mere om Realkreditrådet
Realløn Realløn er indkomst renset for inflation/deflation. Realløn betegner, hvad forbrugeren reelt får ud af sine penge. Hvis reallønnen er steget, har forbrugeren større overskud eller mulighed for at købe mere for sin løn end tidligere.
Læs mere om Realløn
Reallønsstivhed Man taler om reallønsstivhed, når lønnen ikke følger de ændringer, der forekommer i forbindelse med inflation.
Læs mere om Reallønsstivhed
Realrente Realrenten er betegnelsen for den rente der fremkommer som den nominelle rente (påtrykte rente, kuponrenten, pålydende rente mm) fratrukket inflationen.
Læs mere om Realrente
Realrentebeskatning Realrentebeskatning er en speciel form for beskatning, hvor skattegrundlaget udgør den del af forretningen, som er ud over inflationen.
Læs mere om Realrentebeskatning
Realstigning Realstigning er den stigning, der er gjort op i faste priser.
Læs mere om Realstigning
Rebalancering Rebalancering er at sørge for at genetablere en balance i din investeringsportefølje, så du søger at optimere afkastet uden at løbe unødig stor risiko.
Læs mere om Rebalancering
Recession Fald i den økonomiske aktivitet i samfundet.
Læs mere om Recession
Reciprok efterspørgsel Reciprok efterspørgsel er den mængde af varer, som et land ønsker at eksportere for herefter at få mulighed for at importere produkter fra et andet land.
Læs mere om Reciprok efterspørgsel
Referencerenten Referencerente er et begreb, man bruger til især at angive den effektive rente på kroneobligationer, der er variabelt forrentede. Referencerenten bruges også til at beregne mindsterenten.
Læs mere om Referencerenten
Refi renten Refi renten er den rente, som ECB sætter som et tegn til markeder af finansiel karakter.
Læs mere om Refi renten
Refinansiering For rentetilpasningslån er refinansiering det samme som rentetilpasning. Ved refinansieringen/rentetilpasningen fastsættes renten for den kommende periode.
Læs mere om Refinansiering
Regneark Et regneark er et computerprogram som præsenterer en 2-dimensional tabel med indtastede tal og formler til at lave automatiske beregninger med de indtastede data, f.eks. et budget.
Læs mere om Regneark
Regnskab Regnskab beskæftiger sig med måling og formidling af informationer, som støtter ledere og andre beslutningstagere omkring fordeling af ressourcer.
Læs mere om Regnskab
Regnskabsafdeling En regnskabsafdeling er den afdeling, der varetager en virksomheds bogføring og regnskabsarbejde.
Læs mere om Regnskabsafdeling
Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse er en bearbejdning af regnskabsdata med det formål at få bedre indblik i virksomhedens økonomiske situation, end regnskabet umiddelbart giver.
Læs mere om Regnskabsanalyse
Regnskabsopgørelse En regnskabsopgørelse er en opstilling af f.eks. en balance, en pengestrømsopgørelse, en resultatopgørelse eller en egenkapitalopgørelse.
Læs mere om Regnskabsopgørelse
Regnskabsperiode En regnskabsperiode er et tidsrum for den periode, som en resultatopgørelse eller regnskabsopgørelse omfatter. Tidsrummet for en regnskabsperiode kan være f.eks et kvartal, et halvår eller et år.
Læs mere om Regnskabsperiode
Regressiv skat Regressiv skat er en betegnelse, man bruger når den gennemsnitlige skattesats er nedadgående med indkomsten.
Læs mere om Regressiv skat
Regulation q Regulation Q er en bestemmelse, som op til begyndelsen af 1980'erne regulerede bankerne i USA. Med regulation Q blev der sat loft over indlånsrenten i bankerne for at undgå konkurrence bankerne imellem med rentemarginal som resultat.
Læs mere om Regulation q
Regulerende økonomisk politik Regulerende økonomisk politik handler om en direkte indgriben i borgernes økonomiske foretagender.
Læs mere om Regulerende økonomisk politik
Rejsegodtgørelse Lønmodtagere som har udgifter i forbindelse med rejse til et midlertidigt arbejdssted, kan modtage skattefri rejsegodtgørelse fra deres arbejdsgiver. Rejsegodtgørelsen er skattefri og kan enten udbetales efter regning eller efter standardsatserne.
Læs mere om Rejsegodtgørelse
Relaksation At frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen, hvorved gælden samles på hoved(rest)ejendommen.
Læs mere om Relaksation
Remburs Remburs er en skriftlig tilkendegivelse fra en bank om, at den forpligter sig til at betale et givet beløb mod indlevering af nøje specificerede dokumenter. dvs. en remburs skal sikre, at køber får varerne, og at sælger får sine penge.
Læs mere om Remburs
Rent Rent er er et engelsk udtryk, som man bruger om renten på jord, dvs. det afkast som jorden giver alt efter, hvad jorden bruges til.
Læs mere om Rent
Rentabilitet Rentabilitet er en måde at måle det procentvise afkast af en investering eller en virksomhed.
Læs mere om Rentabilitet
Rente Når man låner penge ud til en bank ved at sætte dem ind på sin opsparingskonto, får man rente fra banken. Når man låner penge af f.eks. en bank, skal man i stedet betale rente. Renten angives oftest som en procentsats per betalingsperiode eller per år.
Læs mere om Rente
Rentearbitrage Rentearbitrage er betegnelsen for finansielle transaktioner, hvor man udnytter forskelle i rentesatser på forskellige pengemarkeder.
Læs mere om Rentearbitrage
Rentefod Rentefoden er renten pr. krone pr. enhed af tid.
Læs mere om Rentefod
Rentefølsomhed Rentefølsomheden udtrykker, hvor følsom værdien af en portefølje er overfor en ændring af markedsrenten. Positiv rentefølsomhed er at porteføljeværdien vokser, når markedsrenten stiger. Negativ rentefølsomhed er at værdien falder, når renten stiger.
Læs mere om Rentefølsomhed
Rentemarginal En rentemarginal er den forskel, der hos sparekasser og banker, er på den gennemsnitlige rente på ind- og udlån.
Læs mere om Rentemarginal
Renteparitet Renteparitet er en ligevægtsligning, som viser forskellen i renten mellem to valutaer.
Læs mere om Renteparitet
Renterisiko Renterisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af rentebærende værdipapirer (f.eks. obligation) ændres, ved ændring af renteniveauet i de finansielle markeder. Renterisikoen opgøres ved beregning af varighed, rentefølsomhed eller Value-at-Risk.
Læs mere om Renterisiko
Rentes rente Rentes rente betyder f.eks. ved en investering over 2 år at, der giver en vis forrentning om et år, men at forrentningen over to år både er af det oprindelige beløb og af renten fra det første år.
Læs mere om Rentes rente
Rentespænd Rentespænd er den forskel, der er mellem renten på værdipapirer, der kan sammenlignes i to forskellige lande.
Læs mere om Rentespænd
Rentespændet Rentespændet er renteforskelle mellem de obligationer, der anses for at være de sikreste og andre obligationer. Renten på usikre obligationer er betydeligt højere end på sikre obligationer.
Læs mere om Rentespændet
Rentestruktur Rentestrukturen viser de løbende forskydninger i rentekurven f.eks. pga. udlandets rentekurver, konjunkturer og den førte finanspolitik eller den danske penge- og finanspolitik eller konjunkturer, vækst, arbejdsløshed, inflation.
Læs mere om Rentestruktur
Renteswap Renteswap er en aftale, som indgås mellem to parter. Aftalen handler om, at parterne vil bytte rentebetalinger.
Læs mere om Renteswap
Rentetilpasningslån Kontantlån som refinansieres hvert 1- 5 år alt efter hvilken refinansieringsperiode man har valgt. Renten og ydelsen tilpasses renteniveauet på refinansieringstidspunktet. Til finansiering af lånene udstedes obligationer med løbetider på 1-5 år.
Læs mere om Rentetilpasningslån
Rentetilskrivning Rentetilskrivning er bogføring af de optjente renter. Rente af indlån bogføres hver den 30.12., mens rente af udlån bogføres ved udgangen af hvert kvartal, eksempelvis den 31. marts.
Læs mere om Rentetilskrivning
Renteudbetaling En renteudbetaling er den faktiske betaling af en given periodes tilskrevne renter.
Læs mere om Renteudbetaling
Renteændringsrisikoen Renteændringsrisikoen er nøgletal, som viser de konsekvenser, der vil være hos bl.a. banker og pengeinstitutter, hvis renten på samtlige former for ind- og udlån bliver ændret med 1 % - point.
Læs mere om Renteændringsrisikoen
Repo Repo betyder genkøb og henviser til situationer, hvor placering af likviditet sker mod sikkerhed i obligationer eller situationer, hvor ejeren af obligationer låner sine obligationer ud mod sikkerhed i andre obligationer eller likviditet.
Læs mere om Repo
Repo renten Repo renten er den rente, som bliver sat i forbindelse med de genkøbsforretninger, som pengeinstitutterne har med Nationalbanken.
Læs mere om Repo renten
Reporente Centralbankernes (nationalbankernes) genbelåningsrente - bruges til regulering af de korte rentesatser.
Læs mere om Reporente
Reservationsløn En reservationsløn er en betegnelse, man bruger om den mindste løn, som en arbejder er parat til at arbejde for.
Læs mere om Reservationsløn
Reserve En reserve er den del af en virksomheds egenkapital, der foruden virksomhedskapitalen er afsat med henblik på at imødegå fremtidige økonomiske behov eller økonomiske vanskeligheder.
Læs mere om Reserve
Reservefond Opsparing på en særlig konto og lovpligtigt for realkreditinstitutter. Reservefondens størrelse beregnes i forhold til udlånets størrelse, og fondens formål er at kunne imødegå tab, således at obligationsejerne sikres betaling på trods af eventuelle tab
Læs mere om Reservefond
Reservefondsbidrag Reservefondsbidrag var et beløb, der tidligere blev opkrævet ved lov løbende hos en debitor på et realkreditlån. Beløbet blev hensat på en konto til imødegåelse af evt. tab. Ved lånets indfrielse fik låntageren udbetalt saldoen på reservefonden.
Læs mere om Reservefondsbidrag
Residensprincippet Residentprincippet er et princip, man bruger inden for beskatning i forbindelse med beskatning af indkomst, som kommer fra flere lande og som indbetales til samme person.
Læs mere om Residensprincippet
Restance Restance er betegnelsen for det skyldige beløb for en terminsydelse, når sidste betalingsfrist er overskredet.
Læs mere om Restance
Restgæld Restgæld er det beløb man skylder væk. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget den første termin trækkes fra hovedstolen, den næste termin trækkes afdraget fra det herved fremkomne beløb osv.
Læs mere om Restgæld
Restskat Restskat er det skattebeløb, der skal efterbetales til skattevæsenet, idet der ikke er indbetalt nok i løbet af et skatteår.
Læs mere om Restskat
Resultatopgørelse Resultatopgørelsen er den del af et regnskab, der viser hvordan den enkelte regnskabsperiode er gået og opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger. Resultatet forklarer ændringen i egenkapitalen.
Læs mere om Resultatopgørelse
Retsafgift Staten opkræver et fast beløb på 1.400 kr. for at indføre et pantebrev i ejendommens tingbogsattest.
Læs mere om Retsafgift
Retsanmærkning En retsanmærkning er tinglysningskontorets anmærkning på et tinglyst dokument om at det der står i tingbogen og dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse.
Læs mere om Retsanmærkning
Revaluering Revaluering er et begreb, man bruger i forbindelse med at man bestemmer sig for at et lands valuta skal opskrives i forhold til udenlandsk valuta. Det modsatte er devaluering.
Læs mere om Revaluering
Revenue elasticitet Revenue elasticitet er en betegnelse, som man bruger i forbindelse med de forandringer der sker i opkrævningen af skatter grundet ændringer i nationalindkomsten.
Læs mere om Revenue elasticitet
Revenue neutral Revenue neutral er en betegnelse, som man bruger om en skattereform, der ikke ændrer på det totale revenue, men i stedet på den måde, hvorpå revenuet er tilvejebragt på.
Læs mere om Revenue neutral
Revision Revisionen skal sikre, at det aflagte regnskab giver et retvisende billede.
Læs mere om Revision
Revisor En revisor er en person, der har som arbejde at revidere regnskaber, det vil sige at kontrollere deres rigtighed - om bilag forefindes, kontoplanen overholdes m.m.
Læs mere om Revisor
Revisornævnet Revisornævnet behandler klager. Hvis en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, så behandles klagen i Revisornævnet.
Læs mere om Revisornævnet
Rho Rho er et risikomål for optioner. Rho viser hvor meget præmien på optionen forandrer sig når der sker ændringer i den risikofrie rente.
Læs mere om Rho
Rigdom Rigdom er et økonomisk begreb, som bruges om et overskud af værdier.
Læs mere om Rigdom
Rigsrevisionen Man kalder den øverste statslige revisionsmyndighed for rigsrevisionen. Rigsrevisionen har ansvar for revision af regnskaber i staten.
Læs mere om Rigsrevisionen
Risikobetonet Risikobetonet er betegnelsen for at noget indebærer en vis risiko. F.eks. en investering i usikre værdipapirer.
Læs mere om Risikobetonet
Risikofaktor En risikofaktor er en hændelse, som skaber en uønsket situation, hvis den opstår. F.eks. ved en investering i usikre værdipapirer, så er risikofaktoren at hele investeringen går tabt.
Læs mere om Risikofaktor
Risikomargen En risikomargen er den ekstra godtgørelse, som et forsikringsselskab kræver for at påtage sig en nærmere bestemt risiko.
Læs mere om Risikomargen
Risikopræmie Risikopræmie er en betegnelse for merafkastet man får ud over den risikofrie rente, når man vælger at investere i et risikofyldt værdipapir.
Læs mere om Risikopræmie
Risikospredning Risikospredning sker ved at investere i flere forskellige værdipapirer. Den samlede investering er derfor ikke så følsom, hvis et enkelt papir falder i kurs. Risikospredning fås for eksempel ved at købe investeringsbeviser i en investeringsforening.
Læs mere om Risikospredning
Risikovægtede poster Risikovægtede poster består af risikovægtede aktiver og risikovægtede ikke-balanceførte poster, det vil altså sige poster med kreditrisiko og markedsrisiko. Ved indførelse af Basel II skal pengeinstitutterne tillige tage højde for operationel risiko.
Læs mere om Risikovægtede poster
Robinson crusoe økonomi Robinson Crusoe økonomi er en teoretisk økonomi, hvor der kun er én enkelt agent. Det er så den ene agent, der bestemmer, hvad der skal produceres og hvad forbruget skal være.
Læs mere om Robinson crusoe økonomi
Roe RoE er en forkortelse for Return on Equity og det betyder afkast på aktiekapital, der er indskudt.
Læs mere om Roe
Roi RoI er en forkortelse for Return on investment. RoI viser det forhold, der er memmel tilbagediskonteret cash-flow af en bestemt investering og størrelsen på investeringen.
Læs mere om Roi
Roll-over lån Et roll-over lån er et udlandslån. Et roll-over lån kan eksempelvis være optaget på eurovalutamarkedet.
Læs mere om Roll-over lån
Rostows faseteori Rostows faseteori er en teori vedr. økonomisk vækst.
Læs mere om Rostows faseteori
Rubler Rubler er den nuværende og tidligere valuta for lande i Østeuropa og er tæt forbundet med den russiske økonomi.
Læs mere om Rubler
Rybzcynskilinjen Rybzcynskilinjen er en linje, der illustrerer hvordan en produktion vil forandres, hvis man ændrer på mængden af en produktionsfaktor, under bestemte varepriser.
Læs mere om Rybzcynskilinjen
Rykning Rykning bruger man hvis et nyt lån skal stå foran et ældre lån i prioritetsrækkefølgen. Det ældre lån skal derfor rykkes.
Læs mere om Rykning
Rykningsklausul En rykningsklausul er en bestemmelse i et pantebrev. Rykningsklausulen angiver hvilke lån og på hvilke betingelser disse kan få bedre prioritetsstilling end det pågældende pantebrev.
Læs mere om Rykningsklausul
Rykningspåtegning Påtegning på et pantebrev om, at det fremtidig skal respektere en servitut eller en pantehæftelse, som pantebrevet ikke før har respekteret. Hvis der ikke er en rykningspåtegning, vil servitutten eller pantehæftelsen få prioritet efter pantebrevet.
Læs mere om Rykningspåtegning
Råbalance Råbalance betyder dobbeltkolonne-opstilling af alle kontis debetsummer og creditsummer.
Læs mere om Råbalance
Rådgiver En rådgiver er en person, der yder rådgivning om forskellige forhold. På BankTorvet.dk menes der som udgangspunkt en bankrådgiver eller en uvildig økonomisk rådgiver.
Læs mere om Rådgiver
Rådgiverbasen RådgiverBasen er et opslagsværktøj på BankTorvet.dk, hvor det er muligt at strakssøge en rådgiver med primært udgangspunkt i rådgiverens arbejdsområder.
Læs mere om Rådgiverbasen
Rådgivning Rådgivning giver indsigt som du måske ikke selv har, idet en rådgiver har dybere kendskab til specifikke forhold. Det kunne være rådgivning i forbindelse med den rette pensionsordning, valget imellem ratepension og kapitalpension eller noget helt andet.
Læs mere om Rådgivning
Rådighedsbeløb Rådighedsbeløbet er det beløb du har til rådighed til forbrug efter alle dine faste omkostninger og udgifter er betalt. Det vil sige de penge, der er tilbage når du har betalt husleje/termin, afdrag på bilen, forsikringer osv.
Læs mere om Rådighedsbeløb
Rådighedsbudget Budget, der viser, hvad der er tilbage af den private indkomst, når faste udgifter (u. husleje) og privatforbrug er trukket fra. Budgettet fortæller hermed, hvor meget der er råd til at bo for. Rådighedsbudget opstilles inden der kigges på ny bolig.
Læs mere om Rådighedsbudget
Rådighedsservitut En rådighedsservitut er en servitut som giver en anden end ejendommens ejer en rådighed over ejendommen eller dele af denne, f.eks. en ret til at gå et bestemt sted på ejendommen (en færdselsret).
Læs mere om Rådighedsservitut
Råvare En råvare er en vare der ikke er forædlet. En råvare udvindes af naturens råstoffer. Til råvarer medregnes bl.a. træ, malm, uld og rågummi. En industri som udvinder råvarer, men som ikke forædler dem, kaldes for en råvareindustri. Råvarer kan handles på e
Læs mere om Råvare
S
Saldering Med Saldering menes en udligning af en kontos saldo.
Læs mere om Saldering
Saldoafskrivning Saldoafskrivning er en afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv hvert år nedreguleres med en fast procentdel af saldoen på aktivets konto inden årets afskrivning.
Læs mere om Saldoafskrivning
Salgsmoms Salgsmoms kaldet også for udgående moms. Slagsmoms er den merværdiafgift, som virksomheden afkræver sine kunder ved salg af momspligtige varer og ydelser.
Læs mere om Salgsmoms
Salgsprovenu Salgsprovenuet er den merværdi, der modtages i forbindelse med et salg i forhold til de forbundne omkostninger.
Læs mere om Salgsprovenu
Salling bank Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 30 mio. kr.
Læs mere om Salling bank
Samejekontrakt En samejekontrakt er en aftale, der angiver hvordan ejere til en given fælles ejendom, skal forholde sig i forhold til ejendomsretten.
Læs mere om Samejekontrakt
Sammenfaldende indikatorer Sammenfaldende indikatorer er en betegnelse, som man bruger om de konjunkturindikatorer, som man anvender til at bestemme, hvor økonomien befinder sig på et bestemt tidspunkt i et konjunkturforløb.
Læs mere om Sammenfaldende indikatorer
Satellit-model En satellit-metode, er en metode, som man bruger til at lægge et budget med. Satellit-metoden skal sikre, at ressourcerne bliver allokeret virksomt.
Læs mere om Satellit-model
Saxess SAXESS er handelssystemet børserne i Danmark, Island, Sverige og Norge bruger. Børsmæglere opretter ordrer i systemet og systemet sørger så for at sammenkoble købere med sælgere.
Læs mere om Saxess
Saxo bank Saxo Bank - en dansk investeringsbank. Saxo Bank A/S er en dansk investeringsbank med speciale i online-investeringer på de internationale kapitalmarkeder. Banken har hovedsæde i København.
Læs mere om Saxo bank
Says lov Says lov er en lov udformet af af J.-B. Say, en fransk økonom. Says lov siger, at hele værdien af alle de varer, der produceres altid vil være lig med hele værdien af samtlige varer, købt af dem der efterspørger dem.
Læs mere om Says lov
Scm SCM er en forkortelse af "Supply Chain Management". SCM vedrører styring af produktionsprocessen. Her har virksomheden på den ene side leverandørerne, der skal kunne levere på det rette tidspunkt, og på den anden side kunderne, som skal modtage de produce
Læs mere om Scm
Sdo-lån Begrebet SDO-lån dækker over lån udstedt med baggrund i Særligt Dækkede Obligationer. Banker og realkreditselskaber har mulighed for at tilbyde ubegrænset løbetid og ubegrænset afdragsfrihed.
Læs mere om Sdo-lån
Sdr SDR er en forkortelse for Special Drawing Rights som på dansk betyder særlige trækningsrettigheder og er en enhed til regning, som Den Internationale Valutafond bruger.
Læs mere om Sdr
Second-best teori Second-best teorien er en økonomisk teori, der ser på, hvilke konsekvenser der er, når forudsætningerne for at få den løsning, der teoretisk er bedst, i praksis ikke findes.
Læs mere om Second-best teori
Securitisering Securitisering er et begreb, som henfører til at man på værdipapirmarkedet skaffer kapital uden om banksystemet, dvs. ved at man i stedet for at optage lån direkte udsteder obligationer eller værdipapirer.
Læs mere om Securitisering
Seddelbrøk Seddelbrøk er en betegnelse, man bruger om hvor meget af vores samlede beholdning af penge vi holder i kontanter.
Læs mere om Seddelbrøk
Seed money Seed money er de penge, som et firma i deres første fase af forretningsideen eller produktudvikling får.
Læs mere om Seed money
Seignorage Seignorage er en betegnelse, som man bruger for det revenue, som myndighederne får, når de trykker mønter og sedler.
Læs mere om Seignorage
Sekundær beskæftigelse Man taler om sekundær beskæftigelse i forbindelse med bijob. Dvs. når en ansat har et bijob ved siden af sit hovederhverv.
Læs mere om Sekundær beskæftigelse
Sekundære erhverv Sekundære erhverv er erhverv, der primært forarbejder varer. Det kan f.eks. være byggefirmaer, el-, gas- og vandværker. De sekundære erhverv kaldes derfor også fremstillingserhverv.
Læs mere om Sekundære erhverv
Selektiv kreditpolitik Selektiv kreditpolitik er et pengepoltisk værktøj, hvis mål er at gøre det nemmere for givne sektorer at få mulighed for kredit.
Læs mere om Selektiv kreditpolitik
Selektiv pengepolitik Selektiv pengepolitik er en betegnelse, man bruger i forbindelse med at bestemte sektorer eller brancher i en økonomi vha. pengepolitikken bliver tilgodeset.
Læs mere om Selektiv pengepolitik
Selektive økonomiske midler Selektive økonomiske midler er et økonomisk-politisk indgreb, hvis formål er at påvirke givne sektorer.
Læs mere om Selektive økonomiske midler
Selskab Et selskab er normalt betegnelsen for et aktieselskab eller et anpartsselskab med to eller flere deltagere, der driver virksomhed i fællesskab.
Læs mere om Selskab
Selskabsskat Selskabsskat er en betegnelse, man bruger om firmaers indkomstskat.
Læs mere om Selskabsskat
Selvangivelsen Selvangivelsen er en elektronisk årlig opgørelse over en persons eller virksomheds skattepligtige indkomst og formue.
Læs mere om Selvangivelsen
Selvfinansiering Selvfinansiering er en metode, hvor et firma bruger en bestemt del af overskuddet til at investere i nye aktiviteter.
Læs mere om Selvfinansiering
Selvpensioneringskonto Siden 1998 har det ikke været muligt at oprette en selvpensioneringskonto. En selvpensioneringskonto skulle være bundet i mindst 15 år og kunne tidligst udbetales efter man var fyldt 60 år. Selvpensioneringskontoen er altså ikke en mulighed længere, da sk
Læs mere om Selvpensioneringskonto
Selvsalg Et selvsalg er et udtryk oftest brugt ved salg af ejerboligere, hvor en boligejer ønsker at sælge sin bolig selv. Selvsalg har kontante fordele da ejendomsmæglerens salær mv. spares. Endvidere kender sælger boligen bedst hvilket kan betyde hurtigere salg.
Læs mere om Selvsalg
Semi-stærkt efficient marked Et semi-stærkt efficient marked er et kapitalmarked, hvor ingen investorer kan nå overnormale afkast på en given investeringsstrategi, som alene er baseret på information, der er offentligt tilgængelig.
Læs mere om Semi-stærkt efficient marked
Serielån Serielån er et lån man afdrager med et fast afdrag hver termin.
Læs mere om Serielån
Servitut Servitut bruges normalt til at vise en begrænsning i ejerens rådighed eller ejendom, f.eks. kommunale byudviklingsplaner, færdselsret over ejendommen osv. Servitutter kan tinglyses.
Læs mere om Servitut
Servitutattest En servitutattest udstedes af en landinspektør, efter at han har konstateret, at de tinglyste servitutter på en ejendom er overholdt.
Læs mere om Servitutattest
Settlement pris Settlement pris er slutprisen for dagen som clearing house bruger til at afstemme handlerne for dagen til at udregne margins.
Læs mere om Settlement pris
Sharpe ratio Sharpe ratio udtrykker afkastet af en investering set i forhold til risikoen. Risikoen måles på værdipapirets historiske følsomhed. Sharpe ratio bruges ofte til at vurdere risikoen ved en investering
Læs mere om Sharpe ratio
Short position Short position betyder at der sælges værdipapirer, som endnu ikke er købt. Der sælges typisk short i forventning om, at værdipapirerne senere kan købes til en lavere kurs.
Læs mere om Short position
Shout option Shout option er en option, som giver køberen mulighed for at låse et minimum af afkastet fast, hvis han har egne forventninger om at markedet ikke bliver højere.
Læs mere om Shout option
Shutdown pris En shutdown pris er den nederste pris på en vare.
Læs mere om Shutdown pris
Signal jamming Signal jamming er en metode, som man bruger til at hindre at mulige konkurrenter starter op på et marked, der er profitabelt.
Læs mere om Signal jamming
Sikkerhedsmargin Sikkerhedsmargin bruges ofte som en betegnelse for belåningsgrænsen for et aktiv. En sådant aktiv kan være aktier, obligationer eller en ejendom.
Læs mere om Sikkerhedsmargin
Sinking fund Man taler om sinking fund, hvis de afdrag man betaler på et lån til hver termin sker via opkøbte obligationer eller ved at der udtrækkes til en given kurs.
Læs mere om Sinking fund
Sitc SITC er en forkortelse af Standard International Trade Classification. SITC er varekoder, som man bruger i forbindelse med udenrigshandel.
Læs mere om Sitc
Skadesløsbrev Skadesløsbrevet er et pantebrev, der giver sikkerhed for et bestemt løbende mellemværende, dog maksimeret til et bestemt beløb.
Læs mere om Skadesløsbrev
Skandinavisk model Den skandinaviske model er en model, som giver en forklaring på den udvikling, der sker i forskellige brancher i økonomier af mindre størrelse samt betydningen af prisstigninger inden- og udenlands.
Læs mere om Skandinavisk model
Skat Skat er de penge som borgere i et samfund skal betale for at der er råd til at betale for skoler, sygehuse, børnehaver, plejehjem, veje mv.
Læs mere om Skat
Skatte-kile Man taler om en skatte-kile i forbindelse med en forringelse i velfærden, som indførelse af en skat kan medføre.
Læs mere om Skatte-kile
Skatteaktiv Et skatteaktiv er skatteværdien af et fremførselsberettiget underskud eller den negative udskudte skat.
Læs mere om Skatteaktiv
Skatteankenævn Et skatteankenævn er den første klageinstans hvor der behandles klager over afgørelser truffet af det lokale skattecenter. Skattesagerne er både vedrørende almindelige skatteydere og fra selvstændigt erhvervsdrivende.
Læs mere om Skatteankenævn
Skattearbitrage Skattearbitrage er noget, der kan forekomme som resultat af beskatningsregler, der ikke er ens.
Læs mere om Skattearbitrage
Skattebeløb Et skattebeløb er det beløb, der skal betales til SKAT i indeværende indkomstår.
Læs mere om Skattebeløb
Skatteberegning En skatteberegning er skattemyndighedernes beregning og opgørelse af den skattepligtige indkomst heri udregningen af den skat, der skal betales af den samlede indkomst.
Læs mere om Skatteberegning
Skattebyrde En skattebyrde er det beløb en privatperson, en virksomhed eller organisation skal betale i skat.
Læs mere om Skattebyrde
Skattefordel En skattefordel er en fordel der bevirker, at en person, virksomhed eller organisation skal betale mindre i skat.
Læs mere om Skattefordel
Skattefradrag Skattefradrag er en betegnelse for forhold, der kan modregnes i skatteangivelsen og derved reduceres det skattebeløb, der skal betales til SKAT.
Læs mere om Skattefradrag
Skattefri Skattefri betyder, at der ikke skal svares skat (betales skat).
Læs mere om Skattefri
Skattefrie portefølje Skattefri portefølje er en lovmæssig anordning, der kan have indflydelse på den skat der skal betales til staten i forbindelse med såvel tab som gevinst, under forudsætning af at kriterierne for at være omfattet den skattefri portefølje er opfyldt.
Læs mere om Skattefrie portefølje
Skattelettelse En skattelettelse er en nedsættelse af skatten, for alle, for én eller flere bestemte grupper i befolkningen eller for en enkelt person. Det beløb hvormed skatten sættes ned kaldes også for skattelettelse.
Læs mere om Skattelettelse
Skatteloft Skatteloft er det loft - eller øverste grænse for den skatteprocent, som borgerne skal betale til staten og kommunen.
Læs mere om Skatteloft
Skattelovgivning Skattelovgivning er en betegnelse for alle de love, der direkte eller indirekte vedrører skatten såvel privat som erhvervsmæssigt.
Læs mere om Skattelovgivning
Skatteoptimering Skatteoptimering handler om at virksomheder eller private får nedbragt den samlede mængde penge der skal betales til skat.
Læs mere om Skatteoptimering
Skattepligtig En skattepligtig er en given person eller virksomhed, der skal betale skat til staten af indkomsten eller værdier.
Læs mere om Skattepligtig
Skattepolitik Skattepolitik er en betegnelse, som man bruger sammenfattende om samtlige regler og love, der vedrører skat og opkrævningen heraf i et land.
Læs mere om Skattepolitik
Skatteprocent Skatteprocenten er den procentsats, der betales i skat til enten kommune, kirke, amt eller stat.
Læs mere om Skatteprocent
Skatter Skatter er en betegnelse for penge der opkræves af f.eks. staten eller kommunerne. Skatter bruges til dækning af disses udgifter, men uden at være knyttet til bestemte udgifter, modsat afgifter.
Læs mere om Skatter
Skattereform En skattereform er lovgivningsmæssige forhold omhandlende skatten.
Læs mere om Skattereform
Skatteregnskab Et skatteregnskab er en opgørelse, der opstilles med det formål at oplyse skattemyndighederne om en virksomheds skattepligtige indkomst og formue.
Læs mere om Skatteregnskab
Skift bank Skift bank - eller bankskifte - er, når en kunde skifter sin nuværende bankleverandør ud med et andet pengeinstitut.
Læs mere om Skift bank
Skifteret Skifteretten er en afdeling af en byret. I skifteretten behandler man spørgsmål om "skifte" af formuer. F.eks. når en formue helt eller delvist skal flyttes fra en virksomhed eller person til en eller flere andre virksomheder eller personer.
Læs mere om Skifteret
Skifteretsattest En skifteretsattest er et dokument udstedt af skifteretten efter en persons død. Skifteretsattesten bruges enten når den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo eller hvis boet er overtaget til privat skifte.
Læs mere om Skifteretsattest
Skjult arbejdsløshed Skjult arbejdsløshed er arbejdsløshed, der ikke bliver registreret i opgørelserne over arbejdsløshed i det offentlige.
Læs mere om Skjult arbejdsløshed
Skøde Et skøde er et dokument, hvor ejendomsretten til en fast ejendom overdrages på nærmere angivne vilkår og som tinglyses som adkomst for den der køber ejendommen. Skødet kan være ubetinget eller betinget af f.eks. købesummens betaling.
Læs mere om Skøde
Slutskyligningen Slutskyligningen er en ligning, som måler hele den samlede ændring i efterspørgslen som resultat af ændringer i priserne.
Læs mere om Slutskyligningen
Smallcap SmallCap er Københavns Fondsbørs kursliste over selskaber med mindre omsætning på børsen. SmallCap står i kontrast til selskaber i f.eks. OMXC20 der har betydeligt mere omsætning.
Læs mere om Smallcap
Smart money Smart money er en betegnelse, som man bruger om finansiering af et firma, hvor der er krav om, at der kommer en mere aktiv ledelsesindflydelse.
Læs mere om Smart money
Sme SME er en forkortelse af "Small and Middlesized Enterprises", og betyder altså ganske enkelt små og mellemstore virksomheder.
Læs mere om Sme
Smec SMEC er en forkortelse af Simultation Model of the Economic Council. SMEC er en makroøkonomisk model, som Det økonomiske Råds sekretariat har udviklet.
Læs mere om Smec
Social profit Social profit er den profit, som man får ved et givent investeringsprojekt.
Læs mere om Social profit
Socialistisk økonomi En socialistisk økonomi er en økonomi, hvor staten ejer de fleste af produktionsmidlerne - eller de er kollektivt ejede.
Læs mere om Socialistisk økonomi
Socialliberalisme Socialliberalisme er en betegnelse, man bruger om en økonomisk retning. Social liberalismens mest kendte repræsentant er John Stuart Mill.
Læs mere om Socialliberalisme
Socialpolitik Socialpolitik handler om, hvordan det offentlige forsøger at sikre den enkelte borger mod økonomisk krise samt hjælpe borgere, der er økonomisk svagt stillede til en nogenlunde levestandard.
Læs mere om Socialpolitik
Socialrente Socialrenten er den rente, som man bruger til at udregne det samfundsmæssige afkast, der er på alle de investeringer, som det offentlige har foretaget.
Læs mere om Socialrente
Soft money Soft money er de penge, som man bruger til finansiering af et firma, der ikke har særlige krav til driften eller ledelsen af firmaet.
Læs mere om Soft money
Solidarisk hæftelse Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer hver især hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse. Hvis en af debitorerne ikke betaler sin del, kommer de andre til også at betale for den der ikke har betalt.
Læs mere om Solidarisk hæftelse
Solidarisk lønpolitik Solidarisk lønpolitik er en politik, som fagforbundene har forsøgt at følge ved at indgå overenskomster på arbejdsmarkedet. Målet er at give de lavtlønnede en bedre absolut og relativ løn.
Læs mere om Solidarisk lønpolitik
Soliditet Soliditet beskriver e virksomheds evne til at holde långivere og kreditorer skadesløse i tilfælde af modgang.
Læs mere om Soliditet
Soliditetsgrad Soliditetsgrad er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier er soliditetsgraden lav.
Læs mere om Soliditetsgrad
Solow-modellen Solow-modellen er en neoklassisk vækstmodel. I Solow-modellen gør produktionsfunktionen det muligt at substituere mellem de to produktionsfaktorer.
Læs mere om Solow-modellen
Solow-residualen Solow-residualen er den del af den økonomiske vækst, som man ikke kan forklare ud fra stigning i brug af arbejdskraft eller kapital.
Læs mere om Solow-residualen
Solvens Solvens er adgang til egne penge til dækning af eventuelle tab. Solvensen består af egenkapital, hybridkapital og ansvarlig lånekapital. Graden af solvens bestemmes af loven.
Læs mere om Solvens
Solvensbehov Et kreditinstitut skal ifølge Basel II vurdere sit solvensbehov, dvs. den nødvendige kapitaldækning i forhold til dets risici. Solvensbehovet udtrykkes i procent af risikovægtede poster.
Læs mere om Solvensbehov
Solvensgrad Egenkapitalen i forhold til balancesummen i en virksomhed er betegnelsen for solvensgraden og er et mål for virksomhedens solvens.
Læs mere om Solvensgrad
Solvenskrav Solvenskrav er betegnelsen for finansielle virksomheders lovmæssige kapitalkrav. I et kreditinstitut skal basiskapitalen udgøre mindst 8 pct. af instituttets risikovægtede poster eller solvensbehov, hvis denne er højere end 8 pct. I et pensionsselskab ber
Læs mere om Solvenskrav
Solvensprocent Solvensprocent er et nøgletal for kreditinstitutter, der beregnes som basiskapital i forhold til de risikovægtede poster.
Læs mere om Solvensprocent
Sort arbejde Sort arbejde (måneskinsarbejde) er en tjenesteydelse som bliver belønnet kontant eller i naturalier men hvor den der udfører tjenesten ikke meddeler denne indkomst til SKAT.
Læs mere om Sort arbejde
Sortstemplet fordring Man taler om sortstemplet fordring, hvis en fordring på den tid, hvor den udstedes ikke opfylder det gældende krav om mindsterenten.
Læs mere om Sortstemplet fordring
Sortstemplet lån Et sortstemplet lån er et lån, hvis pålydende rente på udbetalingstidspunktet er mindre end mindsterenten ifølge Kursgevinsloven.
Læs mere om Sortstemplet lån
Sp SP står for Særlig Pensionsordning. SP blev vedtaget af den socialdemokratiske regering i 1997.
Læs mere om Sp
Sp ordning SP ordningen er en offentligt kontrolleret og obligatorisk pensionsordning. SP er en forkortelse for Særlig Pensionsordning. SP ordningen blev politisk vedtaget i 1997.
Læs mere om Sp ordning
Sp-bidrag SP-bidrag er et bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing og er en tvungen individuel opsparingsordning. SP-bidrag beregnes ud fra AM-indkomsten.
Læs mere om Sp-bidrag
Sparbank Sparbank er et større dansk pengeinstitut med hovedsæde i Skive
Læs mere om Sparbank
Sparekasse En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution. Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber.
Læs mere om Sparekasse
Sparekasser Sparekasser er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en sparekasse. Modsat til banker og andelskassebevægelsen, ejes sparekasserne af garanter og er typisk stærkt lokalt engageret, eksempelvis i form af sponsorater..
Læs mere om Sparekasser
Spekulationsboble En spekulationsboble også kaldet en økonomisk boble, en markedsboble, prisboble, finansboble eller en spekulativ mani, er handel i store volumener til priser som er betydeligt ude af trit med de indre værdier.
Læs mere om Spekulationsboble
Spindelvævsteorien Spindelvævsteorien er en mikroøkonomisk model, som man bruger til at beskrive dannelsen af priser på markeder, der har en fuldkommen konkurrence.
Læs mere om Spindelvævsteorien
Spot pris Spot prisen er den pris, som leveringen af en vare har lige præcis i dag.
Læs mere om Spot pris
Spot rente Spot renten er den pris som udlån har præcis i dag.
Læs mere om Spot rente
Spotkurs En spotkurs er kursen ved køb og salg af f.eks. valuta og værdipapirer "her og nu" (fra engelsk - on the spot).
Læs mere om Spotkurs
Spread Spread er forskellen mellem købs- og salgskursen på et værdipapir eller en valuta.
Læs mere om Spread
Srm SRM er en forkortelse af "Supplier Relationship Management" og omhandler forholdet mellem virksomheden og leverandørerne.
Læs mere om Srm
Stagflation Stagflation er en kombination af stagnation (mild form for økonomisk krise) og høj inflation. Stagflation var udbredt i 1970'erne.
Læs mere om Stagflation
Stakeholder Stakeholder er et begreb der dækker over en virksomheds samlede interessentgruppe og er derfor ikke kun aktionærerne i virksomheden.
Læs mere om Stakeholder
Standardafvigelsen Standardafvigelsen måler observationernes gennemsnitlige afstand til gennemsnittet i datamaterialet.
Læs mere om Standardafvigelsen
Standardfradrag Ejerboliger undtagen ejerlejligheder har et fastsat skattemæssigt standardfradrag.
Læs mere om Standardfradrag
Standby facilitet Standby facilitet er en likviditetsreserve i form af et løfte om et lån i banken, som man kan gøre brug af med kort varsel.
Læs mere om Standby facilitet
Star En star (stjerne) kan gives af investeringshuse eller pengeinstitutter til investeringsforeninger som klarer sig godt.
Læs mere om Star
Statisk model En statisk model er en ligning, i hvilken der alene indgår variabler, som man måler i samme tidsrum. Der er med andre ord ingen lags.
Læs mere om Statisk model
Statshandelslande Statshandelslande er lande, som har en statslig administreret og reguleret handel med udlandet.
Læs mere om Statshandelslande
Statsobligation Obligationer udstedt af en stat, oftest for at finansiere et underskud på statsfinanserne. Statsobligationer har i mange år været et af danskernes foretrukne investeringsobjekter.
Læs mere om Statsobligation
Statspapirer Statspapirer er finansielle fordringer, som bliver udstedt på det finansielle marked i forbindelse med at staten låner penge til at dække underskuddet på statens finanser eller til at refinansiere statsgælden.
Læs mere om Statspapirer
Steady-state vækst Man taler omsSteady-state vækst som en betingelse, der er dynamisk i en økonomi, hvor samtlige reale variabler stiger med en vedvarende proportional rate.
Læs mere om Steady-state vækst
Stegflation Stegflation er en blanding af høj inflation og stagnation.
Læs mere om Stegflation
Stempelafgift Opkræves i henhold til Stempelloven på enhver ny forsikring samt ved forhøjelser af forsikringssummer.
Læs mere om Stempelafgift
Stiftelsesprovision Stiftelsesprovision er det beløb, der indbetales ved et givent låns stiftelse til delvis dækning af de lovmæssige egenkapitalkrav for erhvervskunder. Ved lån til privatkunder betales der ikke stiftelsesprovision.
Læs mere om Stiftelsesprovision
Stock-picking Stock-picking er udtryk der bruges når der udvælges bestemte aktier ud fra nogle investeringskriterier, som aktierne skal opfylde.
Læs mere om Stock-picking
Stolper-samuelson teoremet Stolper-Samuelson teoremet er et teorem, som er baseret på Heckschler-Ohlin modellen, og binder indkomstfordelingen i hjemlandet på handel, der foregår internationalt.
Læs mere om Stolper-samuelson teoremet
Stop-go-politik Stop-go-politik er en betegnelse, man bruger om en økonomisk politik, i hvilken man skifter mellem at bremse og stimulere den økonomiske udvikling i landet.
Læs mere om Stop-go-politik
Stordriftsfordele Man taler om stordriftsfordele, når omkostningerne gennemsnitligt pr. produceret enhed falder samtidig med at produktionen stiger.
Læs mere om Stordriftsfordele
Stordriftsulemper Man taler om stordriftsulemper, når omkostningerne gennemsnitlig starter med at stige i forbindelse med en større produktion.
Læs mere om Stordriftsulemper
Strakskurs Strakskurs er baseret på bankens kurser, og ufordelagtigt ved stort spread. Fordelen er at handlerne kan ske her og nu og til en kendt kurs.
Læs mere om Strakskurs
Strangle Strangle er en optionsstrategi, hvor både det mulige tab og den mulige gevinst er begrænset.
Læs mere om Strangle
Stripping En stripping er en opdeling af renter og afdrag fra en obligation eller et lån.
Læs mere om Stripping
Structure-conduct-performance-paradigmet Structure-Conduct-Performance-paradigmet er et paradigme, som førhen ofte blev brugt i industriøkonomien til at undersøge karakteristikaene i en industri eller et marked.
Læs mere om Structure-conduct-performance-paradigmet
Strukturalt underskud Strukturalt underskud er en betegnelse, man bruger, ofte om statsunderskuddet, hvis årsag skal findes i en økonomisk strukturel ubalance.
Læs mere om Strukturalt underskud
Strukturel arbejdsløshed Man taler om strukturel arbejdsløshed, når arbejdsløsheden er skabt af et mis-match mellem de evner, de ledige har og de krav som firmaerne stiller.
Læs mere om Strukturel arbejdsløshed
Strukturpolitik Strukturpolitik er en økonomisk politik, som vil ændre økonomiens struktur, så den i højere grad bliver indrettet sådan, at den sigter mere mod at sikre bestemte mål.
Læs mere om Strukturpolitik
Stykafgift En stykafgift er en afgift, som man betaler til staten. Stykafgiften bliver beregnet med et givent beløb pr. enhed af de varer, som er en del af afgiften. Det kan f.eks. være pr. kg eller pr. liter, at stykafgiften beregnes.
Læs mere om Stykafgift
Stykstørrelse Obligationens pålydende værdi.
Læs mere om Stykstørrelse
Styktold Styktold er en told, hvor afgiften bliver beregnet som et fast beløb pr. enhed af den vare, der er told på.
Læs mere om Styktold
Stylized facts Stylized facts er en række fakta, som flere skoler inden for økonomi mener, at udviklingen i økonomien er lagt under.
Læs mere om Stylized facts
Stærk efficient marked Et stærkt efficient marked er et kapitalmarked, hvor ingen investorer kan få overnormale afkast på en investeringsstrategi, som er bygget både på offentlig og ikke-offentlig information, der er til rådighed.
Læs mere om Stærk efficient marked
Stærk valuta En stærk valuta er en valuta, hvor man forventer, at den internationale værdi vil stige frem for at falde.
Læs mere om Stærk valuta
Stående lån Stående lån er et lån der ikke afdrages før på udløbsdagen.
Læs mere om Stående lån
Subcontrading Subcontrading er en måde, som et firma kan vælge at organisere sin produktion på.
Læs mere om Subcontrading
Subprime-lån Subprime-lån er et finansbegreb fra USA, der knytter sig til bankers långivning i fast ejendom med høj risiko og høj rente.
Læs mere om Subprime-lån
Subprime-lånene Subprime-lånene var den udløsende faktor for den nuværende økonomiske krise. Der blev udstedt subprime-lån til låntagere, der kun kunne finansiere deres lån, såfremt huspriserne fortsatte med at stige.
Læs mere om Subprime-lånene
Subscription agreement Subscription agreement er en lånekontrakt, som tilpasser forholdet mellem låneren og arrangøren af lånet.
Læs mere om Subscription agreement
Subsidier Subsidier er et begreb, man bruger om offentlig støtte, der som regel har som mål at holde prisen nede på givne varer og tjenester. Det kan være af hensyn til forbrugerne eller til indenlandske producenter, som har udenlandsk konkurrence.
Læs mere om Subsidier
Subtotal Subtotal er et samlet resultat for en given række tal, som tilsammen udgør en del af en større gruppe tal.
Læs mere om Subtotal
Subtraktion Subtraktion (at trække fra) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Resultatet af en subtraktion kaldes differensen eller forskellen. Subtraktion er det modsatte af addition.
Læs mere om Subtraktion
Sudden death Sudden death er et begreb, som man bruger i forbindelse med at et kapitalapparat har brug for lige så meget reparation og vedligeholdelse pr. enhed, der bliver produceret - uagtet alder.
Læs mere om Sudden death
Sunk cost Sunk cost er et begreb, der dækker over at omkostninger fortsat vil være til stede, uanset om formaet trækker sig ud af en aktivitet.
Læs mere om Sunk cost
Supermultiplikator Supermultiplikator er den effekt, som følger i kølvandet af stigende investeringer, som giver øget indkomst - som så igen giver stigende investeringer.
Læs mere om Supermultiplikator
Superneutralitet Man siger om penge, at de er superneutrale, hvis forandringer i væksten af pengemængden slet ikke har en effekt på den reale ligevægt.
Læs mere om Superneutralitet
Supplerende kapital Supplerende kapital omfatter ansvarlig fremmedkapital i kreditinstitutter udbudt som basiskapital, der opfylder visse krav. Disse krav kan være at der ikke er misligholdelsesbeføjelser for kreditor, mulighed for at udskyde renter og for at nedskrive hoved
Læs mere om Supplerende kapital
Supply side economics Supply Side Economics er en økonomisk skole, som herskede i slutningen af 1970' erne. Supply Side Economics gør op med statens indblanding i markedsmekanismen.
Læs mere om Supply side economics
Svag valuta En svag valuta er en valuta, hvor man i højere grad forventer, at værdien vil falde frem for at stige.
Læs mere om Svag valuta
Svensk budget Svensk budget er en betegnelse, som man bruger om et budget, hvor der ikke behøver at være konsensus hvert år mellem indtægter og udgifter. Der skal i stedet være balance ud i fremtiden.
Læs mere om Svensk budget
Swap swap er at bytte forpligtelser. En swap kan bestå i, at to parter bytter ydelser svarende til lån i samme valuta, men med forskellige betalingsbetingelser såsom løbetid, renteterminer, rentesats osv eller svarende til lån i forskellige valutaer. En swap k
Læs mere om Swap
Swap intervention Swap intervention er lån, der har sikkerhed i fremmed valuta.
Læs mere om Swap intervention
Swap rente Swap rente er den faste rente, som man kan få ved en swap fra variabel til fast rente.
Læs mere om Swap rente
Swaption Swaption er en option på at indgå en renteswap på et senere, fremtidigt tidspunkt.
Læs mere om Swaption
Swift SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, der er et verdensomspændende selskab af banker, der gennem et telenet er i stand til i løbet af meget kort tid at foretage overførsler til hinanden.
Læs mere om Swift
Sydbank Sydbank - Danmarks fjerdestørste bank. Sydbank er i dag Danmarks fjerdestørste bank og har sin base i Sønderjylland med hovedsædet i Aabenraa.
Læs mere om Sydbank
Syndikeret banklån Syndikeret banklån er et banklån, som en gruppe af banker har ydet.
Læs mere om Syndikeret banklån
Synkronisering Inden for økonomi taler man om synkronisering i forbindelse med sammenfald i konjunkturerne i forskellige lande, som sker på baggrund af det nære økonomiske sammenkvem mellem økonomierne.
Læs mere om Synkronisering
Synlig hånd Man taler om en synlig hånd i forbindelse med allokeringen af goder på en måde, der ikke er markedsøkonomisk.
Læs mere om Synlig hånd
Systemisk (finansiel) risiko Systemisk (finansiel) risiko beskriver risikoen for at en hændelse kan udløse økonomiske tab og/eller mistillid til en væsentlig del af det finansielle system og dermed potentielt kan true den finansielle stabilitet. Hændelser, der medfører systemisk risi
Læs mere om Systemisk (finansiel) risiko
Sælgerpantebrev Et sælgerpantebrev er et pantebrev, der fremkommer i forbindelse med ejendomshandeler. Køberen af huset vil sjældent betale hele summen kontant. I praksis overtager køber de lån, som er i ejendommen i forvejen, f.eks. et kreditforeningslån eller banklån.
Læs mere om Sælgerpantebrev
T
Tableau économique Tableau économique er en tidligere udgave af input-output-tabel. Tableau économique blev udviklet af den franske økonom Francois Quesnay i 1700-tallet.
Læs mere om Tableau économique
Target Et target er betegnelsen for et kursmål (kursniveau/værdi) en investor forventer en aktie/værdipapir har eller vil nå inden for en given fremtid.
Læs mere om Target
Taylors regel Taylors regel er en metode, som centralbanker bruger til at fastsætte den nominelle rente, så det bliver muligt at komme nærmere den ønskede inflationsrate.
Læs mere om Taylors regel
Tegningskurs Tegningskursen er den kurs, som et investeringsbevis blev solgt til i forbindelse med den indledende tegningsperiode.
Læs mere om Tegningskurs
Tegningsperiode Tegningsperioden er den periode, hvor investorer kan acceptere tilbuddet om at købe nye aktier i forbindelse med en emission eller introduktion.
Læs mere om Tegningsperiode
Tegningsret Tegningsret tildeles aktionærer i forbindelse med kapitaludvidelser. Tegningsretter anvendes til at købe nye aktier, som eksisterende aktionærer har fortrinsret til. En aktionær kan sælge tegningsretten på Københavns Fondsbørs.
Læs mere om Tegningsret
Teknisk handelshindring Teknisk handelshindringer er hindringer, som udelukker varer fra udlandet grundet krav til varernes sundhedsmæssige eller tekniske karakter.
Læs mere om Teknisk handelshindring
Teknisk insolvent At være teknisk insolvent betyder at gælden i ens hus overstiger husets salgsværdi.
Læs mere om Teknisk insolvent
Teknologi-gab Man taler om teknologi-gab inden for økonomiske teorier i forbindelse med gab mellem f.eks. Europa og Japan, hvor faldende konkurrencestilling og rater i investeringer i Europa inden for teknologi vil skabe et gab.
Læs mere om Teknologi-gab
Tender offer Et Tender offer er et købstilbud som kan gives til aktionærerne i et aktieselskabs, om at købe deres aktier til en fastlagt kurs.
Læs mere om Tender offer
Terminsdag Terminsdag er den dag der udbetales kupon og udtrækning.
Læs mere om Terminsdag
Terminskurs Terminskurs er den kurs, som fremmed valuta har til den fremtidige levering.
Læs mere om Terminskurs
Terminsmarked Terminsmarked er et begreb for køb eller salg på termin, hvis man handler værdipapirer med levering ud i fremtiden.
Læs mere om Terminsmarked
Terminsvaluta Terminsvaluta er den valuta, som man handler med på terminsmarkedet, dvs. valuta som man bestiller til en fremtidig levering.
Læs mere om Terminsvaluta
Terminsydelse Terminsydelsen er det samlede beløb, der skal betales for et lån pr. termin. En terminsydelse består af afdrag, rente og bidrag/provision.
Læs mere om Terminsydelse
Terminydelse Det beløb, der skal betales ved hver betalingstermin. Terminsydelsen består af renter, afdrag og bidrag.
Læs mere om Terminydelse
Tertiære erhverv De tertiære erhverv omfatter alle tjenesteproducerende erhverv som f.eks. handel, transport og offentlig administration.
Læs mere om Tertiære erhverv
Testamente Et testamente er et juridisk bindende dokument som fortæller hvad en person ønsker der skal ske med vedkommendes ejendele når vedkommende er død.
Læs mere om Testamente
Theils ulighedskoefficient Theils ulighedskoefficient er en koefficient, som man bruger til at illustrere en præcisionen i en økonometrisk model.
Læs mere om Theils ulighedskoefficient
Theta Theta er et risikomål for optioner, som viser ændringen i optionspræmien ved at korte løbetiden på det underliggende aktiv.
Læs mere om Theta
Thin market Thin Market er et udtryk der bruges om et værdipapirmarked med en lille omsætning.
Læs mere om Thin market
Tidsindskud Tidsindskud er indskud i pengeinstitutter, som laves sammen med en aftale om renter og løbetid.
Læs mere om Tidsindskud
Tie in sale Tie in sale er noget, man taler om, når man oplever at der i forbindelse med salg af et produkt oplever, at der i samme ombæring bliver solgt en række biprodukter.
Læs mere om Tie in sale
Tilbagebetalingstid Man taler om tilbagebetalingstiden i forbindelse med den, som det tager alle negative pengestrømme at blive udlignet med positive pengestrømme.
Læs mere om Tilbagebetalingstid
Tilbagekøbsret Tilbagekøbsretten tinglyses som en servitut om, at den oprindelige sælger har ret til at købe ejendommen tilbage til en nærmere fastsat pris på et nærmere fastsat tidspunkt.
Læs mere om Tilbagekøbsret
Tilbageskødningsplig Tilbageskødningspligten bruges især ved køb af ubebyggede grunde, hvor der kan være et forbud mod, at grunden videresælges i ubebebygget stand og derfor skal sælges tilbage til den oprindelige sælger.
Læs mere om Tilbageskødningsplig
Tillægslån Lån i friværdi som ydes til andre formål end nybyggeri, om- og tilbygning, ejerskifte og konvertering/ombygning.
Læs mere om Tillægslån
Tilpasningshastighed Man taler om tilpasningshastighed i forbindelse med den tid, der går før priserne har afpasset sig overudbud eller overefterspørgsel.
Læs mere om Tilpasningshastighed
Tilpasningsomkostninger Tilpasningsomkostninger er de omkostninger, som bliver lagt på en agent. Det kan eksempelvis være i forbindelse med, at en produktion bliver omlagt i et firma.
Læs mere om Tilpasningsomkostninger
Tilslutningsafgift En tilslutningsafgift er en afgift, som man betaler for at få lov til at forbruge en vare ligemeget hvor stort kvantum af varen, som man forbruger.
Læs mere om Tilslutningsafgift
Timeløn Timeløn er et fast beløb der betales efter hvor lang tid en medarbejder arbejder.I modsætning til akkordløn og provisionsløn får man det samme beløb uanset hvad resultatet af ens anstrengelser er.
Læs mere om Timeløn
Tingbogsattest I ttingbogsattesten fremgår bl.a. ejendommens købspris, adkomsthaver og hvilke lån, der er tinglyst i ejendommen samt renten, hvis der er tale om fast forrentede lån. Restgæld på lån fremgår ikke, da lån ikke opdateres centralt.
Læs mere om Tingbogsattest
Tinglysning At tinglyse et pant betyder at man får offentliggjort og lovliggjort udlånerens krav på at få sine penge, og at udlåneren må kræve pantet solgt, såfremt dette ikke sker ifølge de aftalte vilkår.
Læs mere om Tinglysning
Tinglysningsafgift Retsafgift og stempelafgift kaldes under ét for tinglysningsafgift.
Læs mere om Tinglysningsafgift
Tinglysningsgenpart Af alle dokumenter, der skal tinglyses, skal der på Justitsministeriets genpartspapir laves en kopi, som skal opbevares på tinglysningskontoret.
Læs mere om Tinglysningsgenpart
Tinglysningsservice Realkreditinstitutternes tinglysningsservice er at stå for tinglysning af pantebreve, hjemtagelse af nye lån, indfrielse af gamle lån mv. Realkreditinstitutternes tinglysningsservice har som oftest tilknyttet et gebyr.
Læs mere om Tinglysningsservice
Tjenestebalancen Tjenestebalancen er en delbalance på den danske betalingsbalance. På tjenestebalancen opgøres bl.a. indtægter og udgifter ved transport på havet.
Læs mere om Tjenestebalancen
Tjenestemand En tjenestemand er en person, der er ansat hos en kommune, i en region eller i staten.
Læs mere om Tjenestemand
Tmt-aktier TMT-aktier er aktier indenfor tele-, medie- og teknologisektoren.
Læs mere om Tmt-aktier
Tobins pengeefterspørgsel Tobins pengeefterspørgsel er en teori, der siger, at en agent vil bestemme sin beholdning af mønter og sedler ud fra sin aversion mod risici.
Læs mere om Tobins pengeefterspørgsel
Tobins skat Tobins skat er en skat, der lægges på transaktioner på omsætning af valuta.
Læs mere om Tobins skat
Tobinskat Tobinskat er en foreslået skat på internationale valutatransaktioner. Formålet med Tobinskatten er at mindske incitamentet til kortsigtet valutaspekulation og ønsket er derigennem at skabe nogle mere stabile valutakurser.
Læs mere om Tobinskat
Told Told er betegnelsen for en afgift, der betales ved indførsel af en given vare i et andet land end det land varen er produceret i (produktionslandet).
Læs mere om Told
Toldunion En toldunion er en række nationer, som har sluttet sig sammen om at udelukke alle handelsmæssige restriktioner på varehandel medlemslandene imellem.
Læs mere om Toldunion
Topskat Topskat er et udtryk for det skattetryk du betaler, når du befinder dig i den højeste indkomstgruppe.
Læs mere om Topskat
Totalindeks Totalindekset er et indeks bestående af samtlige aktier på det danske marked, som er noteret på Københavns Fondsbørs (undtaget holdingselskaber).
Læs mere om Totalindeks
Totalomkostninger Totalomkostninger er den samlede sum af både variable og faste udgifter, som et firma har i forbindelse med sin produktion.
Læs mere om Totalomkostninger
Totalomsætning En totalomsætning er den samlede omsætning over en eller flere givne tidsperioder.
Læs mere om Totalomsætning
Trade creation Man taler om trade creation i forbindelse med, at den økonomiske gevinst, som man kan opnå ved at blive en del af en toldunion bl.a. afhænger af, om dyre indenlandske varer afløses af billigere varer fra lande i toldunionen.
Læs mere om Trade creation
Trade division Trade division eller handelsforvridning er tab af velfærd, som lande, der laver en en toldunion, kan opleve.
Læs mere om Trade division
Tranmissionsmekanismen Transmissionsmekanismen er et makroøkonomisk begreb, som bl.a. er med til at kvalificere hvordan finansielle variabler har indflydelse på den nominelle efterspørgsel.
Læs mere om Tranmissionsmekanismen
Transfereringspriser Transfereringspriser er de priser, som et firma, der er transnational bruger, når det handler med hovedkoncernen i hjemlandet eller datterselskabet, som findes i udlandet.
Læs mere om Transfereringspriser
Treasure bills Treasure bills er amerikanske statsobligationer. Treasure bills kan have løbetider i op til 1 år.
Læs mere om Treasure bills
Treasure notes Treasure notes er amerikanske statsobligationer. Treasure notes har løbetider i mere end et år, dvs. længere end treasury bills.
Læs mere om Treasure notes
Tredjegrads prisdiskriminering Tredjegrads prisdiskriminering er en type prisdiskriminering, hvor en producent opsnapper et tegn fra en kundegruppe og derefter udbyder sine varer en unik pris til de givne kundegrupper.
Læs mere om Tredjegrads prisdiskriminering
Trepunktsarbitrage Trepunktsarbitrage er en arbitrageform, hvor det er muligt at lave overskud ved som minimum at handle på 3 markeder på samme tid.
Læs mere om Trepunktsarbitrage
Treårsreglen Treårsreglen er en skatteregel der skelner mellem om investor har haft sine aktier i over eller under tre år.
Læs mere om Treårsreglen
Trickle down Trickle down er en betegnelse, som man bruger om en nedskrivning af økonomisk velfærd fra de velstillede i samfundet til de fattige.
Læs mere om Trickle down
Troværdighed Troværdighed bruges i makroøkonomien om omverdenens tro på at regeringen i et land vil holde fast i en lavinflationspolitik.
Læs mere om Troværdighed
Tvangsakkord Tvangsakkord er en aftale, hvor et flertal af en skyldners kreditorer indvilger i at modtage en del af deres tilgodehavende til fuld afgørelse af gælden. Ved indtrædelse er alle kreditorerne bundet af aftalen også evt. mindretal af modvillige kreditorer.
Læs mere om Tvangsakkord
Tvangsauktion Et auktionssalg af en ejendom, som en kreditor har foretaget udlæg i. Ved tvangsauktion over fast ejendom bortfalder de panterettigheder, som ikke bliver dækket af den købesum, ejendommen opnår på auktionen. Dog består fordringen mod debitor.
Læs mere om Tvangsauktion
Tvangsauktionsklausu Tvangsauktionsklausulen er en bestemmelse i et pantebrev om, at dette ikke kan kræves indfriet ved tvangsauktion.
Læs mere om Tvangsauktionsklausu
Tvangsindløsning En tvangsindløsning betyder, at alle aktionærer kan blive tvunget til at indløse deres aktier, hvis én aktionær i selskabet ejer mere end 90% af aktierne i det pågældende selskab.
Læs mere om Tvangsindløsning
Two-gap-model Two-gap-modellen er en model, som bruges i udviklingsøkonomien. Her kan den økonomiske vækst blive hæmmet af to gaps, som kan være opsparing eller mangel på valuta, som betyder, at de produktionsfaktorer, der er brug for ikke kan hentes.
Læs mere om Two-gap-model
Tynd aktie En tynd aktie er en aktie der har en meget lille omsætning.
Læs mere om Tynd aktie
U
Uafhængig rådgiver En uafhængig rådgiver er en rådgiver, der ikke er bundet af aftaler, der virker indskrænkende på rådgiverens rådgivningsmuligheder samt tilbud til den uafhængige rådgivers kunder.
Læs mere om Uafhængig rådgiver
Uafhængig vare En uafhængig vare er en vare, som er karakteristisk ved, at krydspriselasticiteten er lig nul. Med andre ord så betyder det, at prisstigninger ikke påvirker efterspørgslen på denne vare.
Læs mere om Uafhængig vare
Udbud Et markeds udbud, er de varer, eller tjeneser, som samlet er udbudt af sælgere i en fast periode.
Læs mere om Udbud
Udbudselasticitet Udbudselasticitet er den ændring, som sker procentvis i udbuddet af varer grundet en procentvis ændring i varens pris.
Læs mere om Udbudselasticitet
Udbudsøkonomer Udbudsøkonomer er en gruppe af amerikanske økonomer, som, i forbindelse med krise, anbefaler en økonomisk politik, der giver folk handlekraft, sætter gang i økonomisk vækst og lader folk slippe for økonomisk administration.
Læs mere om Udbudsøkonomer
Udbytte Udbytte er en årlig udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne/ejerne. Ved virksomhedens generalforsamling fastsættes værdien af udbyttet.
Læs mere om Udbytte
Udbytteskat Udbytteskat er en foreløbig skat, som trækkes fra udbyttet i aktieafdelingerne og blandede afdelinger, når der investeres for frie midler. Den foreløbige skat indberettes af foreningen. Beløbet vil i mange tilfælde være den endelige skat.
Læs mere om Udbytteskat
Udbytteudbetaling Udbytteudbetaling er udbetalingen til en virksomheds aktionærer af et udbytte. Udbyttes størrelse fastlægges på virksomhedens generalforsamling.
Læs mere om Udbytteudbetaling
Udenlandsk rente Den udenlandske rente er udtryk for renteniveauet i udlandet. Da penge meget frit kan flyttes over landegrænser, er landene meget afhængige af hinanden. Den danske rente ligger som regel meget tæt på den europæiske. Det er blandt andet fordi den danske kr
Læs mere om Udenlandsk rente
Udgående moms Udgående moms er betegnelsen for momsen af de varer og tjenesteydelser, som en virksomhed har solgt.
Læs mere om Udgående moms
Udjævningsprocent En udjævningsprocent viser den procentdel af hele indkomstmængden, som man skal flytte fra personer med en indkomst, der er over gennemsnittet til personer, der har en indkomst under gennemsnittet, så indkomsten alle steder er ens.
Læs mere om Udjævningsprocent
Udlicitere Det at udlicitere opgaver betyder at en virksomhed får opgaver udført af andre virksomheder. Udlicitering bruges ofte fordi det er billigere for virksomheden eller at opgaverne kan løses hurtigere af andre virksomheder (f.eks perioder med mange ordrer).
Læs mere om Udlicitere
Udlodning Udlodning er udbetaling af udbytte. Udbyttet kan udbetales uden at der er realiseret et givent overskud.
Læs mere om Udlodning
Udlæg Sikkerhedsret, som kreditor opnår over debitors ejendele ved Fogedrettens mellemkomst. Efter at have foretaget udlæg kan kreditor sædvanligvis lade de udlagte genstande sælge på tvangsauktion med henblik på at inddrive sit tilgodehavende.
Læs mere om Udlæg
Udlån Udlån er betegnelsen for den gæld, du har til i banken. Det kan eksempelvis være en kassekredit, boliglån, forbrugslån mv.
Læs mere om Udlån
Udlånsloft Udlånsloft er et instrument af pengepolitisk art, som man brugte fra 1970 - 1980 til at begrænse kreditgivningen, som pengeinstitutterne gav til husholdninger og firmaer.
Læs mere om Udlånsloft
Udskrivningsprocent Udskrivningsprocenten er den procent, som kommunerne bestemmer beskatningen af kommunens borgere skal være.
Læs mere om Udskrivningsprocent
Udskudte afdrag Udskudte afdrag er en betegnelse for de afdrag på et afdragsfrit lån, der skulle have været betalt i en given periode, hvis der ikke havde været afdragsfrihed. De udskudte afdrag skal tilbagebetales på et senere tidspunkt i låneforløbet.
Læs mere om Udskudte afdrag
Udstederrisiko Udstederrisiko er risikoen for, at en udsteder af aktier eller obligationer går konkurs. Den der har købt de udstedte aktier eller obligationer, risikerer at miste den aktuelle værdi af det indskudte beløb. Risikoen vil derfor være lig med markedsværdien.
Læs mere om Udstederrisiko
Udstykning Udstykning er betegnelsen for en opdeling af en given fast ejendom i flere selvstændige enheder/matrikler. Disse nye udstykninger udgør herefter nye faste ejendomme.
Læs mere om Udstykning
Udtrækning Når en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån, bliver obligationerne »trukket ud«. Udtrækningen sker altid til kurs 100.
Læs mere om Udtrækning
Udvidet boksmodel Udvidet Boksmodel er en model, som den amerikanske økonom Michael Porter har udviklet. Den udvidede Boksmodel viser, hvordan firmaers konkurrenceevne bliver skabt og bibeholdt i et system, der er dynamisk.
Læs mere om Udvidet boksmodel
Uformelle kreditmarkeder Uformelle kreditmarkeder er markeder, hvor mennesker, der ikke kan låne penge på det almindelige kreditmarked, må låne deres penge på.
Læs mere om Uformelle kreditmarkeder
Ufuldkommen konkurrence Ufuldkommen konkurrence er et begreb, som man bruger om markedsformer, som ikke kan opfylde kravene for fuldkommen konkurrence.
Læs mere om Ufuldkommen konkurrence
Ufuldstændig model En ufuldstændig model er en økonomisk model, hvor antallet af endogene variable er større end antallet af ligninger.
Læs mere om Ufuldstændig model
Ufunderede pensioner Ufunderede pensioner er pensioner, der ikke har en opsparing.
Læs mere om Ufunderede pensioner
Ultimo Ultimo er direkte oversat "i slutningen". Ultimo anvendes inden for regnskab og økonomi ofte som henvisning til sluttidspunktet for en periode modsat primo.
Læs mere om Ultimo
Ultralikvid aktie En eltralikvid aktie er en aktie der er meget handlet. En ultralikvid aktie kendetegnes ved at have stor omsætning og derfor er en nem aktie enten at købe eller sælge.
Læs mere om Ultralikvid aktie
Unctad UNCTAD er en forkortelse for United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD blev skabt i 1962 og arbejder for at opnå en mere egal fordeling af indkomsterne mellem lande, der er rige og fattige.
Læs mere om Unctad
Underliggende aktiv Et underliggende aktiv er et bestemt aktiv, som en option giver ret - men ikke pligt til at sælge eller købe til en forudbestemt pris på et fastlagt tidspunkt. Underliggende aktiver bruges i forhold til futures og optioner.
Læs mere om Underliggende aktiv
Underorganisationer Underorganisationer er en betegnelse, som man bruger om de enkelte arbejdsgiverorganisationer og fagforbund. Dette modsat hovedorganisationer.
Læs mere om Underorganisationer
Underskud Et underskud er når omkostninger overstiger indtægter.
Læs mere om Underskud
Underskudsdækning Underskudsdækning betyder at der reduceres en given post på en virksomheden egenkapital med et beløb der svarer til årets underskud.
Læs mere om Underskudsdækning
Undertrykt inflation Man taler om undertrykt inflation i forbindelse med inflation, som man ikke giver lov til at slå igennem som resultat af priser, man ikke giver lov til at stige til trods for, at der er et inflationært pres på økonomien.
Læs mere om Undertrykt inflation
Unidroit UNIDROIT er betegnelsen på et Internationalt institut med henblik på harmonisering af privatretten.
Læs mere om Unidroit
Unidroit-konventionen UNIDROIT-konventionen er navnet på en konvention i regi af UNIDROIT med henblik på at harmonisere reglerne for opbevaring af værdipapirer hos mellemmænd.
Læs mere om Unidroit-konventionen
Upside Upside er et udtryk der bruges ved gode afkastmuligheder for en given aktie. Downside er det modsatte og bruges ved aktier med dårlige afkastmuligheder.
Læs mere om Upside
Us gaap US GAAP er betegnelsen for de amerikanske regnskabsregler.
Læs mere om Us gaap
User cost for kapital User cost for kapital er den implicitte pris, som et firma har krav på at betale til sig selv for at bruge af sin kapitalbeholdning - eller den kapitalbeholdning som firmaet påtænker at anskaffe sig.
Læs mere om User cost for kapital
Ustabil ligevægt Man taler om ustabil ligevægt, hvis der i en ligevægtsøkonomi sker en lille ændring af ligevægten i økonomiske størrelser som resulterer i, at en kraft der gør afvigelserne fra ligevægten stærkere frigives.
Læs mere om Ustabil ligevægt
Usynlige poster Usynlige poster er de poster på betalingsbelancen, der er løbende, og som ikke bliver modsvaret af en udveksling af varer.
Læs mere om Usynlige poster
Uvildig ekspert En uvildig ekspert, er en person, der alene tjener kundens interesse og ikke på nogen måde skal tage hensyn til andre end kunden. I ekspert sammenhænge er der ofte tale om en ekspert indenfor et afgrænset emne - eksempelvis boligfinansiering, skat m.v.
Læs mere om Uvildig ekspert
Uvildig rådgiver Uvildig rådgivning er når du rådgives af en rådgiver der der kun varetager dine interesser og derfor altid vil give dig den bedste løsning. Rådgiveren modtager derfor ikke salærer/honorarer fra andre.
Læs mere om Uvildig rådgiver
Uvildig økonomisk ekspert En uvildig økonomisk ekspert er en person, der har indgående kendskab til et eller flere områder og som ikke har en troværdighedsproblematik, herunder økonomiske, i forhold til den fundamentale saglighed i hans udtalelser.
Læs mere om Uvildig økonomisk ekspert
Uvildig økonomisk rådgiver En uvildig økonomisk rådgiver er en rådgiver, der kun tjener kundens formål i forbindelse med sin rådgivning. En uvildig økonomisk rådgiver kan eller bør derfor ikke modtage betaling fra andre end kunden.
Læs mere om Uvildig økonomisk rådgiver
V
Value-at-risk Value-at-Risk anvendes af finansielle virksomheder til opgørelse af markedsrisici. Det er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller en portefølje af aktiver vil falde over en periode med en given sandsynlighed under normale markedsbetingelser.
Læs mere om Value-at-risk
Valueaktier Valueaktier er aktier der oftest er kendetegnet ved, at der står store solide selskaber bag, men at selskaberne er plaget af en lav indtjening.
Læs mere om Valueaktier
Valuta Valuta er den officielle møntfod i et land.
Læs mere om Valuta
Valutabestemmelse Valutabestemmelser er de regler, der findes i forbindelse med overførsel af valuta fra Danmark til et andet land. Reglerne er fastsat af Nationalbanken.
Læs mere om Valutabestemmelse
Valutaindekseret obigation En valutaindekseret obligation er en obligation, hvor låneren udsteder en nulkuponobligation, som bliver kombineret med en option, der har det valutakryds man vil. Disse to kombineres og udstedes herefter som obligation.
Læs mere om Valutaindekseret obigation
Valutaindlænding En valutaindlænding er en juridisk person, som hører hjemme i Danmark og en person, som ikke er hjemmehørende i Danmark, men driver sit firma her.
Læs mere om Valutaindlænding
Valutakonto Valutakonto er et dansk firmas opsamlingskonto for fremmed valuta i et pengeinstitut, der er dansk eller udenlandsk.
Læs mere om Valutakonto
Valutakurs Valutakursen f.eks. Euro:dollar, udtrykker hvad man skal betale i dollars for at købe en euro.
Læs mere om Valutakurs
Valutakursrisiko Valutakursrisiko beskriver risikoen for tab som følge af bevægelser i valutakurser.
Læs mere om Valutakursrisiko
Valutakurv En valutakurv er en valutaenhed, som er lavet som et vægtet gennemsnit af andre valutaer.
Læs mere om Valutakurv
Valutaområde Et valutaområde er betegnelsen for et område, hvor en valuta som f.eks. euroen er gældende. Danmark er et valutaområde pga. kronen og euroland er ligeledes et valutaområde pga. euroen.
Læs mere om Valutaområde
Valutaoptionsforretning En valutaoptionsforretning er en salgsoption, hvor et eksportfirma får lov til at levere en bestemt valutasum til en given kurs på et fast aftalt tidspunkt mod betaling af en præmie.
Læs mere om Valutaoptionsforretning
Valutapolitik Valutapolitik er en betegnelse, som man bruger om den økonomiske politik, som fungerer via indgreb på markedet for valuta.
Læs mere om Valutapolitik
Valutapositionsskema Et valutapositionsskema er et skema, som firmaer kan bruge til at gøre deres valutaposition op med.
Læs mere om Valutapositionsskema
Valutareserven Valutareserven er den reserve, som Nationalbanken ligger inde med af nettoaktiver, som er nemme at omsætte overfor udlandet.
Læs mere om Valutareserven
Valutarisiko En valutarisiko er en risiko, som en investor løber i forbindelse med en position nomineret i udlandet, som ikke er dækket.
Læs mere om Valutarisiko
Valutaswap Valutaswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger i en valuta mod rentebetalinger i en anden valuta.
Læs mere om Valutaswap
Valutaterminsforretning En valutaterminsforretning er en aftale mellem et firma og en bank, som er bindende, og som handler om, at firmaet skal købe/sælge et valutabeløb til en aftalt kurs til en bestemt dato.
Læs mere om Valutaterminsforretning
Valutaudlænding En valutaudlænding er en juridisk person, der hører hjemme i udlandet og som ikke driver firma i Danmark samt personer, der driver deres firma i udlandet.
Læs mere om Valutaudlænding
Valørdag Valørdagen er den dag en handel bliver registreret og hvor betaling og overdragelse af værdipapiret finder sted. Valørdagen ligger som regel tre dage efter, at handlen har fundet sted.
Læs mere om Valørdag
Vandret konvertering En vandret konvertering er en situation, hvor låneren almindeligvis omlægger et kontantlån til et andet lån, uændrede bagvedliggende obligationer som det egentlige lån.
Læs mere om Vandret konvertering
Vare En vare er et objekt som ejeren kan drager nytte af. Inden for økonomi kaldes en vare også for et gode. Varer kan inddeles i råvarer, halvfabrikater og produkter. De kan også inddeles i forbrugsvarer og kapitalvarer. Mange råvarer og handelsvarer handles
Læs mere om Vare
Varebundt Et varebundt bliver på markeder/i økonomier brugt, når der er flere end end vare, som forbrugeren kan vælge imellem.
Læs mere om Varebundt
Varebørs En varebørs er en børs, hvor man foretager omsætninger og noteringer af priser af standardvarer. Det kan f.eks. være kaffe og sukker.
Læs mere om Varebørs
Varedebitorer Varedebitorer er kunder, som skylder virksomheden penge for modtagne varer.
Læs mere om Varedebitorer
Varekreditorer Varekreditorer er de vareleverandører, som virksomheden skylder penge for modtagne varer.
Læs mere om Varekreditorer
Variabel omkostning Variable omkostninger er den del af omkostningerne som varierer med produktionens størrelse. Materialeforbrug og timeløn til de ansatte i produktionen er variable omkostninger hvorimod husleje er en fast omkostning.
Læs mere om Variabel omkostning
Variabel rente Den variable rente er en rente der kan ændres i lånets løbetid. På realkreditlån ændres renten typisk på faste, foruddefinerede tidspunkter.
Læs mere om Variabel rente
Variable omkostninger Variable omkostninger er omkostninger, som defineres af den mængde der produceres.
Læs mere om Variable omkostninger
Variable produktionsfaktorer Variable produktionsfaktorer er faktorer, som er kendetegnet ved, at forbruget af dem varierer på samme måde som aktiviteterne i firmaet.
Læs mere om Variable produktionsfaktorer
Variationsbredde Variationsbredde viser den forskel, der er mellem den mindste og største værdi af de iagttagelser, man har gjort i en statistisk fordeling.
Læs mere om Variationsbredde
Varighed Inden for økonomi bruger man ordet varighed om den restløbetid, som et lån har.
Læs mere om Varighed
Vedhængende rente Den vedhængende rente er den rente, en køber af en obligation/pantebrev skal betale til sælger. Renten er for den periode, der er forløbet af terminsperioden fra sidste termin til valørdagen dvs. indtil obligationen/pantebrevet skifter ejer.
Læs mere om Vedhængende rente
Veksel Anvisning (tratte) eller gældsbrev (egenveksel), der opfylder de formkrav, der er angivet i vekselloven.
Læs mere om Veksel
Velfærdsøkonomi Velfærdsøkonomien er den del af den økonomiske teori, som arbejder med, hvordan vi bedst muligt gør brug af samfundets ressourcer.
Læs mere om Velfærdsøkonomi
Venturekapital Venturekapital er risikovillig kapital, som er placeret i en fond eller et selskab, der formidler kapitaltilførsel til nye, unoterede selskaber. Venturekapital kan bl.a. lette yderligere kapitaltilførsel.
Læs mere om Venturekapital
Venturekapitalfond En venturekapitalfond er en lukket fond, der har til formål at fremskaffe risikovillig kapital (venturekapital).
Læs mere om Venturekapitalfond
Ventureselskab Ventureselskab er betegnelsen for et selskab, der ved at investering i kapital og evt. rådgivning hjælper til udviklingen/opstart af nye virksomheder. Ventureselskaber bruges typisk inden for IT-, teknologi- og medicinalindustrien.
Læs mere om Ventureselskab
Verdensbanken Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), mest kendt som Verdensbanken havde det oprindelige formål at finansiere genopbygningen efter 2. verdenskrig. I dag er Verdensbankens opgave at bekæmpe fattigdom ved at finansiere stater.
Læs mere om Verdensbanken
Vertikal optionsstrategi En vertikal optionsstrategi er bl.a. en del af optionsstrategier, hvori flere optioner indgår, som har uens exercispriser - men dog har den samme udløbsdato.
Læs mere om Vertikal optionsstrategi
Vertikal retfærdighed Vertikal retfærdighed er et begreb, der dækker over, at mennesker der har en høj indkomst skal betale mere i skat end mennesker, der har en lav indkomst for på den måde at skabe lighed.
Læs mere om Vertikal retfærdighed
Vestjysk bank Vestjysk Bank - en af de ældre danske banker. Vestjysk Bank er en af de 10 største banker i Danmark. Hovedsædet ligger i Lemvig, og banken har afdelinger i Jylland og på Fyn.
Læs mere om Vestjysk bank
Videnskabelig økonomi Økonomi kommer af det græske oikos + nomos, husholdning + lov. Økonomi indeholder altså hushold, sparsommelighed og pengeforhold. Ved videnskabelig økonomi forstås en samfundsvidenskab, hvor man studerer bestemte former for menneskelig adfærd og skabelse
Læs mere om Videnskabelig økonomi
Vilkår Aftaler der indgår i et pantebrev eller en låneaftale vedrørende f.eks. ejerskifteafdrag, uopsigelighed, forrentning og afviklingen af en gæld, rentetilpasnings- og indeksregulering.
Læs mere om Vilkår
Vintage-modeller Vintagemodeller er vækstmodeller, hvor man tager højde for alderen på kapitalapparatet.
Læs mere om Vintage-modeller
Virksomhed En virksomhed er en juridisk defineret organisation eller en selvstændig juridisk enhed. Virksomheder er oprettet med henblik på at producere varer/levere ydelser og har et særskilt regnskab.
Læs mere om Virksomhed
Virksomhedsform En virksomhedsform en er angivelse af hvordan en given virksomhed er organiseret og hvorledes der hæftes for gæld, forpligelser mv.
Læs mere om Virksomhedsform
Virksomhedskapital Virksomhedskapital er den kapital som virksomhedsdeltagerne har indskudt i en virksomhed via køb af aktier. Kapitalen udgør en del af virksomhedens egenkapital.
Læs mere om Virksomhedskapital
Virksomhedsordningen Virksomhedsordningen giver fuldt fradrag for dine renteudgifter op i topskatten. Derudover mulighed for fradrag for driftsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger. Eventuelt underskud kan modregnes ægtefællens indkomst. Skatteprocenten er 25%.
Læs mere om Virksomhedsordningen
Virksomhedsskatteordning Virksomhedsskatteordningen er en speciel skatteordning, der aftales imellem en virksomhed og det offentlige. Typisk er skatten den klare fordel for virksomheden.
Læs mere om Virksomhedsskatteordning
Vismand En vismand er betegnelsen for et medlem af formandskabet for Det Økonomiske Råd, der er et rådgivningsorgan under Økonomiministeriet. Man bruger også betegnelsen "økonomisk vismand"
Læs mere om Vismand
Vitterlighedsvidne Vitterlighedsvidnet er den person, der ved sin underskrift på et dokument bevidner underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed. En advokat kan underskrive alene ellers kræves to vitterlighedsvidner.
Læs mere om Vitterlighedsvidne
Volatilitet Volatilitet er en matematisk måling af de historiske udsving i afkastet. Jo lavere tal - desto mere stabilt har investeringen udviklet sig. Volatilitet er et andet ord for udsving.
Læs mere om Volatilitet
Vp VP står for Værdipapircentralen A/S. VP's væsentligste opgaver er elektronisk udstedelse af værdipapirer, registrering af ejerforhold og rettigheder vedrørende elektroniske værdipapirer samt clearing og afvikling af værdipapirhandler.
Læs mere om Vp
Vægtbasisår Et vægtbasisår er det år, hvor vægtene til et indeks bliver bestemt. Det kan eksempelvis være til et prisindeks.
Læs mere om Vægtbasisår
Vægttold Vægttold er told, som bliver lagt på på samme vis som styktold. Lige meget hvilken værdi, varen har, er vægttolden den samme.
Læs mere om Vægttold
Vækst Væksten udtrykkes som den årlige procentvise tilvækst i Brutto National Produktet forkortet BNP. BNP skal regnes i faste priser, fordi man ellers kan opfatte inflation som vækst. Væksten kan være negativ.
Læs mere om Vækst
Vækstaktier Vækstaktier er i Danmark repræsenteret i KVX indekset, som i indeks med hurtigvoksende virksomheder (I Danmark er det pt. virksomheder med en vækst over 20%)
Læs mere om Vækstaktier
Vækstpoler Vækstpoler er områder, som i særdeleshed har meget at skulle have sagt i forbindelse med den økonomiske udvikling i den samlede økonomi.
Læs mere om Vækstpoler
Vækstrate En vækstrate viser den årlige, procentvise økonomiske vækst i et samfund
Læs mere om Vækstrate
Vækstteori Vækstteorien er den makroøkonomiske teori, som arbejder med det længere sigt. Dette i modsætning til indkomstdannelsesteori.
Læs mere om Vækstteori
Værdi En værdi er hvor mange penge en given vare/ydelse er værd.
Læs mere om Værdi
Værdiafgift En værdiafgift er en afgift på varer, som man beregner som en procentandel af den pris, som varen har.
Læs mere om Værdiafgift
Værdiansætte At værdiansætte er at foretage en beregning og/eller en vurdering af en ting/ydelse for at finde frem til værdien af tingen/ydelsen.
Læs mere om Værdiansætte
Værdiansættelse En ejendomsmæglers vurdering af en ejedom. Værdiansættelsen indeholder en beregning af salgsprisen på boligen samt en opgørelse over samtlige indtægter og udgifter ved salget. Vurderingen viser sælgers kontante overskud ved salget.
Læs mere om Værdiansættelse
Værdiforøgelse Værdiforøgelse er en betegnelse for at, f.eks et hus eller værdipapirer, er steget i værdi.
Læs mere om Værdiforøgelse
Værdifuld Værdifuld er en betegnelse for at en ting eller ydelse har en høj økonomisk værdi.
Læs mere om Værdifuld
Værdiindeks Et værdiindeks er et indekstal, som viser den udvikling, der er i omsætningen eller værdien for tjenester og varer.
Læs mere om Værdiindeks
Værdipapir Værdipapirer er en samlebetegnelse for forskellige typer af aftaler, der angiver at man ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende eller en rettighed. F.eks. aktier, obligationer, derivater (økonomi).
Læs mere om Værdipapir
Værdipapircentralen En privat, selvejende institution/clearingcentral, der registrerer de fleste værdipapirer i Danmark elektronisk. Udskrifter fra værdipapircentralen eller depotudskrifter fra banken er derfor beviset for ejerforholdet.
Læs mere om Værdipapircentralen
Værdipapirkonto En værdipapirkonto er en konto i f.eks. et pengeinstitut hvor værdipapirer kan krediteres eller debiteres. Værdipapirkontoen styres af en mellemmand.
Læs mere om Værdipapirkonto
Værdistigning En værdistigning er en betegnelse for en forøgelse eller vækst i den økonomiske værdi af noget.
Læs mere om Værdistigning
Værditab Et værditab er en betegnelse for en værdiforringelse på grund af forældelse, et afvigende marked, mode, nedslidning, sæson mv.
Læs mere om Værditab
Værditilvækst Værditilvækst er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed bidrager (ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) til at forøge værdien af varer og tjenester.
Læs mere om Værditilvækst
Værditold Værditold er en afgift, som lægges på importerede varer. Værditold beregner man med en fast procent af den pris, som varen har.
Læs mere om Værditold
W
Wage-rental-forholdet Wage-rental-forholdet er det forhold, der er mellem lønnen for arbejde og prisen der er ved at anvende det bestemte produktionsapparat.
Læs mere om Wage-rental-forholdet
Wagners lov Wagners lov er en lov, som forsøger at give en forklaring på den andel, som det offentlige har ad bruttonationalproduktet.
Læs mere om Wagners lov
Walras ligevægt Walras ligevægt er en økonomisk markedsligevægt med en privat ejendomsret.
Læs mere om Walras ligevægt
Warrant En warrant er en tegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs. Warrants udstedes ofte i tilknytning til et værdipapir (obligationer eller aktier) eller i forbindelse med etablering af et lån.
Læs mere om Warrant
Weingartners likviditetsmodel Weingartners likviditetsmodel er en model, som man bruger til at definere behovet for likviditet for et firma under diverse antagelser om egenkapital, kapitalrationering, grænser for lån, samt låne- og placeringsrente.
Læs mere om Weingartners likviditetsmodel
Windfall profit Windfall profit er en ekstra profit, som kan komme uden at firmaet selv har kontrol over det.
Læs mere om Windfall profit
X
Xbrl-taksonomi XBRL-taksonomi -XBRL - kan beskrives som den digitale regnskabsinformations entydige "stregkode".
Læs mere om Xbrl-taksonomi
Y
Y-efficiens Y-efficiens er den efficiens, som man bruger til at udnytte et profitabelt marked med.
Læs mere om Y-efficiens
Yankee-lån Yankee-lån er offentlige obligationslån, som er udstedt i Amerika af låntagere, der ikke er amerikanske.
Læs mere om Yankee-lån
Ydelse Ydelsen er det beløb der betales regelmæssigt for at afdrage på et lån. Ydelsen er inkl. rente, eventuel morarente, afdrag og bidrag.
Læs mere om Ydelse
Ydelsesforløb Ydelsesforløbet er en oversigt, der under aftalte forudsætninger om låntype m.v. viser hvilke betalinger der forfalder og størrelsen.
Læs mere om Ydelsesforløb
Ydelsesprocent Ydelsesprocenten er ydelsen i procent af lånebeløbet.
Læs mere om Ydelsesprocent
Ydelsesrækker Ydelsesrækker er i forbindelse med obligationer en række af fremtidige betalinger. Det gælder bl.a. rentebetalinger og afdrag.
Læs mere om Ydelsesrækker
Ydre ligevægt Den ydre ligevægt er en betegnelse, som man bruger om ligevægten (eller næsten ligevægt) på betalingsbalancen.
Læs mere om Ydre ligevægt
Z
Z?oty Zloty er den polske møntenhed og valuta. Zloty betyder guldstykke på polsk. Zloty blev introduceret i 1924 efter 1. verdenskrig. Den afløste den polske mark , som havde været i brug siden 1919.
Læs mere om Z?oty
Zero base budget Et Zero Base Budget er en form for budgetlægning, hvor man forsøger at modvirke den efficiens, som inkrementalisme fører med sig.
Læs mere om Zero base budget
Zero cost option Zero cost option er en optionsstrategi, hvor man finansierer et køb af optioner ved et samtidigt salg af en anden option, som har samme værdi.
Læs mere om Zero cost option
Æ
Ældrecheck Ældrechecken er en supplerende pensionsydelse til folkepensionister.
Læs mere om Ældrecheck
Ø
Økonom Betegnelsen økonom anvendes om dem der arbejder med økonomiske opgaver uanset niveau, men især om dem der har en faglig eller videnskabelig uddannelse i faget.
Læs mere om Økonom
Økonometri Økonometri er brugen af matematisk-statistiske metoder ved studier af problemer af økonomisk karakter.
Læs mere om Økonometri
Økonomi Økonomi er en bred betegnelse, idet økonomi kan benyttes i forskellige sammenhænge uanset om de har med penge at gøre direkte eller ej. På BankTorvet.dk vil økonomi typisk lægge sig op af pengereleaterede forhold.
Læs mere om Økonomi
Økonomichef Økonomichefen er lederen af en virksomheds regnskabsafdeling og daglige økonomi.
Læs mere om Økonomichef
Økonomidirektør Økonomidirektøren er virksomhedens hovedansvarlige indenfor økonomi og ligeledes den daglige økonomiske ledelse. Økonomidirektøren deltager ofte i den strategiske ledelse for virksomheden.
Læs mere om Økonomidirektør
Økonomiminister En økonomiminister er minister i økonomiministeriet, som følger og vurderer den økonomiske udvikling. Dette sker i Danmark i samarbejde med Det Økonomiske Råd (vismændene).
Læs mere om Økonomiminister
Økonomisk boble En økonomisk boble, som også af og til kaldes enten spekulationsboble, markedsboble, prisboble, finansboble eller spekulativ mani, er handel i store volumener til priser som er langt højere og betydeligt ude af trit med de egentligt reelle værdier.
Læs mere om Økonomisk boble
Økonomisk demokrati Et økonomisk demokrati er en ordning, hvor de ansatte får medbestemmelse over det firma, som de er ansat i.
Læs mere om Økonomisk demokrati
Økonomisk indikator En økonomisk indikator er samfundsøkonomiske størrelser, som man bruger til at tegne et billede af konjunkturbevægelserne.
Læs mere om Økonomisk indikator
Økonomisk integration Man taler om en økonomisk integration, når to eller flere lande arbejder på at binde deres økonomier sammen vha. traktater.
Læs mere om Økonomisk integration
Økonomisk kredsløb Økonomisk kredsløb er en betegnelse, som man bruger om en given måde at fremstille samfundsøkonomien på.
Læs mere om Økonomisk kredsløb
Økonomisk krise En økonomisk krise er en situation med tilbagegang eller kun lille fremgang i den samlede aktivitet og med stigende arbejdsløshed.
Læs mere om Økonomisk krise
Økonomisk og monetær union Økonomisk og Monetær Union (ØMU) er en gruppe af nationer, som er blevet enige om at eliminere samtlige handelsmæssige begrænsninger var handel med varer samt produktionsfaktorer nationerne imellem.
Læs mere om Økonomisk og monetær union
Økonomisk politik Man definerer almindeligvis økonomisk politik, som myndighedernes forsøg på at kontrollere eller påvirke den økonomiske udvikling i samfundet.
Læs mere om Økonomisk politik
Økonomisk rådgiver En økonomisk rådgiver, er en person, der rådgiver om økonomiske forhold. Det kan være i et pengeinstitut, en uafhængig eller uvildig økonomisk rådgiver eller i andre sammenhænge.
Læs mere om Økonomisk rådgiver
Økonomisk union En økonomisk union er en generel sammenslutning af nationer, som er blevet enige om at udelukke samtlige handelsmæssige begrænsninger på handel med varer og produktionsfaktorer nationerne imellem.
Læs mere om Økonomisk union
Økonomisk vækst Når man taler om økonomisk vækst, taler man om den stigning der sker i den samfundsmæssige almene levestandard.
Læs mere om Økonomisk vækst
Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen er en styrelse under Finansministeriet, der arbejder med økonomi- og resultatstyring indenfor staten og forvalter statens finanser. Det er styrelsens mission at bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige forvaltning.
Læs mere om Økonomistyrelsen
Ømu ØMU er en forkortelse for Økonomisk og Monetær Union. ØMU er den betegnelse, man bruger om det økonomiske samarbejde, der er inden for EU.
Læs mere om Ømu
Østbanken Østbanken er en bank, oprettet af EU. Østbanken har som mål at yde langsigtede lån, som skal bruges til udviklingsprojekter i de forhenværende planøkonomier.
Læs mere om Østbanken
Å
Åben renterisiko Åben renterisiko er nøgletal, som man bruger til at vurdere pengeinstitutter.
Læs mere om Åben renterisiko
Åben serie Betegnelsen åben serie bruges om obligationsserier, hvori der stadig kan udstedes obligationer modsat en lukket serie.
Læs mere om Åben serie
Åben økonomi En åben økonomi er en økonomi, der bl.a. tager del i handel med andre økonomier.
Læs mere om Åben økonomi
Åger Åger betyder at skaffe sig urimelig fordel af et udlån eller en anden retshandel ved at udnytte låntagerens nød, letsindighed eller mangel på erfaring. Oprindeligt var åger det at tage en højere rente af et lån end den, der er tilladt ved lovgivning.
Læs mere om Åger
Åop ÅOP - årlige omkostninger i procent. Ved ÅOP indregnes alle omkostninger i forbindelse med oprettelse af lånet og i hele lånets løbetid. ÅOP er den samlede årlige pris for lånet udtrykt i procent af det oprindelige lånebeløb.
Læs mere om Åop
Årgang Årgang beskriver kort og godt udløbsåret for en obligationsserie.
Læs mere om Årgang
Årsberetning Årsberetning er en beretning fra beståelsen om det netop passerede regnskabsår, som udover beretninger også indeholder forventninger til næste regnskabsår.
Læs mere om Årsberetning
Årsopgørelse Årsopgørelsen er den årlige opgørelse over aktiviteter, renter m.v. for et år. I forbindelse med årsafregningen fremsender pensionsselskaber, banker m.v. dokumenation til alle, som skal indberettes til det offentlige.
Læs mere om Årsopgørelse
Årsregnskab Som virksomhed har man pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter firmaet har haft i løbet af året. Årsregnskabet skal udarbejdes, så bla. SKAT kan se, hvordan overskuddet er fremkommet.
Læs mere om Årsregnskab
Årsrente Årsrente er den rente du skal betale af aktiernes markedsværdi til din bank eller mægler, når du låner aktier.
Læs mere om Årsrente

Sund økonomi til dig. Vind en iPad2

iPad2

Tryk på Synes godt om og deltag i konkurrencen om en iPad2. Læs mere

Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi